Nr 12 2007

Kultur

Dr Palmborg – en av landets fem första kvinnliga provinsialläkare

Märta Palmborg, 92 år, är en av landets fem första, kvinnliga provinsialläkare. Vi träffas i hennes hem i Djursholm en bit utanför Stockholm en grå decembereftermiddag. Hon är en liten, spröd kvinna med ögon fulla av liv och humor. Hennes värme, omtänksamhet och generositet märks direkt. I fönstret står inramade fotografier på barn och barnbarn, […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Bör antalet kejsarsnitt minskas?

Mycket har hänt sedan 1700-talskirurgen och obstetrikern Herman Schützer gjorde det första kejsarsnittet i Sverige, aktualiserat i höst genom Agneta Pleijels roman »Drottningens chirurg«. I veckans nummer av Läkartidningen belyses i några artiklar den under de senaste åren ökande kejsarsnittsfrekvensen i Sverige. Ylva Vladic Stjernholm framför att den ökande kejsarsnittsfrekvensen har skadliga effekter på individen, […](0 kommentar)

Nya Rön

Stroke orsakar stor sjukdomsbörda i tredje världen

Den sjukdomsbörda som orsakas av stroke i utvecklingsländerna uppmärksammas i tidskriften Lancet Neurology i en artikelserie. Globalt beräknas att sex miljoner människor dör till följd av stroke varje år. Den absoluta majoriteten av dessa dödsfall, 85 procent, sker i låg- och medelinkomstländer, enligt beräkningar från Världshälsoorganisationen, WHO. I Kina exempelvis dör tre gånger så många […](0 kommentar)

Lägger vi för mycket pengar på HIV?

Spenderar vi för mycket pengar på HIV? Den kontroversiella frågan ställs av Roger England vid organisationen Health Systems Workshop i BMJ. England hävdar att HIV-bekämpningen ofta är långt ifrån kostnadseffektiv och ibland till och med kontraproduktiv. Frågan ställs baserat på beräkningar från OECD-länderna (Organisation for Economic Cooperation and Development). Enligt dessa spenderades 21 procent av […](0 kommentar)

Resektion och stomi förstahandsval vid perforerad divertikulit

Sigmoideumresektion och stomi (Hartmanns procedur, HP) är förstahandsval vid akut operation för komplicerad divertikulit, framför allt när operationen utförs jourtid av icke-kolorektalkirurg. I den aktuella studien har man undersökt om primärresektion och anastomos (primary resection and anastomosis, PRA) är förenad med lägre mortalitet och komplikationer inom 30 dagar än HP. Då vissa av patienterna med […](0 kommentar)

SSRI bra mot depression vid koronarsjukdom

SSRI är en bra typ av läkemedel vid depression som drabbar patienter med koronarsjukdom. Det visar en studie från Kanada, som presenteras i JAMA. Forskarna har utgått från 284 koronarsjuka patienter som i minst fyra veckor haft diagnosen depression (»major depression«) med en poäng på minst 20, enligt skalan Hamilton Depression Scale. Patienter med bipolär […](0 kommentar)

Infektion via CVK kan förebyggas

Tydlig indikation krävs för att anlägga en kateter i en central ven (CVK). Om katetern lämnas kvar i flera dagar kan den nämligen bli ingångsöppning för en blodburen infektion. Problemet har varit känt sedan länge och förebyggs i första hand genom god kateterhygien. Men det är svårt att helt bli kvitt dessa infektioner. En amerikansk […](0 kommentar)

Kejsarsnitt på humanitär indikation ämne för NIH-konferens

Kejsarsnittsfrekvensen ökar i alla västländer. I USA var den under 2004 29,1 procent, vilket är den högsta någonsin. Ökningen har många orsaker, men för att veta hur man skall förhålla sig till ökningen hölls i mars 2006 en sk State of the science conference på National Institutes of Health (NIH) i USA. Syftet med denna […](0 kommentar)

Lagförslag om dödshjälp noggrant granskat och avvisat av brittiska överhuset

Brittiska överhuset röstade i maj 2006 nej till ett lagförslag om läkarassistans för att dö. En omfattande utredning föregick omröstningen: en kommitté inhämtade upplysningar från 140 experter, och kommittémedlemmar besökte Oregon, Holland och Schweiz. I en ledare i Clinical Ethics kommenterar ordföranden för the Royal Society of Medicine, palliativvårdsprofessorn Ilora Finlay, röstningsutslaget, som innebar en […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Fler kejsarsnitt utan medicinsk grund – trots riskerna

Kejsarsnittsförlossningar har ökat i flertalet utvecklade länder under de senaste decennierna. I Sverige förlöstes 5 procent av kvinnorna med kejsarsnitt vid mitten av 1970-talet [1]. Under åren 2004–2005 var kejsarsnittsfrekvensen i Sverige 17 procent, i Europa 20 procent och i USA 29 procent [2, 3]. Andelen kejsarsnitt varierar inte bara mellan utan även inom länderna. […](0 kommentar)

Obstetriker och barnmorskor: Kejsarsnittsfrekvensen är för hög

Andelen kejsarsnitt i Sverige ökade från 10,9 procent år 1991 till 16,6 procent år 2001. Karin Källén och medarbetare har nyligen genomfört en kartläggning och analys av denna ökning [1]. De fann att den var störst bland de mer normala graviditeterna, de fullgångna med ett foster i huvudbjudning. Av ökningen i denna grupp berodde 30 […](0 kommentar)

Kvinnor som önskar kejsarsnitt

I massmedierna debatteras kvinnors önskan att förlösas med planerat kejsarsnitt. Bilden av storstadskvinnan mitt i karriären som väljer kejsarsnitt för att kontrollera sitt liv målas upp. Stämmer det med verkligheten? Enligt Hildingsson [1] finns andra faktorer som samvarierar med önskan att förlösas med kejsarsnitt. Massmedierna verkar inte vara rättvisande. Önskan om kejsarsnitt Antalet kejsarsnitt stiger, […](0 kommentar)

Kontrollen av riskfaktorer inför hjärtoperation undermålig

Ett flertal riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom visar sig ha avsevärt lägre nedre risknivå än man tidigare trott, och i vissa fall kan ingen säker nedre gräns anges. »Lägre är bättre« tycks gälla för blodglukos, blodtryck och LDL-kolesterol. Den nyligen publicerade Framinghamstudien visar tex ett linjärt samband mellan kardiovaskulär risk och blodglukos redan från 3,5 mmol/l […](0 kommentar)

På väg mot evidensbaserad terapi vid primär systemisk vaskulit

För 40 år sedan var systemisk vaskulit en ovanlig, närmast esoterisk diagnos med en usel prognos. Få behandlingsalternativ stod till buds, och det fanns nästan ingen systematiskt bearbetad erfarenhet att tillgå. Idag är situationen helt annorlunda. Tusentals människor lever idag i vårt land med en diagnostiserad vaskulitsjukdom. En bred terapeutisk arsenal finns till hands, och […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Fel vid kateterinläggning orsakade hjärninfarkt

Kvinnan skulle den 3 juni 2004 få magsäcken avlägsnad på grund av en malign förändring. En CVK skulle läggas vid operationen. Sedan en ST-läkare misslyckats med att identifiera vena jugularis interna tillkallades en anestesiolog. Hon skulle lägga katetern med Seldingerteknik – efter att ha identifierat blodkärlet genom nålen för man ned en ledare (guidewire) och […](0 kommentar)

265 läkare fälldes under fjolåret

Under fjolåret kom det in 4 102 anmälningar till HSAN, en ökning med drygt 10 procent jämfört med året innan. Antalet anmälda personer var 6 177, varav 7,2 procent fick någon form av sanktion. Det framgår av nämndens årsberättelse. Både bland de anmälda och de fällda dominerar läkarna. De svarar för över 70 procent av […](0 kommentar)

Undersökningen borde kompletterats med fullständigt status av underbenet

Flickan kom till universitetssjukhuset den 21 juli. Hon hade skadat höger fot, som åkt in i ekrarna på den cykel hon färdades på. Vid undersökningen noterade barnkirurgen ett skrubbsår vid den laterala malleolen. Sedan såret tvättats och lagts om avtalade barnkirurgen om återbesök vid behov. Två frakturer Röntgen den 26 juli visade en odislokerad fibulafraktur […](0 kommentar)

Nyklippt

Maximerade sjuktider prövas i Västra regionen

Vår högt värderade presskollega Grönköpings Veckoblad avslöjar planerna å en lista över för grönköpingsborna högsta tillåtna sjuktider, framtagen av hr pastorn och kd-ledaren David Helfridsson i samarbete med hr stadsläkare August Tert. Salvén: »Genom att sjukfallen preciseras i tid kommer sjukskrivningsprocessen inte bara att bli mer robust och tillförlitlig, den kommer också att snabbas på […](0 kommentar)

Ledare

Fast jobb bra för rekrytering!

Sedan 1992, då de nya målbeskrivningarna för specialiseringstjänstgöring (ST) kom, blev tillsvidareanställning för ST-läkare huvudregel. Läkarförbundet och Sveriges yngre läkares förening (Sylf) har därefter haft som mål att upphäva de tidsbegränsade anställningarna även för ST-läkare vid universitetskliniker – de sk upplåtna enheterna. Inför ikraftträdandet av läkarnas nya specialistutbildning ifjol kunde Sylf emellertid konstatera att över […](0 kommentar)

Förlossningssätt på beställning

I marsnumret av New England Journal of Medicine finns en längre analys av det ökande antalet kejsarsnitt – i USA är numera var tredje förlossning ett kejsarsnitt (2007;369:885-8). De som arbetar inom förlossningsvården är oroade, men utvecklingen är svår att bromsa när så många medicinska och komplexa psykosociala faktorer är inblandade. Artikelns analyser och slutsatser […](0 kommentar)

LT debatt

Landstingets kvalitetssäkrade patientinformation

Stockholms läns landsting har i flera år gett ut en »rättighetskatalog« med titeln »Att stärka patientens ställning«. Den är i första hand avsedd för patienter och finns tillgänglig på landstingets sjukvårdsinrättningar. I förordet anges dess främsta syfte vara att »kvalitetssäkra vården«. I slutet av boken beskrivs Patientförsäkringen och Läkemedelsförsäkringen. För den senare anges att »Den […](0 kommentar)

Förebyggande mödrahälsovård i stället för allt fler kejsarsnitt!

Kejsarsnittsförlossningar fortsätter att öka nationellt och internationellt. I USA var kejsarsnittsfrekvensen 29 procent år 2004, en ökning med 9procent jämfört med året innan. Samtidigt sjönk incidensen vaginal förlossning efter kejsarsnitt med 13 procent [1]. I Sverige har kejsarsnittsfrekvensen ökat sedan 1990-talet och närmar sig den amerikanska, framför allt i större städer. Kejsarsnitt på patientens begäran, […](0 kommentar)

Aktuellt

»Tydliggör ansvaret för politiker«

När fel, misstag och risker uppstår i vården orsakas det enligt honom ofta av flera faktorer. –Om ledningen på grund av brist på erfarna specialister placerar en ung, oerfaren läkare på akuten utan tillräckligt handledarstöd kan man nästan räkna med att något kommer att hända, säger Michael Soop, medicinalråd vid tillsynsavdelningen på Socialstyrelsen. Att till […](0 kommentar)

Olle Stendahl utreder klinisk forskning

Olle Stendahl, professor i medicinsk mikrobiologi i Linköping, har fått uppdraget att utreda den kliniska forskningens villkor och behov. Det handlar om finansiering, resursfördelning, kvalitet, de så kallade ALF-avtalens effekter, rekrytering till forskarutbildning, organisatoriska strukturer med mera. Uppdraget ska vara slutfört sista mars 2009. Till att börja med ska Olle Stendahl senast den 15 februari […](0 kommentar)

»Fast läkarkontakt« delar presidiet

Dagens hälso- och sjukvårdslag ålägger landstingen att erbjuda fast läkarkontakt. Denna läkare »skall ha specialistkompetens i allmänmedicin«, enligt lagtexten. Samtidigt råder fortfarande stor brist på allmänläkare. I sitt slutbetänkande föreslog Ansvarskommittén nyligen att rätten till fast läkarkontakt inte begränsas till specialister i allmänmedicin. – Det tycker inte jag är bra. Då är ju Sverige ännu […](0 kommentar)

Sjukhuset som letar efter fel

Allt allvarligare och tyngre risker märks i avvikelsehanteringssystemet på Varbergs sjukhus. Många av dem är så svåra att de senare anmäls som Lex Maria-ärenden. Man kan börja tala om en våg, en effekt av sjukhusets interna patientsäkerhetsarbete som pågått sedan 2001. Sedan 2002 har antalet rapporterade avvikelser ökat markant, från 760 till 2 397 fall […](0 kommentar)

Notiser

Danmark ändrar antagningsregler

Den danska antagningen till läkarutbildningen har favoriserat svenska sökande, bla för att svenskarna har lättare att nå toppbetyg på sin 4-gradiga betygsskala än danska gymnasieelever har på sin 13-gradiga. I höstas var 27 procent av dem som antogs på den danska utbildningen svenskar, se LT nr 36/2006. Den danska regeringen har nu beslutat se över […](0 kommentar)

SÖS får kritik efter kejsarsnitt

Socialstyrelsen, som efter Lex Maria-anmälan har utrett fallet, konstaterar bland annat otydliga inskrivningsrutiner, brister i hantering av parallella journalsystem och brist på säker rutin för att läkare ska besöka alla nyopererade. Läkarundersökningen utfördes först efter 1,5 dygn efter att sådant behov konstaterades och först 2 dygn efter operationen. Det fanns också en rad andra omständigheter […](0 kommentar)

Nytt avstegsavtal med privat aktör

Avtalet har tecknats mellan Stockholms läkarförening och Förenade Care AB, och gäller runt 13 specialister inom 3–4 enheter, bla i palliativ vård och geriatrik. Överenskommelsen innebär att bruten dygnsvila under veckopassen kompenseras minut för minut i början eller slutet av nästkommande arbetspass. Störningar under helgberedskapen kompenseras under nästa komplediga vecka. Därför kompenseras läkarna med extratid […](0 kommentar)

Hägglund besökte AT-stämman

Foto: Urban Orzolek Socialminister Göran Hägglund talade om avknoppningsstöd, entreprenader och tillgänglighet på AT-stämman i Stockholm förra veckan. Efteråt talade Diana Faisal, AT-läkare på Karolinska Universitetssjukhuset, med socialministern om villkor för invandrade läkare att kunna börja arbeta som läkare här i form av språkkurser och ekonomiska förutsättningar. »Han svarade att de tänker på det och […](0 kommentar)

Debatt och brev

Sylf Stockholm: Våra medlemmar kräver utförligare lönestatistik!

Den 19 februari anordnade Sylf Stockholm tillsammans med MSF Stockholm en lönekväll för sina medlemmar. Evenemanget blev snabbt fullbokat och mycket uppskattat. Under kvällen framkom att många medlemmar efterfrågar tillförlitlig lönestatistik. Några dagar senare presenterade Läkarförbundet sin årliga lönestatistik. I den kunde man läsa att en ST-läkare i Stockholm hade en medellön på 35402 kronor […](0 kommentar)

Vit rock och cigarr

Svenska Läkaresällskapets hus har uppmärksammats i ett inlägg i Läkartidningen 6/2007 (sidorna 436-9) av PO Haraldsson med replik av Mats Bauer – det gällde frågan om att modernisera eller att stanna i vördnad inför det 100-åriga huset och dess interiör och inredning. Jag har stor respekt för att bevara och illustrera det som varit – […](0 kommentar)

Viss förbättring kan vara på gång

Läkarförbundets lönestatistik bygger på det kommunala statistikavtalet och den partsgemensamma insamling och bearbetning som görs i november månad varje år. Förbundet kompletterar detta material med respektive läkares specialitet hämtat från Socialstyrelsens register. Denna partsgemensamma statistik har stor validitet och är inte ifrågasatt av någondera parten. Detta gäller även efter de kompletteringar förbundet gör med specialistkoderna. […](0 kommentar)

Lokalt perfusionstryck och exponeringstiden för högläge i benstöd är riskfaktorer för kompartmentsyndrom i underbenen

I Läkartidningen 48/2006 (sidorna 3838-9) presenteras en patient som utvecklar bilaterala kompartmentsyndrom i underbenen efter långvarig gynekologisk operation med nedre extremiteterna i benstöd. Den beskrivna positionen av patienten förekommer också vid både urologiska och ortopediska operationer. I Läkartidningen 50–52/2006 (sidan 452) diskuterar professor David Bergqvist det nämnda patientfallet och ger värdefulla rekommendationer i sex punkter. […](0 kommentar)

Klimatalarmism gagnar inte världen

Jag håller med Ingrid Eckerman och Tryggve Årman om att det bästa naturligtvis vore att utrota all fattigdom, sluta släppa ut CO2 för säkerhets skull etc, vilket man skulle kunna göra om man hade obegränsat med resurser till sitt förfogande. Nu lever vi inte i en sådan utopi, och min poäng, som jag argumenterade för […](0 kommentar)

Såväl klimathoten som fattigdomen måste bekämpas av den rika världen

I Läkartidningen 8/2007 (sidan 611) hävdar medicinstudenten Oskar Eriksson att den nyligen publicerade rapporten från FNs klimatpanel (IPCC) överdriver farorna med klimatförändringarna, speciellt i jämförelse med andra hot mot mänsklighetens hälsa. Här i Sverige har vi sedan i höstas upplevt fyra stormar, skyfall, översvämningar och jordskred. Vi lever i ett rikt land, och vi har […](0 kommentar)

Vem kan man lita på i klimatfrågan?

I LT 8/2007 (sidan 611) frågar sig Oskar Eriksson bla om klimatforskarvärlden verkligen är helt överens. Jo, enligt min mening är det berättigat att säga att klimatforskarna är eniga om huvuddragen i den globala uppvärmningen, så eniga som man kan begära. Det finns nämligen alltid, i alla sammanhang, enstaka personer som har en avvikande mening. […](0 kommentar)

Apolipoproteinbestämning introducerades med allmänläkarnas medverkan!

Skattning av kardiovaskulär risk har varit och är ett stort kliniskt och praktiskt problem, och någon perfekt modell finns inte ännu. Nationella och internationella riktlinjer poängterar idag vikten av att uppnå målvärden för såväl blodtryck som lipider för en optimal preventionssatsning [1]. Vår bedömning är därför att vi bör fokusera på att mäta vad vi […](0 kommentar)

Endast på webben

Fler kejsarsnitt än medicinskt motiverat

Läs artiklarna Fler kejsarsnitt utan medicinsk grund – trots riskerna Obstetriker och barnmorskor: Kejsarsnittsfrekvensen är för hög Enkätstudie om orsaker bakom ökningen gjord på årsmöte Andra artiklar i detta nummer om kejsarsnitt Bör antalet kejsarsnitt minskas? Säker förlossning viktigast, mer stöd krävs för att motivera till vaginal förlossning Kejsarsnitt på humanitär indikation ämne för NIH-konferens […](0 kommentar)