Nr 10 2007

Kultur

»Sjuklig musik« – upplevd sjukdom som avsatt spår i musiken

Läkare och deras yrkesutövande skildras då och då i musiken, framför allt i sångtexter men även i den föreställande musikaliska konsten, såsom opera, operett och musikal [1]. Det är betydligt mera sällan som sjukdomar och sjukdomssymtom ges ett specifikt musikaliskt uttryck. Några exempel finns dock; de bär ofta karaktären av självupplevd sjukdom hos kompositören liksom, […](0 kommentar)

Kvinnliga pionjärer banade väg för dagens allt fler kvinnliga läkare

När Sveriges äldre läkares nuvarande ledamöter började sina medicinska studier under åren 1935 till 1960 var andelen kvinnor till en början mellan 10 och 15 procent, för att därefter sakta öka till omkring 30 procent år 1960. När jag skrevs in på Karolinska institutet hösten 1938 bestod vår grupp av 50 förhoppningsfulla studenter. Av dessa […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Hälsokostpreparat är inte ofarliga

Intresset för naturläkemedel och andra typer av alternativa preparat har rapporterats öka i hela västvärlden [1]. Allmän globalisering och tillgänglighet genom Internet till ett brett urval av alternativmedicinska produkter kan vara bidragande orsaker. Andelen frågor till Karolic som rör naturläkemedel, framför allt angående deras eventuella biverkningar och interaktioner med läkemedel, har också ökat under senare […](0 kommentar)

Nya Rön

Barns lungutveckling påverkas av trafikexponering

Utvecklingen av lungorna hos barn som bor nära motorvägar blir påverkad. Det visar en studie som presenteras i tidskriften Lancet. Det är forskare från USA som studerat barn och ungdomar i åldrarna 10 till 18 år. Totalt handlar det om drygt 3600 barn boende i olika delar av Kalifornien – en delstat med mycket stora […](0 kommentar)

Lancet agerar mot dödsstraffet

Tidskriften Lancet agerar mot dödsstraffet på ledarplats under parollen »stop killing people who kill people«. Tidskriften uppmanar läkare och sjukvårdspersonal att offentligt ta tydligt avstånd från dödsstraffet, som inte bör ha en plats på straffskalan i något land på jorden under detta århundrade. Under senare tid har flera avrättningar, inte minst i USA, uppmärksammats då […](0 kommentar)

Motion i grupp nyttigt för kvinnor med bröstcancer

Motion i grupp för kvinnor som har bröstcancer förbättrar såväl kondition som psykiskt välbefinnande. Det visar en studie från Storbritannien som presenteras i BMJ. Det är sedan tidigare känt att motion är mycket viktigt för bröstcancerpatienter, och studier har indikerat att kvinnor som motionerar regelbundet kan reducera risken att avlida i sin bröstcancersjukdom med upp […](0 kommentar)

Luftföroreningar ökar risken för hjärt-kärlsjukdom

Luftföroreningar ökar risken för hjärt– kärlsjukdom. Det visar en amerikansk studie, som presenteras i tidskriften New England Journal of Medicine. Författarna har utgått från drygt 65000 postmenopausala kvinnor, som tidigare inte diagnostiserats med hjärt–kärlsjukdom, boende i 36 amerikanska städer under hela den studerade perioden. Kvinnorna följdes under en period som i genomsnitt varade sex år, […](0 kommentar)

Stamceller funna i fostervatten

Kan fostervatten vara en källa till stamceller? Det tror en grupp amerikanska forskare som lyckats identifiera stamceller i just fostervatten. Rönen presenteras i tidskriften Nature Biotechnology. Cellerna har visat sig uttrycka flera markörer för embryonala och adulta stamceller, och de har i laboratoriet kunnat utvecklas till bla neuron och muskelceller. Cellerna växer snabbt, i samma […](0 kommentar)

Atkins bästa bantningsmetoden

Atkinsmetoden, att minska intaget av socker och »snabba« kolhydrater, och i stället äta protein, fett och stabilare kolhydrater, är den bästa bantningsmetoden. Det fastslår en studie från Stanforduniversitet i Kalifornien som presenteras i den medicinska tidskriften JAMA. Nya bantningsmetoder har publicerats tätt under senare år, och litteratur kring ämnet toppar bästsäljarlistorna i hela västvärlden. Den […](0 kommentar)

Mindre stress gör kvinnor över 55 både friskare och lyckligare

Medelålders kvinnor är sällan i fokus för forskningen. Faktorer som främjar hälsan, höjer livskvaliteten och minskar sjukdomsbördan hos äldre kvinnor är märkvärdigt få. Eftersom kvinnor lever längre, och medellivslängden bara ökar, så borde ju kvinnor, även psykosocialt, vara friskare än män. Men kvinnor, likaväl som män, utsätts ofta för svår och långvarig stress, och detta […](0 kommentar)

Fortsatt observans på självmordsrisk hos ungdomar behövs vid SSRI-behandling

Användningen av antidepressiva läkemedel i barnpsykiatrisk praxis har stått under hård debatt. Man har i England avrått på grund av suicidrisken. I USA gick Food and Drug Administration, FDA, 2004 igenom alla publicerade och opublicerade studier av antidepressiva. Behandlingsgrupperna hade, oavsett diagnos, större inslag av nytillkommen suicidalitet i tankar och handlingar än vad placebogrupperna hade […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Prostasomer och exosomer – cellbudbärare med terapeutisk potential

När vi för mer än 25 år sedan rapporterade våra första fynd om närvaron av membranomgärdade, organellära strukturer i prostatavätska (exprimat) och seminalplasma [1, 2] möttes vi med stor skepsis. Huvudinvändningen var att organellära, membranomgärdade strukturer inte kunde existera extracellulärt under fysiologiska förhållanden – dessa organeller var förbehållna det intracellulära rummet in vivo. En rad […](0 kommentar)

Hälsokostpreparat har orsakat flera fall av allvarlig blyförgiftning

Hösten 2005 remitterades en patient till Arbets- och miljömedicin i Stockholm för utredning på grund av oklar blyförgiftning. Patienten hade regelbundet ätit ett flertal ayurvediska naturpreparat. Ayurveda är en 5000 år gammal tradition av indiskt ursprung. Namnet är sanskrit och kan översättas med »livets vetenskap«. Inom ayurvedisk tradition används en lång rad naturprodukter för att […](0 kommentar)

Både kateterteknik och öppen kirurgi behövs i terapiarsenalen

Förmaksseptumdefekt (atrial septal defect, ASD) av sekundumtyp är en medfödd septumdefekt och ett av de vanligaste kongenitala hjärtfelen. Komplikationer är ovanliga under barnaåren, men många patienter får hjärtsvikt, arytmi och skadade lungkärl som vuxna. Obehandlat ger tillståndet klart förkortad livslängd med för tidig död i åtminstone 25 procent av fallen [1]. Det är därför viktigt […](0 kommentar)

Kan barnamord förebyggas?

Under de två första månaderna år 2006 dödades tre yngre barn i Sverige. I början av januari dog ett treårigt barn efter svår vanvård och misshandel av sina adoptivföräldrar. Några dagar senare mördades ett spädbarn av sin mamma, och i februari upptäcktes ett mord på en tioårig gosse »Bobby«, som sannolikt mördats och dränkts av […](0 kommentar)

Traumatiska minnen kan behandlas effektivt med EMDR

Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) är en behandlingsmetod för traumatiska minnen och deras psykologiska konsekvenser. Metodens effektivitet vid behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) har vetenskapligt påvisats. EMDR utvecklades 1987 av den amerikanska psykologen Francine Shapiro, som upptäckte ett samband mellan spontana snabba ögonrörelser och reduktion av störande känslor. Under de kommande åren förfinades denna […](0 kommentar)

LT debatt

Sex år till legitimation

Vid de medicinska fakulteterna pågår för närvarande ett omfattande arbete med att beskriva förväntade studieresultat under läkarutbildningen och att anpassa utbildningsplaner och kursplaner till EUs direktiv för läkarutbildning. Den reform av hela den europeiska högskolesektorn som initierades av den sk Bolognadeklarationen 1999 syftar till att stärka Europas internationella konkurrenskraft, förbättra de högskoleutbildades rörlighet över nationsgränserna […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Fick penicillin trots känd allergi

Den 42-årige mannen har en känd penicillinallergi och sökte den 26 juli 2006 vid vårdcentralen på grund av svullnad och rodnad i vänster fot efter ett insektsbett. Han blev ordinerad Heracillin och drabbades sedan av en svår allergisk reaktion. Han fick bland annat stora utslag med svår klåda över hela kroppen och behandlades vid vårdcentralen […](0 kommentar)

Avslutade inte förlossningen trots närmast preterminal CTG-kurva

Efter en normal graviditet kom den 34-åriga förstföderskan till förlossningen den 5 januari kl 18.30 i graviditetsvecka 40+5. CTG-kurvan var normal. Då livmoderhalsen var öppen endast 1,5 cm blev hon hemskickad. Hon återkom dagen efter kl 06.05 efter att ha haft värkar under natten. CTG-kurvan var utan anmärkning. Kl 07.00 bedömde barnmorskan att CTG-kurvan visade […](0 kommentar)

Kvinnor som tidigare förlösts med kejsarsnitt riskgrupp vid påföljande vaginal förlossning

Den 31-åriga kvinnan hade två år tidigare förlösts med kejsarsnitt på indikationen värksvaghet. Hon väntade sitt andra barn med beräknad förlossning den 7 april. Hon var bekymrad inför förlossningen och gick på samtal under graviditeten. Hon planerades för vaginal förlossning. Den 29 mars kl 01.20, i graviditetsvecka 38+4, kom hon till förlossningen med spontana värkar. […](0 kommentar)

Skrev ut Reductil utan kontroll av patientens blodtryck

Den då 39-åriga kvinnan undersöktes första gången i mars 2003 av gynekologen på grund av rikliga menstruationsblödningar. Dessa kunde kontrolleras med Cyklokapron. Gynekologisk undersökning visade en drygt normalstor livmoder med myom. Kvinnan återkom den 31 januari 2005. Blödningsbesvären var då mer påtagliga. Hennes myom hade också ökat i storlek och livmodern var åtminstone dubbelt normalstor. […](0 kommentar)

Debatt och brev

Unga läkare behövs som ledare och chefer i modern sjukvård!

Antalet verksamhetschefer som är läkare har stadigt minskat under senare år. En kartläggning gjord av Dagens Samhälle 2005 visade att endast 58,3 procent hade en yrkesbakgrund som läkare, och inom primärvården var den vanligaste yrkesbakgrunden bland cheferna sjuksköterska. Att läkarna idag har marginaliserats från chefskapet är olyckligt. Läkarens medicinska kompetens behövs som bas för det […](0 kommentar)

Vad krävs av ledare i sjukvården?

Sjukvårdens ledarskap har debatterats mycket i olika medier samt inom de olika professionella organisationerna inkluderande Sveriges läkarförbund. I den allmänna debatt som varit det senaste året har vid flera tillfällen fokus legat på vilken grundutbildning en ledare i sjukvården skall ha, det som kallas »vad någon är i botten«. Betydligt mindre fokus har legat på […](0 kommentar)

Överdrivna råd om balanit i standardbok – informationscentralen en resurs

Nyföddas »fysiologiska fimos« övergår, när synekierna släpper, till retraherbar förhud hos 50 procent av 1-åringar och 90 procent av 3-åringar. När förhuden släpper från ollonet är balanit vanligt. Var 20:e pojke, oftast 2–5 år gammal, drabbas. Jag hade en 4-årig pojke med sin andra balanit. Jag ville stämma av om mina kunskaper var ringrostiga eller […](0 kommentar)

Underskatta inte värdet av transgena djurmodeller av Alzheimers sjukdom

I en medicinsk kommentar i Läkartidningen (nr 49/2006, sidan 3916) varnar Lennart Minthon för att behandlingseffekter i transgena djurmodeller av Alzheimers sjukdom inte alltid predicerar klinisk effekt hos patienter. Det är en berättigad varning, och vetskapen därom gör att nya läkemedel sällan utvärderas enbart i transgena djurmodeller. Olika experimentella redskap, såsom provrörsförsök, cellodlingar och flera […](0 kommentar)

Risk att forskningen stannar vid djurmodeller

I min artikel [1] tog jag upp en debatt om hur väl genmodifierade (transgena) alzheimermöss kan predicera effekten av nya läkemedelskandidater på beta-amyloidplack och kliniska symtom vid Alzheimers sjukdom. Inlägget baserades på den diskussion som togs upp i en stor översiktsartikel av Blennow och medarbetare i Lancet [2], där man också sammanställt en tabell över […](0 kommentar)

Evidens och eminens – vad gäller i modern sjukvård?

Kläddebatten väcker känslor. »Tänk på Semmelweis!« utbröt en upprörd tjänsteman häromsistens (Semmelweis var väl läkare?). Min gamle morfar gjorde som framstående kliniker just det och slutade »handhälsa«. I dag anses det snarast högdraget, och vi kliniker får nog »nedlåta oss« till en och annan riskfylld handskakning. I Norrbotten påträffas 5–10 MRSA-patienter årligen, och ingen av […](0 kommentar)

Blodtrycksrummet – ett rum med tryck

Ofta står det en sko utanför dörren innanför entrén till vårdcentralen i Kil. Det beror på att någon håller till där inne för att mäta sitt blodtryck på egen hand (arm, menar jag). Behandling av högt blodtryck är en av primärvårdens huvuduppgifter. Trycket bör mätas flera gånger, så att man inte sänker ett tryck som […](0 kommentar)

Intressant kanadensisk studie om väntetider

Under hösten 2006 debatterades akutmottagningarnas väntetider på LTs debattsidor [1-4], varvid undertecknad hyste tvivel om att en ytterligare centralisering av akutverksamheten med automatik skulle ge kortare väntetider och bättre patientservice. Fredrik Westander, med lång erfarenhet av landstingsekonomi, har gjort mig uppmärksam på en nyutgiven kanadensisk rapport, vars resultat bekräftar mina erfarenheter/fördomar i ämnet. Naturligtvis har […](0 kommentar)

Passa tiden!

Det klagas allmänt på väntetider i vården, både i kön till behandling och vid mottagningsbesök. Som pensionerad läkare blir man själv förr eller senare patient och får uppleva detta på nära håll. Väntetider efter utsatt tid vid planerade mottagningsbesök är ofta trekvart till fulla timmen. Det vittnar om bristande respekt för den vårdsökandes tid och […](0 kommentar)

Ledare

Ansvarskommittén missar poängen med listning

Många av Ansvarskommitténs förslag har diskuterats i förväg, och fokus har legat på regionindelningen. Men det finns fler spännande förslag för sjukvården. Kommittén föreslår ett fortsatt decentraliserat hälso- och sjukvårdssystem, där landstingen skrotas och deras uppgifter övertas av väsentligt färre regioner. Den statliga styrningen renodlas mot normering, och statens kunskapsstyrning samordnas. Regionala kunskapscentra skapas, och […](0 kommentar)

Portföljen för alla läkare

Den svenska läkarkåren har historiskt sett tagit ett stort ansvar för sin utbildning. Det har gällt såväl de reglerade utbildningskraven fram till examen, legitimation och specialisering som det livslånga lärandet, dvs den kompetensutveckling som är läkarens ständiga följeslagare. Varje enskild läkares kunskap och omdöme bidrar i högsta grad till hög kvalitet och säkerhet i sjukvården. […](0 kommentar)

Falska data om mannitol vid hjärnödem

Mannitol är ett osmotiskt diuretikum som ofta används för att minska det intrakraniella trycket i samband med traumatiska skallskador. Enligt en metaanalys i Cochrane ger behandling med högdos mannitol en bättre prognos. Detta grundat på tre randomiserade studier av den brasilianske neurokirurgen Julio Cruz. Redan när ett av Cruz arbeten kom i tryck konstaterades i […](0 kommentar)

Aktuellt

»Antalet akutsjukhus kommer att minska«

– Antalet akutsjukhus med dygnet-runt-beredskap kommer att minska. Det är även rimligt att vi ser mer av konsolidering – koncentration av specialiserade verksamheter till färre sjukhus och en arbetsfördelning mellan dessa sjukhus. För patienter som bor utanför befolkningscentra innebär det tveklöst längre avstånd, säger Mats Brommels, professor i hälso- och sjukvårdsadministration vid Medical Management Centre […](0 kommentar)

Läkarförbundet i huvudsak positivt till kommitténs förslag

– Vi är för större regionkommuner. Vi vill däremot inte säga något om hur många regioner som ska finnas. Vi tror att det blir en bättre och mer kostnadseffektiv vård om sjukvården struktureras om till större enheter, säger Kåre Jansson, utredningschef på Läkarförbundet. I förbundets sjukvårdspolitiska program är dock den grundläggande finansieringen av vården statlig. […](0 kommentar)

Läkarföreningar befarar nedskärningar i större regioner

I östra Götaland finns ett förslag från Ansvarskommittén om att Kalmar län ska föras samman med Östergötlands, Jönköpings och Kronobergs län. Ett förslag som dirigerar om patientströmmarna i området. Redan i dag fungerar Universitetssjukhuset i Linköping som ett regionsjukhus, men lär bli ett mer utpräglat specialistcentrum om planerna klubbas igenom. Fredrik Andrén, ordförande i Kalmar […](0 kommentar)

Folkhälsorapporten hotad från nästa år

– Vi är oroliga för hur vi ska beskriva hälsoutvecklingen i framtiden. EU-undersökningarna kan bara ersätta ULF i begränsad utsträckning. Möjligheterna till årlig uppföljning av en rad välfärdsvariabler försvinner. Tidsserien bryts, säger Gudrun Persson, tf chef för analysenheten på Epidemiologiskt centrum, EpC. Sedan 1970-talet har Statistiska Centralbyrån, SCB, årligen ställt frågor till människor om arbete, […](0 kommentar)

Akutsjukhusen kan få »nya driftsformer«

Andra driftsformer av akutsjukhusen ska prövas, står det i budgeten för Stockholms läns landsting. Ändå instämmer landstingsstyrelsens ordförande Chris Heister (m) i Fredrik Reinfeldts uttalande i valrörelsen och säger: – Vi tänker inte sälja ut några akutsjukhus. Men hon säger också: – Vi har inga planer på att sälja sjukhus, men vi välkomnar dem som […](0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m

Ladda ner pdf genom att knäppa på knappen till höger (Läs artikeln som PDF).(0 kommentar)

Endast på webben

Positiv utveckling av den svenska folkhälsan

– Det har skett ett trendbrott som konstaterades redan i förra årets rapport. Från att ha många friska äldre ser vi nu allt fler äldre med en eller flera sjukdomar, säger Gudrun Persson, tf enhetschef för analysenheten vid Epidemiologiskt centrum. En viktig orsak till ökningen enligt henne är att allt fler lever till högre åldrar […](0 kommentar)

Hälsokostpreparat orsakade allvarlig blyförgiftning

Läs artiklarna Hälsokostpreparat är inte ofarliga Hälsokostpreparat har orsakat flera fall av allvarlig blyförgiftning(0 kommentar)