Nr 45 2006

Kultur

Problematisk psykiatri

Omhändertagandet av psykiskt sjuka var länge bara en förvaring under säkra förhållanden för att skydda omvärlden mot »dårarnas« förehavanden. Philippe Pinel (1745–1826) löste visserligen deras bojor och förespråkade en mera human vård, men någon terapi hade han inte att erbjuda. Olika fantasifulla förslag med gungor och rotationsmaskiner prövades, bromsalter och långbad mot oro hade väl […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Varför ta bort mer än nödvändigt?

Nyligen belyste Eva Svanborg riskproblematiken för barn med nattlig obstruktiv andning i en artikel i Läkartidningen 30–31/06 [1]. Hon diskuterade där amerikansk behandlingspraxis [2] och påpekade att vi i Sverige ofta använder en mer skonsam operationsteknik, partiell tonsillektomi (tonsillotomi). Jag vill därför kommentera detta och beskriva tonsillotomi, som ger lika god effekt på snarkning som […](0 kommentar)

Nya Rön

Prevention av typ 2-diabetes med rosiglitazon – för riskgrupper

Hur skall man lämpligen på bästa sätt kunna förebygga diabetes hos riskindivider med nedsatt glukostolerans? Sedan tidigare vet vi från studier i Finland och USA att en effektiv livsstilsintervention kan minska nyinsjuknande i diabetes hos personer med screeningupptäckt nedsatt glukostolerans efter oralt glukostoleranstest med hela 58 procent. Några läkemedel har även visat varierande effekt på […](0 kommentar)

Läkare är inte alltid rationella i valet av läkemedel

Läkare anser sig vara rationella och logiska, särskilt i valet av läkemedel. Bara 1 procent av amerikanska doktorer trodde att de påverkades av marknadsföring men ansåg däremot att 51 procent av deras kolleger gjorde det. Marknadsföring appellerar till den rationella självbilden men gör samtidigt ett betydligt djupare anslag på de emotionella faktorer som styr våra […](0 kommentar)

Svårt ta ansvar för den egna hälsan

En framträdande idé de senaste årtiondena är att människan bör ta ansvar för sin hälsa. Vad ansvaret innebär och vilka förmågor som krävs analyseras i avhandlingen genom en analys av utredningar, medicinsk litteratur och hälsolitteratur. Vid första påseendet handlar ett individuellt ansvarstagande om vissa beteenden, dvs att äta sunt, motionera och sköta sin egenvård. Avhandlingen […](0 kommentar)

Fysioterapi bäst vid tennisarmbåge

Fysioterapi är det långsiktigt bästa sättet att behandla tennisarmbåge (lateral epikondylit), men på kort sikt kan en kortisoninjektion vara ett alternativ. Det visar en studie som presenteras i BMJ. Studien, som gjorts i Australien, omfattar 198 patienter mellan 18 och 65 år som haft den kliniska diagnosen tennisarmbåge i minst sex veckor och som inte […](0 kommentar)

Antikropp bromsar makuladegeneration

Monoklonala antikroppar riktade mot en tillväxtfaktor, benämnd vascular endothelial growth factor A, har visat sig bromsa sjukdomsutvecklingen vid åldersförändringar i gula fläcken (makuladegeneration). Det visar en multicenterstudie som presenteras i New England Journal of Medicine. I den dubbelblinda, placebokontrollerade studien, som pågått under två år, har 716 patienter med våt makuladegeneration ingått. Våt makuladegeneration innebär […](0 kommentar)

Inkomstutjämnande politik skapade bättre hälsa

Författarna till en nyligen publicerad studie har försökt svara på den svåra frågan om hur politisk vilja påverkar befolkningens hälsa. Författarna, som kommer från olika nordamerikanska och spanska universitet, jämför ett antal utvecklade länder med marknadsekonomi inom OECD. De delar in länderna efter hur många månader mellan åren 1950 och 2000 som de styrts av […](0 kommentar)

Uttalad prenatal hydronefros innebär stor risk för urinvägsmissbildning

En metaanalys har studerat nyttan av att hitta hydronefros prenatalt. Den bekräftar vad vi alla intuitivt trott: Ofödda barn med ringa hydronefros har en liten risk (11,9 procent) för att ha någon form av njurpatologi efter födelsen, medan de med allvarlig prenatal hydronefros har stor risk (88,3 procent). Något förvånande var att andelen barn (4–14 […](0 kommentar)

Även måttlig andningsstörning påverkar barns kognitiva funktioner och beteende

Svåra obstruktiva sömnapnéer (OSA) drabbar ca 3 procent av alla barn [1]. Dessa andningsuppehåll hämmar barnets tillväxt, ökar risken för högt blodtryck och resulterar i extrema fall i hjärtsvikt [2]. Även lindriga och moderata andningsstörningar, som observerats hos ca 15 procent av alla barn i åldrarna 2–8 år, har negativ effekt på barnens hälsa [2]. […](0 kommentar)

Endast på webben

Särtryck om psykoterapi

Besök vår webbutik och beställ särtrycket “Mångfald viktig inom psykoterapin”(0 kommentar)

Margaret Chan leder WHO

Den förre ledaren Lee Jong-wook avled i våras och efterträddes tillfälligt av Anders Nordström, som fortsätter som tf generalsekreterare tills Chan tar över.(0 kommentar)

Finalisterna till tävlingen
Årets bästa artikel 2006

Unga skribenter Hanna Järnum, Roger Siemund, Gunnila Holje, Elna-Marie Larsson Färre DT och fler MR vid skallundersökning på små barn Läkartidningen 2006;103:1840–3. Mikael Jönsson, Agneta Öjehagen Läkarstudenter upplever mer stress än andra studenter Läkartidningen 2006;103:840–3. Farnaz Malekzadeh, Carsten Rose, Christian Ingvar, Helena Jernström Naturläkemedel och hormonpreparat – potentiell risk för bröstcancerpatienter Läkartidningen 2005;102:3226–31. Medicinsk kommentar […](0 kommentar)

Programmet till Riksstämman

Ladda ner hela programmet som pdf genom att klicka på knappen uppe till höger, “Läs artikeln som PDF”.(0 kommentar)

SKL svarar Läkarförbundet

Det blir ingen uppmaning från SKL till de lokala parterna att i kollektivavtal lösa arbetstidsfrågan som förbundet krävde (se tidigare publicerad artikel, klicka här). – SKL sopar det hela under mattan. De säger att det pågår förhandlingar lokalt med att anpassa scheman till lagen, vilket inte stämmer, säger Eva Nilsson Bågenholm. – Vidare säger de […](0 kommentar)

Symposium om forskningsfusk på Läkaresällskapets riksstämma

Utifrån konkreta fall kommer vi att belysa gråzonen mellan tillrättalagda resultat och fusk. Förutom problemet hur man avgränsar slarv från fusk tar vi upp frågan om individens kontra forskarsamhällets ansvar och vems skyldighet det är att utreda och beivra fusk. Beror fusket på att enskilda individer felar, eller har en ökad konkurrens om resurser och […](0 kommentar)

Efter Arbetstidsnämndens beslut: Läkarförbundet kräver förhandlingar

Parterna behöver ”snarast möjligt enas om en uppmaning till de lokala parterna att i kollektivavtal anpassa de nya arbetstidsreglerna till vad verksamheten, patientsäkerheten och läkarnas arbetsmiljö kräver”. Det skriver Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm i ett brev till Sveriges Kommuner och Landstings, SKL. Brevet skickades med bud till SKLs, förhandlingsdelegation idag, tisdagen 7 november, dagen […](0 kommentar)

Vård till alla

Läs artiklarna Frivilliga hjälper gömda flyktingar att få vård Irreguljära immigranter står utanför svensk sjukvård(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Irreguljära immigranter står utanför svensk sjukvård

Enligt den internationella migrationsorganisationen IOM (International organization for migration) är var 35:e människa i världen en internationell migrant [1]. Internationella migranter består av många olika grupper, bla asylsökande, flyktingar och gästarbetare. Under de senaste åren har antalet migranter som uppehåller sig i EU utan legal status, sk irreguljära immigranter, ökat dramatiskt. Man vet inte särskilt […](0 kommentar)

Kvalitetsindikatorer för läkemedel – nya europeiska rekommendationer

Kvalitetsindikatorer används i ökad utsträckning av hälso-sjukvårdspersonal, patienter och beslutsfattare som underlag för resurstilldelning, »benchmarking« och uppföljning av interventioner men även som ett verktyg i ett lokalt, professionellt lärande. Kvalitetsindikatorer används också alltmer inom läkemedelsområdet, som genom 1990-talets stora kostnadsökningar och snabba inflöde av nya läkemedel kommit i särskilt fokus. För att inventera vad som […](0 kommentar)

Stor underrapportering av hjärnblödning som läkemedelsbiverkning

Läkemedelsbiverkningar utgör ett betydande sjukvårdsproblem. Enligt några aktuella svenska studier orsakas mer än 10 procent av alla inläggningar på medicinklinik av biverkningar [1-3]. Denna frekvens förefaller också ha ökat under de senaste 20 åren i Sverige [3, 4]. I internationella studier har man rapporterat att 5–15 procent av inläggningar på medicinklinik är relaterade till läkemedelsbiverkningar […](0 kommentar)

Inga vetenskapliga skäl längre för B-vitaminer till hjärt-kärlsjuka

Försäljningen av kombinationstabletter som innehåller B-vitaminerna cyanokobalamin (B12), folat och pyridoxin (B6) har de senaste åren ökat kraftigt i Sverige. År 2000 omsatte sådana B-vitaminpreparat knappt 4 miljoner kronor och nu (år 2005) har försäljningen ökat till över 70 miljoner kronor. Det finns ett starkt samband mellan förbrukning av B-vitaminer och ålder från 50 år […](0 kommentar)

Prenatal riskbedömning för kromosomavvikelser

Sedan tre decennier är det i Sverige praxis att erbjuda gravida kvinnor över en viss ålder fostervattenprov alternativt moderkaksprov för upptäckt av kromosomavvikelser hos fostret. Indikationen är oftast oro hos den gravida kvinnan, eftersom risken för att föda ett barn med kromosomavvikelse ökar med stigande ålder. I början av 1970-talet blev det möjligt att fastställa […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Extra fokus på patientsäkerhetsfrågor sedan kvinna orsakats svårt lidande

Den 44-åriga kvinnan besvärades av en vaginalcysta som avlägsnades vid en poliklinisk operation den 18 april. Ingreppet utfördes av en gynekolog assisterad av en operationssjuksköterska. Dissektionen var besvärlig, och då cystan brast gjordes en marsupialisation. Man satte suturer i botten av det dissekerade området men tvingades att lämna kvar en mindre del av cystväggen. Vid […](0 kommentar)

Båda besluten har överklagats

»Mot bakgrund av det lagsystem som reglerar HSAN:s ärendehantering, dvs att det är fråga om ett tvåpartssystem, en anmälare (patient eller Socialstyrelsen) kontra en anmäld (yrkesutövare), betyder varje beslut från HSAN att den ena parten har »vunnit«, anmälaren för det fall att den anmälde tilldelas en disciplinpåföljd eller den anmälde för det fall att anmälan […](0 kommentar)

Obstetriker kritiserar HSAN-beslut i två fall

I det första fallet (HSAN 2460/05) handlar det om en prematurförlossning i vecka 26 med vattenavgång. ST-läkaren som är jour ordinerar CTG då barnmorskan hört snabba fosterhjärtljud. När läkaren ser kurvan finns det perioder med takykardi och två variabla decelerationer i samband med sammandragningarna. ST-läkaren beslutar om kejsarsnitt och kallar på bakjouren, kejsarsnittet påskyndas ytterligare […](0 kommentar)

Riksstämman

Riksstämman – Sveriges största medicinska mötesplats

Riksstämmans start för 63 år sedan, 1943, berodde på att man inom Svenska Läkaresällskapet upplevde att»subspecialiseringen inom medicinen ledde till en allt starkare isolering av de enskilda disciplinernas utövare« – något som knappast har minskat under de gångna decennierna. Då fanns 4500 läkare i Sverige – idag finns 28000 läkare i verksam ålder och i […](0 kommentar)

Medicinens språk

Badsårsfeber! Vibrios?

I somras väckte det stor massmedial uppmärksamhet att det inträffade svåra fall av sårinfektion/sepsis med icke-toxinbildande Vibrio cholerae. Det hela uppmärksammades i Blekinge [1], men fall inträffade också på andra ställen i Skandinavien [2, 3]. För både lekmän och fackfolk finns två förväxlingsrisker. En av de mikroorganismer som orsakat sommaruppståndelsen heter alltså Vibrio cholerae, och […](0 kommentar)

Debatt och brev

Många frågor kräver svar innan CUB kan införas i kliniken

Debattartikeln i Läkartidningen 41/2006 (sidorna 3060-1) om CUB (kombinerat ultraljud och biokemiskt test) är intressant ur flera aspekter. Författarna anger att Centrum för fostermedicin (CFM) och UltraGyn i Stockholm erbjudit CUB sedan juni 2005. De konstaterar ett ökat intresse hos gravida kvinnor för individuell riskvärdering. Det hade varit intressant att veta mer om hur detta […](0 kommentar)

Vettlösa beskyllningar från Brettstam

Vore det självklart att tvångsbehandling i öppenvård innebär »minsta möjliga tvång och ingrepp i patientens liv« för att säkra goda behandlingseffekter skulle jag vara den förste att stödja den. Om det nya tvångsförslaget går igenom har vi säkerligen pacificerat en stor grupp psykospatienter. Samtidigt har vi minskat möjligheten för dem att under de kommande åren […](0 kommentar)

Öppen psykiatrisk vård med särskilda villkor är tråkigt nog oundgänglig

Inledningsvis vill jag tacka alla kolleger och professorer i psykiatri som via e-post och vanliga brev gett sitt tydliga och hittills enhälliga stöd för de synpunkter jag framförde i LT 40/2006 (sidan 2930). Det är skönt att inte vara ensam om sin verklighetsbeskrivning! När Cullberg återkommer med replik i LT 42/2006 (sidan 3217) undviker han […](0 kommentar)

Gentestning för långt QT-syndrom används i klinisk verksamhet

Med anledning av ett »nytt rön« i LT [1] vill vi informera om att det i norra Sverige pågår klinisk verksamhet inkluderande gentestning avseende långt QT-syndrom (LQTS). Som författarna till artikeln påpekar är patienter med LQTS en försummad grupp som i många fall inte får adekvat diagnostik och behandling. Trots att sjukdomen ofta manifesterar sig […](0 kommentar)

Föråldrade metoder bör utmönstras

Jan Wahlström ställer många tankeväckande och intressanta frågor avseende vår debattartikel om en kombination av ultraljud och biokemi (CUB) för riskvärdering och prenatal upptäckt av fetala kromosomavvikelser. Vi välkomnar dessa frågor. I artikeln hävdade vi att det finns ett ökat intresse för denna typ av undersökning hos de gravida kvinnorna. Wahlström skriver lite raljerande att […](0 kommentar)

Vem ska vaccineras mot cervixcancer och när? Förslag till hållpunkter för rådgivning

Det första vaccinet mot cervixcancer (Gardasil) har nu godkänts av den europeiska läkemedelsmyndigheten. Myndigheten ger dock inte någon tydlig vägledning om vilka som har nytta av vaccination. Många kvinnor i olika åldrar och med olika bakgrund vänder sig idag till läkarmottagningar och vill ha råd om huruvida de bör vaccinera sig. Vi ger här en […](0 kommentar)

Ledare

Kvalitet, säkerhet och integritet!

I mitten av oktober presenterade Patientdatautredningen sitt huvudbetänkande Patientdatalag (SOU 2006:82). Utredningen, som leds av lagman Sigurd Heuman, föreslår i detta betänkande en sammanhängande reglering av personuppgiftsbehandlingen inom hälso- och sjukvården. Detta ska ske genom en helt ny lag, Patientdatalagen. Den föreslagna regleringen innebär att Patientjournallagen och lagen om vårdregister (Vårdregisterlagen) ersätts. Utredningen har även […](0 kommentar)

Sömnbrist bakom barnfetma

I novembernumret av Archives of Disease in Childhood, en ledande pediatriktidskrift, påtalar endokrinologen Shahrad Taheri sambandet mellan sömnbrist och barnfetma. Indicierna på att för lite sömn är en bidragande faktor till övervikt hos barn är så starka att en folkhälsokampanj för att sova mer är motiverad. Minst 13 stora populationsstudier visar på en stark koppling […](0 kommentar)

LT debatt

Rikta tvånget mot samhället och inte mot medborgaren!

Miltonutredningens förslag om ökat tvång i öppen vård kritiseras av professor Johan Cullberg och ordföranden i RSMH Jan-Olof Forsén i Läkartidningen 39/2006 (sidorna 2885-6) och av chefsöverläkare Filipe Costa i 43/2006 (sidorna 3298-9). Det försvaras av professor Lars Jacobsson i 42/2006 (sidorna 3216-7). Förslaget innebär att en person skall kunna åläggas medicinering, gå i terapi, […](0 kommentar)

Aktuellt

»Man ska ta ansvar för den man har framför sig«

Läkartidningen är med när han träffar »Maria«, en kvinna från Latinamerika. Hon har ett utvisningsbeslut hängande över sig efter att ha fått avslag på asylansökan. Hon kom till Sverige 2002 för att jobba och kunna betala av på skulder som hon annars riskerade att hamna i fängelse för i hemlandet. Här har hon haft svarta […](0 kommentar)

»Susanne« hjälpte i hemlighet

Susanne, som egentligen heter något annat, har tills nyligen arbetat på ett av Stockholms akutsjukhus. Under tre år var hon med i nätverket. Hon vill vara anonym eftersom hon aldrig bad sin chef eller sjukhusledningen om lov. – Nej, det gjorde jag inte och det gör inte de andra jag känner heller. Kanske hade det […](0 kommentar)

Medverkan sanktionerad på Ersta sjukhus

Sjukhusets läkare kan ta emot patienter från nätverket på arbetstid. – Vi tycker det är viktigt att alla får sjukvård och då måste ju någon lösa det. Eftersom de här människorna är otrygga och inte har några pengar samarbetar vi med Röda korset, säger sjukhuschefen Lisbet Nord. Som läkare är det frivilligt att ställa upp, […](0 kommentar)

Frivilliga hjälper gömda flyktingar att få vård

Nätverket Vård för gömda består av omkring 50 frivilliga, de flesta läkare. Kontakterna förmedlas från en liten lokal på Södermalm i Stockholm. Där jobbar Charlotta Arwidson, sjuksköterska och statsvetare med inriktning på mänskliga rättigheter, nätverkets samordnare. Innan Läkartidningen kommer på besök har hon träffat en patient med ett djupt jack i huvudet. Han var allmänt […](0 kommentar)

Kristna tron grund till engagemanget

Evert Sundien är inte bara privatläkare och specialist i urologi och kirurgi. Han är också biskop i Liberala katolska kyrkan. – Det är väl det också som har gjort att jag engagerar mig i gömda. Jobbar man inom kyrkan så har man en större öppenhet för människor som har det svårt. Det är väl en […](0 kommentar)

Annelie Löfqvist slutar med omedelbar verkan

– Vi behöver se över hur vi jobbar med de arbetsgivar- och personalpolitiska frågorna, både internt och externt. Detta har ingenting att göra med hur vi ser på den arbetsgivarpolitik vi fört och ändrar inget inför den kommande avtalsrörelsen, säger Håkan Sörman. Annelie Löfqvist har bland annat hanterat SKLs inlaga till Arbetsmiljöverket, som inom kort […](0 kommentar)

Fast jobb för ST-läkare i Göteborg

– Det är jättebra. För oss är det en viktig signal från arbetsgivaren att den värdesätter personalen. ST-läkare är ofta i en del av livet när man bildar familj och tar lån, men många avvaktar med detta om de inte har fast jobb. Beslutet innebär att vi får en trygghet, säger Isabelle Cehlin, ordförande i […](0 kommentar)

Notiser

Grönt ljus för NSAID-läkemedel

Fördelarna är fler än nackdelarna med de så kallade icke-selektiva smärtläkemedlen NSAID. Det anser de europeiska läkemedelsmyndigheterna som genom sin kommitté CHMP gjort en särskild riskutredning kring läkemedlen efter misstankar om risk för blodpropp. Myndigheterna framhåller att NSAID-preparaten är viktiga läkemedel för behandling av ledsjukdomar och smärta, men utesluter inte risker om medlen används i […](0 kommentar)

TV-inslag om illegala aborter skapar diskussion

Danska kvinnor åker till Spanien för att göra abort i sjunde graviditetsmånaden. Efter ett program i dansk TV om att europeiska läkare erbjuder medicinska och sena kirurgiska aborter diskuteras frågan i flera länder. Men RFSUs generalsekreterare Katarina Lindahl tror att det är mycket ovanligt med aborter i sjunde månaden. Däremot har hon hört rapporter om […](0 kommentar)

Väntetider ökar trots vårdgaranti

Vårdköerna blir längre, fjärran är vårdgarantin. Köande patienter till ett specialistbesök eller en planerad behandling har blivit allt fler efter sommaren, visar en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Antalet patienter som har väntat mer än 90 dagar på behandling har ökat från 14511 vid mätningen den 31 maj till 21363 den 31 augusti. […](0 kommentar)

Värk vanligt besvär

Allt fler har besvär med smärta, värk, allergier och psykisk ohälsa, visar undersökningar av levnadsförhållanden, ULF, av Statistiska centralbyrån. I åldrarna 18–64 år besväras hela 65 procent av smärta och värk. Den största ökningen har skett bland kvinnor 16–34 år och män i åldrarna 25–44 år. Vidare visar undersökningen att i åldrarna 18–64 år lider […](0 kommentar)