Nr 04 2007

Kultur

Läsbar bok för alla med medicinhistoriskt intresse

Harvey Cushing befann sig i medelpunkten och kom att på ett avgörande sätt bidra till neurokirurgins utveckling i början av 1900-talet. Han var också en av de första kirurgiska företrädarna med internationell ryktbarhet som kom fram med den amerikanska medicinens starka utveckling för 100 år sedan. Författaren av denna biografi, Michael Bliss, har tidigare skrivit […](0 kommentar)

Alltför stora ambitioner har givit ojämnt resultat

Forskningsetik för medicinare och naturvetare.Författare: Förlag:Recensent: Det finns ett stort behov av utbildning och debatt kring etiska frågor i forskningen. En ökad medvetenhet bland forskare och inte minst de yngre är en väsentlig strategi för att förebygga olika former av oredlighet i forskningen. Särskilt tydligt blir detta inom medicinsk forskning där riskerna för att enskilda […](0 kommentar)

Intressant bok som bör läsas med en nypa salt

Psykoanalys i välfärdsstaten. Profession, kris och framtid. Författare: Förlag:Recensent:Denna bok är en intressant kombination av inspiration och desperation. Inspirationen tydliggörs i ambitionen att främja och marknadsföra psykoanalysen; från Aristoteles hämtas principer som förtydligar plattform, etos och uppdrag. Olika historiska perspektiv om då och nu har ett betydande läsvärde. Desperationen är retrospektivt dagsaktuell. Klorpromazinets entré i […](0 kommentar)

Ansiktsblindhet – ett psykosocialt handikapp

Prosopagnosi, ansiktsblindhet, är ett psykosocialt krävande handikapp. Det kan uppstå vid neurologisk skada, som beskrivs i Oliver Sacks´ »Mannen som förväxlade sin hustru med en hatt«. Patienten där var inte bara oförmögen att känna igen ansikten, utan också oförmögen att tänka sig eller minnas några ansikten – han hade förlorat själva föreställningen om ett ansikte. […](0 kommentar)

Helan och Halvan – karaktärer med halv och hel metabolism?

När den första ljudfilmen släpps med Stan & Ollie (Stan Laurel och Oliver Hardy) i maj 1929 handlar parets första dialog om mat: Ollie bjuder hem sin vän Stan med orden »First we are going to eat – we are going to have a great big juicy steak with mushroom sauce, strawberries with a whipped […](0 kommentar)

Komplement till befintliga vårdprogram

Bröstcancer är en sjukdom som uppmärksammas flitigt i medierna, och utbudet av litteratur reflekterar detta. Vad kan Cancerfondens »Rosa boken om bröstcancer« tillföra? Boken är avsedd i första hand för vårdpersonal och skall ses som ett komplement till befintliga vårdprogram. Man förväntar sig därmed finna information som inte täcks av vårdprogrammen och till största delen […](0 kommentar)

Linnéapostlarnas farofyllda långfärder i reseberättelse

År 2007 kommer 300-årsminnet av Linnés födelse att firas stort. Hans resor i Sverige och till Holland är väl kända men det var hans »apostlar« som gjorde de riktiga långresorna över världen. Det var totalt ett 20-tal unga män som mer eller mindre på uppdrag av den store Linné begav sig till Mellanöstern, Afrika, Fjärran […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Ansiktstransplantation … lekstuga eller medicinsk landvinning?

Under de senaste åren har diskussionen kring möjligheten att transplantera ansikten från avlidna donatorer till patienter med svårt traumatiserade ansikten åtnjutit stor massmedial uppmärksamhet. Intresset har intensifierats efter det att den första transplantationen av ett partiellt ansikte genomfördes i Frankrike förra året [1]. Idag tävlar flera grupper om att bli först med att transplantera ett […](0 kommentar)

Nya Rön

Hög träningsnivå före maratonlopp minskar risken för hjärtskada hos amatörlöpare

Ett flertal studier har dokumenterat hjärtdysfunktion och biokemiska tecken på hjärtskada var för sig i samband med idrotter som kräver uthållighet, men ingen har övertygande visat ett samband. I en studie från Massachusetts försökte man fastställa detta samband och finna bakomliggande riskfaktorer. 60 deltagande amatörer i Boston Marathon 2004 och 2005 screenades före och efter […](0 kommentar)

Behandlingseffekt i djurstudier stämmer ofta inte på människa

Behandlingseffekten av ett givet läkemedel skiljer sig ofta åt när man jämför djurstudier med kliniska data (på människor). En bidragande orsak till detta tros vara att djurstudier ofta misslyckas med att efterskapa ett kliniskt sjukdomstillstånd; detta enligt en studie av forskare från Storbritannien och Argentina som presenteras i BMJ. Studien är en systematisk genomgång av […](0 kommentar)

Tvåkomponentssalva väl tolererad vid psoriasis

I juninumret 2006 av British Journal of Dermatology publicerades en 52-veckors säkerhetsstudie av en tvåkomponentssalva, kalcipotriol–betametasondipropionat (Daivobet), vid behandling av psoriasis vulgaris. Psoriasis är en mycket vanlig hudsjukdom, som drabbar 2–3 procent av befolkningen. Den är socialt stigmatiserande, och åtskilliga studier visar på försämrad livskvalitet hos drabbade patienter. Förekomsten är ungefär lika stor hos kvinnor […](0 kommentar)

MR-undersökning av barn med cerebral pares ger viktig information

Martin Bax, Clare Tydeman och Olof Flodmark rapporterar i oktobernumret av JAMA [1] från the European Cerebral Palsy Study, som pågår vid flera europeiska centra: i London, Edinburgh, Lissabon, Dublin, Stockholm, Tübingen och Helsingfors. Den aktuella studiens fokus är kliniska och magnetkamera(MR)-korrelat vid cerebral pares. Det är en stor, populationsbaserad barngrupp som undersökts; 431 (62 […](0 kommentar)

Inspelade samtal hjälper mödrar

För föräldrar till barn som intensivvårdas på neonatalavdelning är stressen över barnets tillstånd ibland så stor att många har svårt att ta till sig den medicinska information som ges. I en studie har man undersökt om bandinspelningar av läkarsamtalen kan hjälpa föräldrarna att ta informationen till sig. 200 mödrar med intensivvårdade barn på neonatalavdelning har […](0 kommentar)

Danskar ställer lägre krav och är lyckligare

Vid undersökningar av hur lyckliga och allmänt tillfredsställda individer i olika delar av världen är brukar Danmark placera sig högt. I en EU-finansierad undersökning (Eurobarometer) återfinns danskarna som det folk som är mest tillfreds med livet i Europa. Två tredjedelar av undersökta danskar uppger att de är »mycket nöjda« med livet överlag. Sverige återfinns på […](0 kommentar)

Fler CP-skador bland för tidigt födda

Antalet för tidigt födda barn som drabbas av CP-skada har ökat under senaste decenniet. Ökningen kan bero på att fler för tidigt födda överlever. Det visar en kanadensisk studie som genomförts 1993– 2002 och som omfattar totalt 672 barn födda graviditetsvecka 24–30. Barnen följdes med löpande undersökningar upp till två år efter födseln. Mortaliteten bland […](0 kommentar)

Samspelet mellan CNS och anorektal funktion

Det finns observationer som talar för att samspelet mellan central och perifer påverkan har en avgörande betydelse för den anorektala funktionen. Studier av den cerebrala representationen har dock hittills varit fokuserade på framför allt rektum och bäckenbotten och inte på centrala nervsystemet (CNS). Det beror dels på komplexiteten, dels på metodologiska svårigheter. Funktionell magnetresonansavbildning (MRI) […](0 kommentar)

Stora brister i diagnostiska test för cancer

Dagens behandlingsmetoder för cancersjukdomar grundar sig alltmer på systematiska översikter av diagnostiska test. Men dåliga metoder och dålig redovisning motverkar ofta säkerheten i översikterna. För att man skall kunna dra förtroendeingivande, tydliga och relevanta kliniska slutsatser av systematiska översikter krävs att dessa uppfyller ett antal kriterier som har att göra med bla datainsamling och metoder. […](0 kommentar)

Sänkt lungfunktion vid födseln ökar astmarisken vid 10 års ålder

Flera studier har tidigare visat att sänkt lungfunktion redan under de första levnadsveckorna ökar risken för astmabesvär upp till skolåldern [1, 2]. Få studier har dock undersökt sambanden mellan tidig lungfunktion och risk att utveckla astma senare i livet. Dr Håland och kolleger i Oslo presenterade nyligen resultaten från en studie av tidig lungfunktion och […](0 kommentar)

Endast på webben

Landstingsanställda sägs upp i Stockholm

Nu infrias vallöftena i Stockholms läns landsting. Den borgerliga ledningen sätter av 500 miljoner kronor för att säga upp landstingsanställda genom ”omställningsåtgärder”. I första hand handlar det om administrativ personal, enligt Chris Heister (m), finanslandstingsråd. Men hon kan varken ange hur många som ska sägas upp eller vilka verksamheter det gäller. – Vi kom till […](0 kommentar)

Läkemedelsverket jagar olagliga läkemedel

Läkemedelsverket vill få bukt med den olagliga läkemedelsförsäljningen. Under 2007 förstärks resurserna än mer och myndigheten satsar på vissa läkemedelsområden, t ex att spåra bantningsmedel som innehåller efedrin, kartlägga marknaden av kosttillskott och naturläkemedel, kartlägga internet-apotek samt homeopatika och naturprodukter som kan medföra hälsorisker. Redan förra året fick myndigheten i regeringsuppdrag att arbeta mot olaglig […](0 kommentar)

WEBBEXTRA

Ladda ner artikeln som pdf(0 kommentar)

WEBBSPECIAL

Ladda ned pdf genom att trycka på knappen till höger (Läs artikeln som PDF).(0 kommentar)

Debatt och brev

Olämpligt använda ospecifikt test

Testning för högrisk HPV-DNA har hög sensitivitet men lider av dålig specificitet, vilket begränsar användningsomådena. Att använda ett ospecifikt test för en icke behandlingsbar, sexuellt överförd virusinfektion som tumörmarkör i allmän screening ifrågasätter vi fortfarande. Detta har vi diskuterat tidigare i Läkartidningen [1]. Däremot har HPV-testning en roll att spela i utredning av lätta och […](0 kommentar)

Tonsill- och munhålecancer bör tas med i diskussionen om HPV-vaccin

Prevention är det mest effektiva sättet att minska såväl lidande och död för cancerpatienter som kostnader för cancervården. Eva Munck-Wikland och medarbetare lyfter i en artikel i Läkartidningen fram tonsillcancer som ett möjligt mål för prevention med HPV-vaccin [1]. Etiologin till tonsillcancer, liksom till cancer i övriga svalget och munhålan, är multifaktoriell: HPV, rökning och […](0 kommentar)

Nya specialistutbildningen i bild- och funktionsmedicin – lär av Australien!

Efter att ha tillbringat fyra månader på röntgenavdelningen på Royal Brisbane and Women´s Hospital (RBWH) i Brisbane, Australien, tycker jag mig kunna konstatera att de kunskaper och den kompetens som ST-läkarna på avdelningen besitter är mycket goda och sannolikt mer gedigna än vad många svenska kollegor på motsvarande utbildningsnivå innehar. I Australien har ST-läkarna ett […](0 kommentar)

Profitstyrd vård utestänger utsatta

Regeringens budgetproposition innehåller efterlängtade satsningar på psykiatri och äldrevård/äldreomsorg. Beträffande de mest utsatta anges att det finns brister i att värna dem med störst behov och dem som inte alltid kan föra sin egen talan, tex psykiskt sjuka och personer med omfattande funktionshinder. Vidare framhåller regeringen att det är viktigt att minska utanförskapet hos den […](0 kommentar)

MIG syftar till att behandla organsvikt tidigt hellre än att ge HLR när det är för sent

Det gläder oss att vår artikel [1] om mobila intensivvårdsgrupper (MIG) har väckt intresse. Svensson och Rosenqvist ifrågasätter i sitt inlägg värdet av mobila intensivvårdsgrupper. Vi har därför anledning att ge ytterligare några synpunkter. För det första handlar MIG-konceptet inte om hjärtstoppsvård. MIG handlar om patientsäkerhet och har som målsättning att i tid identifiera och […](0 kommentar)

MIG – ett koncept för 2000-talet

Mycket resurser har under 1900-talet lagts på att försöka förbättra överlevnaden vid hjärtstopp på sjukhus – utan resultat. »Evidensen« visar att andelen patienter som på sjukhus överlever ett hjärtstopp inte har ökat på tre decennier! Det är knappast förvånande att vi så sällan lyckas med att återuppliva våra multisjuka patienter vid ett hjärtstopp, som ju […](0 kommentar)

Mobila intensivvårdsgrupper – mycket återstår att bevisa

På flera håll i världen har försök gjorts att införa s k medical emergency teams (MET). Tanken är att MET inte bara skall fungera som »larmstyrka« vid hjärtstopp utan också förekomma organsvikt och ligga steget före eventuellt sviktande myokardium (uppfatta s k prodromer) och därmed minska frekvensen av bl a hjärtstopp. Svenska kollegor är inte […](0 kommentar)

Vi ser fram emot fortsatt forskning inom området!

Mot bakgrund av vår artikel i Läkartidningen [1] och att ett nytt preventivt vaccin mot humant papillomvirus (HPV typ 16, 18, 6 och 11) blivit tillgängligt, anser vi att det är viktigt att se bredare på den grupp som skall vaccineras mot HPV-infektion. HPV är definitivt associerat med tonsillcancer, men det finns även flera typer […](0 kommentar)

Vem har HPV-DNA i cervix?

I sitt debattinlägg [1] rekommenderar Björn Strander och medarbetare bl a kvinnor att delta i gynekologisk cellprovskontroll även efter eventuell vaccination mot cervixcancer och oavsett sexualanamnes. Bra. Vore jag kvinna skulle jag be min gynekolog även undersöka (det finns i dag bra testmetoder) huruvida jag har HPV-infektion eller inte i det aktuella organet. I min […](0 kommentar)

Glykemiskt index – trend eller terapi?

Jag har med intresse följt det gångna årets debatt om betydelsen av glykemiskt index (GI) som ett hjälpmedel för att komponera en kost som skulle kunna minska risk för insjuknande i diabetes, övervikt och hjärt- och kärlsjukdom. I likhet med Reynisdottir [1] har jag funnit att det finns relativt få longitudinella studier som belyser effekterna […](0 kommentar)

LT debatt

Egna barn och andras ungar

En 7 år gammal och helt frisk flicka har ramlat ner från en klätterställning på sitt fritidshem. Hon har, enligt personalen, slagit huvudet i marken och varit avsvimmad i någon minut eller två, men därefter vaknat till. Ambulans har tillkallats, och flickan har förts till akutmottagningen. Där är hon lite trött och grinig och har […](0 kommentar)

Myter sprids i bokfloran om metoder för bantning

Under ett enda år publiceras i Sverige en lång rad böcker om viktminskning. I bokhandeln finns då redan hyllmeter av sådana alster. Böckerna finns nästan alltid bland bästsäljarnas tio i topp för en given månad. Utbudet och försäljningsstatistiken visar att marknaden för denna typ av böcker är mycket gynnsam. Ett urval av teman i böckerna: […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Muskelsymtom vanliga vid selenbrist

I Läkartidningen nr 40/1995 publicerade vi en artikel om positiv effekt av behandling med selen av barn med växtvärk [1]. Under den senaste tioårsperioden har mycket skrivits om selen och dess funktioner. Vi vill här ge en kort presentation av aktuell litteratur i ämnet. Selen är ett essentiellt spårämne av stor betydelse för människans hälsa […](0 kommentar)

Akut leversvikt – viktigt med snabb multidisciplinär handläggning

Akut leversvikt är ett allvarligt tillstånd som i vissa fall kräver akut levertransplantation. Tillståndet karakteriseras av en snabb försämring av leverns syntesförmåga (utan tidigare känd leversjukdom), som i praktiken utvärderas med mätning av koagulationsfaktorer (international normalized ratio, INR), associerad med utveckling av hepatisk encefalopati inom åtta veckor från sjukdomsdebuten [1-4]. Akut leversvikt är inte en […](0 kommentar)

Ledare

Ett piller för många åkommor

I en artikel i BMJ 2003 föreslogs att om alla över 55 år tog ett multipreparat med acetylsalicylsyra, ACE-hämmare, statiner, diuretika, betablockerare och folsyra så skulle förekomsten av kardiovaskulär sjukdom kunna minska med upp till 80 procent. I entusiastisk ledare förutspådde chefredaktören Richard Smith att detta »polypiller« skulle finnas redan inom tre år och bli […](0 kommentar)

Ja till mångfald, konkurrens och ökad effektivitet!

Möjligheterna till vinst och avkastning på insatt kapital är förutsättningen för framväxten av privata vårdgivare inom den offentligt finansierade sjukvården. Och om det privata sjukhuset uppfyller landstingets krav bör eventuell överkapacitet kunna säljas till försäkringsbolag och privatpersoner. Läkarförbundet tillstyrker således förslagen i den PM som Socialdepartementet lade fram i höstas om nya driftsformer för sjukhus, […](0 kommentar)

På väg mot en säkrare vård!

I nästa vecka hålls den tredje nationella patientsäkerhetskonferensen, arrangerad av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF) och Socialstyrelsen i samverkan med Läkarförbundet, Vårdförbundet, Läkaresällskapet, Kommunal och Svensk sjuksköterskeförening. Syftet med konferensen är bl a att skapa insikt om förbättringsmöjligheter, att inspirera till ett mer proaktivt patientsäkerhetsarbete och att redovisa nya forskningsresultat. Även […](0 kommentar)

Aktuellt

Svårt att definiera beprövad erfarenhet

– Jag tycker inte att det är särskilt svårt att veta vilken metod eller behandling som ska användas. Både i grund- och specialistutbildningen undervisas det om behandling av olika tillstånd. Vi har numera ett begrepp som heter bevisbaserad medicin som innebär att det ska finnas ett vetenskapligt underlag för rekommendationer om behandling. Socialstyrelsen har också […](0 kommentar)

Nya metoder kan testas i studier

Alla kliniska prövningar av en ny medicinsk behandling kräver att forskaren följer vissa forskningsprinciper som informerat samtycke och granskning av en etisk kommitté, menar Lars Wallentin, professor i kardiologi och chef för Uppsala kliniska forskningscentrum. – Så fort studien berör försökspersoner eller läkemedel krävs ett godkännande via en etisk kommitté. En lång rad med krav […](0 kommentar)

Socialstyrelsen anlitar expert för att bedöma råden om lågkolhydratkost

– Vi betraktar kostråden som en viktig fråga och vi anlitar därför en expert. Råden som läkaren Annika Dahlqvist ger är tveksamma, men samtidigt är de väldigt intressanta. Det är värt en större studie för att se om det kan ligga något i det hon säger, menar Torsten Mossberg, medicinalråd på Socialstyrelsen. Han förklarar att […](0 kommentar)

Läkarförbundet tillstyrker »startlag«

Stopplagen hindrade landstingen att överlämna sjukhus till privata vårdgivare med vinstsyfte. Inte heller skulle sjukhus som överlämnades få ta emot annat än offentlig finansiering, detta för att undvika att det privata sjukhuset skulle prioritera till exempel försäkringspatienter. Dessutom skulle aldrig ett regionsjukhus kunna överlämnas till annan vårdgivare. Till sist innebar stopplagen att varje landsting alltid […](0 kommentar)

»En klar ökning av makten över sjukvården«

– Det är ett intressant förslag. Informationsstyrning är en internationell trend som märks i Storbritannien, Finland och Danmark. Den nationella nivån vill få en starkare styrning över sjukvårdens aktörer, säger Mats Brommels, professor vid Medical Management Centre vid Karolinska institutet. Han kan skönja en centraliseringsvåg i många länder som går ut på att staten vill […](0 kommentar)

Socialstyrelsen får starkare roll

– Vårt förslag innebär att Socialstyrelsen får ett samordningsansvar för Statens beredning för medicinsk utvärdering, Läkemedelsverket och Läkemedelsförmånsnämnden, säger Mats Svegfors, landshövding i Västmanland. Det blir en vidgad roll för Socialstyrelsen som ser ut att bli en mäktigare myndighet. Syftet med förändringen, enligt Svegfors, är att få en avsändare för styrningen av sjukvården. – Vi […](0 kommentar)

Fler avstegsavtal med privata vårdgivare

Avtalet i Stockholm med Maria Beroendecentrum AB reglerar kompensation för störningar som bryter dygnsvilan under beredskap. Avtalet, som inte är formellt klart, berör omkring tio läkare och innebär att ersättningen för jour och beredskap är orörd och att arbetsgivaren står för kompensationsledighet för störningarna. Störningar under veckodagarna kompenseras minut för minut vid slutet av följande […](0 kommentar)

Olika siffror på väntetiderna

I ledaren skriver företrädare för Läkarförbundet: »SKL fann att köerna till behandling minskade i början av 2006, men att de därefter ökat med omkring 50 procent.« Att köerna först minskat och sedan ökat med 50 procent, »det stämmer inte«, kommenterar SKL i ett pressmeddelande den 17 januari. Enligt SKLs egna siffror som presenterades i november […](0 kommentar)

Läkares råd om kolhydratsnål kost stoppades

Allmänläkaren på vårdcentralen gav råd om kolhydratfattig kost till diabetiker. Råd som går tvärt emot gällande näringsrekommendationer. Till slut förbjöd arbetsgivaren henne att fortsätta med skälet att »vetenskap och beprövad erfarenhet« ska styra verksamhetens arbete. Under flera års tid gav äldrevårdsläkaren Annika Dahlqvist råd om kolhydratfattig kost till patienterna på Njurunda vårdcentral. Matråden bygger på […](0 kommentar)

Tema Patientsäkerhet

Gör som flyget – dela med er

Den 26 oktober 2006 var kustbevakningsplanet KBV 585 av modell Casa 212 på ett rutinuppdrag från Kallinge till Gotland och sedan utefter Blekinges och Skånes kust. Planet flög på låg höjd in över Falsterbonäset och gjorde sedan en sväng över Kustbevakningens bas intill Falsterbo kanal. Planet tippade med vingarna, troligen för att hälsa till gymnasieungdomar […](0 kommentar)

Fråga inte vem – fråga varför

»Flera tusen patienter dör i onödan varje år« var den braskande rubriken på framsidan av Svenska Dagbladet den 30 januari år 2006. Bakgrunden till detta påstående var att Socialstyrelsen använt beräkningar från USA kring hur många patienter som årligen avlider i amerikansk sjukvård och överfört dessa till svenska förhållanden. Om problemet i Sverige verkligen är […](0 kommentar)

Visst kan vården bli säkrare

Den senaste tiden har det skett en ganska kraftig ökning av antalet anmälningar till patientnämnderna, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, Socialstyrelsen och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Dessa aktörer, som jag brukar kalla det svenska systemet, har till uppgift att garantera patienternas säkerhet och rättstrygghet, hantera risker, medverka till att patienten hamnar rätt i vårdsystemet samt ge […](0 kommentar)

Dags för konferens nr 3 om patientsäkerhet

En av de övergripande programrubrikerna är Vårdrelaterade infektioner. Det har varit ett ämne även vid de tidigare konferenserna. Förra gången redovisade exempelvis team inom VRISS I (Vårdrelaterade infektioner ska stoppas) sina arbeten. Under 2006 hölls lärandeseminarier för VRISS II med 21 nya team från både kommuner och landsting. Tre av teamen kommer att berätta om […](0 kommentar)

Dåligt fungerande vårdkedja med otydligt ansvar

En 57-årig man med kostbehandlad diabetes söker i november 2004 akut på grund av trötthet och svaghet, viktminskning, aptitlöshet. EKG visar förmaksflimmer. Han inläggs på kardiologiska kliniken. Patienten har låga blodvärden samt höga levervärden, Waran sätts in och remiss till ultraljud buk skrivs. Ultraljud buk visar förstorad lever som är »genomsatt av metastaser« – ingen […](0 kommentar)

Framgång kräver ledningens stöd och resurser

Att patienter skadas i/av vården är ett välkänt faktum, och flera internationella studier har belyst problemets storlek [1-6]. Trots att studierna gjorts med delvis olika metodik och i olika sjukvårdssystem visar de alla att antalet patienter som ådrar sig vårdskador är stort. Vårdskada definieras som lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död som […](0 kommentar)

Åtta steg identifierar brister i systemet

Svensk sjukvård har hög kvalitet. Av och till inträffar emellertid negativa händelser, som leder till en vårdskada. Trots att dessa händelser är sällsynta är de betydelsefulla av flera skäl. Utöver att en patient skadas påverkas den involverade personalen negativt, och allmänhetens förtroende för sjukvården kan minska. Därför bör händelsen utredas, de bakomliggande orsakerna identifieras och […](0 kommentar)

Säkerhetstudier borde prioriteras

Att allt mer pressas in i termen patientsäkerhet var tydligt vid 2:a nationella konferensen om patientsäkerhet 2005 [2], vilken mest sysslade med sjukhusens problem. På alla sjukvårdsnivåer bör dock enligt Socialstyrelsen kvalitets- och patientsäkerhet integreras i ledningssystemet [3]. Patientsäkerhet måste således inkludera vården utanför sjukhus, där bland annat flest antal läkarbesök i Sverige sker och […](0 kommentar)

Högst angeläget fokusera på tre områden

Med allmänmedicinsk verksamhet menas i detta sammanhang den hälso- och sjukvård som bedrivs vid vårdcentraler, hälsocentraler eller familjeläkarenheter i offentlig eller privat regi. Inom verksamhetsområdet allmänmedicin arbetar specialister i allmänmedicin (distrikts-, familjeläkare), AT- och ST-läkare, men även ett stort antal vikarier med eller utan specialistkompetens. En stor och viktig personalgrupp utgörs av sjuksköterskor, oftast med […](0 kommentar)

Fick ingen akuttid – drabbades Av diabeteskoma

Fallet inleds med att pojkens föräldrar kontaktar primärvårdens rådgivningssjuksköterska därför att pojken var trött och hängig och hade gått ner i vikt sedan två månader. Han hade nu blivit allmänt sämre i samband med lite feber och luftvägsbesvär. Han hade också kissat mer än vanligt. En bekant med tablettbehandlad diabetes hade tagit ett blodsockervärde som […](0 kommentar)

Läkemedelsbiverkningar bland äldre kan minskas

Nedsatt njurfunktion påverkar farmakokinetiken främst hos de läkemedel som utsöndras oförändrade via njurarna. Om dessa ges i normal dos erhålls en högre plasmakoncentration, och risken för biverkningar och överdoseringar ökar. Generellt är läkemedel som utsöndras oförändrade till mer än 70 procent via njurarna aktuella för dosjustering vid nedsatt njurfunktion. Till denna grupp hör många vattenlösliga […](0 kommentar)

När något går fel: händelseanalys, åtgärd, upplysning

Gör som flyget – dela med er Jon Ahlberg Fråga inte vem – fråga varför Hans Rutberg, Jon Ahlberg, Carina Forsberg Visst kan vården bli säkrare Torsten Mossberg Framgång kräver ledningens stöd och resurser Annica Öhrn, Christer Andersson, Johan Elfström, Christer Liedgren, Hans Rutberg Händelseanalys Annica Öhrn, Christer Andersson, Johan Elfström, Christer Liedgren, Hans Rutberg […](0 kommentar)

Flicka fick inte träffa läkare – hade tarmvred

Flickan, som hade opererats för brusten blindtarm i november 2004, fick ont i magen den 13 januari 2006. Tre dagar senare började hennes mor ringa till vårdcentral och sjukvårdsupplysning för att få råd. Den 18 januari pratade modern med en distriktsläkare, som bedömde att det kunde röra sig om förstoppning. Hon råddes att återkomma om […](0 kommentar)

Upptäckte inte högmalign bröstcancer

Kvinnan undersöktes den 6 juli och 19 juli 2005 vid vårdcentralen på grund av smärtor mellan brösten, under armhålan och bak på ryggen. Hon bedömdes lida av Tietzes syndrom. Den 28 augusti sökte hon på nytt. Då registrerades en ömmande uppdrivning över sternum, och hon fick remiss för undersökning med ultraljud. Den 7 november 2005 […](0 kommentar)

Primärvården och patientförsäkringen

Av dessa berör 10 procent primärvården, av vilka 38 procent får ersättning därför att skadan bedöms som undvikbar, vilket alltså är grunden för att patienten skall få ersättning. Med undvikbar menas att en erfaren specialist inom samma specialitet skulle ha kunnat undvika skadan genom att genomföra åtgärden, behandlingen, diagnostiken eller vad det kan vara fråga […](0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Kan fiskolja förebygga blodproppar och sänka blodfetter?

Frågan gäller en kvinna i 40-årsåldern som önskar använda naturläkemedel med fiskleverolja i stället för sin nuvarande behandling med pravastatin (Pravachol) och acetylsalicylsyra (Trombyl). Hon har genomgått njurtransplantation (GFR 72 ml/min) och har även drabbats av stroke för ett antal år sedan. Hon har opererats för cervixcancer och har SLE-diagnos sedan ungdomen. Övriga läkemedel är […](0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m

Ladda ner pdf genom att knäppa på knappen till höger (Läs artikeln som PDF).(0 kommentar)