Nr 48 2006

Kultur

Roman med tidlösa aspekter på läkaryrket

Den historiska romanen är en litterär genre som har rötter i romantiken och den romantiska historiesynen, vilken var en reaktion på den äldre tidens statiska historiesyn. Till förgrundsgestalterna brukar räknas Sir Walter Scott (1771– 1832) och Alessandro Manzoni (1785– 1873). Genren har även kallats »dokumentär fiction« eller kort och gott »faction«. Författaren söker inspiration i […](0 kommentar)

Forskare skriver populärt om egen forskning på nystartat förlag

Karolinska institutet tar ett nytt grepp för att bland annat uppfylla universitetens tredje uppgift: den att sprida kännedom om forskningen och att samverka mer med omvärlden. Karolinska institutet University Press är ett bokförlag som drivs kommersiellt, böckerna säljs i bokhandeln och förlaget drivs som ett aktiebolag med Karolinska institutet Holding AB som ägare. I Sverige […](0 kommentar)

Erna Möller: »Jag har aldrig haft någon egentlig chef.«

Citatet kommer ur boken »Kvinnor i vitt: om kreativitet på universitetssjukhus« (Birgitta Evengård, red, utgiven på Bonnier utbildning; 1998), där Erna Möller är en av ett tjugotal kvinnliga läkare/forskare, som berättar om sina yrkesliv som kliniker och forskare. Vad hon egentligen menar är att chefer visserligen har funnits i hennes liv, men bara som kliniker […](0 kommentar)

Norsk antologi om läkekonstens praktik

Det senaste dryga decenniet har begreppet läkekonst vitaliserats. Det är inte minst synligt i skandinavisk medicinsk facklitteratur. Ett av de senaste tillskotten är den norska antologin »Legekunst i praksis« med den välkända norska allmänläkaren Kirsti Malterud som redaktör. Låt mig med en gång säga att det är en värdefull bok. Bokens underrubrik är patient–läkarkommunikation. Författarna […](0 kommentar)

Många mord i många länder

En röntgenprofessor mördas i Islamabad och en i Botswana. En gymnasist i Stockholm blir nedstucken med kniv under en klassfest. En känd TV-producent i Addis Abeba skjuts till döds under repetitionen av ett Miss Ethiopia-program. Kan allt detta hänga samman? Det verkar nästan otroligt, men Åsa Nilsonne har ändå fått ihop det på ett utmärkt […](0 kommentar)

Eget bokförlag inget för andra medicinska fakulteter

Karolinska institutets förlagsverksamhet med utgivning av populärvetenskapliga böcker författade av forskarna själva får ingen efterföljare bland landets övriga medicinska fakulteter, åtminstone inte inom en överskådlig framtid. Det finns en viss tveksamhet till forskares förmåga att lämna det egna »forskarspråket« och bli lättillgängliga även för icke-medicinare. Vid Lunds universitet är Forskningens dag ett av de viktigaste […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

»Vänta och se« vid akut mediaotit

Akut otitis media (»öroninflammation«) är den vanligaste orsaken till att barn får antibiotika utskrivna. Det uppskattas att drygt 15 miljoner antibiotikarecept per år skrivs ut i USA av detta skäl. I Europa är antibiotikaförskrivningen vid akut mediaotit lägre, särskilt i Holland där man sedan lång tid endast i begränsad omfattning ger antibiotika vid akut mediaotit. […](0 kommentar)

Nya Rön

Svårt få kejsarsnitt för fattiga

Tillgången till kejsarsnitt är extremt låg för kvinnor i fattiga länder och för fattiga kvinnor i medelinkomstländer. Det konstaterar forskare från Storbritannien i en studie i Lancet. Tillgång till kejsarsnitt är centralt när det gäller att hålla dödligheten vid barnafödande nere. Forskarna har studerat tillgänglighet i 42 u-länder söder om Sahara, i sydöstra Asien och […](0 kommentar)

CRP ingen riskmarkör för normalbefolkningen

C-reaktivt protein (CRP) är en markör för infektion, vävnadsskada och inflammatorisk aktivitet i kroppen och fyller jämsides med många andra riskmarkörer som interleukiner och hjärnnatriuretisk peptid (BNP) en viktig roll för att prognostisera risk för död hos patienter med akut kranskärlssjukdom [1]. Även i studier på en befolkning utan känd kranskärlssjukdom har man funnit att […](0 kommentar)

USAs primärvård på väg mot kollaps

I en aktuell studie radar författaren upp ett antal hot mot en framtida positiv primärvårdsutveckling i USA. Även där har primärvården betecknats som ryggraden i en nations sjukvårdssystem, men enligt American College of Physicians befinner man sig i en »grave risk to collapse«. Många primärvårdsläkare i USA är missnöjda. De tycker sig möta oöverstigliga hinder: […](0 kommentar)

Magert om minimalinvasiv kirurgi på barn

De senaste 20 åren har inneburit en revolution för kirurgin i och med att allt fler minimalinvasiva metoder, sk titthålskirurgi, har introducerats. Även om det var en barnkirurg, Steven Ganz, som bidrog till att utveckla de nya videoteknikerna i början på 1970-talet är det inom vuxenkirurgin som titthålskirurgin utvecklades snabbast under senare hälften av 1980-talet. […](0 kommentar)

Absolut risk missas ofta

Ledande medicinska tidskrifter missar ofta att uppge den absoluta risken i publicerade studier. Det leder till att läsaren ofta överskattar risker eller fördelar med preparat och behandlingar. Den kritiken kommer från en studie som presenteras i tidskriften BMJ. När resultatet av en studie, tex över ett läkemedels eller annan behandlings effekt ska presenteras, anges ofta […](0 kommentar)

Vitamin K-brist och osteoporosfrakturer

Att flera vitaminer, förutom vitamin D, skulle kunna vara associerade med bentäthet och osteoporosfrakturer är kanske föga känt. Samtliga fettlösliga vitaminer, A, D, E och K, har visat sig ha direkta eller indirekta effekter på vårt skelett. Vitamin K är ett samlingsnamn för flera närbesläktade substanser. De två vanligaste typerna är vitamin K1 (fyllokinon) och […](0 kommentar)

Matreklam riktad till barn – försöker skapa livslånga kunder

Reklam för mat i barnprogram är riktad till att försöka skapa livslånga kunder av barnen. Det menar en amerikansk studie som presenteras i Pediatrics. Forskarna har slumpvis valt ut 48 timmar TV-program riktade till barn som ännu inte börjat skolan. De har sedan studerat den matreklam som sändes i reklamavbrotten. Totalt förekom det 130 reklaminslag […](0 kommentar)

Förhöjt blodtryck hos skiftarbetande läkare

Skiftarbete kan definieras som arbete som överskrider 8 timmars arbetstid eller arbete som potentiellt påverkar olika aspekter av dygnsrytmen. Skiftarbete medför en högre risk för utveckling av kardiovaskulära sjukdomar än vanligt dagarbete. Den exakta mekanismen som underbygger detta samband är inte helt klarlagd. Förändringar i blodtryck är en möjlig faktor. Exempelvis kan nattarbete modifiera blodtryckets […](0 kommentar)

Antibiotika vid mediaotit – bara i vissa fall

Antibiotika bör användas vid akut mediaotit bara om det rör sig om bilateral otit och om barnen är under 2 år. Det är resultatet av en metaanalys som presenteras i tidskriften Lancet. Tidigare studier av antibiotikabehandling vid mediaotit har varit för små för att subgruppsanalyser ska kunna genomföras. Forskarna har därför slagit samman sex studier […](0 kommentar)

Screena för våld – men hur?

Under senare år har flera stora studier visat att våld i nära relationer är en av de viktigaste negativa faktorerna för kvinnors hälsa. Många forskare och kliniker har rekommenderat screening inom vården, och olika instrument har tagits fram. Det har visats att frågor om våld accepteras väl, däremot saknas randomiserade studier där man undersökt vilken […](0 kommentar)

Vattenpipa lika skadlig som annan rökning

Bruket av vattenpipa har förekommit under många århundraden, mest i Asien och Afrika. Intresset för vattenpiperökning har dock ökat i vårt land de senaste åren. Särskilt bland ungdomar noteras ett tilltagande intresse för vattenpipebruk. Många appelleras av den söta smaken där tobaken har smaksatts med olika aromatiska ämnen. Ända sedan introduktionen av vattenpipan har det […](0 kommentar)

Endast på webben

Första professorn i akutsjukvård

Den nya professuren kommer att vara förlagd till institutionen för klinisk forskning och utbildning på Södersjukhuset i Stockholm. Maaret Castrén får titeln professor i akutsjukvård med inriktning mot akut omhändertagande. Hon kommer även att vara kliniskt verksam. – Södersjukhuset har Nordens största akutmottagning. Det faller sig naturligt att Karolinska institutet förlägger ansvaret för detta nya, […](0 kommentar)

Sallad största risken för EHEC

Utbrottet av EHEC i Sverige sommaren 2005 var det hittills största i Norden. Smittkällan var förorenad sallad från en odling i Halland. Bakterier från nötkreatur i närheten hade kommit i kontakt med salladen via avföring som förts ut i en å. Vatten från ån hade använts till bevattning av salladsodlingen. Några klara riktlinjer för bevattning […](0 kommentar)

Döden ovärdig för många gamla

Enligt moderatorn Gunnar Carlgren, verksamhetschef för Hemsjukvårdens hus i Linköping och styrelseledamot i Svensk förening för allmänmedicin, har hälften av alla dem som dör efter 65 års ålder blivit utskrivna från sjukhus senare än två veckor före döden. Därefter har de flesta av dessa hunnnit komma tillbaka till sjukhuset igen innan de dör. Det betyder […](0 kommentar)

Begränsa akut läkemedelsbehandling vid kronisk daglig huvudvärk!

Nya data visar att de så kallade triptanerna, tvärtemot vad man tidigare hävdat, är mest benägna av alla migränavbrytande läkemedel att få patienten att utveckla kronisk daglig huvudvärk [Diener HC, Katasarva Z. Analgesic/abortive overuse and misuse in chronic daily headache. Curr Pain Headache Rep. 2001;5:545-50; Diener HC. Medication overuse headaches. In: The headaches. 3rd ed. […](0 kommentar)

Två fick Werkös forskartjänst

Det tillkännagav Hjärt-Lungfonden på allmänna mötet, upptakten till den 63:e riksstämman, i Göteborg på onsdagsförmiddagen. De två forskarna får dela på tjänsten, vilket innebär deltidstjänst i tre år samt projektanslag på 500 000 kronor per år. David Erlinge, kardiolog i Lund, får tjänsten ”för vidareutveckling av hypoteser om purinreceptorers betydelse för hjärt–kärlfunktion hos friska och […](0 kommentar)

Anna-Karin Olsson årets yngre forskare

I samband med prisutdelningen vid riksstämmans allmänna möte på onsdagen berättade hon om sin forskning. Vid institutionen för genetik och patologi i Uppsala forskar hon kring histidinrikt glykoprotein, HRGP, som är en typ av plasmaproteiner, och om dess funktion som hämmare av blodkärlsnybildning, något som är relaterat till cancer. – Vi har visat att HRGP […](0 kommentar)

”Ingen kontroll av olaglig Internethandel med läkemedel”

Den olaga handeln med läkemedel sker på webbplatser på Internet eller på svarta marknaden. Enligt WHO:s siffror har den globala handeln med förfalskade läkemedel ökat med 90 procent bara sedan 2005 och kommer att uppgå till 75 miljarder dollar 2010. Enligt Björn Beermann, professor vid Läkemedelsverket, rör det sig om hela skalan: från livsstilsläkemedel till […](0 kommentar)

Landstingsdirektören
i Stockholm slutar

– Jag har haft ett tydligt uppdrag med en stark central chefsroll. När den politiska ledningen nu ska genomföra en rad förändringar blir det naturligt att jag lämnar befattningen. Chris har uttryckt att uppdraget i landstinget nu handlar om att skapa en mer decentraliserad organisation. Eftersom jag har stått för en stark central ledning kan […](0 kommentar)

MRSA-smittade hade blivit odlingsnegativa

Resultaten tyder på att MRSA-smittade blir odlingsnegativa med tiden. Det är uppmuntrande med tanke på det ökade antalet MRSA-smittade individer i samhället, menar Christina Åhrén, docent, vid Infektionshygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som utfört studien och som presenterade resultaten vid riksstämman i Göteborg. Christina Åhrén och hennes medarbetare valde slumpmässigt ut de 44 patienterna (från 36 familjer) […](0 kommentar)

Forskningsfusk – symposium på Riksstämman

Läs artiklarna Adam Taube Att sätta P för fusk Läkartidningen 2006;103:143–4. Ragnar Levi Forskningsfusk, felsteg eller något mittemellan? Läkartidningen 2006;103:1203–5. Anders Ekbom Om fusk och kreativitet Läkartidningen 2006;103:2275. Lars Werkö Utredning av forskningsfusk Läkartidningen 2006;103:2563–5. Inge Axelsson Den världsberömde professorn plagierade och förfalskade Läkartidningen 2006;103:2929–30. Mats Ulfendahl, Bo Rydqvist Sverige behöver ny instans som utreder […](0 kommentar)

Vinnarna i tävlingen
Årets bästa artikel 2006

Vinnarna Unga skribenter Mikael Jönsson, Agneta Öjehagen Läkarstudenter upplever mer stress än andra studenter Läkartidningen 2006;103:840–3. Medicinsk kommentar Lars-Olof Wahlund Livslång hjärngymnastik kan förhindra alzheimer Läkartidningen 2006;103:912–3. Etik och läkarroll Ragnar Levi Forskningsfusk, felsteg eller något mittemellan? Läkartidningen 2006;103:1203–5. Klinisk översikt Karl Ekbom, Lena Leissner, Jan-Edvin Olsson, Håkan Widner Restless legs – vanligt sjukdomstillstånd som […](0 kommentar)

Ros och ris för opererande robot

Läs artiklarna Robotkirurgin ökar – men utvärderingar saknas Hård träning och teamarbete nyckel till framgång i Lund(0 kommentar)

LT debatt

Meet-o-meter – en metod för mötesoptimering i sjukvården

Det fattas pengar inom den offentliga sektorn i allmänhet, och sjukvården i synnerhet. Detta har givetvis ett flertal förklaringar, såsom minskad budget i besparingssyfte, det ökande antalet äldre multisjuka patienter, ökade läkemedelskostnader, ökad administration, datorisering med kostnader för både mjuk- och hårdvara samt IT-sektioner, och mycket annat. Sjukvårdens budget bygger, som i så många andra […](0 kommentar)

Den akuta vardagssjukvården börfinnas så nära befolkningen som möjligt

Stig Bengmark beskrev i Läkartidningen sina personliga erfarenheter av akutmottagningseländet och hävdade att kortare väntetider och bättre service skulle bli följden av att akutvården i varje län centraliserades och fick ett rejält pengatillskott [1]. I en kommentar till hans inlägg vidimerade jag akutmottagningseländet, men ville påstå att detta i huvudsak är ett storsjukhusfenomen och att […](0 kommentar)

Debatt och brev

Natriumbrist vid kombination av Seltin och läkemedel

I sommar har jag på min vårdcentral träffat på en del patienter, framför allt äldre, med låga Na-värden, några med värden ner mot 120 mmol/l. Vid anamnes framkommer användning av sk mineralsalt av typ Seltin. Efter återgång till vanligt salt har Na-värdena normaliserats. Sedan 1,5 veckor tjänstgör jag vid kardiologkliniken i Kristianstad och har redan […](0 kommentar)

När lammen tystnar

Enstaka kollegor som uttalar sig tvärsäkert i den offentliga debatten om tveksamma eller till och med osannolika kausalitetssamband kan vara ett bekymmer, och att intyga falskt är ett brott som bör stävjas. Det är därför en god sak att företrädare för läkarkåren offentliggör en önskad hållning som vilar på läkaretiken i hopp om att bibehålla […](0 kommentar)

Pyridoxin sänker sällan homocystein!

I Herman Nilsson-Ehles välformulerade presentation av Torfi Fjalar Jonassons doktorsavhandling föreligger dessvärre en oklarhet (Läkartidningen 46/ 2006, sidan 3597). Läsaren kan få intrycket att brist på vitamin B6 (pyridoxin) är vanlig orsak till förhöjt homocystein. Så är inte fallet. Pyridoxin har ett gammalt gott rykte som homocysteinsänkare vid homocystinuri, en sällsynt ärftlig rubbing i ämnesomsättningen. […](0 kommentar)

Öppenvård med särskilda villkorbehövs innan psykiatrin har restaurerats

Psykiatrisamordnaren har nu levererat sin bedömning av psykiatrins aktuella situation och vilka insatser som behövs för att reparera de senaste decenniernas försummelser. I kölvattnet har ett av förslagen, öppenvård med särskilda villkor, försvarats men också kritiserats – dels av några psykiaterkolleger, dels av en av brukarorganisationerna, RSMH, som är negativ till förslaget. Brukarorganisationer uppstod under […](0 kommentar)

Världsmöte om kulturell psykiatri i Stockholm nästa år

Den för cirka ett år sedan bildade Världs-organisationen för kulturell psykiatri (World Association of Cultural Psychiatry – WACP) höll i slutet av september sin första kongress i Kinas huvudstad Beijing. Mer än 300 forskare och kliniskt verksamma psykiatrer från hela världen deltog i tre intensiva dagar med plenarsessioner, ett 60-tal parallella vetenskapliga symposier samt en […](0 kommentar)

Tvång ett bestående behov i psykiatrin

I den pågående debatten om tvånget i öppenvård talar vi frenetiskt förbi varandra. Jag tror inte någon verksam psykiater har några invändningar mot vare sig Johan Cullbergs, Filipe Costas eller Karl Grunewalds tankar om hur den psykiatriska vården bättre skulle möta psykotiska patienter. Ingen motsätter sig väl tanken att tidigt möta människor som insjuknar i […](0 kommentar)

Ledare

Magert utbyte av antifetmakampanjer

Att hejda fetmaepidemin i Europa var temat för WHOs nyligen avslutade ministerkonferens. Frågan om enigheten rörande problemets allvar kommer att leda till konkreta resultat på sikt tas upp i en kritisk ledare i BMJ (2006;333:1081). Delegaterna från 53 nationer kunde ena sig kring en handlingsplan om hur man skall kunna bromsa – och i slutändan […](0 kommentar)

Studierektorn – en central aktör

Målbeskrivningsarbete, kontinuerlig kompetensvärdering samt målet höjd kvalitet i läkarnas nya specialiseringsutbildning nödvändiggör en studierektorsfunktion, detta för att den övergripande planeringen av specialistutbildningen ska fungera. I översynen av läkarnas specialistutbildning konstaterades att det fanns behov av att tydliggöra studierektorsfunktionen. Under lång tid har detta även begärts av studierektorerna själva. Sveriges läkarförbund och Svenska läkaresällskapet har därför […](0 kommentar)

Aktuellt

Robotkirurgin ökar – men utvärderingar saknas

Ordet robot härstammar från tjeckiskans robota, som betyder tungt, monotont eller påtvingat arbete. Med den robot som används inom kirurgin förhåller det sig tvärtom: den är åtråvärd och erbjuder ergonomiska fördelar. Antalet robotar på världens sjukhus ökar och räknas i hundratal. De flesta lär finnas i USA. Trenden för robotledda ingrepp pekar också uppåt – […](0 kommentar)

Hård träning och teamarbete nyckel till framgång i Lund

Operationssalen påminner om en emballagefabrik – det mesta är inpackat i plast eller gröna dukar. Patienten, en kvinna med cervixcancer, är omgiven av tre robotarmar, hårddiskar, teveskärmar och robotkonsolen ett par meter bort. – Jag tänker inte ens på att jag sitter med två joysticks och tittar på en bild. Så verkligt är det, utbrister […](0 kommentar)

Sveriges Kommuner och Landsting ändrar åsikt

SKL har under hösten visat en motvilja mot uppgörelser i form av lokala kollektivavtal och avsteg från Arbetstidslagen. När Läkarförbundet i början av november gjorde en begäran till SKL att uppmana till kollektivavtalslösningar avvisades detta från centralorganisationen med att det inte fanns något behov. Åke Hillman, ordförande i SKLs förhandlingsdelegation, känner inte till de lokala […](0 kommentar)

Landsting i norr diskuterar avstegsavtal

Stämningen är mer försonande i dag i Västerbottens läns landsting än för någon månad sedan då det talades om nedskärningar av jourlinjer. Johan Ljungberg, ordförande i Västerbottens läns läkarförening, är nöjd. Fackets påstötningar kan resultera i fyra avstegsavtal för röntgen- och kvinnoklinikerna vid Lycksele lasarett samt rygg- och kärlkirurgiklinikerna vid Norrlands universitetssjukhus. Kliniker med små […](0 kommentar)

Stockholm säger ja till lokala avstegsavtal

– Vi är oerhört glada. Vi var oroliga länge, men nu är arbetstidsfrågan prioriterad i landstinget. Det finns stöd för att ge de lokala parterna förhandlingsutrymme att hitta egna arbetsanpassningar, betonade Thomas Flodin, ordförande i Stockholms läkarförening, på fredagens presskonferens då den partsgemensamma överenskommelsen presenterades. Enigheten är bred, sades det från podiet. Där satt det […](0 kommentar)

Dålig spridning på psykiatrerna

– Där vi har 27 per 100000 invånare är det som det ska vara. På andra håll är det vakanser, säger Anna-Maria af Sandeberg, Svenska psykiatriska föreningen. Snedfördelning gäller inte bara läkarna, säger Anders Milton. – Det är klart att vi har problem med rekryteringen av psykiatrer, psykologer med kognitiv inriktning och sjuksköterskor med specialisering […](0 kommentar)

Miljoner ska lyfta psykiatrin

Öronmärkta statsbidrag ska bland annat ge fler vårdplatser, mer forskning och bättre rehabilitering och sysselsättning för psykiskt sjuka och funktionshindrade. Totalt uppgår bidragen till drygt 1,7 miljarder kronor årligen fram till år 2015. Då ska också nationella mål för psykiatrin, beslutade av riksdagen, vara uppnådda, om Anders Milton får som han vill. Ändrad lagstiftning ska […](0 kommentar)

Nya privatläkartaxorna klara

Avtalet mellan Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är treårigt och innebär att normalarvoden, tak och särskilda arvoden för specialåtgärder höjs med 2,9 procent nu från årsskiftet. Året därpå blir höjningen 2,8 procent och år 2009 2,7 procent. Avtalet förutsätter att regeringen fastställer nivåerna. Det nya avtalet innebär en sammanlagd höjning under de tre […](0 kommentar)

»Svårt att bedöma andras artiklar«

– Det var hög klass på artiklarna, och jag hade gärna sett att alla kom på första plats. Jag tycker att alla som var nominerade kan känna sig stolta över att ha presterat så bra, säger Helena Carré. Hon nämner speciellt den till tävlingen nominerade artikeln »Om bruk och missbruk av psykiatrin« av Jan-Otto Ottosson, […](0 kommentar)

Pris till artikel om stress hos läkarstuderande

– Det är mycket roligt och oväntat. Jag har hört talas om tävlingen men inte reflekterat över att jag deltog, säger AT-läkaren Mikael Jönsson, som skrivit artikeln tillsammans med Agneta Öjehagen.. Det hela började med en kartläggning över hur läkarstudenterna i Lund mådde. Mikael Jönsson var aktiv i Medicine studerandes förbund, MSF, i Lund där […](0 kommentar)

Stor uppmärksamhet för vanlig men okänd sjukdom

– Jag är glad och stolt å mina och mina medförfattares vägnar, säger docent Karl Ekbom, huvudförfattare till artikeln »Restless legs – vanligt sjukdomstillstånd som ofta missas«. Artikeln är den mest lästa på Läkartidningens webbplats under året, men det kände inte Karl Ekbom till. – Det var trevligt. När man skriver vetenskapligt vet man inte […](0 kommentar)

Notiser

Alvedonkampanj fälld efter artikel i Läkartidningen

Debattartikeln skrevs av Gunnel Torbjörnsson, sjuksköterska i Umeå, och publicerades i Läkartidningen nr 43/2006. Där ifrågasatte hon lämpligheten med en reklam för Alvedon som bland annat innehöll texten »Wow, vad spännande! Jag har aldrig kysst någon med körtelfeber förut«. Artikeln ledde till att Läkemedelsindustrins informationsgranskningsman, IGM, tog upp affischkampanjen för granskning. I sin bedömning håller […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

DT-undersökning visade subaraknoidalblödning

Den 43-årige mannen sökte vårdcentralen den 24 februari i år sedan han i två dagar haft huvudvärk, yrsel och illamående. Han hade kräkts några gånger, men kräkningarna sattes i samband med hosta. Doktorn fann allmäntillståndet gott. Besvären bedömdes som en infektion och patienten ordinerades hostdämpande medicin och antibiotika. Den 28 februari återkom han med fortsatt […](0 kommentar)

Operatören frias eftersom sjukhuset saknade säkerhetsrutiner

Den 48-åriga kvinnan genomgick den 6 december 2004 en vaginaloperation. Operationstiden blev betydligt längre än beräknat. Ett kompartmentsyndrom uppstod i hennes båda underben. Fasciotomi genomfördes, men hon lider av bestående besvär till följd av kompartmentsyndromet. Kvinnan anmälde operatören. Av ett Lex Maria-beslut hos Socialstyrelsen framgår att patienten hade besvär av rikliga blödningar och underlivsframfall. Det […](0 kommentar)

Flera felbedömningar orsakade svåra följder för patienten

Det menar Ansvarsnämnden, och kritiserar tre kirurger och två sjuksköterskor för passivitet utan att fälla någon, i ett fall där en 47-årig man fick större delen av sin tunntarm förstörd genom att tunntarmspaketet roterat så att blodförsörjningen hade snörts åt. Patienten, som tidigare opererats vid flera tillfällen på grund av tunntarmshinder, kom en lördagnatt akut […](0 kommentar)

»Borde konverterat till öppen kirurgi«

Det menade Socialstyrelsens vetenskapliga råd i obstetrik och gynekologi, docent Jan-Henrik Stjerndahl, som granskat fallet i den förra artikeln. Vi kan bara ge en del av hans synpunkter. I sammanfattning ansåg han att det förelåg indikation för att avlägsna livmodern, och att någon kritik inte skall riktas mot att de påbörjade ingreppet på det sätt […](0 kommentar)

Skadade flickas hornhinna allvarligt

Den 15-åriga flickan undersöktes i april i år vid en hälsocentral på grund av att hon inte kunnat avlägsna något som hon misstänkte var en kontaktlins i ena ögat. Distriktsläkaren bedömde att det rörde sig om en kontaktlins och försökte att ta bort den med instrument. Efter flera försök skickades flickan till sjukhus. Det fanns […](0 kommentar)

Arbetsbeskrivningen ändrad för operationer i benstöd

En tid efter händelsen besökte representanter för Socialstyrelsen sjukhuset för att med verksamhetscheferna vid anestesi- och operationskliniken, kirurgkliniken, kvinnokliniken och ortopedkliniken diskutera riskförebyggande åtgärder för att förhindra att något liknande upprepas i framtiden. De enades om att den arbetsbeskrivning för operationer i benstöd som reviderats och kompletterats efter händelsen ytterligare behövde förtydligas, särskilt beträffande ansvarsfrågan. […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Vargen kommer … kanske

Massmedier skall granska medicinen och sjukvården. I denna artikel vänder vi på perspektivet och studerar den medicinska journalistiken – från ett medicinskt perspektiv. Varför ser mediers medicinjournalistik ut som den gör? Hälsolarm är frekventa i dagens medievärld. Dessa larmrapporter kan vara mer eller mindre välgrundade. De handlar om allt från snuvor som kan vara livsfarliga […](0 kommentar)

Antibiotikabehandling vid kronisk prostatit saknar i princip evidens

Begreppet prostatit beskriver ett spektrum av inflammatoriska tillstånd i prostata med varierande etiologi, prognos och behandling [1]. Patologin och etiologin bakom andra typer av prostatit än den akut bakteriella, den ovanligaste formen, och till viss del den kroniskt bakteriella, är till stora delar oklar. Terapin har inte studerats särskilt väl, och de flesta rekommendationer kring […](0 kommentar)

Stora skillnader i blodsockerkontroll på svenska operationsavdelningar

Med stigande ålder ökar prevalensen av diabetes liksom behovet av kirurgiska ingrepp [1, 2]. Omkring 20 procent av alla personer över 80 år beräknas ha diabetes. Detta innebär att ett betydande antal patienter med diabetes passerar en vanlig operationsavdelning varje vecka. Den perioperativa tiden (dvs tiden från det att patienten påbörjar sin fasta inför operationen, […](0 kommentar)

Kryoablation vid förmaksarytmi – säker och smärtfri behandling

Radiofrekvensablation har under det senaste decenniet utvecklats till ett förstahandsalternativ för behandling av supraventrikulära takykardier. Det används också i allt större utsträckning med lovande resultat för patienter med farmakologiskt svårbehandlade och symtomatiska förmaksflimmer [1-3]. Vissa allvarliga komplikationer till radiofrekvensablation förekommer emellertid. Atrioventrikulära (AV) block II–III inträffar i upp till 1 procent av fallen vid behandling […](0 kommentar)

Y-kromosomen – ömtålig resurs eller evolutionär återvändsgränd?

Den mänskliga Y-kromosomen är nu kartlagd. Den visade sig vara ett genetiskt ökenlandskap, rik på skräp, med ett fåtal användbara resurser och med en kraftigt utvecklad förmåga att degenerera. Vissa anser till och med att den är utrotningshotad och kommer att försvinna om några miljoner år [1]. Vad kan vi använda den nya kunskapen om […](0 kommentar)

Vocal cord dysfunction – differentialdiagnos till astma

Sofia är 14 år gammal och har sedan ett drygt år haft besvär med andningen när hon idrottar. Hon spelar fotboll i ett lag som har ambitioner, och Sofia är en av de bättre i laget. Trots hårdsatsning på idrotten sköter hon skolarbetet bra. Första gången hon fick betyg i åttan var det nästan enbart […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

Ladda ner pdf genom att klicka på knappen “Läs artikeln som PDF” uppe till höger.(0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Interaktion mellan Trombyl och ACE-hämmare

Frågan om interaktion mellan ACE-hämmare och acetylsalicylsyra (ASA) har varit kontroversiell, och det finns en hel del studier om detta. ASA hämmar tromboxansyntetas vid låga koncentrationer och vid högre koncentrationer även prostaglandinsyntesen [1, 2]. Vid hjärtsvikt har man funnit att prostaglandinkoncentrationen i plasma är förhöjd [3] och att den ökar ytterligare vid behandling med ACE-hämmare […](0 kommentar)