Nr 20 2007

Kultur

Omvärlden och personligheten stjälpte Semmelweis’ vetenskapsteori

Slår jag upp ordet aseptik på Internet står det ofelbart något där om Ignaz Semmelweis. Han omnämns på vissa ställen som aseptikens fader. Läser jag på Socialstyrelsens webbplats om riktlinjer för aseptik står det även där en kort beskrivande text om Semmelweis. Han har etablerat sig i vår vardag. De två betydelsefulla männen från samma […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Hjärtinfarktdiagnos på ny bas

European Society of Cardiology och American College of Cardiology rekommenderade år 2000 gemensamt en ny definition av akut hjärtinfarkt [1, 2]. Ordet infarkt kommer från latinet och betyder tilltäppning. Akut hjärtinfarkt betecknar akut tilltäppning av ett kranskärl med åtföljande vävnadsundergång av den ischemiska hjärtmuskeln. Ruptur i en aterosklerotisk härd med sekundär trombos är den vanligaste […](0 kommentar)

Nya Rön

Läkarägda specialsjukhus för invasiv kranskärlsbehandling

En ny typ av hårt specialiserade små sjukhus har dykt upp i USA. Sjukhusen ägs ofta av läkare. Exempelvis är sjukhus specialiserade på revaskularisering av hjärtat genom bypass-operationer (CABG, coronary artery bypass grafting) och kateteringrepp i kranskärlen (PCI, percutaneous coronary intervention). CABG innebär att autologa vengraft (vanligen saphena-graft) eller artärsegment (vanligen från a mammaria interna) […](0 kommentar)

Hyperglykemi och ökad mortalitet vid stroke

Hyperglykemi i samband med stroke är vanligt och, har det visat sig i studier, förknippat med ökad risk för mortalitet. Brittiska forskare har i en studie presenterad i Lancet Neurology fokuserat på att normalisera blodsockret, men någon minskad mortalitet lyckas de inte visa. De har utgått från drygt 900 patienter med stroke som inkommit till […](0 kommentar)

Evidens för teleövervakning av hjärtsviktspatienter

Att övervaka patienter med hjärtsvikt med hjälp av telefon eller Internet har blivit alltmer vanligt. Forskare från bland annat Kanada och Australien har i en artikel presenterad i BMJ sammanställt resultatet av flera studier över vilken effekt teleövervakning har på sviktpatienter, och resultatet visar att övervakningen har stark evidens. Totalt rör det sig om 14 […](0 kommentar)

Övervikt skyddar mot suicidrisk

Överviktiga män löper minskad suicidrisk jämfört med män med normal eller låg kroppsvikt. Det visar en studie som presenteras i tidskriften Archives of Internal Medicine. Tidigare studier har kopplat övervikt till depression. Detta, har det spekulerats, skulle kunna innebära att överviktiga löper ökad risk att ta sitt liv. Så tycks emellertid inte vara fallet. Det […](0 kommentar)

Oklart om isoosmolära röntgenkontrastmedel är mindre njurskadliga än lågosmolära

I en nyligen publicerad studie visar vi att det nya isoosmolära röntgenkontrastmedlet jodixanol inte är mindre njurskadligt än de mer använda lågosmolära medlen [1], utan snarare tvärtom. Studien är en retrospektiv registersammanställning av över 57000 patienter som genomgått koronarangiografi och/eller koronarangioplastik under åren 2000– 2003 på 23 svenska sjukhus. Studien visar bla att incidensen av […](0 kommentar)

Inga vinster med insulintillförsel intraoperativt

Tillförsel av stora mängder insulin i samband med intensivvård, perioperativt eller vid hjärtinfarkt har efter en intensiv period av diskussion kommit att starkt ifrågasättas. Diskussionen har även handlat om metabolt stöd, dvs insulin + glukos + kalium (till normoglykemiska och/eller icke-diabetiska patienter) relativt vikten av normoglykemi, oavsett diabetesstatus. Även i Läkartidningen har denna diskussion varit […](0 kommentar)

Lungcancerscreening: Fler opereras men totalmortaliteten påverkas inte

Lungcancer svarar för de flesta cancerdödsfallen bland män och snart även bland kvinnor i Sverige. Prognosen är dålig; femårsöverlevnaden varierar från 5 till 15 procent i olika länder, och skillnaderna beror sannolikt mer på statistiken och redovisningen än på olika behandlingar. De allra flesta överlevarna har tidig diagnos och radikal operation att tacka för detta. […](0 kommentar)

Endast på webben

Låt rapporten om attityder och sjukskrivning ingå i kurslitteraturen!

Till den debatt som jag och Edward Palmer fört i Läkartidningen [1-3] beträffande Försäkringskassans antologi [4] om sambanden mellan attityder och sjukskrivning fogar nu Palmer ytterligare ett svar [5]. Inlägget stärker snarast min kritiska uppfattning om centrala inslag i studien och hur de tolkas. Palmers genomgående svar på den kritik jag riktat mot rapporten är: […](0 kommentar)

Debatt och brev

»Urschäkta«, sa professorn när han tappade cigarettaskan mellan patientens bröst

Med ett leende har jag läst inläggen om läkares tidigare rökvanor. Som underläkare på Sahlgrenskas medicinklinik i början av 1970-talet upplevde jag hur Bertil Hood (överläkare på njurmedicinska kliniken) vid ett tillfälle glömde lägga ifrån sig sin cigarett på rondvagnen. Vid hjärtauskultationen av en kvinnlig patient hamnade askan mellan brösten. Bertil undslapp sig ett »urschäkta, […](0 kommentar)

Amanuensprogram i Göteborg slår hål på myten om medicinstuderandes ointresse för forskning

Bristen på medicinare som genomgår forskarutbildning, och konsekvenserna av detta för svensk medicinsk forskning, har uppmärksammats i Läkartidningen och diskuterats på riksstämman. Om inte trenden bryts riskerar medicinare att bli en raritet på forskningslaboratorierna runt om i landet. Detta kommer att leda till en brist på forskarutbildade läkare, vilket kommer att påverka såväl svensk medicinsk […](0 kommentar)

Ett näsvist svar

I Läkartidningen 18/2007 (sidan 1382) frågar Marie-Louise Ekholm varför kemiskt ren sesamolja (Nozoil), som finns att köpa på apotek och i hälsokostbutiker, är så dyr. Svaret är kvalitet och förpackning. Den olja som används är raffinerad, dvs det är bara fettsyror i oljan, inga proteiner som kan leda till allergisk reaktion. En sådan olja av […](0 kommentar)

Rökverk och konstverk än en gång

Att raljera är en svår konst, som jag uppenbarligen inte behärskar till fullo. Årets mest eldfängda debatt har handlat om professor Lichtensteins cigarr. Mitt förslag (LT 14–15/ 2007, sidan 1166) att man skulle måla över de avporträtterade läkarnas rökverk har tyvärr av många tolkats bokstavligt. På Klarabergsgatan, ett stenkast från Svenska Läkaresällskapets hus, står en […](0 kommentar)

Sputumodling bör tas för att hitta den allvarliga Staphylococcus aureus-pneumonin

Torben Ek och medarbetare beskrev i Läkartidningen 7/2007 (sidorna 509-13) tre unga patienter med allvarlig pneumoni orsakad av Staphylococcus aureus-bakterier positiva för Panton–Valentine- leukocidin(PVL)-generna. Artikeln belyser hur betydelsefull etiologisk diagnostik kan vara vid pneumoni. Med detta inlägg vill vi diskutera diagnostiken av Staph aureus-pneumoni och komplettera med vår erfarenhet av denna sjukdom. Vi har tidigare […](0 kommentar)

Ett viktigt redskap för prevention och behandling av kardiovaskulär sjukdom

Mellan representanter för sjukvården i sydöstra regionen har det pågått en debatt om att införa apolipoproteinbestämning som mått på kardiovaskulär risk. Debatten kan i mångt och mycket illustrera problemen kring införandet av nya metoder inom sjukvården. Här vill jag dock fokusera sakfrågan: Finns det underlag för att använda kvoten apoB/apoAI som indikation för behandling och […](0 kommentar)

LT debatt

Den äldre människan är inte alltid »vuxen«!

Antalet äldre i samhället beräknas stadigt öka de närmaste decennierna, och därmed blir det också allt fler med många olika läkemedel. Detta medför tilltagande risker för läkemedelsbiverkningar av många olika skäl. Med stigande ålder ökar andelen kroppsfett, medan mängden kroppsvatten minskar och receptorsystemen förändras. Sammantaget ger detta en ökad risk för oönskade effekter av många […](0 kommentar)

Försäkringskassans bedömningar ofta oriktiga

Ibland blir det fel i Försäkringskassans utredningar om sjukersättning. Jag skall anföra tre belägg för mitt påstående: Fall 1. En kvinna som jag haft mycket ingående kontakt med och sjukskrivit sedan fem år får ett nytt Läkarutlåtande om hälsotillstånd (LOH) det femte året. Detta föranleder en handläggare att kontakta patienten – inte mig – och […](0 kommentar)

Aktuellt

Läkarmöten hotas av ny organisation

Teamarbeten mellan läkare och handläggare från Försäkringskassan har länge efterfrågats, bland annat från läkarkåren, för att underlätta sjukskrivningsarbetet. Flera arbetsprojekt i den riktningen har startats runtom i landet. Men nu ser Anna Östbom en risk att Försäkringskassan inte har resurser för sådana samarbeten i den nya, »slimmade« organisationen. – Vi är rädda för att det […](0 kommentar)

Ny modell ändrade attityder i Järvsö

Vi får en klarhet i varje fall, missförstånden blir färre. Vi får även tidsvinster, eftersom det inte blir någon onödig pappersgång. Till exempel behövs inte så många läkarintyg som förut, eftersom vi pratar med varandra. Det säger Ann-Christin Eriksson, handläggare på Försäkringskassan i Ljusdal. Hon småpratar hemvant med kollegorna i korridoren på hälsocentralen, som blivit […](0 kommentar)

Fusionen granskas

I budgeten för 2007 beslutade den nya borgerliga majoriteten att se över det sammanslagna sjukhusets Óstruktur och organisationÓ, eftersom sjukhusets problem i form av ekonomiska underskott, arbetsmiljöproblem och svårigheter att uppfylla vårdåtaganden »har fördjupats sedan sammanslagningen«. Översynen ska vara klar i oktober, och troligen först då blir det klart om onkologerna på Södersjukhuset får bilda […](0 kommentar)

Divisionschef tror på en kultur

Anders Thulin beskriver sammanslagningen av onkologin som ett möte mellan två kulturer: en på Radiumhemmet med stark forskningstradition, en annan på Södersjukhuset, mer sjukvårdinriktad. – När jag kom hit förstod jag att de här strömningarna fanns. Vi har inte nått de mål som sammanslagningen hade. De två kulturerna har inte fasats ihop. Det tar lite […](0 kommentar)

Kina förbjuder handel med organ

Den nya regleringen innebär också att ett informerat samtycke om donation krävs från givaren, eller dennes familj. Dessutom får organ bara tas av personer över 18 år. Alla transplantationer måste godkännas av en etisk kommitté. Flera internationella organisationer har utövat påtryckningar mot Kina, som länge använt organ från avrättade fångar – som används på en […](0 kommentar)

Onkologer vill ha egen klinik

Karolinska Universitetssjukhusets onkologklinik samlar idag hela Stockholms cancervård. Den är geografiskt fördelad på Radiumhemmet i Solna, Södersjukhuset (SÖS) och Danderyds sjukhus. Sammanslagningen, som alla onkologer på SÖS var emot, skedde 2004/2005 då de två universitetssjukhusen i Huddinge och Solna slogs ihop. Och två och ett halvt år senare är onkologerna på SÖS fortfarande missnöjda. – […](0 kommentar)

Nej till sparförslag från ledning i Lund

– Vi strandade förhandlingarna på det faktum att det är för lite pengar att driva en verksamhet med. Det är en panikåtgärd för att få ned kostnaderna. Förslaget minskar möjligheten att Universitetssjukhuset överhuvudtaget kan fungera som sjukhus, säger Lars Nevander, ordförande i Mellersta Skånes läkarförening. Mötet i den centrala samverkansgruppen med samtliga fackliga parter blev […](0 kommentar)

Notiser

Cervixcancervaccin subventioneras

Läkemedelsförmånsnämnden har beslutat att vaccinet Gardasil mot humant papillomvirus, HPV, ska ingå i läkemedelsförmånerna och därmed i högkostnadsskyddet – men bara för unga kvinnor i åldrarna 13–17 år. HPV kan leda till livmoderhalscancer och studier har visat att bäst effekt nås om vaccinet ges till unga kvinnor före sexualdebuten.(0 kommentar)

Vaccinskyddet hos svenskar undersöks

Nu ska vaccinskyddet bland svenskarna undersökas. Det är Smittskyddsinstitutet som i dagarna skickar ut brev till 9000 vuxna och barnför att få en bild av befolkningens skydd mot sjukdomar som det i dag finns vaccination mot, eller sjukdomar som kan bli aktuella att vaccinera mot i framtiden.(0 kommentar)

Antalet fall av syfilis ökar igen

Antalet anmälda fall av syfilis ökade med nära 60 procent under 2006 jämfört med året innan, enligt Smittskyddsinstitutets statistik. Incidensen var 1,2 fall per 100000 invånare 2005. Förra året var siffran 1,9. Syfilisincidensen minskade under 1990-talet men har under 2000-talet ökat igen. Den största gruppen är män som har sex med män.(0 kommentar)

Strokesjukvården varierar kraftigt

Alltför få strokepatienter vårdas på stroke-enhet, enligt en jämförelse som Socialstyrelsen presenterar den här veckan. Och skillnaderna mellan sjukhusen är stora. I Landskrona gick över 90 procent av patienterna miste om sådan vård under åren 2003–2005. I Västervik var siffran 60 procent och rikssnittet är 22 procent. Några sjukhus vårdade i princip alla på stroke-enhet, […](0 kommentar)

Ledare

Varningstext på antidepressiva

FDA, USA:s läkemedelsverk, har nyligen utfärdat krav på varningstexter, »black box warning«, på antidepressiva preparat. De nya varningstexterna på förpackningen skall ange att tonåringar under 18 år och unga vuxna mellan 18 och 24 löper en ökad risk för suicidala tankar och känslor i samband med antidepressiv medicinering. Om denna rekommendation har tillkommit på grundval […](0 kommentar)

Starta eget – ett stöd för mångfald!

Socialdepartementet har nyligen tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att överväga och lämna förslag om ändringar i lagen om läkarvårdsersättningen (taxan) och lagen om ersättning för sjukgymnastik. Arbetsgruppen skall också lämna förslag om åtgärder som underlättar för vård- och omsorgspersonal att ta över driften av verksamhet från kommuner och landsting, s k avknoppning. Arbetet skall vara […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Transformation av mikroskopisk kolit till inflammatorisk tarmsjukdom

Begreppet mikroskopisk kolit innefattar diagnoserna lymfocytär och kollagen kolit. Vid bägge dessa tillstånd uppvisar den endoskopiska bilden nästan alltid en normal slemhinna i kolon, och diagnosen ställs med biopsi. Vid lymfocytär kolit är huvudfyndet ökad mängd lymfocyter i ytepitelet, och vid kollagen kolit dessutom förtjockat kollagenskikt. Förutom dessa histologiska fynd kan det samtidigt även förekomma […](0 kommentar)

En inte helt tillförlitlig metod – bör förbehållas vissa patienter

Primär hyperparatyreoidism förekommer hos omkring 1 procent av Sveriges vuxna befolkning. Prevalensen stiger med åldern och uppgår till >2 procent hos postmenopausala kvinnor [1]. Det är vanligt att primär hyperparatyreoidism upptäcks vid rutinmässig blodprovstagning i samband med hälsokontroll. Diagnosen ställs på basis av hyperkalcemi kombinerad med ett paratyreoideahormonvärde som är onormalt högt i förhållande till […](0 kommentar)

ABC om Pleuravätska

Pleura består av två tunna membran. Det inre membranet täcker lungans yta (pleura viscerale), medan det yttre täcker insidan av bröstkorgsväggen (pleura parietale). Pleurahålan utgörs av området mellan dessa bägge blad. Pleuraytan har stor förmåga att omsätta vatten och elektrolyter. Den vätska som normalt ultrafiltreras innehåller en liten mängd protein som resorberas genom det lymfatiska […](0 kommentar)

Hjärnsjukdomar leder till stora kostnader för samhället

Summary Cancer och kardiovaskulära sjukdomar är exempel på kliniska områden där forskning och behandling har lyckats skapa enhetlighet. Hjärnans sjukdomar diskuteras dock ofta separat, eller på sin höjd grupperas de efter kliniska specialiteter: psykiatri, neurologi och neurokirurgi. Likaledes diskuteras sällan förekomsten av denna sjukdomsgrupp totalt och hur stora samhällskostnaderna är för hjärnsjukdomar, utan snarare dryftas […](0 kommentar)

Evidens för trombosprofylax till medicinpatienter med hög risk

Venös tromboembolism (VTE) är ett stort hälsoproblem. I Sverige insjuknar årligen ca 11000 patienter med venös tromboembolism, och ca 1000 patienter avlider i lungemboli. Venös insufficiens efter djup ventrombos (DVT) är ett utbrett problem, speciellt vid stora proximala tromboser. Förutom av besvärande kvarstående bensvullnad efter en djup ventrombos, så lider ca 50000 patienter av svårläkta […](0 kommentar)

Hjärtinfarktvården kraftigt förbättrad 1995-2005

Sveriges personnummerbaserade registrering av all sjukvård ger unika möjligheter till långtidsuppföljning av vårdens resultat avseende återinsjuknande i hjärt–kärlsjukdomar och överlevnad. Det nationella kvalitetsregistret för hjärtintensivvård (Riks-HIA) startade sin nationella registrering 1995 och kan därför i sin årsrapport (Fakta) presentera ett 11-årsperspektiv på utvecklingen av hjärtsjukvården för tiden 1995–2005. Under de senaste 5 åren har registreringen […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

»Vid ändrade avföringsvanor eller långvarig diarré måste tjocktarmscancer misstänkas«

På grund av diarré sedan 3–4 veckor sökte en 45-årig man sin husläkare, som undersökte honom och tog blodprov. Vid ett återbesök två veckor senare berättade patienten om nattliga besvär och utredningen utvidgades. Vid ett nytt besök efter drygt fyra månader fick han en remiss för koloskopi, som gjordes två månader senare och visade en […](0 kommentar)

Journalförde inte undersökning och bedömning – varnas

En 86-årig kvinna hade fått diarré i samband med antibiotikabehandling i september 2005. Den 6 oktober uppsökte hon vårdcentralen på grund av smärta i stolgången och domningar i benen. Hon undersöktes av en läkare, som antecknade i journalen att patienten hade sökt för blödning från stolgången i mars–april 2005 och att hon blivit proktoskoperad och […](0 kommentar)

Djup oenighet kring vården av liten pojke med misstänkt meningit

Pojken insjuknade den 1 maj 2006 i hög feber med snuva, hosta och något lös avföring. Han undersöktes den 4 maj vid ett sjukhus. Tillståndet bedömdes som trolig viros och han fick gå hem för att återkomma nästa dag för ny bedömning. Nästa dag var bilden oförändrad, frånsett ökad slöhet. Han blev inlagd. Den 9 […](0 kommentar)

Förskrev medicin som kräver personlig kontakt utan att träffa sin unga patient

Patienten insjuknade i tonåren med ätstörningsproblem och hade kontakt med den barn- och ungdomspsykiatriska vården. I augusti 2004 inledde hon, 17 år ung, på grund av depression en kontakt med den vuxenpsykiatriska vården. Hon fick tabletter fluoxetin. Hon hade sedan samtalskontakt med kliniken. Den 31 juli 2005 togs hon in vid sjukhuset och vårdades på […](0 kommentar)

Såväl medicinsk som juridisk klyfta i HSAN

Nämndens majoritet fäller barnmedicinaren. Det sker med stöd av två läkare, dels föredragande och dels en sakkunnig i ärenden om pediatrik. Två andra läkare, som sitter i nämnden i detta fall, vill däremot fria barnmedicinaren. Båda menar att någon påföljd inte ska utdelas eftersom det inte visats att det var fel att inte göra lumbalpunktion. […](0 kommentar)

Skelettmetastaser måste uteslutas eller bekräftas

En kvinna hade opererats för bröstcancer såväl 1981 som 1990. Under perioden maj–november 2005 sökte hon, 73 år gammal, flera gånger sin familjeläkare för ont i ryggen. En vanlig ryggröntgen visade inte någon skelettmetastas. I januari 2006 sökte hon hjälp på ett universitetssjukhus där en magnetkameraundersökning (MR) avslöjade en skelettmetastas. Hon opererades. Patienten anmälde familjeläkaren. […](0 kommentar)