Nr 06 2007

Kultur

Tankar om omsorgens och litteraturens betydelse

En söndag i mars 1998. Georg Klein ger sig ensam ut på en skidtur på Kottlasjön. Isen brister under hans skidor. Hans chanser att överleva är vad man skulle kalla försumbara. Knappt har dock det iskalla vattnet trängt in genom hans kläder förrän han genom ett osannolikt mirakulöst händelseförlopp blir räddad av en helikopter. Georg […](0 kommentar)

Berättelsen om en envis och mallig kirurg med bra hand och gott hjärta

Så var läget i vårt land på 1700-talet – det står i Agneta Pleijels nya roman »Drottningens chirurg«: Läkarna i riket var för få för vetenskapen, men ändå fanns doktorer som envist försökte syssla med vetenskapen. En av dem var romanens huvudfigur, Stockholmskirurgen Herman Schützer. Han var besatt av det som han såg som sin […](0 kommentar)

Citatet

Nils Törnblom var en av Ask-Upmarks docenter i Uppsala. Han blev sedan en professor av den gamla sorten, om vilken det dock egentligen inte finns några särskilt festliga historier att berätta. Morbus Takayasu var ett av hans stora kliniska intressen. I Umeå blev Törnblom en av de allra första medicinprofessorerna när staden fick sitt universitet. […](0 kommentar)

Blind i Afrika – ett förskräckligt öde

Tomteboda, som låg i Solna vid Stockholm, var en internatskola för blinda och gravt synskadade barn. Dess upptagningsområde var hela Sverige, vilket innebar att många barn hade lång väg hem. Barnen fick träffa sina föräldrar och syskon endast på skolloven. Min mor, som var ögonläkare, berättade mycket målande om barnen som bodde långt borta hemifrån […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Karotisstent får vänta

Att behandla stenos i arteria carotis interna i strokeförebyggande syfte kan göras antingen genom öppen operation (karotisendarterektomi) eller med endovaskulär teknik (stentning). Båda metoderna kan tillämpas som primär- och sekundärprofylax på asymtomatiska respektive symtomatiska patienter. Stentbehandling har blivit ett tilltalande, och i vissa länder ofta tillämpat, alternativ till öppen operation – främst på grund av […](0 kommentar)

Nya Rön

Kirurger är längre och ser bättre ut än medicinare

Såväl inom som utom läkarkåren florerar fördomar om skillnader mellan läkare inom olika specialiteter. Dessa förutfattade meningar berör oftast psykologiska aspekter av personligheten. Så tex brukar kirurger ses som handlingskraftiga, invärtesmedicinare som omständliga, ortopeder som opsykologiska osv. Ibland handlar fördomarna även om begåvningsresurser, vilket lämnas därhän i detta referat. Om föreställningarna överensstämmer med verkligheten är […](0 kommentar)

Specialsilke vid atopiskt eksem

Irriterande textilier och infektion i huden förvärrar besvären av atopiskt eksem. Kortisonsalvor är effektiva, men många, inte minst föräldrar till eksembarn, har en motvilja mot att använda kortison, då långvarigt bruk kan påverka huden negativt. En ny behandling kan göra det lättare för läkare, barn och föräldrar att minska problemen. Det framgår av en studie […](0 kommentar)

Brist på långtidsdata för fetmapreparat

Långtidseffekterna av användning av fetmapreparat som orlistat och rimonabant är för dåligt kända. Det varnar forskare från Kanada för i en artikel i Lancet. Ett antal överviktspreparat har godkänts under senare år, och flera befinner sig i avslutande klinisk fas. Det rör sig om preparat som påverkar känslan av hunger och mättad (genom att tex […](0 kommentar)

PTSD och ADHD bakom många fall av utmattningssyndrom

I debatten om det ökande antalet långtidssjukskrivningar till följd av utmattningssyndrom talar man om utlösande faktorer men sällan om bakomliggande faktorer. En studie har genomförts med syftet att analysera i vilken utsträckning påfrestande livshändelser, PTSD (post- traumatic stress disorder) och den neuropsykiatriska störningen ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) kan ligga bakom utmattningssyndrom och åtföljande långtidssjukskrivning. […](0 kommentar)

Vegetarianer har högre IQ som barn än genomsnittet

Individer som är vegetarianer i vuxen ålder har som barn högre IQ än genomsnittet. Detta enligt en studie från Storbritannien som presenteras i tidskriften BMJ. Den kontroversiella studien, som sannolikt lär bli frekvent refererad framgent, bygger på data från drygt 8000 män och kvinnor i Storbritannien, som vid 10 års ålder bla genomgick ett IQ-test. […](0 kommentar)

Patienter som följer ordinationer lever längre

Följsamhet till långvarig läkemedelsbehandling är ett vanligt debattämne. Som läkare har vi ofta gett råd till patienter och ordinerat läkemedel och sett det som en ren patientuppgift att bara följa råden. Vi har ju varit säkra på att individer som är följsamma också har lägre morbiditet och mortalitet [1]. Kan följsamheten förbättras? Trots flera kontrollerade […](0 kommentar)

Beteendestörning och problem i skolan ökar självmordsrisken

Som en del i en longitudinell register- och journalstudie av 1420 tidigare barnpsykiatriska patienter, födda 1957–1976 (färdigbehandlade 1975–1990), har mortalitet, självmord och samband mellan psykosociala påfrestningar/senare vuxenpsykiatrisk kontakt och senare dödlighet undersökts. Frågorna var huruvida de tidigare BUP-patienterna riskerade en för tidig död och i vilken omfattning som faktorer relaterade till psykiatriska symtom och/ eller […](0 kommentar)

Debatt och brev

I samklang med psykologins empiriska rön!

Försäkringskassans (FK) antologi av 14 studier baseras på enkätfrågor till den allmänna befolkningen (50000 personer), läkare (4200 personer), arbetsledare (8000 personer på 8000 arbetsställen) och försäkringskassehandläggare (5900 personer). Det sk SKA-projektet (sjukförsäkring, kulturer och attityder) genomfördes av en grupp forskare med olika teoretiska och empiriska rötter – från kulturgeografi, etnologi, folkhälsovetenskap, medicin, nationalekonomi, socialmedicin, sociologi […](0 kommentar)

Kvinnomakt ger bättre barnhälsa

Unicefs årsrapport, »The state of the world´s children 2007«, som publicerades i december 2006, handlar för första gången bara indirekt om barn. I stället står kvinnors makt i centrum, och hur sådan makt påverkar barns hälsa. Det genomgående budskapet i rapporten är att jämlikhet mellan könen ger dubbel utdelning: den gynnar både kvinnor och barn. […](0 kommentar)

Svenska Läkaresällskapet – ett sällskap för framtiden

Först ett tack till insändarförfattaren. Det viktigaste för ett sällskap är att ha engagerade medlemmar. Liksom en begravning i sin ritual innebär att man har aktning för det som varit men ersätter det med ett hopp inför framtiden vill jag tolka din insändare. Jag kan förstå den vördnad som man känner inför huset och kan […](0 kommentar)

Modernisera Svenska Läkaresällskapets hus!

För en tid sedan, efter min mosters begravning, skjutsade jag hem en 90-årig väninna till hennes enorma, mörka våning och lämnade henne där att slukas upp av ensamheten. Det slog mig då att det är just den känslan av förgången tid jag brukar få när jag inträder i Läkaresällskapets lokaler på Klara Östra Kyrkogata 10 […](0 kommentar)

Osakligt och tendentiöst om attityder och sjukskrivning

»Det beror främst på attityderna.« Så har det låtit i den allmänna debatten om både de ökade sjukskrivningarna och de regionala skillnaderna i sjukskrivning. Empiriskt underlag har saknats, men nyligen presenterade Försäkringskassan data från ett jätteprojekt i en 648 sidor lång antologi [1] med 14 studier om sambanden mellan attityder, kulturer och sjukförsäkring. Frågan gällde […](0 kommentar)

Aktuellt

Läkarutbildningen måste byggas ut, anser Socialstyrelsen

Det har blivit ännu svårare att rekrytera allmänläkare och psykiatriker. Det anser hälften av landstingen, enligt Socialstyrelsens senaste analys av tillgången på hälso- och sjukvårdspersonal. Landstingen har överlag stora svårigheter att rekrytera allmänläkare och psykiatriker. Bristen på kliniska laboratoriespecialiteter är utbredd. Lättast har landstingen att rekrytera inom kirurgi och internmedicin. Läkartätheten inom allmänmedicin och psykiatri […](0 kommentar)

Leijonborg tar över forskningspolitik från socialdemokraterna

»Gråt inte – forska!« Alliansregeringens minister med ansvar för forskning och högre utbildning har skaffat sig ett eget forskningspolitiskt motto. Första gången jag hörde Lars Leijonborg använda detta var i oktober förra året, på ett seminarium arrangerat av stiftelsen Vetenskap & Allmänhet. Där avrundade den då färske ministern dagens diskussioner med sina reflektioner över forskningens […](0 kommentar)

En fjärde läkare i riksdagen

Göran Thingwall är 62 år och driver i vanliga fall en privat allmänläkarpraktik i Solna tillsammans med sin fru. Han stod på 23:e plats på Stockholms läns riksdagslista för moderaterna men avancerade till förste ersättare för moderaterna i länet. Sedan mitten av november och ett halvår framåt ersätter han Anna Kinberg Batra (m). Som förste […](0 kommentar)

Nya intensivvårdsplatser på Karolinskas thoraxklinik

Thoraxkliniken i januari: 235 hjärtpatienter i kö. När landstingsledningen i veckan lovade 100 miljoner kronor till sjukhuset för att klara det stora minusresultatet – samt kapa köerna inom toraxkirurgin – möttes det av ett mindre jubel av Ulf Kjellman, verksamhetschef på thoraxkliniken. – Det är jättepositivt för oss. Detta kommer att förändra mycket. Den plan […](0 kommentar)

Sverige har lägst antal vårdplatser i Europa

Antalet vårdplatser på de svenska sjukhusen har successivt dragits ned under de senaste decennierna. Fler platser har förts över till öppenvården och kommunerna. Detta gör att Sverige i dag har lägst antal vårdplatser jämfört med europeiska länder, enligt OECD-statistik från 2004. Svenska sjukhus erbjuder 2,2 vårdplatser inom korttidsvård per 1000 invånare, vilket kan jämföras med […](0 kommentar)

Notiser

SLF vill avskaffa rehabutredningar från arbetsgivare

Läkarförbundet tillstyrker Socialdepartementets förslag om att lagen om allmän försäkring ändras så att arbetsgivarens ansvar att göra rehabiliteringsutredningar kring den anställde slopas.(0 kommentar)

Ledare

Hälsoekonomers åsikt om läkarlöner

Hur mycket doktorer tjänar är opinionsmässigt känsligt. Läkarna anses ha för bra betalt fastän deras arbete är högt uppskattat av de flesta. Administratörer och politiker, den grupp som allmänheten anser bär skulden för köer och annat elände i vården, brukar däremot inte få sina lönenivåer ifrågasatta. Denna intressanta paradox kan observeras i flertalet industriländer. I […](0 kommentar)

Slå vakt om specialistbegreppet!

När uppfyller en läkare kompetenskraven för att kalla sig specialist? Det är en fråga som är av stort intresse för såväl läkarprofession och myndigheter som allmänheten. I SVT-programmet »Uppdrag granskning« aktualiserades frågan i och med fallet med en läkare med utländskt specialistbevis, där intyg från både auskultationstjänst och tjänstgöring som läkare i Sverige tedde sig […](0 kommentar)

LT debatt

Läkare, läkemedel och IT – mer engagemang krävs

De närmaste åren kommer en rad viktiga beslut om läkemedel och IT att fattas inom myndigheter, sjukvården samt läkemedels- och IT-företag. Dessa beslut kommer att under lång tid vara avgörande för läkarens dagliga arbetssituation vid ordination av läkemedel. I regeringens skrivelse om en nationell strategi för IT inom vård och omsorg [1] i mars 2006 […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Tack, alla referenter!

Ladda ner alla namnen som pdf.(0 kommentar)

Svårkontrollerad blödning vid kirurgi- praktiska åtgärder

»The only weapon with which the unconscious patient can immediately retaliate upon the incompetent surgeon is hemorrhage.« William Stewart Halstead, 1912 Öppen kirurgi utan blödning är inte möjlig. I de flesta fall är en blödning inget bekymmer och får inga konsekvenser. Emellertid kan kirurgen hamna i situationer där en blödning av olika skäl blir svår […](0 kommentar)

Symtomgivande karotisstenos bör opereras, inte behandlas med stent

Den strokeförebyggande effekten av operation (endarterektomi) vid symtomgivande och icke-symtomgivande tät stenos av arteria carotis interna har visats i stora randomiserade studier. Endovaskulär behandling av karotisstenos med eller utan stent har genomförts i ett stort antal fall sedan 1980-talet, men utvecklingen i Sverige har gått relativt långsamt. Ett antal små randomiserade studier har till nyligen […](0 kommentar)

Genusperspektivet behöver stärkas i case-undervisningen

Intresset för genusperspektiv i medicinen har ökat under senare år. Forskning visar att skillnader mellan män och kvinnor avseende biologiska processer, sociala villkor, miljörisker och riskbeteenden alla kan bidra till skillnader i hälsa [1-3]. Det har också uppmärksammats att läkare och sjukvårdspersonal behandlar kvinnor och män olika – utan att de tänker på det och […](0 kommentar)

Kraftig ökning av skadefall vid användning av studsmatta

Det sägs att eskimåer långt tillbaka i tiden använde uppspända valrosskinn att hoppa på när de ville roa sig. En trapetsartist, Du Trampolin, började använda säkerhetsnätet som han hade i sin cirkusakt till att även göra konster på. Kring 1930-talets början byggde George Nissen en trampolin i sitt garage, en konstruktion som han tog patent […](0 kommentar)

Fotodynamisk terapi ger nya behandlingsmöjligheter vid ytlig hudtumör

Allt fler behandlingsmetoder vid ytlig hudcancer och dess förstadier har de senaste åren blivit tillgängliga, framför allt för dermatologer [1]. Fotodynamisk terapi är ett av dessa nya tillskott, och internationellt har flera författare tidigare påvisat goda resultat med denna behandlingsmetod vid hudcancer av icke-melanomtyp [2]. I Sverige har metoden under många år befunnit sig på […](0 kommentar)

Endast på webben

Karotisstenos bör inte behandlas med stent – än

Läs artiklarna Karotisstent får vänta Symtomgivande karotisstenos bör opereras, inte behandlas med stent(0 kommentar)