Nr 11 2007

Kultur

Vidsynt norsk bok som bör översättas till svenska

Den norska boken »Skam i det medisinske rom« behandlar ett eftersatt problem vid sjukdom och ohälsa. Problemet berör patient- och läkarrollen samt hälsobegreppet. 17 norska akademiker – elva läkare, två psykologer, två socionomer, en filosof och en teolog – har bidragit till boken. Den är uppdelad i tre avsnitt: det kliniska rummet, reflektionsrummet och det […](0 kommentar)

Geriatrikbok som inbjuder till sträckläsning

I Sverige bor omkring 100 000 pensionärer i olika äldreboenden. En del sköts av geriatriker, men de flesta får sin medicinska tillsyn av husläkare. Det gäller även många äldre som kan bo kvar hemma tack vare stora insatser av hemtjänst och primärvård och uppoffringar av anhöriga. Vårdtiden på våra geriatriska kliniker har successivt sjunkit och […](0 kommentar)

Norsk bok i översättning bra komplement

Denna ursprungligen danska lärobok (originalets titel: »Akutte hudsygdomme«) beskriver på 192 sidor och i behändigt fickformat vanliga och ovanliga hudsjukdomar med tonvikt på det akuta. Boken är tänkt som hjälp till allmänläkare, jourläkare, men också till läkarstuderande. De välrenommerade författarna har valt att gruppera sjukdomarna utifrån typen av primärefflorescenser, dvs vilken delkomponent i utslaget som […](0 kommentar)

Det andra brevet från Bagdad

Bagdad i februari 2007 Kolleger, Här kommer en beskrivning av situationen runt rättsmedicinska institutionen – »Bårhuset« – i Bagdad. »Institutet för rättsmedicin« är en stor byggnad som är belägen mitt inne i det medicinska centrala området i hjärtat av Bagdad. Det är beläget endast 100 meter från Hälsoministeriet i söder, tandläkarfakulteten i norr, medicinska fakulteten […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Vitamin D – en solskenshistoria

Vid Läkaresällskapets riksstämma i slutet av november 2006 ordnade sektionen för endokrinologi i samarbete med flera andra sektioner ett symposium om vitamin D: »D-vitaminbrist: vanligare än vi trott?« Vid detta möte inriktades presentationerna på vissa riskgrupper vad gäller lågt D-vitaminstatus, och översikter gavs över dagens snabbt ökande kunskap om D-vitaminets roll när det gäller ett […](0 kommentar)

Nya Rön

Mesoangioblaster lovande cellterapi vid muskeldystrofi

Duchennes muskeldystrofi (DMD), den vanligaste formen av muskeldystrofi hos barn, kännetecknas av en progredierande, generell nedbrytning av muskelfibrer. Orsaken är en ärftlig brist på det membranassocierade proteinet dystrofin. I sökandet efter effektiva behandlingar används främst tre olika strategier. Dessa är dels olika varianter av genterapi, dels medikamentell behandling för att öka muskelstyrka/minska nedbrytning av muskelfibrer […](0 kommentar)

Svensk kirurgisk forskning i tätposition

Svensk klinisk forskning har på senare tid angetts vara i kris. Alla vetenskapliga Nobelpris gick i år till amerikaner. Från bla Lund har man rapporterat att få kliniker skriver in sig som doktorander, och det påstås att en genomgången forskarutbildning inte längre skulle vara någon konkurrensfördel i den fortsatta karriären. Den kärlkirurgiska forskargruppen i Uppsala […](0 kommentar)

Trombosbehandlingens längd bör inte styras av D-dimer

Behandling med antivitamin K (AVK) är indicerad vid konstaterad venös tromboembolism, dvs djup ventrombos (DVT) i benet, eller lungemboli med ett målvärde på PK-INR mellan 2,0 och 3,0. Behandlingstidens längd vid primär idiopatisk venös tromboembolism är inte helt klarlagd, och klinikern måste ta ställning till flera faktorer, bla trombosstorlek, ärftlighet eller andra utlösande faktorer. Primär […](0 kommentar)

Framgångsrik bekämpning av mässling

FNs satsning på att minska dödligheten i mässling är en framgång. År 2002 sattes målsättningen att den globala dödligheten i mässling skulle halveras år 2005 jämfört med 1999 års nivå. Ett omfattande program utarbetades av FNs världshälsoorganisation WHO och UNICEF, vilket bla omfattade vaccinering av barn i tredje världen, bättre kontroll av mässlingutbrott och bättre […](0 kommentar)

Förhöjt blodtryck hos barn ökar risken för metabola syndromet

Barn med förhöjt blodtryck löper ökad risk att drabbas av såväl hypertoni som metabolt syndrom i vuxen ålder. Det visar en amerikansk studie som presenteras i Pediatrics. I den retrospektiva kohortstudien har forskarna utgått från 493 män och kvinnor – alla äldre än 20 år vid studiens början. Av dessa uppfyllde runt en tredjedel kriterierna […](0 kommentar)

Samhällets kostnader för depression har fördubblats på åtta år

Kostnadsstudier är viktiga grundstenar i förståelsen av hälsoekonomin kring en sjukdom. Syftet med denna studie var att kartlägga samhällskostnaderna för depressionssjukdomen. Såväl sjukvårdskostnader relaterade till sjukdomen som förlorade resurser i termer av produktionsbortfall till följd av depressioner studerades. Studien är den första kartläggningen av depressionssjukdomens pris för samhället på senare år och är den första […](0 kommentar)

Objektiv och pålitlig utvärdering av blivande kirurger med filmade test

Efter en allmänt ökad uppmärksamhet på utvärdering av läkares kompetens under specialistutbildningen har man i Storbritannien de senaste åren infört en mer strukturerad och noggrann utvärdering av blivande kirurger. De genomgår under sin utbildning årlig bedömning för att kontrollera såväl den allmänna kunskapsutvecklingen som tekniska färdigheter. Denna utvärdering innebär bla att en erfaren kollega gör […](0 kommentar)

Notiser

Uppdaterade lönetabeller

Fel finns i den redovisade lönestatistiken från Läkarförbundet, som LT skrev i 8–9/2007, vilket innebär att jämförelsetalen mellan till exempel manliga och kvinnliga läkare blir missvisande. – Det saknas uppgifter i några lönetabeller som rör månadslön för läkare, fördelat på ålder och legitimationsår, säger Lena Arwidson, Läkarförbundet. Siffror för landstingsanställda läkare i åldern 55–58 år […](0 kommentar)

Värdighetsgaranti i äldreomsorg utreds

Regeringen har tillsatt en utredning om en värdighetsgaranti i äldreomsorgen. Den ska tydliggöra vad äldreomsorgen ska erbjuda och vad de äldre och deras anhöriga kan förvänta sig, med särskild hänsyn till de mest utsatta individerna. Utredare är Thorbjörn Larsson, direktor vid Ersta diakoni.(0 kommentar)

Alla läkare får skriva vårdintyg

Alla legitimerade läkare ska få skriva vårdintyg. Därmed blir det ingen ändring av de nuvarande reglerna i Lagen om psykiatrisk tvångsvård. Det var f d vårdminister Ylva Johansson som ifrågasatte allmänläkarnas rätt att skriva ut vårdintyg och tillsatte en utredning. Socialstyrelsen skulle undersöka möjligheterna till skärpta krav så att endast specialister ska kunna skriva vårdintyg. […](0 kommentar)

Bantad Fass i år

Årets utgåva av Fass kommer i två versioner, en längre och en kortare. Orsaken är det allt större omfånget, enligt Läkemedelsindustriföreningen. Högskolestudenterna får den längre versionen. Läkarna får den kortare. I den korta versionen kommer följande att saknas: Dubbelinformation mellan identiska preparat samt avsnitten pre-klinik, farmakodynamik och farmakokinetik. Läkemedelsindustriföreningen väntar sig negativa reaktioner från läkare […](0 kommentar)

Ont om medlemmar i grupptalan mot Salus

Det går trögt för föreningen »Grupptalan mot Salus Ansvar« att värva medlemmar. Hittills har 400 medlemmar betalat in avgiften på 500 kronor. Föreningens mål är att bli minst 1200 medlemmar för att klara finansieringen av den rättsliga process som är föreningens förhoppning, menar Erik Elmstedt, en av ledamöterna i interimsstyrelsen för föreningen. – Vi trodde […](0 kommentar)

Patientdatalag på väg

Läkarförbundet har lämnat remissvar på Patientdatautredningens förslag till patientdatalag, SOU 2006:82. Förbundet tillstyrker i princip förslaget men har avvikande åsikter i några frågor, bl a uppgifter om barn och tidpunkten då information ska göras tillgänglig för patienten. Svaret kan läsas på http://www.slf.se. Se även ledare i nr 45/2006. Läs också debattartikel på s 837 i […](0 kommentar)

Aktuellt

Ett steg närmare vaccin mot fågelinfluensan

Det nya adjuvans som läkemedelsbolaget GlaxoSmithKline har tagit fram har visat sig stärka och bredda effekten av de virusproteiner som kan komma att användas i ett framtida H5N1-vaccin, enligt studier presenterade på IX International Symposium on Respiratory Viral Infections i Hongkong förra veckan. För det första har adjuvanset – i djurmodeller – visat sig ge […](0 kommentar)

Kina riskerar att uteslutas ur WMA

I början av mars uppvaktade ledningen i WMA det kinesiska läkarförbundet och regeringen i Peking. Ett möte som till en början blev en besvikelse, menar Eva Nilsson Bågenholm, som deltog i mötet som ordförande i WMAs etiska råd. Det kinesiska läkarförbundet hävdade mycket bestämt att handel med organ inte förekom i landet och trodde inte […](0 kommentar)

Eskalerad konflikt i Västmanland

Ett mindre krig har utbrutit i Västmanland. För en dryg vecka sedan frånsade sig tolv klinikchefer på Centrallasarettet i Västerås, de flesta inom kirurgidivisionen, sina uppdrag. Några dagar senare begärde även divisionschefen för kirurgi entledigande från sin tjänst. I ett skarpt kritiskt brev, adresserat till landstingspolitikerna, går nu även allmänläkarna i föreningen SFAM ut och […](0 kommentar)

Upprop för aktiv dödshjälp i Frankrike

»Vi har medvetet på medicinsk väg hjälpt patienter att dö i anständighet.« Så står det i det upprop från över två tusen läkare och sjuksköterskor som publicerades i den franska tidningen Le Nouvel Observateur den 9 mars. De begär att lagen genast ses över och att aktiv dödshjälp under vissa villkor avkriminaliseras. Frågan om aktiv […](0 kommentar)

Digitalt verktyg ska bli karriärhjälp

Det var en liten, men intresserad skara som minglade på Läkarförbundet, som tillsammans med Läkaresällskapet presenterade det webbaserade verktyget som nu öppnas för alla medlemmar. Med hjälp av det nya internetverktyget kan läkare samla alla meriter från grund- och fortbildningen under ett tak. – Kul att ni tagit initiativ till portalen. Detta är ett modernt […](0 kommentar)

Högskoleverket varnar för stor läkarbrist

För att bibehålla dagens läkartäthet år 2020 skulle antalet nybörjarplatser behöva öka med 320, från dagens omkring 1100 till drygt 1400. Hur stor läkartäthet man ska planera för är dock inte Högskoleverkets sak att avgöra, påpekar Stig Forneng vid Högskoleverket. Men om de senaste årens trend med en allt högre läkartäthet fortsätter, och dessutom med […](0 kommentar)

Allmänläkarna fortfarande för få 2008

Enligt den nationella handlingsplanen, som riksdagen beslutade om 2001, skulle antalet allmänläkare ha ökat från omkring 4900 till 6000 år 2008. Men i stället för en successiv ökning är nivån idag, sex år senare, fortfarande i princip densamma. I landets primärvård finns idag drygt 4900 verksamma allmänläkarspecialister. Det är alltså inte troligt att målet nås […](0 kommentar)

RNA-interferens hett inom läkemedelsindustrin

För insatta kom beskedet att amerikanerna Andrew Fire och Craig Mellow tilldelats 2006 års Nobelpris i medicin och fysiologi för sin RNA-forskning knappast som någon överraskning. Det trots att det bara gått ett knappt decennium från det att forskningsframstegen gjordes till att de belönades av Nobelkommittén, en i sammanhanget ovanligt kort tidsperiod. Trots att RNAi […](0 kommentar)

Debatt och brev

Investerar verkligen Vasaloppsåkare i sin hälsa?

Inför årets Vasalopp publicerades en artikel i Läkartidningen med rubriken »Vasaloppsåkare investerar i sin hälsa« [1]. Huvudfyndet var att Vasaloppsåkare har en åldersstandardiserad dödlighet som är ungefär hälften av den för befolkningen i allmänhet. Artikeln gav medialt eko, bl a i TV4:s Nyheterna. Artikeln väcker emellertid en del frågor. Är verkligen sambandet mellan Vasaloppsåkande och […](0 kommentar)

Medveten desinformation i tobaksfrågan

I en Medicinsk kommentar i Läkartidningen 50–52/2006 refererar medicine doktor Gunilla Bolinder en rapport från den stora, internationella epidemiologiska multicenterstudien Interheart [1]. I den studien analyserades risken för hjärtinfarkt i förhållande till olika tobaksvanor. Studien bekräftade tidigare forskning att den största riskökningen finns hos aktiva rökare, men ökad risk observerades även vid passiv rökning och […](0 kommentar)

Snus har hälsorisker och är bara ett rökuppehållsmedel!

Onkologerna Rutqvist och Lewin, som numera lämnat akademin för en förmodligen mer inkomstbringande verksamhet inom tobaksindustrin, måste givetvis kritisera innehållet i min medicinska kommentar om Interheart-studien avseende tobak och hjärt–kärlsjukdom. De är anställda för att främja snusförsäljningen, nedtona eventuella hälsorisker, förringa betydelsen av drogberoende, betona snusets värde som rökavvänjningsmedel och bidra till ett ökat förtroende […](0 kommentar)

Lagfäst producentansvar för tobaksindustrinkan minska samhällets kostnader för skador

Marknaden saknar idag ett strikt producentansvar för skadliga varor och tjänster. En leksak som orsakar en olycka kan visserligen bli indragen från marknaden, men andra varor eller tjänster med stora skadeeffekter kan fortsätta att säljas. En lagstiftning om ett strikt skadeansvar för producenter är dock faktiskt tänkbar. Fullt genomförd skulle en sådan reform kunna medföra […](0 kommentar)

Apolipoproteinbestämning introducerades utan allmänläkarnas medverkan – varför?

Det är fortfarande slumpartat om nya metoder har bevisad nytta och är kostnadseffektiva innan de finns ute i verksamheterna. Starka specialistföreträdare kan i kraft av sin prestige etablera rutiner på bristfälligt vetenskapligt underlag eller förklätt representera industriintressen. Detta över huvudet på kollegor, betalningsansvariga och politiker, som i sista hand ska prioritera. Sydöstra sjukvårdsregionen, speciellt Jönköping, […](0 kommentar)

Några rättelser om kampanjer för vacciner

Anders Lindberg och Anders Tegnell har skrivit en intressant artikel om vaccinationer i Läkartidningen 7/2007. Artikeln innehåller dock ett par felaktigheter. De skriver: »Förbudet mot marknadsföring av enskilda receptbelagda läkemedel med allmänheten som målgrupp gäller i princip också vacciner.« Denna tolkning av 21 a § Läkemedelslagen är inte korrekt. »Med undantag för kampanjer för vaccination […](0 kommentar)

Stick iväg Depo-Medrol!

Inför den kommade pollensäsongen finns det anledning att avråda från förskrivning av Pfizers Depo-Medrol vid hösnuva. För ett år sedan drev bolaget en reklamkampanj för medlet som utpekades som enda terapi vid hösnuva utan några inskränkningar beträffande svårighetsgrad, ålder, kontraindicerande sjukdomar eller biverkningar. I själva verket är Depo-Medrol en otidsenlig och dåligt dokumenterad behandling vid […](0 kommentar)

Fattiga människor har inget att vinna på falska mediciner

PehrOlov Pehrson har helt rätt när han konstaterar att det finns ett stort problem när det gäller läkemedelsförsörjningen i u-länder med en fattig befolkning. Det är också lätt att hålla med om att den rika delen av världen här har ett ansvar för att öka tillgången till bra och billigare läkemedel i tredje världen. Detta […](0 kommentar)

Förfalskade läkemedel knappast stort hot mot folkhälsan i Sverige

Anders Dahlqvist tar till stora ord och kallar i en ledarartikel förfalskade läkemedel för ett »hot mot folkhälsan« (se Läkartidningen 8/2007, sidan 559). I Sverige och västvärlden, skall tilläggas. Frågan har inte blivit angelägen förrän nu – eftersom det inte längre är »enbart ett u-landsproblem«, dvs så länge det var det så angick det inte […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

D-vitaminbrist kanske vanligare än vi trott

I SBUs rapport om depressionsbehandling refereras en liten studie där en hög engångsdos av D-vitamin gav bättre effekt än tre veckors ljusbehandling vid årstidsrelaterad depression [1]. Fyndet uppfattas av många som oväntat och är, trots studiens begränsningar, anmärkningsvärt. Aktuell forskning kring D-vitaminets fysiologi och epidemiologiska samband som kan förklara bla denna effekt kommer här att […](0 kommentar)

Behandling minskar frakturrisk hos kvinnor över 80 år – men inte hos yngre

SBU publicerade under sommaren 2006 en rapport om behandling med vitamin D och kalcium [1] där följande slutsats är en av de viktigaste: »Ingen primärpreventiv eller sekundärpreventiv effekt av vitamin D och kalcium i kombination har påvisats på förekomst av ny fraktur hos hemmaboende kvinnor under åttio år.« En annan viktig slutsats är att behandling […](0 kommentar)

Viktigt behandla riskfaktorer vid kritisk extremitetsischemi

Kronisk kritisk extremitetsischemi (critical limb ischaemia, CLI, Figur 1) är den allvarligaste formen av perifer arteriell ocklusiv sjukdom (peripheral arterial occlusive disease, PAOD) och definieras kliniskt som kronisk (>2 veckor) ischemisk vilovärk, sår eller gangrän på basen av objektivt verifierad arteriell ocklusiv sjukdom [1]. I vetenskapliga sammanhang inkluderar definitionen av CLI också ett ankeltryck 50–70 […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Bakjouren infann sig inte för att ta över den komplicerade förlossningen

Den 33-åriga kvinnan kom till förlossningen på ett universitetssjukhus på grund av vattenavgång. Hon talade inte svenska, men hon hade maken och två väninnor med sig som tolkar. Ultraljud visade sparsamt med fostervatten. Hon hade sammandragningar men inga värkar. Den då ansvarige läkaren bestämde att förlossningen skulle sättas igång. Livmoderhalsen bedömdes som omogen varför prostaglandin […](0 kommentar)

Inga tecken på sjuklig process i själva ögat – neuroradiologisk utredning måste göras

Den 55-åriga kvinnan kom till ögonkliniken den 3 november 2004 på remiss från optiker som noterat kraftigt nedsatt syn på vänster öga sedan sex dagar. Ögonläkare A uteslöt temporalisarterit, bedömde att orsaken var vaskulär och hänvisade patienten till primärvården för utredning av en eventuell embolikälla. Den 13 april 2005 återkom kvinnan på grund av gradvis […](0 kommentar)

Kvinna med hjärtfel borde akut ha remitterats till kardiolog

Kvinnan undersöktes akut av famileläkaren den 1 september på grund av plötsligt påkommen yrsel. EKG-undersökning visade ett nytillkommet, högersidigt skänkelblock och en något lång PQ-tid. På misstanke om att hon kunde ha haft en övergående rytmrubbning skrev familjeläkaren remiss för ett polikliniskt arbetsprov med kardiologbedömning. Den 6 september återkom kvinnan till familjeläkaren på grund av […](0 kommentar)

Passiv trots att patienten visade tydliga tecken på postoperativ blödning – varnas

På grund av muskelknutor fick den 50-åriga kvinnan livmodern bortopererad. På uppvakningsavdelningen noterades efter någon timme blödning från sårkanterna. Sex timmar senare överfördes hon till vårdavdelning eftersom blödningen uppfattades som avstannad med stabilt blodtryck och puls. Under natten visade hon på nytt tecken på pågående blödning med sjunkande hemoglobinvärde trots blodtransfusion, ökande puls och minskande […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Årets SPUR-resultat

Ladda ner pdf (uppe till höger: Läs artikeln som PDF)(0 kommentar)

LT debatt

Riskerna med joniserande strålning bör tas på allvar

Sven Oredsson och Jean-Luc af Geijerstam (Läkartidningen 9/2007, sidan 692) avfärdar något raljerande Pelle Gustafsons och Poul Kongstads (Läkartidningen 4/2007, sidan 194) farhågor om riskerna med röntgenstrålningen vid datortomografi (DT) i samband med utredning av hjärnskakning. »Det finns idag inga studier som kan styrka att en DT av skallen ökar riskerna för senare tumör. Stråldosen […](0 kommentar)

Patientdatalagen hotar den personliga integriteten

Patientdatautredningens betänkande Patientdatalag SOU 2006:82) är ett ambitiöst förslag med målet att lägga grunden för ett regelverk som möjliggör en komplex användning av IT inom sjukvården, samtidigt som den enskilda individens integritet skyddas. Utredarna skriver (sidan 17) att »detta förutsätter att man inte överger principen om att hälso- och sjukvården skall byggas på respekt för […](0 kommentar)

Ledare

D-vitamin bättre än antioxidanter

Med oxidativ stress menas en obalans mellan kroppens produktion av fria radikaler och förmågan att ta hand om dessa potentiellt toxiska substanser. En ökad oxidativ stress påskyndar åldrandet och ökar risken för ett antal folksjukdomar, bl a ateroskleros och cancer. Tron att den oxidativa stressen kan minskas genom kosttillskott av antioxidanter är utbredd, och stora […](0 kommentar)

Nya patientlagen ett slag i luften

Ansvarskommitténs förslag på hälso- och sjukvårdsområdet syftar till att skapa goda förutsättningar för den framtida vården. Förslagen ska bl a understödja vårdens innovationsförmåga och främja kostnadseffektivitet. Två principer har varit vägledande – kravet på hushållning och effektivitet samt kravet på likvärdighet. Kommittén säger sig ha anlagt ett tydligt medborgarperspektiv, i motsats till dagens producentstyrda inriktning. […](0 kommentar)

Endast på webben

D-vitamin – möjlig aktör vid vanliga folksjukdomar

Läs artiklarna Vitamin D – en solskenshistoria D-vitaminbrist kanske vanligare än vi trott SBU-rapport om vitamin D och kalcium ger nytt bevisläge(0 kommentar)