Nr 05 2007

Kultur

Czerny-metoden räddade Marina Tsvetajevas barn från svältdöden

Doktor Altschuller var häpen över barnaföderskans synbara lugn under förlossningsarbetet. »Marina låg hela tiden tyst och rökte«, skrev han i förlossningsjournalen, »trots att barnet hade navelsträngen hårt om halsen och inte började andas regelbundet förrän efter tjugo minuters återupplivning.« I den amerikanske författaren Paul Austers roman »Att uppfinna ensamheten« finns ovanstående beskrivning av hur en […](0 kommentar)

Dags att bryta villfarelsen om samband mellan otrevlighet och skicklighet

På TV går det för tillfället en serie med titeln »House«. Dr House är namnet på en läkare som i serien framställs som en skicklig diagnostiker – som en medicinens Sherlock Holmes. Men han är samtidigt arrogant – en person som tycks sakna varje form av empati, som är notoriskt och nästan medvetet oförskämd och […](0 kommentar)

Bra som etiklärobok och diskussionsunderlag

Med stora förväntningar började jag läsa »En läkares samvete« av min »äldrekursare« vid Uppsala universitet, Lars H Gustafsson, och hade först kanske hoppats att finna ännu mer av minnen/frågor från den gemensamma studietiden. Boken, som är väl lämpad att använda i etikundervisning inom läkarprogrammen, är indelad i tre delar. En inledande genomgång om vad samvete […](0 kommentar)

Bred och aktuell – gott komplement på akuten

»Matell–Reichards Akutmedicin« gavs ut första gången 1971 och var främst avsedd som ett kompendium för undervisning av medicine kandidater i akut vuxenmedicin. Kompendiet har genom åren reviderats i sju upplagor, och är nu sedan många år en inbunden bok för rockfickan. »Akutmedicin« av Matell–Reichard är vanligt förekommande på akutmottagningar och vårdcentraler runt om i Sverige, […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Fler bevis mot COX-2-hämning

Det råder en febril publiceringsaktivitet vad gäller COX-2-hämning och risker för allvarliga kardiovaskulära komplikationer såsom hjärtinfarkt och död. Nyligen publicerade JAMA ytterligare två studier, varav den ena [1], en metaanalys av observationella studier av hjärt–kärlhändelser, hade funnit att rofecoxib ökar risken mer än andra COX-2-hämmare, vilket underblåser debatten om eventuella »klasseffekter« av COX-2-hämning. I en […](0 kommentar)

Nya Rön

Högre ärftlighet för ischemisk stroke bland kvinnor

Ärftligheten för ischemisk stroke är högre för kvinnor än för män. Det visar en studie från Storbritannien som presenteras i tidskriften Lancet Neurology. Det är forskare från Oxford som tittat på data från drygt 800 individer som drabbats av ischemisk stroke där man även haft uppgifter om prevalensen av stroke hos patienternas föräldrar och syskon. […](0 kommentar)

Ökad skaderisk för distraherad svärdslukare

Individer som utövar den idag något ovanliga sysselsättningen svärdslukning som hobby eller arbete löper ökad risk att skadas under utövandet om de distraheras eller sväljer flera saker på en gång. Nej, det är faktiskt inget skämt. Tidskriften BMJ har publicerat en studie över skaderiskerna för svärdslukare. 110 svärdslukare från 16 länder, vilka samtliga är medlemmar […](0 kommentar)

För lågt intag av folat i USA

Kvinnor i USA får i sig för lite folat i kosten. Det varnar amerikanska forskare för i en studie som presenteras i tidskriften Morbidity and Mortality Weekly Report och refereras av Nature. Två tredjedelar av amerikanska kvinnor får inte i sig tillräckliga mängder av folat genom kosten, och nivåerna av folat i maten har fallit […](0 kommentar)

Första populationsstudien som mäter »totalt proBNP« i plasma

Forskargruppen kring natriuretiska peptider vid Rigshospitalet i Köpenhamn, med Jens Rehfeld och Jens Peter Goetze som främsta namn, publicerar nu resultaten från den första tvärsnittsstudien där mätning gjorts av »totalt proBNP« med PIA-metod (precursor processing-independent analysis). Metoden bygger på mätning av samtliga immunreaktiva peptider innehållande den aminoterminala peptiden med aminosyrorna 1–21. Härmed undviks en del […](0 kommentar)

Osäkert prognostiskt värde av förhöjd trombinbildning

Patienter som fått en spontan venös trombos behandlas i regel med perorala antikoagulantia (i Sverige nästan alltid warfarin) i 6–12 månader. Inom 5–8 år får en tredjedel återfall [1], och mortaliteten i dessa är ca 5 procent [2]. Warfarinbehandlingen är riskfylld: 2–4 procent per år får allvarliga blödningar [3]. Risken för återfall påverkas av många […](0 kommentar)

Stor epidemi av chikungunya – över en miljon fall

Den 17 februari 2006 uppskattade franska myndigheter att 110000 av de 770000 invånarna på Réunion hade infekterats med chikungunyavirus (CHIKV). 22000 insjuknade bara under 6–12 februari, och sammanlagt 52 personer, som även hade andra sjukdomar, avled. Färre fall har förekommit på andra öar i Indiska oceanen. Virus sprids här av Aedes albopticus, »tiger mosquito«, och […](0 kommentar)

Färre fall av CP bland barn med låg födelsevikt

Det är sedan tidigare väl känt att barn med en låg födelsevikt, under 1500 gram, löper ökad risk att drabbas av cerebral pares. Men trots att allt fler svårt sjuka och för tidigt födda barn nu överlever ökar inte förekomsten av CP-skada bland dessa. Detta visar en studie från ett stort antal europeiska länder som […](0 kommentar)

Gener som kan orsaka hjärntumör kartlagda

I maligna hjärntumörer, exempelvis glioblastom, upptäcks ofta ökad produktion av PDGF-receptorer och deras ligander, vilket leder till autokrin tillväxtstimulering. PDGF har en nödvändig roll under fosterutvecklingen för bildandet av bla blodkärl, lunga och njure och för reglering av olika celler i nervsystemet. I flera typer av hjärntumörer har mutationer gjort att produktionen av PDGF går […](0 kommentar)

Tennisarmbåge i primärvård – terapiråd

I en redaktionell kommentar i BMJ framkommer att studier visat endast kortvarig effekt av lokalt injicerade kortikosteroider och att långtidseffekten snarast blir sämre än med andra behandlingsalternativ. Tennisarmbåge orsakas av överansträngningstrauma i proximala insertionen av underarmens extensormuskulatur. Traumat kan vara av endast mindre grad eller stundom passera obemärkt för den drabbade patienten. Den årliga incidensen […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Allmänmedicin och barn- och ungdomsmedicin lockar mest

Varje år utexamineras i Sverige drygt 800 läkare från landets sex medicinska fakulteter. Någon landsomfattande undersökning som belyser våra avgångsstudenters syn på sin framtida karriär har enligt vår kännedom aldrig genomförts. I början av 2005 tillfrågade vi inför läkarexamen samtliga läkarstuderande i Sverige om deras intresse för olika medicinska specialiteter och för kliniskt arbete, forskning […](0 kommentar)

MET-PET vid lågmalignt gliom

Lågmaligna gliom hos vuxna drabbar vanligtvis tidigare friska personer med genomsnittlig ålder av 40 år. Sjukdomen är något vanligare hos män (60 procent). Vanligaste debutsymtom är epileptiska anfall; hos 65–90 procent av alla patienter med lågmalignt gliom är epilepsi det första symtomet [1]. Histologiskt är tumörerna väldifferentierade och saknar andra malignitetstecken såsom multipla mitoser, endotelcellsproliferation […](0 kommentar)

Registrering av primära hjärntumörer mått på nationell vårdkvalitet

Sedan 1993 har en nationell planeringsgrupp för CNS-tumörer varit verksam i Sverige. Gruppen består av företrädare för onkologi, neurokirurgi och neurologi med representation från samtliga universitetskliniker verksamma inom vården av patienter med primära hjärntumörer. Därutöver har gruppen haft representanter för central- och länsdelssjukhus med särskilt intresse av denna patientgrupp. Arbetet har möjliggjorts med stöd av […](0 kommentar)

Barn med lätta skallskador handläggs olika vid svenska sjukhus

I Sverige inkommer årligen ca 17000 patienter till akuten med anamnes på skallskada, och ungefär 7200 barn läggs in varje år på grund av en skallskada [1-3]. De flesta patienter är vid medvetande vid ankomst till akuten och uppvisar bilden av lätt skallskada. I litteraturen förekommer flera definitioner av lätt skallskada. Dock rekommenderade Skandinaviska neurotraumakommittén […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Först friad av HSAN, sedan fälld av – HSAN

Den 43-åriga kvinnan skadade vänster fotled när hon tog sig över en mur. På morgonen den 1 januari 2006 åkte hon till länssjukhuset med smärtor och svullnad i fotleden. En ST-läkare undersökte henne vid kl 04.40. Han skrev en röntgenremiss och uppmanade henne att återkomma efter kl 08.00. Då hon kom tillbaka upptäcktes en bimalleolär […](0 kommentar)

Demens gör anamnesupptagning och undersökning än viktigare

Den 78-årige mannen har Alzheimers sjukdom. Sedan han ramlat ur sängen och fått ont i höger fot sökte han den 10 mars 2006 på vårdcentralen. Vid besöket satt han i rullstol. Doktorn konstaterade en lätt svullnad på fotryggen och bedömde att patienten hade en inflammation i mjukvävnaden. Fraktur upptäcktes Vid ett besök på öron-, näs- […](0 kommentar)

Fick läkare fälld – och sedan friad

I anmälan till Ansvarsnämnden berättade Socialstyrelsen om att en 24-årig kvinna opererades för en lutskada på matstrupen den 18 december. Hon vårdades postoperativt på IVA vid ett universitetssjukhus, där en läkare A den 20:e noterade i journalen att hemlasarettet per telefon meddelat att en blododling tagen den 17:e visade svamp. Läkare A noterade att odlingssvaret […](0 kommentar)

Genomlysning godtagbar metod

Vi berättade om Ansvarsnämndens utslag i Läkartidningen nr 46/2005 (HSAN 1051/04). Pojken ådrog sig en klämskada i höger lillfinger. Han undersöktes med röntgengenomlysningsapparat av ortopeden, som bedömde att det inte förelåg någon fraktur. Pojken fick ett 2-fingerförband, som han skulle ha en vecka. Efter 13 dagar återkom han till akutmottagningen med fortsatta besvär av fingret. […](0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Kan omega 3 eller omega 6 förstärka effekten av antidepressiva?

Frågan avser en svårbehandlad anorektiker som inte svarar på antidepressiva när hon är som sämst i sin anorexi. Hon behandlas för tillfället med venlafaxin men har även behandlats med SSRI och litiumtillägg. Omega 3-fettsyror och omega 6-fettsyror är fleromättade fetter som är essentiella för människan [1]. Alfa-linolensyra är moderfettsyra för omega 3-familjen och linolsyra för […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

LT debatt

För låg ambitionsnivå

Lars Isaksson har helt rätt i att införandet av vårdgarantin inte har varit helt misslyckat. Flera landsting har kommit långt med att strama upp remisshanteringen och anstränger sig idag ofta för att hitta alternativ, både för de patienter som åberopar garantin och för dem som riskerar att få vänta länge på behandling. Vi håller också […](0 kommentar)

Ja, vi behöver vårdgarantin

Läkarförbundet har helt rätt (ledaren i Läkartidningen 3/2007, sidan 107). Vårdköerna måste bort. Det finns ingen som helst anledning att låta patienter vänta på medicinskt motiverad behandling. Det leder bara till sämre resultat och dyrare vård. Men i motsats till Läkarförbundet menar vi att vårdgarantin är precis rätt väg att nå målet om en köfri […](0 kommentar)

Halvera hastigheten och mångdubbla bensinpriset!

Après nous – le déluge! (Efter oss syndafloden.) Mme de Pompadours bildliga beskrivning av den stundande franska revolutionen passar bokstavligt inför vår tids omvälvande förändringar i klimatet. Det är en katastrof som hotar att sätta delar av världen under vatten, en torka som kommer att drabba andra delar och en spridning av tropiska sjukdomar som […](0 kommentar)

Debatt och brev

Sjukvårdsklädsel måste förena bra förtroende och god hygien

Stephan Rössner och Martin Neovius tar i sin artikel i Läkartidningen 36/2006 (sidorna 2577-8) upp betydelsen av läkarens klädsel i patient–läkarmötet. En mängd referenser stödjer det som vi erfarenhetsmässigt – när vi varit läkare och patienter – vet är rätt: »Läkarens renlighet kombinerad med proper klädsel kan tänkas signalera att patientkonsultationen är en viktig akt, […](0 kommentar)

Replik: Vi fogar oss – men förstår inte helt …

Tack för en synnerligen fyllig kommentar till vårt inlägg om klädsel i vården. Det var ju inte så mycket ett svar som en programförklaring. Vi har naturligtvis inte några åsikter som bryter mot de hygienkrav som författarna framför. Artikeln publicerades på Läkartidningens kultursida och inte som ett inlägg i en sjukhushygienisk debatt, men det långa […](0 kommentar)

Vi sitter i samma båt och borde ro åt samma håll – på vetenskaplig grund

Vi är eniga om att svensk psykiatri har stora problem. Costa, Forsén och Cullberg (CFC) vill reformera psykiatrin innan de är beredda att ta ställning till behovet av tvång i öppenvård (Läkartidningen 1–2/2007, sidan 56). Det betyder år/decennier av väntan. Tvång kan införas om några månader och kan spara liv direkt. Farlighet som dikotomt begrepp […](0 kommentar)

Ska Läkarförbundet döma kolleger hårdare än Regeringsrätten?

Vilken roll ska Läkarförbundet spela när en medlem begått brott? Ska det värna om yrkets anseende och allmänhetens förväntningar eller ska det stödja medlemmen i dennes rehabilitering och strävan att få utöva sitt yrke? Var ligger solidariteten? Denna fråga aktualiseras av följande fall. En kollega som arbetar på en invärtesmedicinsk klinik dömdes för tre och […](0 kommentar)

Förbundet stödjer medlemmarna och värnar yrkets anseende

Karl Grunewald frågar vilken roll Läkarförbundet ska spela när en medlem begått ett brott; ska förbundet värna yrkets anseende eller stödja medlemmen i dess strävan att få utöva sitt yrke? Grunewald ifrågasätter också vilken grund jag har för att uttala mig om läkarens lämplighet att verka i yrket. I Läkarförbundets stadgar klargörs regler för medlemskap, […](0 kommentar)

Varför slå upp välkänd biverkan som en nyhet?

I Läkartidningen beskriver Eva Samuelsson och medarbetare ett fall av armventrombos under samtidig behandling med Nuvaring [1]. Man konkluderar att armventrombos är en ovanlig biverkan till bruk av kombinerad hormonell antikonception och att förekomst av multipla riskfaktorer är vanlig. Trots att risken för trombos är välkänd vid kombinerad hormonell antikonception anser vi att denna fallbeskrivning […](0 kommentar)

Omskärelse av pojkar – tänk om!

Den sydafrikanska nyhetsbyrån South African Press Association (SAPA) skrev följande den 1:a maj 2006: »The circumcision season in the Eastern Cape province in South Africa ended with 22 boys dead, 5 boys hade penis amputated, 239 admitted to hospital for severe infections and 536 boys rescued from the bush where they were left to die. […](0 kommentar)

Angeläget med långtidsuppföljning efter barncancer

Under vinjetten Nya Rön i Läkartidningen 50–52/ 2006 (sidan 4019) beskriver Johan Arvidson vid Barnonkologen i Uppsala behovet av uppföljning av vuxna vilka haft cancer under barndomen. I en intressant studie från Uppsala och Stockholm av en grupp vuxna, som avslutat sin behandling där för mer än 5 år sedan, framgår att 37 procent av […](0 kommentar)

Svår avvägning

Att rubriksätta och illustrera en tidning som ska vara saklig och samtidigt läslockande kan vara en svår avvägning. Med våra omslag vill vi fästa uppmärksamheten på artiklar som vi anser särskilt läsvärda – det betyder inte nödvändigtvis att de alltid är »nyheter«. Vi har exempelvis haft konstverk på omslaget som illustration till kulturartiklar. Artikelförfattarna är […](0 kommentar)

Klargörande angående NuvaRing

Med anledning av artikeln om vårt preventivmedel NuvaRing (Läkartidningen 1–2/2007, sidan 32-4) vill Organon AB göra följande klargörande. Vi har inte funnit några faktafel i artikeln, men uppfattar att pressmeddelandet, tidningens omslag, artikelns rubrik samt sammanfattningen ger en bild av att risken för blodpropp varit okänd och att Organon försökt att ge vilseledande information eller […](0 kommentar)

Ledare

Prioritera läkarmedverkan i äldrevården!

Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson utlovar 1,35 miljarder kronor för att stimulera utveckling av kvalitet i vård och omsorg av de äldre. Ett prioriterat område är läkartillgång såväl i ordinärt som särskilt boende. Detta är mycket positivt och något som Läkarförbundet arbetar för. Att våra äldre medborgare ska ha rätt till god hälso- och sjukvård […](0 kommentar)

Effektiv vård bra för alla

I hälso- och sjukvårdens vägval ingår att söka möjligheter till effektivare vård med bibehållen värdegrund. Ett sätt att främja en sådan utveckling är att uppmuntra olika driftsformer. Detta framhåller socialminister Göran Hägglund i sitt förslag till den sk Stopplagens avskaffande, som nu varit föremål för remiss bland berörda intressenter. Läkarförbundet instämmer i denna grundsyn på […](0 kommentar)

Vårdkvalitet och ekonomiska incitament

Inom näringslivet är ekonomiska incitament ett etablerat styrmedel. Inom sjukvården kallas systemet med ekonomiska premier till dem som når upp till uppställda kvalitets- och effektivitetsmål Pay-For-Performance (P4P). Det ökar i USA och har nyligen, trots protester, införts i Storbritannien. Förespråkarna ser det som ett sätt att få en bättre och effektivare vård för mindre pengar. […](0 kommentar)

Aktuellt

Hur många läkare är korrekt klädda?

En artikel om läkarnas kläder behöver illustreras. Enkelt, tänkte vi här på Läkartidningen; det måste gå lätt att hitta läkare med korrekt klädsel i sitt arbete. Det är bara att skicka ut en fotograf på ett sjukhus och börja plåta. Omslag och allt skulle det bli. Lätt som en plätt. Trodde vi. Det visade sig […](0 kommentar)

Färre vårdplatser på Mölndals sjukhus »förödande«

På Mölndals sjukhus ska en geriatrisk och en halv medicinsk vårdavdelning stängas och andra avdelningar »förtätas«. Resultatet ska bli en minskning med 26 platser, från 191 till 165, enligt planerna redan från och med den 1 februari. I samverkansgrupperna mellan arbetsgivare och de fackliga representanterna är man inte överens. På fackligt initiativ hänsköts frågan den […](0 kommentar)

Fel kläder hot mot patientsäkerheten

Arbetsdräkt med lång ärm i patientnära arbete är ett påtagligt hot mot patientens säkerhet. Därmed strider denna klädsel mot Hälso- och sjukvårdslagens krav på att vården ska vara av god kvalitet med en god hygienisk standard. Det konstaterar Socialstyrelsen i ett brev till Diskrimineringsombudsmannen, DO, i december 2006. Anledningen är ett ärende som DO just […](0 kommentar)

Låg evidens för kostråd till diabetiker

– Dagens kostråd bygger på en något svagare grund jämfört med till exempel studier kring läkemedel, där man kan ge säkrare svar. Det stora allmänna problemet är att det är svårt att göra koststudier under lång tid som har stark följsamhet, säger Christian Berne, professor i internmedicin vid Uppsala universitet. Han syftar på det vetenskapliga […](0 kommentar)

Återfallsrisken bedömdes som »låg«

En man som i november skrevs ut från den rättspsykiatriska vården vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping knivhögg en åttaårig pojke till döds i Norrahammar förra veckan. Utskrivningsbeslutet hade fattats av länsrätten. För att länsrätten ska kunna skriva ut patienter från den rättspsykiatriska vården krävs att personens psykiska störning inte längre utgör risk för återfall i […](0 kommentar)

Notiser

»Vi vill att patienter ska få söka vård utomlands«

Ett bra och dåligt förslag, säger Eva Nilsson Bågenholm, ordförande i Läkarförbundet, om att återinföra kraven på förhandstillstånd för att få sjukhusvård inom EU/EES. Hon är i huvudsak kritisk till innehållet i den lagrådsremiss, med avsändare Göran Hägglund (kd), som Socialdepartementet skickat in till lagrådet. – Vi vill att patienterna ska söka sig utomlands för […](0 kommentar)