Nr 07 2007

Kultur

Framtiden är ljus för den medicinska läroboken

Det pågår en ständig diskussion om vilken roll de tryckta läroböckerna kan få i konkurrens med nya elektroniska publiceringsmöjligheter, men att helt avstå från att ge ut nya tryckta utgåvor har det aldrig varit tal om. Det uppger förlaget Liber, som har de fyra tungviktarna inom psykiatri, kirurgi, internmedicin samt obstetrik och gynekologi i sin […](0 kommentar)

De skrev läroboksklassiker i avsaknad av svenskt material

När jag var klar med första läroboken i kirurgi hade jag kunnat ställa mig upp på vilket föredrag som helst och ställa kritiska frågor i ämnet. Jag kunde i stort sett allt på området. Det berättar professor Curt Franksson. Efter närmare tre års skrivande gav han 1981 ut första upplagan av den nästan 1000-sidiga läroboken […](0 kommentar)

Antologi över orsaker till den höga sjukfrånvaron

Den höga sjukfrånvaron i Sverige har många orsaker. I debatten har man lyft fram medicinska, ekonomiska, geografiska, ideologiska, politiska, attitydrelaterade, genusrelaterade och etniska aspekter. Upmark och Edlund vill med denna antologi närmare belysa orsakerna. Tio forskare har bidragit; tre är läkare, en sjukgymnast, övriga är knutna till Försäkringskassan eller institutioner som arbetar med frågorna. Alla […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Lovande behandling av neovaskulär åldersrelaterad makuladegeneration på väg. Men till vilket pris?

De två behandlingsmetoder som idag används och är godkända i Sverige vid subfoveolär koroidal neovaskularisering (CNV) på grund av åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) är dels fotodynamisk behandling med verteporfin, dels intravitreala injektioner med pegaptanib var sjätte vecka. Jämfört med naturalförloppet minskar båda dessa behandlingar synförlusten och stabiliserar visus i 60–70 procent av fallen. Cirka 5 procent […](0 kommentar)

Nya Rön

Kina åter drabbat av syfilis

Efter att ha varit i det närmaste utrotad som sjukdom i Kina tycks syfilisen ha återvänt och sprids nu snabbt i landet. Det varnar kinesiska forskare för i en studie som presenteras i Lancet. Under första halvan av 1900-talet spreds syfilis i Kina och nådde epidemiska proportioner. Kommunistregimen satsade på 1950-talet stora resurser för att […](0 kommentar)

Bättre långtidsresultat efter sluten hemorrojdektomi

Resultaten efter kirurgisk hemorrojdektomi har ansetts som goda. Randomiserade studier har belyst korttidsparametrar som postoperativ smärta, komplikationer, läkningstid och sjukskrivningstid. Återfallsfrekvens och förändringar i anal funktion har belysts i mindre utsträckning. Vid en retrospektiv långtidsuppföljning efter Milligan–Morgans (öppna) hemorrojdektomi har vi funnit försämring av anal kontinens hos minst 10 procent och återfall hos 33 procent […](0 kommentar)

H pylori Napoleons baneman?

Var det en Helicobacter pylori-infektion som ledde till den forne franske kejsarens död? Napoelon Bonapartes dödsorsak har blivit en omdebatterad fråga bland historiker och sedermera även medicinska forskare. Det har hävdats att Napoleon, som avled 1821 på Sankta Helena, dog av cancer i ventrikel och tunntarm. Men än mer dramatiska förklaringar, i alla fall ur […](0 kommentar)

Käkbensnekros av bisfosfonater kan förebyggas men inte botas

Sedan några år är det känt att bisfosfonater kan ge käkbensnekros som biverkan vid behandling av bla skelettmetastaserande cancer och multipelt myelom. Författarna till en artikel i BMJ vill nu uppmärksamma läsarna på att riskerna att drabbas av denna läkemedelsbiverkan kan minskas endast genom förebyggande åtgärder. Patienter planerade för bisfosfonatbehandling bör undersökas av tandläkare innan […](0 kommentar)

Kollageninjektion intraanalt minskar fekal inkontinens

Fekal inkontinens indelas ofta i traumatisk, neurogen eller idiopatisk beroende på fynd vid utredning. För traumatisk inkontinens, exempelvis förlossningsskada, är kirurgi med sfinktersutur eller sfinkterplastik förstahandsalternativ. För övriga grupper finns ingen behandling riktad direkt mot orsaken till symtomen. Det finns dock ett antal behandlingsalternativ, alltifrån enkel analplugg till stimulerad gracilisplastik, att välja mellan. Sakralnervsstimulering är […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Ätstörda fetmapatienter riskerar hamna mellan medicin och psykiatri

Mycket av det ätande som lett till och finns vid fetma kan te sig problematiskt. Emellertid behöver man särskilja allmänt problematiskt ätande, som överätande, tröstätande mm, från vad som är regelrätta ätstörningar, som också utgör psykiatriska diagnoser. Ätstörningar är de klart allvarligaste formerna av ätproblem vi ser hos fetmapatienter. Hetsätning Hetsätning innebär ett okontrollerat intag […](0 kommentar)

Giardiasis en differentialdiagnos vid diarréutbrott på förskolor

Giardia intestinalis eller Giardia lamblia är den vanligast förekommande tarmparasiten i svenska diarrématerial [1]. Parasiten, som finns i en infektiös cystform och en sjukdomsframkallande trofozoitform, ger upphov till vattnig, illaluktande diarré (ofta intermittent), uppkördhet i buken, gasbildning och i långdragna fall malabsorption och viktnedgång. Inkubationstiden är vanligen 1–2 veckor. Asymtomatisk infektion förekommer i 15–85 procent […](0 kommentar)

Antipsykotiska läkemedel – kloka val

Sedan början av 1990-talet har ett antal nya antipsykotiska läkemedel introducerats i klinisk verksamhet. I Sverige har vi fått risperidon (Risperdal), olanzapin (Zyprexa), ziprasidon (Zeldox), quetiapin (Seroquel), aripiprazol (Abilify) och under senaste året sertindol (Serdolect). De första fyra av dessa har utvecklats med inspiration från bla farmakodynamiska fördelar tillskrivna klozapin, såsom antagonistisk effekt på serotoninreceptorer. […](0 kommentar)

PVL-positiva Staph aureus gav nekrotiserande pneumoni

De vanligaste orsakerna till samhällsförvärvad pneumoni hos i övrigt friska barn är olika luftvägsvirus, Mycoplasma pneumoniae och Streptococcus pneumoniae. Haemophilus influenzae har minskat i betydelse sedan allmän vaccination infördes. Pneumoni orsakad av Staphylococcus aureus (Staph aureus) är mera ovanlig och har beskrivits ha en incidenstopp före ett års ålder [1]. Gillet och medarbetare beskrev 2002 […](0 kommentar)

Vem ska informera och vem ska vaccinera?

Vaccinationer betraktas av Världshälsoorganisationen, WHO, som en av de mest framgångsrika och kostnadseffektiva medicinska interventioner som någonsin funnits [1]. Globalt sett har omfattande allmänna vaccinationsprogram lett till utrotning av smittkoppor och en dramatisk minskning av sjukdom och död orsakad av bla difteri, stelkramp, polio, kikhosta och mässling. Det hindrar inte att även mycket framgångsrika vaccinationsprogram […](0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Detrusitol och minnesförsämring

Antikolinerga läkemedel har visat sig kunna försämra korttidsminnet. Effekten hos icke-dementa är dock reversibel, och minnet återgår till det normala några veckor efter utsatt behandling [1]. Tolterodin är ett antikolinergikum som används vid behandling mot trängningsinkontinens. Substansen är en kompetitiv muskarinreceptorantagonist som har relativt selektiva effekter på urinblåsan, något som torde vara en fördel i […](0 kommentar)

LT debatt

Granska hyrläkarsystemet!

Nyligen deltog jag som ordförande i landstingets etikgrupp i ett arbetsplatsbesök på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning i Värmland. Psykiatrisk behandling och vård innebär ofta ställningstaganden i etiska frågor och trångmål, och vi i etikgruppen såg fram emot ett intressant meningsutbyte. Mötet kom emellertid att helt domineras av mottagningens problem med hyrläkare. Mottagningens båda överläkartjänster är obesatta […](0 kommentar)

Vävnad på villovägar

Tillvaratagandet av vävnad från avlidna för transplantation är i USA en miljardindustri. Man räknar med att över en miljon vävnadstransplantationer sker årligen. De vävnader som är aktuella är bla hud, ben, senor med benfästen, muskler med benfästen och fascia. Man förädlar preparaten efter individuella önskemål från berörda kirurger och utvecklar även hybridprodukter, där human vävnad […](0 kommentar)

Debatt och brev

Först en förbättrad vård, sedan tvång

Torsdagen den 25 januari dödades en 8-årig pojke av en 27-årig man, som några månader tidigare skrivits ut från två års rättspsykiatrisk vård för mordbrand. Av berättelserna att döma hade han ett återfall i psykossjukdom. Sten Levander kommenterar i SvD dagen efter att »det kommer att hända igen och igen så länge det saknas tvång […](0 kommentar)

»Göra gott«-principen bör ges företräde

Så kunde Johan Cullberg (JC) i LT 1–2/2007 (sidorna 56-7) till slut och med stolthet bekänna sin delaktighet i avhospitaliseringsvågen och till och med medge att patienter hamnade i misär som en konsekvens av denna »reform«. Ansvaret för dessa icke önskvärda konsekvenser projicerar JC emellertid helt på de kommuner och landsting som inte byggde ut […](0 kommentar)

Vi tackar vänligt men bestämt nej till Hofvanders omsorger

Argumenten för- och emot omskärelse av judiska och muslimska pojkar är välkända för denna tidnings läsekrets. När Yngve Hofvander (YH) fortsätter sitt korståg (sic) mot omskärelse anför han inga nya argument i sak (Läkartidningen 5/2007, sidorna 354-5). Judendomen är en dynamisk och föränderlig religion, och data som skulle visa att omskärelse på åttonde dagen är […](0 kommentar)

Om vikten av »social ingenjörskonst« i psykiatrin

Ger man sig tid och gör en vandring tillbaka i tiden stöter man på en oändlig rad av förnämliga och inspirerande tänkare (psykiatrer, sociologer, forskare, mfl) som betonat vikten av institutionella reformer och av en förbättring av patientens materiella villkor för hans psykiska återhämtning och sociala rehabilitering. Under senare delen av 1880-talet myntade Kraepelin begreppet […](0 kommentar)

Återinför försöksutskrivningen!

I den nuvarande LPT/LRV-lagstiftningen finns speciellt två områden som är värda debatt: 1. att man som psykiater tvingas tvångsvårda enligt LRV dömda patienter som är symtomfria – antingen på grund av att de tillfrisknat eller till exempel på grund av farmakologiska åtgärder eller annat, 2. att man inte – enligt LPT-lagen – kan tvinga patienter […](0 kommentar)

Novartis bör lägga ned patentmålet i Indien!

Priset är ett av många hinder för fattiga människors tillgång till läkemedel. Den indiska generikaindustrin förser en stor del av världen med läkemedel, ofta till ett betydligt lägre pris än patenthållarens. Detta har hittills varit möjligt eftersom patent tidigare godkändes enbart på processen och inte på den färdiga produkten. I och med att Indien blev […](0 kommentar)

Dålig evidens för nya klädregler

Det pågår i den svenska sjukvården en aggressiv kampanj för införandet av nya klädrutiner i syfte att minska smittspridningen. Ett vällovligt syfte som är lätt att sympatisera med – självklart vill vi alla hjälpa till att minska antalet nosokomiala infektioner. Dessvärre framstår det allt tydligare att nyttan med åtminstone en del av de nya rutinerna […](0 kommentar)

Försiktighetsprincipen bör gälla

Det finns många aspekter och synpunkter på vad som är lämplig klädsel för läkare i vårdarbetet. Socialstyrelsen har i sin tillsyn endast haft synpunkter på vad som är viktigt för patientsäkerheten, i det här fallet skyddet mot vårdrelaterade infektioner. I den nära kontakten mellan personal och patient sker överföring av mikroorganismer. Där högteknologisk vård bedrivs […](0 kommentar)

Vårdhygien och hygienhypotesen

Nya direktiv för arbetsklädsel införs på bred front i svensk sjukvård, och det belystes med reportage och debattartiklar i Läkartidningen 5/2007 (sidorna 304-7 och 350-1). Inte långärmat, inte uppkavlat, inte uppknäppt, inga rockar hos patienten, inga klockor eller ringar. Speciellt läkarna utpekas som en grupp med dålig följsamhet till kläddirektiven. Vikten av en god handhygien […](0 kommentar)

Beställ kvalitet – och ni skall få det!

Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson visar mycket fräscha och handfasta ambitioner att vilja förbättra våra äldres livskvalitet, både ur omsorgsmässig, social och medicinsk synvinkel. Hon talar om att öka läkartillgången för dem som har svårt att ta sig till vårdinrättningar. Hon talar om att förbättra kontrollen av den mängd läkemedel som äldre får utskrivna av […](0 kommentar)

Snart pensionär …

För drygt två år sedan skrev jag några raljerande inlägg i Läkartidningen om de taskiga konsekvenserna av att ha lagt mitt livslånga pensionssparande i läkarnas eget försäkringsbolag SalusAnsvar. Slutsatsen blev att madrassen sannolikt varit en lika framgångsrik sparform som pensionsförsäkringen. En lång rad mejl och brev, liksom ett flertal avslöjande inlägg i massmedierna, visade att […](0 kommentar)

Angående sjukvårdens »dress code«

Emotser gärna studieresultaten gällande den ökade förekomsten av vårdrelaterade infektioner på grund av långärmade rockar och civil klädsel under läkarrocken. Gäller införandet av »dress code« ett försök att förhindra spridningen av VRI eller är det för att slippa dessa läkare som klär sig »slafsigt« under rocken? Både inledningen av artikeln i LT 5/2007 och den […](0 kommentar)

Notiser

Upprop för tillgång på generika

En patenträttsprocess i Indien kan minska tillgången på billiga läkemedel för människor i fattiga länder, befarar svenska Läkare utan gränser och uppmanar till aktion mot läkemedelsföretaget Novartis. Om företaget lyckas med sin process i Indien kan effekten bli att allt fler läkemedel patenteras i Indien, hävdar Läkare utan gränser. Många av de läkemedel som används […](0 kommentar)

Anders Knape ordförande i SKL

Anders Knape (m), andre vice ordförande i Kommunförbundet, lär bli ny ordförande för det sammanslagna förbundet Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som bildas vid en valkongress den 27 mars. Moderaternas valberedning har nu enhälligt nominerat Anders Knape till ordförande för det nya förbundet efter att det borgerliga blocket beslutat att moderaterna får den ledande posten […](0 kommentar)

Få läkare anmäler lönediskriminering till JämO

En manlig läkare på Universitetssjukhuset i Linköping anmälde nyligen sin arbetsgivare till JämO för att han ansåg sig ha blivit lönediskriminerad. Ett ovanligt fall, på många sätt, visar det sig i JämOs statistik. Utöver den manlige anmälaren har bara två anmälningar från kvinnliga läkare som gällt lönediskriminering kommit in under 2005–2006. Detta trots att sakliga […](0 kommentar)

Aktuellt

»Många mutationer av viruset krävs för pandemi«

Hur stor är risken att viruset muterar med vanligt influensavirus så att vi får en mänsklig pandemi? – Många tror att risken är relativt liten för en pandemi. Forskare vet hur genomet ser ut och har bedömt att det krävs 18–25 mutationer för att det ska kunna smitta människa till människa, säger Ragnar Norrby. Viruset […](0 kommentar)

Studenter gillar Linköping

– Linköping har profilerat sig starkt med problembaserat lärande och det har gett väldigt nöjda studenter. Men Linköping ligger förvånansvärt lågt i resultaten som rör frågan om forskning, då de satsar mer på grundutbildningen, säger utredaren Linn Lindquist, Läkarförbundet, som påpekar att enkätundersökningen inte säger någonting om utbildningarnas kvalitet, bara studenternas upplevelse. Läkarförbundet har under […](0 kommentar)

Tyngre vård förklarar sjukhusens minusresultat

Samtliga universitetssjukhus i landet uppvisar minusresultat i mångmiljonklassen under 2006. Läkartidningen har tittat närmare på ekonomin på de tre sjukhus som hade störst underskott: Karolinska, Sahlgrenska och Universitetssjukhuset i Lund. Årsredovisningen för Karolinska Universitetssjukhuset, som innehåller ett särskilt avsnitt om budgetavvikelsen, visar en överproduktion på knappt 5 procent, enligt ekonomidirektör Claes Lagercrantz. – Förra året […](0 kommentar)

Misstag i vården systemets fel – inte läkarens

Då amerikanska forskare vid Institute of Medicine, däribland Lucian Leape, 1999 gick ut med att antalet skadade patienter i vården i USA motsvarar tre Jumbo Jet varannan dag, hakade alla amerikanska riksmedier på. Det blev en ledande nyhet och starten för en rörelse som handlade om förbättrad patientsäkerhet. Men det var tio år gamla siffror, […](0 kommentar)

Ledare

Nedskärningar skapar dyrbar ohälsa

Besked att ett företags konkurrenskraft måste stärkas och kostnaderna minskas brukar innebära att anställda får gå. Arbetslivets kostnadsjakt är idag fokuserad på att minska personalkostnaderna. Detta drabbar stora grupper och många branscher. Att den stress och osäkerhet som nedskärningarna skapar har ett direkt samband med en ökande psykisk ohälsa framgår av en stor populationsbaserad finsk […](0 kommentar)

Passiva landsting

Den nya Arbetstidslagen gäller sedan nyår, men Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, sticker huvudet i sanden och låtsas som om den inte gäller för sjukvård och för läkare med beredskapstjänstgöring. Arbetstidslagen är en skyddslag, och även för läkare i beredskap måste det finnas regler. I nuläget bryter alla landsting mot lagen, eftersom läkare, varje dygn, […](0 kommentar)

Förbättrad sjukskrivningsprocess

Mycket har hänt sedan Sveriges mycket höga ohälsotal noterades i början av 2000-talet. Under de första åren därefter låg fokus på att leta syndabockar, och läkarkåren utpekades för att inte sköta sitt jobb. Nu har siktet i stället ställts in på att finna lösningar, så att de drabbade individerna tidigare ska få hjälp och kunna […](0 kommentar)