Nr 28 2007

Kultur

Skönlitteratur och eget skrivande breddar perspektiven som läkare

För varje människa med ett stressigt liv, och dit hör inte minst läkarna, är det viktigt att ha ett »annat liv«, ett inre rum, dit man kan gå för att reflektera, hämta kraft och näring. Skönlitteratur kan ge ett sådant rum, liksom bildkonst, musik etc. Läkare är en yrkesgrupp som har ett särskilt behov av […](0 kommentar)

»Whistle-blower« eller surt sa räven?

Peter Rost, med läkarexamen från Sverige, riktar i en uppmärksammad bok skarp kritik mot läkemedelsindustrin och dess arbetsmetoder. Det är en lärorik läsning för alla som kommer i kontakt med läkemedel, inkluderande företrädare för landsting och nationella organ, patientföreningar, journalister och alla som är intresserade av etik. Rost gjorde en framgångsrik karriär i läkemedelsbranschen och […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Tiden är A och O vid hjärnattack

Den rådande situationen med långvarig fördröjning mellan symtom och diagnos respektive behandling av TIA (transitoriska ischemiska attacker) och stroke är oförsvarbar. Detta blir omedelbart uppenbart om man tänker i analogier: TIA som instabil angina och stroke som hjärtinfarkt. Med detta koncept av »hjärnattack« för ögonen skulle ingen läkare eller sjuksköterska idag våga avstå från att […](0 kommentar)

Nya Rön

Dålig genetisk kunskap om migrän

Den genetiska kunskapen kring migrän är mycket begränsad. Det konstaterar en grupp forskare i Lancet Neurology. Trots att familje- och tvillingstudier visat att det finns en genetisk komponent i migrän har ingen gen som orsakar sjukdomen identifierats. Flera studier har indikerat att gener som reglerar jonkanaler skulle kunna vara inblandade i sjukdomsutvecklingen, men ännu har […](0 kommentar)

Mutationer vid koronarsjukdom identifierade

Forskare från USA och Kanada har identifierat punktmutationer i arvsmassan som ökar risken för att bäraren ska drabbas av koronarsjukdom med upp mot 40 procent. Man har utgått från 300 personer med koronarsjukdom och 300 friska individer. I studiedeltagarnas arvsmassa har man letat efter punktmutationer i enskilda baspar av DNA (sk SNP, singelnukleotidpolymorfismer). Av 75000 […](0 kommentar)

Hellre casebaserat än problembaserat lärande, anser läkarstudenter

Problembaserat lärande (PBL) i små grupper används på många läkarutbildningar. Metoden bygger på att främja grupparbete, kritiskt tänkande och det livslånga lärandet. Man har inte tidigare jämfört PBL-metoden med andra metoder för inlärning i små grupper. Vid casebaserat lärande (CBL) använder man en mer guidad utredningsgång, ger mer information kring fallet och ger diskussionen mer […](0 kommentar)

Diabeteskomplikationer tickande bomb

Den explosionsartade ökningen av prevalensen av typ 2-diabetes hos unga människor har resulterat i att diabetesrelaterade komplikationer som retinopati, nefropati och hypertoni numera är en tickande bomb i västvärlden med oerhörda sjukvårdskostnader under kommande decennier som följd. Det konstateras i tidskriften Lancet. För 15 år sedan utgjorde typ 2-diabetes bara 3 procent av all diabetes […](0 kommentar)

Brist på tillit – ett hinder i vården efter fängelsevistelse

Bilden av oss själva som (mer eller mindre) värdefulla och älskvärda och bilden av omgivningen som (mer eller mindre) beredd att bistå och hjälpa grundläggs under våra första levnadsår [1]. De mönster för att skapa relationer och knyta an till andra människor som formas då får betydelse för hur kontakter utvecklas med andra människor längre […](0 kommentar)

Låg hjärt-kärlrisk hos personer med långlivade föräldrar

Framinghamstudien, en populationsbaserad, longitudinell hälsokontroll, startade 1948 i USA och omfattade drygt 5000 individer i åldrarna 28–62 år. I en uppföljning 2005 undersöktes kardiovaskulära riskfaktorer hos Framinghamstudiens medelålders barn, vilket relaterades till om föräldrarna uppnått hög ålder eller inte. De ättlingar vars båda föräldrar uppnått minst 85 års ålder hade lägre blodtryck (färre hade hypertoni), […](0 kommentar)

Offentliga operationsresultat har ingen avskräckande effekt

I Storbritannien har sedan 2001 operationsresultat från enskilda toraxkirurger gjorts offentliga, vilket innebär att patienterna tex kan se överlevnaden efter en bypass-operation för den »egna« kirurgen. Onekligen är detta ett kontroversiellt beslut som, föga förvånande, har mött motstånd bland toraxkirurgerna själva. Det har hävdats att systemet riskerar att leda till att kirurger kommer att avstå […](0 kommentar)

Evidensbasera kejsarsnittet!

Trots att kejsarsnitt idag är den vanligaste större operationen för kvinnor har evidensbaserade studier av den operativa tekniken hittills lyst med sin frånvaro. I en Cochraneöversikt [1] gjordes en systematisk granskning av litteraturen. Man fann 41 artiklar, varav endast fyra kunde ligga till grund för evidensbaserade slutsatser. I två studier, inkluderande 411 kvinnor, jämfördes Joel-Cohenincision […](0 kommentar)

Endast på webben

Fängslade bulgarerna frisläppta

Efter att deras dödsdomar i mitten av juli omvandlats till livstidsstraff intensifierades påtryckningar på och förhandlingar med Libyen för att få de fem sjuksköterskorna och läkaren utlämnade till Bulgarien. Något som alltså skedde på tisdagsmorgonen. Så fort läkaren, som numera också är bulgarisk medborgare, och sjuksköterskorna kom hem till Bulgarien meddelade den bulgariske presidenten att […](0 kommentar)

Forskning om Qi-gong

Vad gäller svåra, kroniska sjukdomar som exempelvis reumatoid artrit och MS har västerländsk medicin inte mycket att komma med vad gäller egen träning för att minska symtomen. Det handlar mest om behandling för att upprätthålla den befintliga nivån eller för att minska försämringstakten. Dessa sjukdomar medför stort lidande och stora sjukvårdskostnader. Är det inte på […](0 kommentar)

Aktuellt

Åtgärder i skolan kan hjälpa barn hålla vikten

Ska det vara så svårt? var rubriken på ett seminarium i Almedalen om möjligheten att ge våra barn bra kost i förskola och skola. Arrangörer var Läkarförbundet, Tandläkarförbundet och Vårdförbundet, som sedan en tid driver en gemensam kampanj för att hindra en ohälsosam livsstil bland barn. I januari ordnade de tre förbunden en konferens om […](0 kommentar)

Det ljusnar för Saco Vårds primärvårdsmodell

Landstingsrådet Dan Skantz (s) från Halland inledde årets Saco Vård-seminarium med en kort beskrivning av Vårdval Halland: en peng följer patienten som väljer vårdenhet, varje vårdenhet får ansöka om ackreditering, där vissa kriterier ska vara uppfyllda, och samma ersättning utgår för samma uppdrag. – Det är kapacitetsbristen i primärvården som gjort att många politiker nu […](0 kommentar)

»Revolutionerande studier«

Marie Åsberg, professor emeritus i psykiatri vid Karolinska institutet och välkänd depressionsforskare, hittade Terrie Moffitts första artikel i Science när den var alldeles ny. – Jag minns att jag läste den och tänkte »Wow!« berättar hon. Under årtionden hade psykiatrin präglats av strider om arv eller miljö. Här fanns en bra modell, tänkte jag. När […](0 kommentar)

»Gener och miljö går hand i hand«

Artikeln, som publicerades i tidskriften Science sommaren 2002, slog ner som en bomb i forskarvärlden. Terrie Moffitt kunde där för första gången visa att en vanlig variant av en viss gen – den som kodar för enzymet MAO-A – kraftigt ökar risken att bli våldsam och kriminell. Men – och det är själva finessen – […](0 kommentar)

Svårt ändra attityder till patientsäkerhet

Sjukhuset har länge arbetat med ett systematiskt patientsäkerhetsarbete, där ett av målen har varit att få vårdpersonalen att rapportera fler avvikelser. Ett arbete som visat sig gå trögt bland läkare, men bättre bland sjuksköterskor (se LT nr 12/2007). En läkarenkät med frågor om patientsäkerhetsarbete gick ut med ett halvårs mellanrum under 2006 (juni resp dec). […](0 kommentar)

»Största hindret att vården inte konkurrensutsätts«

I slutet av juni överlämnade Konkurrensverket en rapport till regeringen med förslag om hur hindren för effektivare konkurrens inom vårdsektorn kan överbryggas. Verket har studerat ett antal valfrihets- och kundmodeller i landet, men på de flesta håll drivs vården i offentlig regi. – Det absolut största hindret mot ny etablering är att vård och omsorg […](0 kommentar)

Oklart om Vårdval Halland är lagligt

Förmodligen kan kundvalsmodeller vara ett sätt att slippa upphandla i konkurrens, även om frågan inte rättsligt prövats. En förutsättning enligt resonemanget är i så fall att etableringen är fri (se LT nr 14–15/2007). Men i Vårdval Halland råder inte fri etablering. Visserligen kan alla som uppfyller grundvillkoren få ackreditering. Men för att starta en enhet […](0 kommentar)

LOU »juridiskt paradis« för resursstarka aktörer

Det stora hindret för fler små aktörer är LOU, Lagen om offentlig upphandling, som snarast hämmar utvecklingen. Den privata verksamheten inom vård och omsorg har ökat sedan början av 90-talet, men koncentrerats till stora vårdbolag, vilket främst beror på upphandlingslagstiftningen, konstaterade Delegationen för mångfald i vården i sitt betänkande, som presenterades i juni. Betänkandet anger […](0 kommentar)

Vårdval Stockholm får facklig kritik

Beslutet om ett nytt husläkarsystem med fri etablering klubbades på landstingsstyrelsen den 26 juni i Stockholms läns landsting. Vårdval Stockholm, som satsningen kallas, införs från den 1 januari 2008. Ett system som enligt politikerna ska göra det lättare för patienterna att själva välja husläkare och vårdcentral. Landstinget auktoriserar mottagningar inom primärvården utifrån vissa kriterier. Det […](0 kommentar)

Samspel mellan gen och uppväxtförhållande

Terrie Moffitts och Avshalom Caspis två tunga artiklar publicerades i tidskriften Science med ett knappt års mellanrum, i augusti 2002 och i juli 2003. Båda artiklarna använder material från Dunedinstudien, en långtidsuppföljning av alla de drygt 1 000 barn som föddes i den nya zeeländska staden Dunedin under ett år i början av 1970- talet. […](0 kommentar)

LT debatt

Donationsfrekvensen ska öka med ny organisation

Utifrån ett europeiskt perspektiv [1] har donationsfrekvensen för organ varit relativt låg i Sverige. Sjukvården står inför utmaningen att komma tillrätta med den tilltagande organbristen genom att öka donationsfrekvensen. Idag väntar nästan 600 personer på organ i Sverige. Rekommendationerna, som tagits fram i samarbete med professionen, syftar till att minimera de hinder för organdonation i […](0 kommentar)

D-vitaminbrist – ett försummat tillstånd

Anna Gerge och Hans Peter Söndergaard skriver i LT 24– 25/2007 (sidan 1882) om D-vitaminbrist. Detta är välkommet. Frågan har uppmärksammats mer utomlands än här i Sverige. Kanske är en ändring dock på gång. Ewa Waern skrev en utmärkt artikel i LT förra året. Hon betonade att medvetenheten om tillståndet i svensk sjukvård är låg. […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Få men potentiellt svåra skador efter intravaginal slyngplastik

Personskadereglering AB (Fakta) har en omfattande dokumentation av samtliga bedömda skador inom vården, således ett stort, oselekterat och svårbehandlat material av uppkomna skador. I den sammanställning som presenteras här har angivna skador i samband med intravaginal slyngplastik med prolennät för kvinnlig ansträngningsinkontinens granskats. Sedan Ulmsten och Petros 1995 publicerade en ny metod för behandling av […](0 kommentar)

Lämpligheten som beslutsgränser i öppenvård fortfarande oklar

Det blir allt mer klart att mätning av natriuretiska peptider av B-typ (BNP och N-terminalt proBNP) har ett betydande värde vid diagnostiken av hjärtpåverkan, exempelvis hjärtsvikt. Däremot råder fortfarande ingen samsyn när det gäller beslutsgränser nödvändiga för den rutinmässiga användningen av mätningarna i sjukvården. Det har från Läkemedelsverkets sida hävdats bla att de övre referensintervallsgränserna […](0 kommentar)

Det är skillnad på beslutsgränser och referensintervall

En laboratorieundersökning ska alltid beställas med klar indikation och frågeställning tex för att utesluta eller bekräfta misstänkt diagnos eller för att följa effekterna av behandling. Resultaten ska alltid bedömas tillsammans med sjukhistorien och den kliniska bilden. Vid bedömningen av mätvärdena utgår man från i förväg specificerade gränsvärden, som benämns beslutsgränser och referensintervallsgränser, begrepp som inte […](0 kommentar)

Datavirus och driftavbrott i datanätverk hotar patientsäkerheten

Sjukvårdens datanätverk med anslutna medicintekniska utrustningar är sårbara system, som kan äventyra patientsäkerheten och förorsaka stora kostnader om de inte konstrueras, integreras och övervakas på rätt sätt. Nya internationella standarder ställer krav på såväl nätverkens som de medicintekniska apparaternas säkerhet. Dessutom pekar dessa standarder på sjukvårdens ansvar för systemintegrationen. Det största hotet torde vara sabotage […](0 kommentar)

Akut aortadissektion hos gravida – risk för dubbel död

I början av november 2006 inkommer till Danderyds sjukhus en 40-årig, tidigare frisk kvinna med akut debuterande, uttalade smärtor centralt i torax utstrålande i ryggen. I status noteras regelbunden rytm, frekvens 80 slag/minut utan biljud, ett bilateralt blodtryck på 180/105 mm Hg, 98 procents saturation på luft och i övrigt normalt status. EKG visar på […](0 kommentar)

Ledare

Skaparen får konkurrens

Enligt en medeltida judisk myt kunde rabbinen i Prag skydda sin församling mot pogromer genom att ge liv åt en jättestaty som han format av lera från floden Vitava. Lermonstret, kallat Golem, blir dock snart ett hot snarare än skydd för sin omgivning. Rabbinen kan inte kontrollera sin alltmer storvuxna och vildsinta skapelse och får […](0 kommentar)

Prevention, inte bestraffning!

Allmänhetens förtroende för hälso- och sjukvården är en fundamental del i patientsäkerhetsarbetet. En patient som skadas eller är missnöjd med vården måste kunna framföra detta till sjukvården på ett enkelt sätt samt få ett värdigt och förtroendeingivande bemötande. Under sommarmånaderna dyker ofta olika tragiska patientärenden upp i medierna, och verksamheten granskas av journalister. Hälso- och […](0 kommentar)

Läkarförbundet satsar på Almedalsveckan

Intresset är mycket stort för Almedalsveckan även i år, närmare 500 seminarier är anmälda, och många organisationer tävlar om uppmärksamheten. Läkarförbundet deltar för fjärde året med aktuella och intressanta ämnen. I samarbete med Tandläkarförbundet och Vårdförbundet anordnar vi ett seminarium om barnfetma. Claude Marcus från Rikscentrum för överviktiga barn kommer att berätta om projektet STOPP, […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Liten flicka ordinerades medicin för vuxna – apotekspersonal upptäckte felet

Flickan undersöktes av husläkaren på grund av hosta, feber och symtom på en övre luftvägsinfektion. Prov togs som efter odling visade växt av pneumokocker och moraxella. Husläkaren utfärdade recept på antibiotika, erytromycin, i vuxendos med kapslar. Sedan apoteket kontaktat honom ändrade han receptet till att avse erytromycin i flytande form i korrekt dosering. Flickans mor […](0 kommentar)

Fel läkemedel orsakade kvinna svåra smärtor

Den 30-åriga kvinnan uppsökte jourläkarcentralen på grund av blåsor i underlivet. Läkaren som undersökte henne misstänkte att hon hade drabbats av en herpesinfektion. Han ordinerade Wartec, en kräm för behandling av kondylom. Då kvinnan påbörjade behandlingen fick hon stark smärta. Efter kontakt med sjukvårdsupplysningen avslutade hon behandlingen med Wartec och fick i stället läkemedel mot […](0 kommentar)

Radiusfraktur ska vara gipsad tre eller fyra veckor

Vid återbesök den 5 juni togs gipset bort av ortopeden. Den 12 juni sökte pojken akut med smärtor från handleden och gipsades på nytt. Pojkens mor anmälde ortopeden som tagit bort gipset. Läkaren de träffade den 12 juni hade sagt att det var en uppenbar felbehandling att ta bort gipset efter enbart elva dagar eftersom […](0 kommentar)

12-årig flicka intoxikerad av medicin för vuxna – tvingades till sjukhusvård

Flickan hade en luftvägsinfektion och fick därför Ery-Max utskrivet. Läkemedlet gjorde henne illamående. Hennes mor fick kontakt med doktorn, som ordinerade två suppositorier av Stemetil 25 mg. I journalen noterade doktorn att han pratat med modern. Sedan flickan fått Stemetil fick hon muskelkramper som krävde sjukhusvård. Flickans mor anmälde doktorn (se längre ner i artikeln). […](0 kommentar)

Debatt och brev

Mot ett dyrt, diskriminerande sjukvårdssystem

Trots Fredrik Reinfeldts löften att inte sälja ut akutsjukhusen infördes den 1 juli ändå den möjligheten genom »startlagen«. P C Jersild frågar om löftesbrottet var en medveten lögn eller om Reinfeldt menade vad han sa, »men sedan varit för svag för att driva igenom sin ståndpunkt i en försäljningsberusad allians« [1]. En ny privatiseringsvåg har […](0 kommentar)

Nej till vinstdriven vård

I en kommentar på Läkartidningens webbplats till Jan Halldins debattinlägg om problemen med vinst i en offentligt finansierad vård [1] https://lakartidningen.se/includes/showComments.php?articleId=6816# 804 frågar sig kollegan Jaan O Novek varför man inte skall kunna tjäna pengar på människors sjukdomar. Det finns principiella skäl. Sjukvårdens möjligheter och befolkningens behov är i grunden oändliga, medan de resurser samhället […](0 kommentar)

Ingen motsättning mellan vinst och god läkaretik

Kollegan Bertholds kritiserar mig för att inte komma med ett enda bevis för mina påståenden. Det har inte varit min avsikt i en debatt av detta ämne; det är ingen vetenskaplig avhandling som ska försvaras. Vinstbegreppet är emotionellt och politiskt laddat. Jag tycker dock fortfarande att det är hyckleri att förneka vinst som en positiv […](0 kommentar)

Bra att tystnaden äntligen bryts!

Tre distriktsläkare går i artikeln »Försök inte att göra oss till några skumma kapitalister« [1] till frontalangrepp mot min tidigare artikel i Läkartidningen »Har pengarna blivit viktigare än etiken?« [2]. Jag vill först säga att det är bra att tystnaden äntligen bryts i dessa för sjukvården så väsentliga frågor. De tre distriktsläkarna säger att jag […](0 kommentar)

Bollen är rund

Att läkekonsten är en konst och inte enbart en vetenskap bekräftas av följande utlåtande som gjordes av landslagsläkaren Magnus Forssblad före EM-kvalmatchen mot Danmark i DN den 2 juni 2007): »För Anders Svensson kan det bara bli bättre. Eller sämre, det är svårt att känna. Han måste känna själv.« Det är möjligt att man måste […](0 kommentar)

Etisk argumentation och klinisk verklighet kan med fördel förenas

Syftet med att revidera Läkaresällskapets riktlinjer för att avbryta livsuppehållande behandling var bl a att koncentrera dem för att göra dem mer tillgängliga, lättlästa och överblickbara. Innehållsmässigt är det inga stora skillnader mellan de gamla och de nya riktlinjerna, men det finns några punkter som givit upphov till reaktioner och i några fall till missförstånd. […](0 kommentar)

Låt hittills rådande etiska bedömningar få fortsätta gälla

År 1970 bildade Svenska Läkaresällskapet Delegationen för medicinsk etik, med uppgift att främja intresset för etiska frågor inom medicinen. Delegationen består av 13 ledamöter från Läkaresällskapet, Medicinska forskningsrådet respektive allmänheten. Delegationen ska dels yttra sig i etiska frågor som läkare möter i sitt dagliga arbete, dels utarbeta riktlinjer inom området. Den har däremot inte makt […](0 kommentar)

Tro inte på allt som står i tidningen…

Jag lärde mig tidigt i livet att det som står i tidningarna inte alltid är rätt återgivet. Under mina år som landslagsläkare har detta bekräftats och tyvärr även förstärkts. Men hur som helst tycker jag det är ganska kul att bidra till några nya så kallade grodor. Och apropå dimridåer så vann vi i alla […](0 kommentar)

Läkemedelsverkets förberedelser inför nya EU-förordningen om barn och läkemedel

Gisela Dahlquist beskriver under rubriken »Klinisk prövning av läkemedel för barn – en lönsam investering« i Läkartidningen 22/2007 (sidan 1681) den amerikanska utvecklingen på området. Inom EU sker en liknande utveckling, och en ny förordning rörande barn och läkemedel har trätt i kraft. Man konstaterar att kommersiella krafter inte varit tillräckligt, utan ett tvingande system […](0 kommentar)

Medvetet missförstånd

Dennis Brinkeback misstolkar medvetet Läkarförbundets argumentation kring ansvarssystem i vården. Vi pläderar inte för att det personliga ansvaret ska tas bort. Det är för oss en självklarhet att det måste finnas ett personligt ansvar, men det ska vara separerat från incidentrapporteringssystemet. Orsaken är att vi vill undvika att incidenter inte rapporteras på grund av risk […](0 kommentar)

Historien om HPV-vaccinets risker

Elias Rubinsteins inlägg om Gardasil är en viktig varningsklocka – dock inte för farorna med HPV-vaccin utan för risken att hajpade nonsenslarm blir medicinska fakta om de bara återges tillräckligt ofta av okritiska medier. Historien börjar med att 25 skolflickor i en katolsk skola i Melbourne får mystiska symtom efter att ha vaccinerats med Gardasil. […](0 kommentar)

Personligt ansvar behövs i vården

En ständigt återkommande ståndpunkt från läkare och Läkarförbundet är att man vill ha samma incidentrapporteringssystem för sjukvårdspersonal som finns inom flyget. Det som då åsyftas är det incidentrapporteringssystem som innebär att piloten utan risk för sanktioner kan anmäla risker som exempelvis uppstått när två flygplan varit nära att kollidera. Det handlar alltså om risksituationer. Om […](0 kommentar)

HPV-vaccinets farlighet och ofarlighet

I Läkartidningen 23/2007 skriver Josef Milerad [1] om HPV(humant papillomvirus)-vaccin som ett »Högst Politiskt Vaccin« och konstaterar: »Visst är vaccinet ofarligt«. Är det verkligen så? Hopkins Tanne [2] hänvisar i sin artikel till tre dödsfall i USA, vilka har tidsmässigt samband (»closely time related«) med HPV-vaccination (Gardasil). Enligt samma författare har Judicial Watch rapporterat 1 […](0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m

Ladda ner pdf genom att knäppa på texten “Läs artikeln som PDF” här under.(0 kommentar)