Nr 17 2007

Kultur

Forskningsetik – reflexioner kring arbete i forskningskommitté

Det finns bilder man aldrig glömmer. En sådan är en bild i Läkartidningen 1997 (ovan). Den fanns med i en artikel med titeln »Läkaretiken inför rätta: 50 år efter Nürnberg« [1]. Bilden visar köldexperiment som genomfördes i koncentrationslägret Dachau. I texten under bilden kan man läsa utfallet av experimentet. Där står att döden ofelbart inträffar […](0 kommentar)

Fysiologisk mekanism bakom tunnelseende?

De flesta betraktar nog det sk tunnelseendet vid stressfyllda situationer som ren metafor eller på sin höjd ett enbart psykologiskt fenomen. Så gjorde även jag till dess jag för några år sedan läste Hermann Oppenheims verk »Die traumatische Neurose« från 1892. Oppenheims verk har gått till historien som den första grundliga undersökningen av psykologiska efterverkningar […](0 kommentar)

Modern introduktion till rehabiliteringsmedicin

Rehabilitering (att återställa duglighet, skicklighet) har blivit ett intetsägande svar på frågor som rör sjukskrivning, arbetsanpassning, social verksamhet, utbrändhet mm. Därför är det välgörande med tydliga definitioner i denna lärobok, avsedd för grundutbildning av läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och introduktion till specialistutbildningen i ämnet. Det slitna ordet stress tex definieras helt enkelt som kroppens reaktion på […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Bristfälliga studier av diagnostiska cancertest

Mallett och medarbetare har i BMJ publicerat en genomgång av 89 systematiska översikter av studier om diagnostiska test inom cancerområdet [1]. Av dessa översikter granskades 25 (slumpvis utvalda) i detalj. Författarna konkluderade att reliabiliteten och relevansen av systematiska översikter inom detta område hotas av brister vad gäller både presentationen och de metoder som använts för […](0 kommentar)

Risker för hjärta-kärl, varnar FDA

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten Food and Drug Administration (FDA) har varnat för bruk av sympatikomimetiska läkemedel och kosttillskott http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/06/briefing/2006-4202_00_TOC.htm . Varningen har kommenterats av Steven Nissen i New England Journal of Medicine [1]. Dessa läkemedel används dels för behandling av ADHD, dels som aptitnedsättande läkemedel/kosttillskott. FDAs varning motiveras av tre viktiga skäl: En mycket snabb ökning […](0 kommentar)

Nya Rön

Nervstimulering mot klusterhuvudvärk

Klusterhuvudvärk kan vara mycket handikappande. Värken kommer attackvis, ofta flera gånger per dag. Inte sällan uppstår attackerna nattetid, och de beskrivs ofta som en bultande smärta som är lokaliserad till den ena sidan av huvudet. Behandlingsmöjligheterna för patienter med klusterhuvudvärk är begränsade. Nu visar en grupp forskare från Storbritannien och USA att occipital nervstimulering kan […](0 kommentar)

Högre dödlighet i hjärtinfarkt på helger

Personer som drabbas av hjärtinfarkt och kommer till sjukhus på helger löper ökad risk att dö jämfört med patienter som kommer in med en infarkt under övriga veckodagar. Det visar en amerikansk studie som presenteras i New England Journal of Medicine. Forskarna har använt sig av Myocardial Acquisition System, ett register över patienter som drabbats […](0 kommentar)

D-vitaminbrist i Storbritannien

87 procent av invånarna i Storbritannien lider brist på D-vitamin. Det visar en studie som presenteras i tidskriften American Journal of Clinical Nutrition. Forskarna har tagit blodprov på 7437 ljushyade britter som var 45 år gamla när provtagningen gjordes. I proven, som togs under årets alla årstider, mättes koncentrationen av 25-hydroxivitamin D. Resultaten visar att […](0 kommentar)

Positivt för hälsan att isolera huset

Att isolera huset kan leda till positiva hälsoeffekter, såsom färre besök hos husläkare och minskad skolfrånvaro på grund av sjukdom. Det visar en studie från Nya Zeeland som presenteras i BMJ. Studien bygger på 1350 hushåll, totalt omfattande 4407 individer, boende i fattiga delar av landet. En grupp av dessa hade isolerat sitt hus och […](0 kommentar)

Diabetesdiagnostik via andningstest?

Vid en kongress för fysiker i Colorado presenterades i början av mars en ickeinvasiv teknik som kan komma att användas för att mäta blodsocker och diagnostisera diabetes. Tekniken bygger på att mäta mängden aceton i utandningsluften, och mycket små mängder aceton kan detekteras. Förenklat handlar det om en liten kammare med speglar där den utandade […](0 kommentar)

Psykisk tortyr värsta formen av tortyr

Det lidande som orsakas av psykisk tortyr är många gånger värre än det som fysisk tortyr leder till. Det visar en studie som presenteras i tidskiften Archives of General Psychiatry och som refereras av News@Nature. Studien bygger på intervjuer från 279 överlevande från kriget i det forna Jugoslavien vilka samtliga har blivit utsatta för olika […](0 kommentar)

Sepsis uppvisar säsongsvariationer

Kohortdata från National Center for Health Statistics och populationsdata från US Census Bureau för utvalda regioner i USA har använts för att retrospektivt kalkylera incidenserna av sepsis och svår sepsis. Det förelåg en statistiskt säkerställd säsongsvariation för såväl sepsis som svår sepsis. Tillstånden förekom mest under vintern och var minst vanliga under hösten. Respiratorisk sepsis […](0 kommentar)

Ökad diabetesrisk bland invandrare från icke-europeiska länder

Invandringen till Sverige har ökat de senaste decennierna, och andelen utlandsfödda i befolkningen är 12 procent. Förhöjd risk för insjuknande i hjärt–kärlsjukdomar i många invandrargrupper har påvisats. Mindre är däremot känt om risken för diabetes, en av de fyra viktigaste riskfaktorerna för hjärt–kärlsjukdomar. Vi har studera detta genom att använda två olika källor. Den första […](0 kommentar)

EMDR – möjlig behandling vid PTSD efter förlossning

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) inträffar efter förlossning hos 1–3 procent. Hos omföderskor med förlossningsrädsla förekommer i stor utsträckning en tidigare traumatisk förlossningsupplevelse. Ögonrörelsebehandling, eye movement desensitization and reprocessing (EMDR), är en evidensbaserad behandlingsmetod för PTSD [Läkartidningen. 2007;104:782-3; Nord J Psychiatry. 2007;61:54-61]. I en pilotstudie av behandling av PTSD med EMDR rekryterades fyra kvinnor vid kvinnokliniken vid […](0 kommentar)

Notiser

Flytt av stressforskning klar i vårpropp

Regeringen förvarnade redan i höstens budgetproposition att Institutet för psykosocial medicin, IPM, ska läggas ned som enskild myndighet för att i stället flytta över forskningen till Stockholms universitet. I regeringens vårbudget är det nu klart att institutet läggs ned den 1 oktober och byter namn till Stressforskningsinstitutet.(0 kommentar)

Avtal i Dalarna dröjer

Avstegsavtalet i Landstinget Dalarna mellan landstingsledningen och den lokala läkarföreningen är inte påskrivet än. Beskedet har dröjt i över en månad. Avtalet har diskuterats av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och ska tas upp igen i landstingsdirektörernas förening den 26–27 april. – Jag väntar på acceptans, säger landstingsdirektör Ulf Hållmarker. Han tycker att det har […](0 kommentar)

Ny ordförande i MSF

Johanna Pallin, Uppsala, blir ny ordförande i Medicine Studerandes Förbund, MSF. Hon valdes på fullmäktigemötet i Stockholm den 14–15 april. Vilka frågor ska du särskilt driva? – Vi vill behålla kvaliteten på utbildningen. MSF vill i nuläget inte utöka läkarutbildningen. Kvaliteten blir lidande om vi blir fler. – Ledarskapsfrågan är också jätteviktig. I Uppsala till […](0 kommentar)

Debatt och brev

Du sköna nya psykiatri – ett Stockholmsperspektiv …

En blivande patient kontaktar en öppenvårdsmottagning för att han/hon mår psykiskt dåligt. Den vårdsökande får då hemskickat ett frågeformulär att fylla i för att vi på mottagningen ska se om sjukdom verkligen föreligger. Besökstid ges då inom fyra veckor. När tiden för besöket är inne får patienten, i stället för att träffa läkare eller annan […](0 kommentar)

Har vi råd att inte samarbeta?

Den Nationella psykiatrisamordningen tillsatte tre nationella grupper med inriktning mot rättspsykiatri: vårdens innehåll, vårdkedjan och kompetensförsörjningen. Arbetsgruppen kring vårdkedjan hade representanter från psykiatrin, allmänpsykiatrin, rättspsykiatrin, kommuner, Statens institutionsstyrelse och kriminalvården. De kom från storstad respektive glesbygd, från norr till söder. Gruppen hade uppdraget att hitta hinder i vårdkedjan, men också att finna goda exempel på […](0 kommentar)

Cigarr igår – mobiltelefon i morgon?

På ett trist möte i FAOs stora sessionssal i Rom för länge sedan slog jag ihjäl tiden med att titta på porträtten längs väggarna. 12/15 (alla män) bar rökverk i händerna! Varje tid har sina uttrycksformer – ska vi ta bort vapnen i officersmässarnas porträtt (man kan göra sig illa!) eller husdjur, frukt och bär […](0 kommentar)

Ett jättelikt slag i luften

Jag tycker nog att jag gjorde tillräckligt klart i mitt inlägg att ett klinikchefsuppdrag som inte kombineras med klinisk verksamhet är oattraktivt för läkare. Konstruerar man chefsuppdrag på denna nivå som heltidssysslor »utan grundanställning inom kliniska professioner« fungerar det som ett exkluderingskriterium. Det hjälper inte att anklaga undertecknad för att vilja »utesluta personer som inte […](0 kommentar)

Vi vill ha de bäst lämpade som chefer på SÄS

Sigvard Åkervall, ordförande i Älvsborgs södra läkarförening, menar i ett debattinlägg i Läkartidningen 14–15/ 2007 (sidan 1168) att Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) vid rekryteringen av verksamhetschefer medvetet utformar annonserna på ett sätt som avskräcker läkare från att söka sådana tjänster. Dessutom påstås tjänstekonstruktionen vara sådan att tjänsten blir ett slags ättestupa för den läkare som […](0 kommentar)

Beslutskapabel patient bör ha rätt att tacka nej till fortsatt behandling

Delegationens utgångspunkt har varit att beslutskapabla patienter har rätt att själva avgöra om de vill ha en erbjuden behandling eller inte – och det gäller även livsuppehållande behandling. Rätten att avstå från erbjuden behandling har varit praxis sedan länge när t ex beslutskapabla personer av religiösa skäl inte vill ta emot blod som i vissa […](0 kommentar)

Det måste väl ändå vara ett skämt …?

Jag läser med stigande förvåning vad aktade svenska läkare skriver om en del av sina äldre kolleger som hänger porträtt på Svenska Läkaresällskapet. De besökare som kommer till sällskapets hus på Klara Östra Kyrkogata i Stockholm är alldeles säkert en väl utbildad skara och naturligtvis förtrogna med rökningens skadeverkningar. Att med den motiveringen attackera våra […](0 kommentar)

En tavla på Läkaresällskapet

Trots att det gått några veckor sedan Yngve Hofvander skrev sitt illvilliga aktstycke i Läkartidningen (12/2007, sidan 964) känns det angeläget för mig som Adolf Lichtensteins dotter att gå i svaromål. YH borde ha försökt erinra sig vilken tidsanda och vilken livsstil som rådde under 1900-talets första hälft och vilka trender som var förhärskande då, […](0 kommentar)

Skapa »tatueringsfri« stickkanal

Rickard Eitrem har i Läkartidningen 13/2007 (sidan 1062) skrivit ett intressant och högaktuellt inlägg angående injektioner genom tatueringar. Inom anestesin har frågan blivit alltmer aktuell beroende på att ett ökat antal gravida kvinnor med lumbala tatueringar erhåller neuroaxial anestesi i samband med förlossning. Precis som Rickard Eitrem skriver finns det få vetenskapliga belägg för att […](0 kommentar)

Nya riktlinjer stödjer läkarassisterat självmord!

Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik, under professor Niels Lynöes ledning, har lagt fram »Etiska riktlinjer vid ställningstagande till att avstå från och avbryta livsuppehållande behandling« [1]. Titeln förefaller gravt missvisande, eftersom innehållet – såsom det redovisats i Läkartidningen – handlar om något helt annat. Man talar om att respektera en beslutskompetent patients önskemål om […](0 kommentar)

Mer om vikten av »social ingenjörskonst« i psykiatrin

Filipe Costa skriver i Läkartidningen 7/2007 [1] om vikten av social ingenjörskonst i psykiatrin på ett sätt som jag i allt väsentligt instämmer i. Det är ett perspektiv som tyvärr har tonats ned under de senaste 10–15 åren. De gamla mentalsjukhusen hade många inslag av just social ingenjörskonst som det är lätt att glömma bort, […](0 kommentar)

Ledare

»It was twenty years ago today, Sgt Pepper taught the band to play …«

Nej, det var fyra år sedan, och det var den medicinska redaktionen som instruerade Läkartidningens yngre läsare (ST-läkare) att bidra till en helt ny serie som kallades för »Medicinens ABC« (LT 2004;101(23): 1984). Vilket gensvar vi fick! Jag kan väl inte påstå att serien har slagit riktigt som Beatles en gång gjorde med »Sgt Pepper’s […](0 kommentar)

Psykiatrin och det svarta hålet …

En rejäl resursförstärkning, krav på ökat samarbete mellan kommuner och landsting, fler psykiatrer, mer forskning och utveckling, en nationell strategi/plan samt en ökad statlig styrning – det är några av de viktiga förslag för en bättre psykiatri i framtiden som den nationella psykiatrisamordnaren Anders Milton lagt fram i sitt slutbetänkande. Det är en omsorgsfull utredning […](0 kommentar)

Glädjande initiativ för ökad patientsäkerhet

Två glädjande besked lämnades förra veckan av socialminister Göran Hägglund – dels ska Lex Maria ses över för att ta bort syndabockstänkandet i vården, dels vill han införa regler som ska minska risken för patienter att möta vårdpersonal som begått vissa allvarliga brott. Båda förslagen – som ligger i linje med Läkarförbundets uppfattning – ska […](0 kommentar)

Aktuellt

Söka pengar tar mycket tid

Fonden har tillfrågat ett 60-tal unga cancerforskare och redovisar resultatet i Cancerfondsrapporten 2007, som presenteras den här veckan. Enligt enkäten anser två tredjedelar av de unga forskarna att de lägger ner orimligt mycket tid på att jaga anslag. En anledning uppges vara att man måste söka många små anslag, alltså i stället för ett fåtal […](0 kommentar)

Monotypiskt poliovaccin tre gånger så effektivt

Den aktuella typen av vaccin är den som omnämns i Erling Norrbys artikel om polio på sidan 1314 i detta nummer av Läkartidningen och som Världshälsoorganisationen hoppas ska stoppa smittspridning och snabba på utrotningen av polio i världen. – Det är väldigt positivt att man kan dokumentera att det har väsentligt ökad effekt, säger Erling […](0 kommentar)

Svensk fond vill agera »mäklare« mellan forskare och välgörare

– En anledning till att vi startade VIF var att vi var väldigt frustrerade över att det fanns så lite medel för forskning kring sjukdomar som drabbar fattiga länder. Framför allt var det svårt att hitta finansiering för preparat som ska in i klinisk fas, en fas I-studie kostar någonstans runt fem miljoner kronor, säger […](0 kommentar)

Sjukhusledningen i Varberg åtgärdar platsbrist

Beläggningen på medicinkliniken har under de senaste femton månaderna legat på i genomsnitt 110 procent. Under våren har läkarna slagit larm i lokalmedierna och uppgett att patientsäkerheten hotas. Efter att en topp inträffat under helgen den 14–15 april med en överbeläggning på 32 procent på medicinkliniken tog sjukhusledningen beslut om ett åtgärdspaket: tolv nya vårdplatser […](0 kommentar)

Lex Maria och patientsäkerhet utreds

Socialminister Göran Hägglund tillsatte förra veckan hovrättsrådet Lars Lundbäck att utreda hela patientsäkerhetslagstiftningen, Lex Maria-systemet, Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhet och en rad specifika patientsäkerhetsfrågor. Det kan i Sverige röra sig om 1800 personer per år som avlider på grund av misstag i vården, på basis av siffror från Danmark, enligt Socialstyrelsen. – Vi vet att […](0 kommentar)

Nya vårdplatser i Stockholm – men inga nya pengar

Danderyds sjukhus planerar 18 nya vårdplatser före sommaren när en ortopedisk akutmottagning byggs om till en vårdavdelning. Södersjukhuset utökar i höst med 22–24 vårdplatser på en helt nyöppnad vårdavdelning. Under det senaste halvåret har även åtta intermediära vårdplatser skapats. Södertälje sjukhus genomgår en ombyggnation i en del av sjukhuset som ger en »vinst« av fyra […](0 kommentar)

De ska stärka den kliniska forskningen

Nina Rehnqvist, som är ordförande i Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, och de övriga ledamöterna i delegationen utsågs av näringsminister Maud Olofsson i förra veckan. Delegationen ska stärka den kliniska forskningen genom att förbättra samverkan mellan forskningens olika aktörer. Enligt delegationens direktiv: »Det övergripande målet är att stärka Sverige som kunskapsnation och bidra till […](0 kommentar)

Stafettläkarna för många enligt DLF

– Det hade varit bättre om landstingen satsat pengarna på ST-tjänster och på dem som idag arbetar som distriktsläkare och gett dem ett rimligt uppdrag, säger Benny Ståhlberg, ordförande i Distriktsläkarföreningen, DLF. Stafettläkarfrekvensen bland DLFs medlemmar är ungefär densamma som 2004, visar föreningens senaste enkät i frågan. Siffran var som högst 2001. 2003 försökte landstingen […](0 kommentar)

Företags- och skolläkares löner fortfarande ojämställda

Manliga skolläkare tjänar i genomsnitt 1200 kronor mer i månaden än sina kvinnliga kolleger; 53100 kronor (medelvärde) jämfört med 51900 kronor. Men skillnaden har minskat med 1000 kronor sedan 2005. Det visar en enkätundersökning av Läkarförbundet med svar från 111 läkare som bygger på uppgifter från november 2006. I undersökningen ingår även statistik från 324 […](0 kommentar)

Välgörare möjliggör mediciner mot negligerade sjukdomar

En sammanställning av indikationsområden för mediciner som godkänts för försäljning i USA under perioden 1975 till 2004 presenterades härom året i tidskriften Lancet. Resultatet var tydligt, av alla de drygt 1500 mediciner som godkändes under tidsperioden var bara 21 riktade mot sjukdomar som schistosomiasis, Chagas´ sjukdom, leishmaniasis, malaria, tuberkulos och afrikansk trypanosomiasis (sömnsjukan). Sjukdomarna, vilka […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Povidonöverkänslighet – extremt ovanlig eller underskattad?

Povidon (polyvinylpyrrolidon, PVP, E 1201) är en polyvinylpolymer som används som stabiliseringsmedel i många läkemedel och hudvårdsprodukter. Povidon förekommer i emulsioner, lösningar och i tabletter. Povidon kan också förekomma i årvårdsprodukter och i en del andra produkter, tex maskara [Monica Tammela, Läkemedelsverket, Uppsala; pers medd]. Enligt Livsmedelsverket kan povidon finnas även i kosttillskott men inte […](0 kommentar)

Svårt bedöma om nacksymtom är arbetsskada

Vi har det senaste året träffat besvikna patienter med nackbesvär som de uppfattar som arbetsrelaterade. De är besvikna på Försäkringskassans beslut att avslå deras begäran om livränta på grund av arbetsskada, trots att de tycker att arbetsskadeutredningen visat på en relation med arbetet. För försäkringsläkaren vid Försäkringskassans arbetsskadekontor är bedömning av nacksymtom en vanlig och […](0 kommentar)

Utrotningen av polio drar ut på tiden

Världshälsoorganisationen (WHO) startade 1988 en kampanj för global utrotning av polio. Den blev i början mycket framgångsrik, men kom inte till avslut år 2000, som planerats. I stället har den nu pågått i 18 år, och tidpunkten för dess slutförande har skjutits upp ett flertal gånger. Detta har gjort att frågan nu väckts om det […](0 kommentar)

Nanomedicin utmanar Europas etiker, jurister och toxikologer

Den 24 januari blev Europeiska etikgruppens (European Group on Ethics in Science and New Technologies, EGE) rapport om etiska aspekter på nanomedicin offentlig i samband med att den överlämnades till Europeiska kommissionens ordförande Barroso, på vars uppdrag rapporten tagits fram. Här presenteras kort innehållet i rapporten av gruppens ordförande, som även var en av rapportörerna. […](0 kommentar)

LT debatt

Hur få svensk psykiatri på benen igen?

Den organisatoriska utvecklingen inom svensk psykiatri har de senaste 15–20 åren formulerats huvudsakligen av politiker. Denna styrning har avsatt bla följande milstolpar: Ädelreformen som drabbade psykiatrin med negativa effekter, Psykiatrireformen från 1995 med ännu allvarligare konsekvenser, och nu senast Miltongruppens arbete som initierats för att få någon form av politisk revansch. Vi vill granska utvecklingen […](0 kommentar)

Vansinnigt om förstadagsintyg!

Regeringen förbereder förändringar som innebär att arbetsgivaren ska, såvitt jag förstår, efter eget omdöme kunna begära förstadagsintyg. Förslaget avslöjar: Total okunskap om nuvarande ordning där arbetsgivaren har lagstadgat ansvar att initiera rehabilteringsutredning vid upprepad korttidsfrånvaro (fler än sex gånger per år). I detta ska ju företagshälsovården vara inblandad. Total nonchalans för vad som är medicinskt […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

»Datasystemen bör kvalitetssäkras«

Den ordinerande läkaren försökte makulera receptet på sin dataskärm genom att trycka på ta bort-knappen. Men läkare kan inte elektroniskt makulera recept i apotekens system via det egna journalsystemet, som doktorn trodde. Till det fallet har vi fått följande inlägg: Läser med förvåning om detta ärende. Ansvarsnämnden påpekar att många journalsystem har möjlighet att skicka […](0 kommentar)

Information, diagnos och uppföljning brast – adekvat behandling fördröjdes

När flickan kom till vårdcentral den 18 maj 2005 noterade distriktsläkaren att hon hade struma och beställde blodprov avseende sköldkörtelfunktion. Värdena för sköldkörtelhormonerna T3 och T4 var normala, men TSH-värdet var lätt förhöjt (7,2). I februari 2006 togs nya prov, och vid undersökning den 16 februari fann distriktsläkaren en oöm, förstorad sköldkörtel. Provsvaren visade normala […](0 kommentar)

Hydrocele i skrotum var ljumskbråck

Den 22-årige mannen remitterades till sjukhus på grund av svullnad i pungen på höger sida. Han undersöktes den 27 april 2006 av urologen, som konstaterade att han sedan flera månader hade en svullnad i höger skrotumhalva, utan andra obehag. Hon bedömde att han hade ett högersidigt hydrocele, och han opererades den 28 augusti. Vid ingreppet […](0 kommentar)