Nr 30 2007

Kultur

Mannen som byggde ett sjukhus

För sex år sedan öppnade kardiologen Elehu Feleke Etiopiens första klinik för hjärtsjuka. Innan dess fanns ingen specialistvård i landet för dessa patienter. Senare har han också startat ett sjukhus, International Cardiovascular Medical Center (ICMC). Hela verksamheten, dvs kliniken och sjukhuset, ska inom kort flyttas till en ny och betydligt större byggnad. Antalet sängplatser för […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Schizofreni är en systemsjukdom

I veckans nummer av Läkartidningen gör Helge Malmgren en förtjänstfull genomgång av begreppen organisk och psykisk sjukdom. Tyvärr gör han inte en kritisk granskning av begreppet psykogenes. Under en följd av år har begreppen funktionella och organiska psykoser använts. Till de förra räknades bla schizofreni, vilket kom att motivera formuleringen av psykologiska mekanismer till uppkomsten […](0 kommentar)

Nya Rön

Så ska 100 miljoner rökares liv räddas

Tobak kommer att leda till att en miljard människor dör i förtid under detta århundrade. Det skriver New Yorks borgmästare Michael Bloomberg i Lancet. Globalt är idag prevalensen av tobaksrökning kring 25 procent. Kan samtliga länder sänka prevalenssiffran till 20 procent, samtidigt som de länder som redan idag ligger på 20 procent sänker andelen rökare […](0 kommentar)

Ökning av vita blodkroppar riskfaktor vid essentiell hypertoni

Ett ökat antal vita blodkroppar har associerats med förhöjt blodtryck, och kronisk låggradig inflammation har beskrivits vid hypertoni. Prospektiva studier har visat att en ökad mängd vita blodkroppar är relaterad till kardiovaskulär sjukdom och dödlighet. I denna studie ville författarna utröna om vita blodkroppar hade ett prognostiskt värde vid okomplicerad hypertoni. 1617 patienter från PIUMA-studien, […](0 kommentar)

Kostbehandling minskar risken för makuladegeneration

D-vitamin och fisk ger skydd mot åldersrelaterad makuladegeneration (age-related macula degeneration, AMD). Det indikerar två nationella amerikanska studier som presenteras i tidskriften Archives of Ophthalmology. Studien kring D-vitamin omfattar data från 7752 individer som följdes under åren 1988 till 1994. Deltagarna genomgick kontroll för AMD, och 11 procent av studiedeltagarna befanns uppfylla kriterierna för sjukdomen. […](0 kommentar)

Choklad kan sänka blodtrycket

Livsstilsåtgärder som bas för behandling av högt blodtryck framhålls i olika riktlinjer, även i de senaste svenska från Läkemedelsverket 2006. Olika komponenter i denna livsstilsbehandling har dock haft mycket skiftande grad av evidens, och det är därför värdefullt när systematiska översikter görs för att belägga eller förkasta påstådda gynnsamma effekter. Två sådana systematiska översikter har […](0 kommentar)

13-åringar kan utbildas i hjärtkompression

Kan barn utbildas i hjärt– lungräddning och utföra kompressioner av torax på ett korrekt sätt? Den frågan ställde sig ett antal brittiska forskare som studerat barn i åldrarna 9 till 14 år. Resultaten presenteras i tidskriften BMJ. Forskarna har låtit totalt 157 barn från fyra skolor i Cardiff i Storbritannien genomgå en 20 minuter lång […](0 kommentar)

NO-givare effektiv och säker behandling vid placentaretention och förlossningsinduktion

Cirka 3 procent av alla födande kvinnor drabbas av placentaretention och måste genomgå manuell placentalösning i regional eller generell anestesi. Snart kan det kanske räcka med en tablett nitroglycerin sublingualt för att få placenta att lossna, enligt en ny avhandling. I denna redovisas också att vaginal behandling med kvävemonoxid (NO)-givaren Ismo vid förlossningsinduktion tycks ha […](0 kommentar)

Botulinumtoxin och glyceryltrinitrat bra alternativ vid kronisk analfissur

Analfissur med smärta och blödningar i samband med defekation kan drabba människor i alla åldrar. Tillståndet övergår ibland i ett kroniskt smärttillstånd med spasm i analsfinktrar och förhöjd vilotonus. Detta medför försämrad blodcirkulation i området och försvårad läkning av analfissurens djupnande sårbildning. Primärt rekommenderas behandling med lokalanestetiska preparat och regim mot eventuell förstoppning. Vid utebliven […](0 kommentar)

Urtidsmänniskans försvar mot utdött virus gör oss mottagliga för HIV

Orsakas människans mottaglighet för HIV av ett protein som gjorde våra förfäder immuna mot ett annat, nu utdött, virus? Det tror en grupp forskare från USA i en artikel som presenteras i tidskriften Science. Forskarna har studerat genomet hos schimpanser och kommit fram till att det innehåller drygt 130 kopior av ett virus kallat PtERV1. […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Rutinerna otillräckliga kring högriskpatienter – tre fälls

Den 33-åriga kvinnan var under sin första graviditet inskriven som patient vid en privat barnmorskemottagning X. Hon var frisk men löpte en kraftigt förhöjd risk att få ett barn med ryggmärgsbråck eftersom hennes lillasyster fötts med denna missbildning. I graviditetsvecka 12+3 gjordes ett ultraljud och i vecka 13+ gjordes en screening av fostrets organ, som […](0 kommentar)

Ortoped borde misstänkt led- och skelettskada efter cirkelsågstrauma

Den 32-årige mannen sågade sig i sin vänstra hand med en cirkelsåg. Han uppsökte ett närsjukhus och undersöktes av ortopeden, som fann en slitskada på tummen samt en sårskada som löpte mellan de två yttre lederna på pekfingret. Skadorna bedömdes som ytliga och syddes ihop. Ortopeden ordinerade penicillin profylaktiskt i 10 dagar, ordinerade omläggning av […](0 kommentar)

Fördjupad kompetens krävs för injektion

ST-läkaren i allmänmedicin misstänkte att flickan som sökte med smärta i höften hade en inflammation i ett muskelfäste och gav henne en kortisoninjektion. Vid en kontroll fyra månader senare noterades att smärtan släppt efter injektionen, men att det blivit en liten grop och pigmentförändring där injektionen gavs. I journalen angavs fullgod muskelstyrka. Flickans mor anmälde […](0 kommentar)

Endast på webben

Mordanklagade Katrina-läkaren friad

Det var under de kaotiska dagarna i augusti 2005 på Memorial Medical Center i New Orleans som Anna Pou tjänstgjorde i 40 graders värme, utan elektricitet och rent vatten. I efterhand har hon blivit anklagad för att ha givit en del svårt sjuka patienter en dödlig dos av morfin och midazolam för att göra slut […](0 kommentar)

Hjärnförändringar
vid schizofreni
– orsak eller verkan?

Läs artiklarna Schizofreni är en systemsjukdom Frits-Axel Wiesel Hypotesen om schizofreni som »hjärnsjukdom« återstår att visa Helge Malmgren(0 kommentar)

Dubbelnummer

Läkartidningen nr 30–31/2007(0 kommentar)

Apoteksreformen i Norge

Läs artiklarna Ägarstruktur bromsar billiga läkemedel Läkartidningen 30–31/2007 s 2134 Motsägelsefulla uppgifter om pris från branschen Läkartidningen 30–31/2007 s 2137 Laegeforeningen tveksam till Apotekens hälsotester Läkartidningen 30–31/2007 s 2138 Fler apotek – men färre farmaceuter Läkartidningen 30–31/2007 s 2140(0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m

Ladda ner pdf genom att klicka på texten »Läs artikeln som PDF« här under.(0 kommentar)

Medicinens språk

Ett levande språk mår väl av mer djärvhet och mindre räddhåga

Läkarvård och språkvård har en del gemensamt. Den vårdade är i båda fall levande. Att leva är att förändras. Människolivets naturliga förändringar känner läkare bättre än andra. Att också språket ständigt genomgår förändringar som vi i viss mån kan påverka behöver vi alla påminnas om. De här raderna vill göra just detta. Att lansera ett […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Hypotesen om schizofreni som »hjärnsjukdom« återstår att visa

Under 1960-talet fördes en livlig debatt om schizofrenisjukdomens orsaker, både i vetenskapliga tidskrifter och i den allmänna kulturdebatten. Som filosofidoktorand och nybliven medicinstudent med intresse för psykiatrin slogs jag av att kombattanterna i stor utsträckning talade förbi varandra, och det kändes motiverat att genomföra en liten metodologisk utredning [1]. Vid en summarisk genomgång av dagens […](0 kommentar)

Läkemedelsanvändningen hos äldre brister i kvalitet

Förskrivningen av läkemedel till äldre är idag omfattande. De som är 75 år och äldre utgör ungefär 9 procent av befolkningen men konsumerar mer än en fjärdedel av alla läkemedel i Sverige [1]. Under 1990-talet ökade läkemedelsanvändningen i denna åldersgrupp från 3 till 5 preparat per person [2]. Ökningen var särskilt påtaglig hos personer i […](0 kommentar)

Dödsfallen i Stockholm
ökar med värmen

Klimatförändringar har ägnats stort utrymme i världspolitik och medier den senaste tiden, bla utifrån den senaste rapporten från FNs klimatpanel (IPCC). Den globala uppvärmningen har observerats på alla kontinenter. De största ändringarna i temperatur förväntas beröra de mellersta och nordligaste delarna av norra halvklotet [1]. Vid jämförelse av temperaturer i Sverige för perioden 1991–2005 och […](0 kommentar)

Vaginala vägen vinner
vid hysterektomi

Borttagande av livmodern – hysterektomi – är en av de vanligaste större gynekologiska operationerna. Man räknar med att en kvinna av tio genomgår ingreppet i Sverige. I de flesta andra utvecklade länder är andelen högre: I England och än mer i USA sker ingreppet mer än dubbelt så ofta som vad fallet är i Sverige […](0 kommentar)

Ändrad remisshantering
för ryggbesvär utföll positivt

Vid ortopedklinikens ryggmottagning, Östersunds sjukhus, genomfördes under år 2004 ett projekt med syfte att förkorta väntetiden till läkarundersökning och att klargöra om en del av de remitterade patienterna kunde bedömas och behandlas av sjukgymnast. Väntetiden för läkarbesök vid ryggmottagningen var vid projektets start 10–18 veckor för förtursbedömda remisser och 10–12 månader för oprioriterade. Denna väntetid […](0 kommentar)

Debatt och brev

En kommentar om Internet – eller om vården?

Psykiatrisk mångsjuklighet finns hos flertalet av mina patienter. Ibland uppfyller de kriterierna för sex–åtta olika diagnoser, och jag undrar stilla vilket vårdprogram som är applicerbart, vilken skattningsskala som är tillämplig, och vad som egentligen är kvalitet? Jag funderar då jag läser intervjun med Mellanösternkorrespondenten Robert Fisk i Dagens Nyheter 11 maj: »Problemet med Internet är […](0 kommentar)

Vårdval Stockholm – tyvärr ett hastverk

Stockholms läns landsting har nyligen beslutat införa »Vårdval Stockholm«. Med detta förstås fri etablering av husläkare (och en del annan personal) från den 1 januari 2008 genom ett auktorise-ringsförfarande. Auktoriserad blir mottagningen om den uppfyller vissa självklara krav, som t ex stabil ekonomi, en adress där man avser driva verksamheten och att man accepterar landstingets […](0 kommentar)

Tvångsvård – ett nödvändigt gott!

Som motpol – och mot bakgrund av åratals observationer – vill jag framföra en del tankar som jag har kring tvångsvård. Alltför ofta har jag känslan att vi som använder oss av tvångsvård misstänkliggörs på grund av detta och framställs som att vi inte är humanister. Min erfarenhet är att tvångsvård faktiskt kan vara ett […](0 kommentar)

Psykiatrins arbetsmiljö, RSMH och antipsykiatrin

I Läkartidningen 8/2007 (sidorna 605-6) skriver psykiaterkollegorna Sten Levander och Eva Lindström att »RSMH har en historia som det nog tar tid att göra upp med. Såväl professionen som alla brukarorganisationer har anledning att vara frustrerade över glappet mellan politikernas solidaritetsretorik och psykiatrins faktiska resurstilldelning. Det är begripligt att denna frustration kan behöva ageras ut, […](0 kommentar)

Fel avfärda pisksnärtsbesvär som psykiskt betingade

Under vinjetten »Nya rön« i Läkartidningen 23/2007 (sidan 1776) refererar Lena Holm sin avhandling om epidemiologiska aspekter på smärta uppkommen efter pisksnärtsvåld. Hennes budskap är att »informationsstrategier« har stor betydelse för att förändra människors uppfattning om pisksnärtsrelaterade besvär. Avhandlingen bygger på föreställningen att pisksnärtsvåld ger upphov till enhetliga skador. Så är dock inte fallet. Redan […](0 kommentar)

Biverkningar och otillräcklig Fass-text

Många läkemedel ger biverkningar inom öron–näsa– hals, och som öppenvårdsspecialist inom denna disciplin är det därför ofta aktuellt att fundera på patientens läkemedel. Symtom som obehag vid sväljning, tröghet att svälja eller nästäppa, hosta, muntorrhet, heshet och diffust obehag i halsen kan vara en läkemedelspåverkan. Även vi som är organspecialister behöver en helhetssyn på de […](0 kommentar)

Ändra i journalen eller ändra på lagen?

Varje månad kommer en bunt med papper från Apoteket om vilka läkemedel jag skrivit ut men som blivit utbytta mot andra läkemedel med samma aktiva substans under annat försäljningsnamn. Det står uttryckligen att »avsikten med återrapporten är att uppgifterna ska föras över till patientens journal«. Vad får vi då rapport om? Jo, tex att Tenormin […](0 kommentar)

Multifaktoriell genes vid whiplashrelaterade skador

Leg läkare Bengt H Johansson kommenterar sammanfattningen av min avhandling »Epidemioloigcal aspects on pain in whiplash-associated disorders«, som nyligen publicerades i Läkartidningen [1]. Avhandlingen är en sammanläggning av fyra studier där jag och medförfattare framför allt studerat hur psykologiska och sociala faktorer påverkar smärta och prognos vid whiplashrelaterade besvär (WAD). Resultaten är entydiga – psykologiska […](0 kommentar)

Fortsatt om D-vitamin

I Läkartidningen 24–25/ 2007 (sidan 1882) tog vi upp att åtskilliga av våra patienter med smärta hade låga D-vitaminvärden i prov som togs vid misstanke om detta efter att vi läst Mats Humbles artikel i Läkartidningen om D-vitaminbrist tidigare i år. Vi har fortsatt att mäta D-vitaminer på kvinnor med flyktingbakgrund som har odefinierad smärta, […](0 kommentar)

WHOs rekommendationer inte alltid baserade på svag evidens

I Läkartidningen 22/2007 (sidan 1660) kommenterar Josef Milerad en artikel i Lancet av Oxman och medarbetare [1], som uttrycker kritik mot hur WHO tar fram material till de många rekommendationer som årligen ges ut. Jag har full förståelse för Oxmans och hans kollegors åsikter angående betydelsen av evidens när WHO-rekommendationer utfärdas, men vill ta tillfället […](0 kommentar)

Protestera mot indragning av Insulatard Penfill!

Vi, Läkemedelskommittén i Uppsala läns landsting, protesterar mot Novo Nordisks indragning av Insulatard Penfill från den 1 september 2007. Skälet anges vara kraftigt minskad efterfrågan, vilket inte kan skönjas i vår statistik över försålda läkemedel. Man rekommenderar i stället Levemir, som enligt en Cochraneaartikel från 2007 uppvisar »if at all only a minor clinical benefit«. […](0 kommentar)

En ändrad ordning skulle kunna hota rättssäkerheten

Socialstyrelsen delar inte den åsikt som kommer till uttryck i artikeln. Bestämmelserna om jäv i Förvaltningslagen ger uttryck för en grundläggande princip inom svensk förvaltning, nämligen att handläggning och beslut rörande enskilda ska grundas på objektiva och opartiska bedömningar. I artikeln kritiserar skribenten gällande lagstiftning och menar att bestämmelserna om jäv inte ska vara tillämpliga […](0 kommentar)

LPT-regel om jäv ledde till anhörigs död

När man som läkare befinner sig i situationen att man bedömer en nära anhörig vara i behov av tvångsvård enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), kan man på grund av jäv inte själv utfärda vårdintyg. Undantag finns beskrivna där det handlat om en ensam läkare i inre Norrland och akut fara förelegat – då går […](0 kommentar)

Sillfisket och den veneriska smittan – en vy från 1700-talet Färska HLR-kunskaper nödvändiga vid oväntade händelser

Det är alltid roligt att läsa vad Stephan Rössner skriver – tex artikeln »Var det bättre förr?« om provinsialläkarnas byråkratiska vedermödor [1]. De arbetade mycket med smittskydd! Rössner beskriver bla vilka som skulle undersökas avseende den veneriska smittan. Men han tycker att det är konstigt att de som kom hem från sillfiske behövde undersökas. Vår […](0 kommentar)

Färska HLR-kunskaper nödvändiga vid oväntade händelser

Finnairs nattliga flight AY 095 till Bangkok. Jag hade nyss slumrat in när en steward efterlyste en läkare; man kunde höra på rösten att det var bråttom. Jag ryckte till och rusade upp. Några stolsrader bakåt hade en äldre kvinna plötsligt fallit ihop, och jag kunde snabbt konstatera att hon inte reagerade på smärtstimulering, inte […](0 kommentar)

LT debatt

Sprutor som mutor

En kraftig ökning av antalet upptäckta HIV-fall hos injektionsnarkomaner har noterats i Stockholm det gångna året, då 24 fall registrerades. Det är en oroande siffra, även om vi inte vet helt säkert att det är nysmitta (dvs smitta under det gångna året) eller långt tidigare, om det är en tillfällig ökning eller om smittan överförts […](0 kommentar)

Aktuellt

Laegeforeningen tveksam till Apotekens hälsotester

En stor skylt med texten »Har du diabetes uten å vite det?« är placerad utanför ingången till apoteket Vitus i Bekkestua. Men det är inte många kunder denna tisdagsmorgon som söker upp det lilla särskilda rum inne i apotekslokalen där man kan sitta ned för att kontrollera sitt blodtryck eller blodsocker. Kanske för att det […](0 kommentar)

Ägarstruktur bromsar billiga läkemedel

Lägsta möjliga pris på läkemedel var ett av de statliga målen när den norska apoteksmarknaden öppnades för nya aktörer. Men sett i backspegeln har prisfallet på generikapreparaten inte blivit så stort som väntat, anser myndigheter. Priserna till kunderna är för höga. Generikan har däremot varit en lyckad affär för de tre stora apoteks- och grossistkedjor […](0 kommentar)

Motsägelsefulla uppgifter om pris från branschen

Norska Apoteksforeningen, branschorganisationen för apotek och grossister, anser att de norska priserna på generika ligger 16 procent under de svenska, och 13 procent under de danska priserna. Utspelet kom efter att norsk press redovisat prisjämförelser där Norge hamnar sämst i test. Apoteksforeningen hänvisar till en undersökning från det internationella analysföretaget IMS Health, som har ett […](0 kommentar)

Fler apotek – men färre farmaceuter

Regnet driver in i omgångar över den lilla staden Øystese, som kantar den norra sidan av Hardangerfjorden. Mitt i glesbygden i regionen Hordaland, en liten oansenlig kommun. Regionen har lägst antal apotek per invånare i Norge; vart och ett av de 38 apoteken ska täcka 12000 invånare. Här i Øystese ligger ett litet oumbärligt apotek, […](0 kommentar)

Rutiner och dokumentation kan förhindra självmord

Från och med februari 2006 ska alla självmord som inträffat under pågående vård eller inom fyra veckor efter vårdkontakt Lex Maria-anmälas. Regeln gäller all typ av vård, somatisk som psykiatrisk, öppen som sluten. Anmälningen ska göras oavsett om vårdgivarens interna utredning visar på brister eller inte. Socialstyrelsen har nu gjort en sammanställning av 153 av […](0 kommentar)

Det ljusnar för Sacos primärvårdsmodell

Landstingsrådet Dan Skantz (s) från Halland inledde årets Saco Vård-seminarium med att kort beskriva Vårdval Halland: en peng följer patienten som väljer vårdenhet, varje vårdenhet får ansöka om ackreditering, där vissa kriterier ska vara uppfyllda, och samma ersättning utgår för samma uppdrag. – Kapacitetsbrist i primärvården har gjort att många politiker nu börjat snegla på […](0 kommentar)

Åtgärder i skolan
kan minska andelen
överviktiga barn

Seminariet i Almedalen, en fortsättning på de tre förbundens arbete att hindra en ohälsosam livsstil bland barn, inleddes av Claude Marcus, professor vid Karolinska institutet och chef för Rikscentrum för överviktiga barn. Han berättade att andelen överviktiga 7-åringar i Stockholm stigit från 7,6 procent 1989 till 18,4 procent 2003. Samtidigt visar amerikanska studier att svår […](0 kommentar)

Kortare köer med bättre samordning

Det menade Barbro Westerholm, riksdagsledamot (fp), under Läkarförbundets Almedalsseminarium om närsjukvård »Vårdköerna måste bort«. Westerholm tror på närsjukvård med allmänläkare som bas och specialister knutna till vårdcentralen. Seminariet mynnade ut i frågan om huruvida gott ledarskap och bra processer, utan tillskott av pengar, räcker för att få bort köer, vilket flera exempel visat. – Alla […](0 kommentar)

»Landstingen och Socialstyrelsen sköter inte uppgiften att stoppa olämpliga läkare«

Eva Nilsson Bågenholm pekade på att landstingen alltför ofta anställer läkare utan att kontrollera referenser. Hon exemplifierade med att det finns läkare som Socialstyrelsen har sagt att man inte bör anställa, som ändå blivit anställda gång på gång. – Det är helt otroligt att landstingen gör detta och jag hoppas att det blir bättre, men […](0 kommentar)

Notiser

Kostnad för sjuk- och aktivitetsersättning konstant

I juni fick 555 119 personer sjuk- och aktivitetsersättning till en sammanlagd kostnad av 5,7 miljarder kronor. Det är i stort sett lika många och kostar ungefär lika mycket som både ett och två år innan. Däremot har antalet personer som fått sjukpenning utbetald minskat från 231 801 i juni i fjol till 203 990 […](0 kommentar)

Ersättningsetablering återinförs

Socialdepartementet föreslår i en promemoria att ersättningsetablering återinförs för privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster som arbetar på nationell taxa. Den nuvarande Lagen om läkarvårdsersättning kräver att praktiken drivs på heltid, med vissa undantag. Nu föreslås möjlighet att ett par år inför pensionering minska arbetstiden och ändå kunna ersättas med nationell taxa. Av samma anledning ska det […](0 kommentar)

Brittiska läkare i förhör efter studie om MPR-vaccin

I förra veckan inledde brittiska General Medical Council förhör med läkarna bakom Lancet-artikeln från 1998 om att MPR-vaccin skulle kunna orsaka autism. Anklagelsen mot Andrew Wakefield och hans kolleger gäller grovt tjänstefel, då omständigheterna kring studierna varit oetiska och godkännande från etiska kommittén erhållits på grundval av falska uppgifter. Patienterna utsattes också under studien för […](0 kommentar)

Kerstin Wigzell utformar nationell cancerplan

Regeringen tillsatte i början av juli Kerstin Wigzell som särskild utredare av hur en nationell cancerstrategi ska utformas. Enligt direktiven ska strategin omfatta alla steg i vårdkedjan, från prevention till den palliativa vården av patienter med cancersjukdom. I strategin ska också ingå kvalitetsförbättrande åtgärder i omhändertagandet av cancerpatienter. Utredaren ska också bedöma vad som krävs […](0 kommentar)