Nr 32 2007

Kultur

Erik Johan Stagnelius – ett fall för medicinsk utredning?

Bland svenska poeter är Erik Johan Stagnelius (1793–1823) sannolikt den om vars liv vi har minst tillförlitliga biografiska uppgifter, vilket följaktligen gett upphov till en rad spekulationer och myter om hans liv och livsföring. Inte fyllda 30 år dog han ensam i ett hyresrum på Södermalm i Stockholm. Han var då nedbruten av alkohol och […](0 kommentar)

Eskil Kylin: »Kapillärerna förefaller att fungera som ett perifert hjärta vid hypertoni«

Det metabola syndromet anses först beskrivet av Gerald Reaven i en Bantingföreläsning 1988. Det »syndrom X« som där avrapporterades kom Reaven själv att med åren fjärma sig från. Intressant är därför att den första beskrivning av sambandet mellan fetma och livsstilsrelaterade metabola förändringar, såsom hypertoni, typ 2-diabetes och dyslipidemi, kom mer än 60 år tidigare. […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Pacemakern i pankreas i otakt

Typ 2-diabetes, med en prevalens på 5–10 procent i västvärlden, är ett betydande socioekonomiskt hälsoproblem. Sjukdomen karakteriseras av en absolut eller relativ brist på insulin, det enda hormonet med hypoglykemiska egenskaper. Trots massiva forskningsinsatser sedan insulinets upptäckt 1921 har man ännu inte kunnat påvisa någon klar etiologisk faktor för sjukdomen. För att få en mer […](0 kommentar)

Nya Rön

Fysisk träning efter bröstcancer bra för hälsan

Fysisk aktivitet har visat goda effekter på fysiskt och psykiskt välbefinnande efter cancerbehandling. De flesta tidigare studier bygger på individbaserade program utan uppföljning. I den aktuella studien undersöktes ca 200 skotska kvinnor under bröstcancerbehandling. De randomiserades till vanlig bröstcancerinformation eller till en tolv veckors lärarledd fysisk träning, som avslutades med att ett individuellt träningsprogram utformades. […](0 kommentar)

Sömnmedel till sjukhusvårdade barn trots brist på riktlinjer

Sex procent av alla sjukhusvårdade barn får sömnmedel av olika slag trots att den farmakologiska kunskapen kring detta är begränsad. Det konstaterar en grupp amerikanska forskare. De har utgått från tre barnsjukhus och inhämtat data från 9440 patienter med en genomsnittlig ålder av 7 år. Det visade sig att sex procent av dessa fick någon […](0 kommentar)

Hydrokortison ger mindre
förmaksflimmer efter hjärtkirurgi

Förmaksflimmer (FF) är den vanligaste arytmin efter hjärtoperation. Incidensen har rapporterats ligga mellan 20 och 45 procent efter kranskärlsoperation (CABG) och är högre efter klaffoperation och kombinerad klaff- och bypass-operation. FF är associerat med ökad mortalitet och större risk för stroke. FF är också associerat med behov av tillläggsvård, förlängd sjukhusvistelse och ökade kostnader. Patofysiologin […](0 kommentar)

Svenskar är donationsvilligast

Drygt hälften, 56 procent, av alla européer kan tänka sig att donera organ efter döden. Det visar en färsk undersökning som utförts av EU-kommissionen och som refereras i Lancet. Viljan att donera organ skiljer sig kraftigt mellan olika europeiska länder. Högst är den i Sverige, där 81 procent av tillfrågade uppgav att de kan tänka […](0 kommentar)

Cannabinoider mot allergi?

Kan cannabinoider vara verksamma mot klåda? Det tror en grupp forskare från Tyskland i en studie som presenteras i Science och som refereras av news@nature. Forskarna har utgått från möss med mutationer i båda de kända cannabinoidreceptorerna som gör att dessa inte fungerar optimalt hos djuren. Mössen var märkta med en ring i örat som […](0 kommentar)

Tidig operation för kryptorkism minskar risken för testikelcancer

Kryptorkism, icke-nedstigen testikel, är en känd riskfaktor för testikelcancer. I syfte att öka fertiliteten och minska risken för testikelcancer har man behandlat tillståndet kirurgiskt genom att flytta ned testikeln och fästa den i pungen, sk orkiopexi. Den rekommenderade åldern för orkiopexi har successivt sänkts till att idag vara ettårsåldern, men det har aldrig visats om […](0 kommentar)

Endast på webben


Störst intresse för nyetablering i innerstaden

Alla som uppfyller kraven för auktorisation kommer att beviljas sådan. Om ett område riskerar att överetableras är det inget som SLL lägger sig i utan räknar med att marknaden självsaneras. Det är nu alltså upp till varje vårdgivare att inom ett år besluta sig för om man verkligen vill etablera en husläkarverksamhet utifrån sin auktorisation. […](0 kommentar)

Läkarförbundet säljer Salus

Läkarförbundet, som tillhör majoritetsägarna tillsammans med Praktikerinvest, har länge velat sälja sin del i SalusAnsvar. »Det är en viktig princip för ett fackförbund att inte vara storägare i ett enskilt börsbolag. Nu får Salus en bra ägare – DnBNor är sedan 1950-talet för de norska läkarna vad Salus är för de svenska«, säger Catarina Andersson-Forsman. […](0 kommentar)

ApoB/ApoA-I-kvoten inte bättre riskmarkör än totalkolesterol/HDL-kvoten

Debatten om apolipoproteiner som riskmarkörer för hjärt-kärlsjukdom har varit livlig nationellt och internationellt. Tidigare jämförande studier av det prediktiva värdet av apolipoproteiner och traditionella lipidmått har givit motstridiga resultat och varit begränsade genom att de har genomförts hos endast ena könet eller genom att ha saknat ett eller flera av de relevanta lipidmåtten. Vidare har […](0 kommentar)

Pulsatil insulinfrisättning terapeutiskt intressant

Läs artiklarna Pacemakern i pankreas i otakt Åke Sjöholm Insulinoscillationer – en kliniskt betydelsefull rytmik Bo Hellman, Erik Gylfe, Eva Grapengiesser, Heléne Dansk, Albert Salehi(0 kommentar)

Viktiga områden inom psykiatrin har missats

Under 2005 och 2006 fick 470 olika projekt dela på sammanlagt 700 miljoner kronor inom ramen för regeringens satsning på psykiatri och socialtjänst som initierades av den nationella psykiatrisamordnaren. När nu Socialstyrelsen följer upp projekten kan man konstatera att den psykiatriska slutenvårdens innehåll och omfattning inte alls varit föremål för insatser, med undantag för rättspsykiatrin. […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Förtäring av tonfisk
kan ge histaminförgiftning

Histaminförgiftning eller skombroidförgiftning kan uppträda efter förtäring av vissa fiskprodukter, framför allt från fisk tillhörande familjerna Scombridae och Scomberesocideae (tex tonfisk och makrill) [1-5]. Om fisken förvaras i för hög temperatur efter fångsten, så att bakterieväxt tillåts, kan bakterierna omvandla den naturligt förekommande aminosyran histidin till histamin, vilket är orsaken till förgiftningen. Inkubationstiden är kort, […](0 kommentar)

Insulinoscillationer – en kliniskt betydelsefull rytmik

Det har sedan länge varit känt att plasmanivåerna för insulin varierar rytmiskt och att denna periodicitet avspeglar pulserande frisättning av hormonet från pankreas. I en översiktsartikel i Läkartidningen från 1991 kunde vi rapportera experimentella och kliniska iakttagelser som visar att de cykliska variationerna av insulin är väsentliga för att förhindra uppkomsten av diabetes [1]. De […](0 kommentar)

Fågelinfluensan, hönan, människan
och den förmodade döden

För ett år sedan var fågelinfluensan ett glödhett ämne. Diskussionens vågor gick höga om vilken betydelse vilda fåglar hade för risken att fjäderfänäringen skulle drabbas och inte minst om den ultimata konsekvensen: att en ny pandemi bland människor skulle bryta ut. Influensaforskningen blev plötsligt högintressant för medier och politiker. Röster höjdes för att snabbt bygga […](0 kommentar)

Vetenskapens egen kontroll av forskningens etiska standard är otillräcklig

Att forskarsamhället självt är den bästa garanten för den vetenskapliga kunskapsutvecklingen torde vara en mycket starkt förankrad norm i sagda samfund. Genom referentgranskning av forskningsresultat (peer review) och andra forskares upprepning av experiment och dylikt rensas falska och dåligt underbyggda resultat bort. Inblandning av i förhållande till vetenskapen externa intressen i styrningen och utvärderingen av […](0 kommentar)

Warfarin och bosentan interagerar

Samtidig behandling med warfarin (Waran) och bosentan Tracleer) kan orsaka stora svängningar i INR (international normalized ratio) vid insättning, utsättning och dosjusteringar. Nedanstående fallbeskrivning illustrerar denna problematik och visar på vikten av kommunikation mellan specialistläkare och husläkare. Fallet har sitt ursprung i en biverkningsrapport till den regionala biverkningsenheten på Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm. Fallbeskrivning En 67-årig […](0 kommentar)

Intratekalt morfin möjlig behandling
vid svår restless legs

Restless legs (RLS) är ett sjukdomstillstånd som beskrevs av Karl Axel Ekbom på 1940-talet [1]. Detta tillstånd karaktäriseras av parestesier, myrkrypningar, som vanligtvis är lokaliserade symmetriskt i de nedre extremiteterna även om armarna kan drabbas i mindre grad. Karaktäristiskt är att symtomen framträder endast i vila och att rörelser av de nedre extremiteterna lindrar parestesierna. […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Diagnosen malignt melanom i ögat fördröjdes flera månader

En 59-årig kvinna opererades den 3 augusti 2004 för grå starr i vänster öga Operatör var ögonläkare A på en ögonklinik efter remiss från ögonläkare B på en privat praktik. Den 22 mars 2005 kom hon på planerat återbesök hos B, som noterade att hon klagade över besvär från höger öga och ordinerade behandling med […](0 kommentar)

Relativt ung kvinna med upprepade urinvägsinfektioner hade urinblåsecancer

Den 39-åriga kvinnan hade upprepade urinvägsinfektioner (UVI) för vilka hon sökte på vårdcentralen. Mellan den 30 januari och den 27 juni hade hon, enligt journalen, kontakt med distriktsläkaren vid sju tillfällen. Redan vid det första besöket hade hon haft tre urinvägsinfektioner under januari månad. Vid det sista tillfället skickades en remiss till gynekologmottagningen. En cystoskopiundersökning […](0 kommentar)

Debatt och brev

Hjärtinfarktregister eller läkekonst – kan de förenas?

Under åren 1995–2005 påstås hjärtinfarktvården kraftigt ha förbättrats, med en halverad 30-dagarsdödlighet [1]. Ulf Stenestrand, Bertil Lindahl och Lars Wallentin (SLW) menar att kvalitetsregister, öppna redovisningar och tydliga terapimål har gett resultat. Ja, till och med att en absolut dödlighetsminskning på 8 procent (för dem över 60 år) har sin grund i »en ny behandlingsstrategi«. […](0 kommentar)

Vad som behövs är mer kunskaper – inte diffus »läkekonst«

Apropå vår sammanfattning av Riks-HIAs årsrapport [1] framför Kjell Lindström och Bengt Järhult (LJ) en rad reflektioner om hjärtsjukvården i allmänhet och Riks-HIAs arbete i synnerhet. I detta svar tar vi upp de frågor som berör Riks-HIAs arbete, medan utrymmet inte medger att vi kommenterar de mer allmänna påståendena om hälsa och sjukvård i LJs […](0 kommentar)

Läkekonst är att individualisera vården

Det är värdefullt att Ulf Stenestrand, Bertil Lindahl och Lars Wallentin (SLW) i sin replik på vår artikel om hjärtinfarktregister och läkekonst nu medger att ett stort antal faktorer kan förklara dödlighetsminskningen under de senaste 11 åren. Således inte bara Riks-HIA, kvalitetsindex och terapimål, vilket var deras budskap i ursprungsartikeln. Det är också värdefullt att […](0 kommentar)

Rimliga farhågor om förstadagsintyg

I svepande formuleringar och med lösa antaganden i Läkartidningen 26–27/2007 nedvärderar Anders W Jonsson allmänläkarkårens helt rimliga farhågor om ökad arbetsbörda i fall allmän rättighet för arbetsgivarna att begära förstadagsintyg vid sjukdom införs. I författarpresentationen står det att han är barnläkare, tjänstledig samt sakkunnig. Jag undrar vilken erfarenhet han har av att skriva sjukintyg åt […](0 kommentar)

USA är inte modellen!

I Läkartidningen 28–29 /07 (sidorna 2091-2) hävdar Bengt Järhult att svensk sjukvårdsdebatt »de senaste åren kantrat över i en ovetenskaplig tilltro till marknadstänkande och privatiseringens välsignelser« – ett diskutabelt påstående. Vad som skett är ju, att vi efter decennier av icke-debatt, där den offentligt bedrivna sjukvården varit sakrosankt och höjd över all kritik – och […](0 kommentar)

Varje anmälan bedöms för sig

I vårt förra svar till professor Trollfors och doktor Bergfors beskrev vi hur Läkemedelsförsäkringen har hanterat skadeanmälningarna från de patienter som drabbats av skador i samband med kikhostevaccinering. På de ytterligare frågor som ställs kan vi bara svara generellt. Frågorna gäller främst medicinska bedömningar och där kan vi konstatera att professionen har olika åsikter. Bedömningen […](0 kommentar)

Samma regler bör gälla all ersättning

Eva Benson Lindholm, VD för Läkemedelsförsäkringsföreningen (LFF), har svarat på vårt debattinlägg om försäkringsbolaget Zürichs och Läkemedelsskadenämndens handläggning av ansökningar från barn som drabbats av mångårig klåda och kontaktallergi mot aluminium efter vaccination med aluminiumadsorberade vacciner (Läkartidningen nr 19/2007, sidorna 1533-4). I sitt svar antyder hon att Läkemedelsförsäkringen inte har skyldighet att bedöma barnens ansökningar, […](0 kommentar)

Ledare

Uppåt för Läkartidningen

Det går bra för Läkartidningen. Vi har nu genomfört den andra stora läsarundersökningen sedan vi gjorde om tidningen i januari 2006. Samtidigt som Läkartidningen blev medlemstidning fullt ut, det vill säga den kom nu att ingå i medlemsavgiften. Nu kan vi dessutom presentera ett nytt utseende på vår webbplats. Den senast genomförda läsarundersökningen bekräftar och […](0 kommentar)

Nej till läkarassisterat självmord!

Debatten om läkares roll i vården i livets slutskede har en lång historia. Den har nu åter aktualiserats med anledning av Svenska läkaresällskapets etiska delegations nya riktlinjer vid ställningstagande till att avstå från eller avbryta livsuppehållande behandling. Att läkare inte bör bidra till sina patienters död är en av de äldsta etiska reglerna och formulerades […](0 kommentar)

Dödsdömda sjuksköterskor och läkare frisläppta!

De fem bulgariska sjuksköterskor och den palestinske läkare som suttit fängslade i Libyen i åtta år har nu äntligen släppts. Sköterskorna och läkaren som arbetade i Libyen anklagades för att avsiktligt ha smittat mer än 400 libyska barn med HIV. Anklagelserna har tillbakavisats av flera världsledande forskare och HIV-experter, men trots det dömdes de sex […](0 kommentar)

LT debatt

LFN godkänner inte läkemedel

Både i början och slutet av debattartikeln hävdas att Läkemedelsförmånsnämnden har »godkänt« en ny metadonberedning som tillverkas av Den Norske Eterfabrik och att denna kommer att ersätta Metadon APL. Men Läkemedelsförmånsnämnden godkänner inga läkemedel. Det är Läkemedelsverket som godkänner läkemedel för användning och försäljning i Sverige. Läkemedelsförmånsnämndens uppgift är att avgöra vilka läkemedel som ska […](0 kommentar)

Metadonlösning ger positivt utandningstest för alkohol

Metadonverksamheten vid Beroendecentrum Stockholm ansvarar för 525 patienter som dagligen erhåller underhållsbehandling med metadon på indikationen opiatnarkomani. I samband med regelbundna besök på mottagningen testas patienterna för bruk av alkohol och illegala droger. Drogtestning utförs på urinprov medan kontroll av alkoholintag vanligen sker med utandningstest. Ett negativt alkoholutandningstest är ett krav för att få sin […](0 kommentar)

Vår ansökan om rikslicens avslogs

Apoteket AB förändrade kompositionen av läkemedlet Metadon APL engångsdos oral vätska för att få en ännu säkrare produkt för patienter med en kronisk hepatit C-infektion och patienter med ett tidigare alkoholberoende. Även en låg exponering för etanol kan vara negativ för dessa patientgrupper. Genom att ändra tillverkningsmetoden har halten etanol reducerats från 5 mg/ml till […](0 kommentar)

Alkoholhalten i nytt preparat ej ett problem

I Läkartidningen nummer 32–33/2007 ifrågasätter Helander et al varför Läkemedelsverket godkänt ett metadonpreparat med högre alkoholhalt än det ex tempore-beredda preparat som används för närvarande. Läkemedelsverket har följande kommentarer: Metadon DnE kommer inom kort att bli tillgängligt på den svenska marknaden. En godkännandeprocess har nyligen avslutats, men det formella godkännandet i Sverige dröjer till dess […](0 kommentar)

Aktuellt

Verktyg på nätet ska ge vägledning till rätt behandling

I Storbritannien har verktyget godkänts av NHS och används i England och Wales. Nu har Systeam, ett norskägt företag, köpt rättigheterna för att lansera »kartan« i Norge och Sverige. Stockholms läns landsting har nappat och skall utvärdera den i ett pilotprojekt. – Det måste vara lätt att göra rätt inom vården, säger Lars-Bertil Arvidsson, utvecklingsdirektör […](0 kommentar)

»Behandlande läkare utsätts för inkompetensförklaring«

– Ett sånt här system kan man inte ha, det är orimligt! Det säger Åke Åkesson, tidigare chef för bland annat infektionskliniken i Kalmar och på Karolinska Universitetssjukhuset, men sedan i höstas distriktsläkare vid Mörbylånga vårdcentral på Öland. Redan efter ett halvårs arbete som distriktsläkare hade Åke Åkesson flera gånger upplevt att relationen med patienter […](0 kommentar)

Poängen med patientnära klinisk forskning ska lyftas fram och belysas

I våras tillsatte regeringen samtidigt och parallellt en utredning och en delegation för att förbättra förutsättningarna för den patientnära, kliniskt inriktade medicinska forskningen. Utredningen ska analysera behov och villkor samt presentera en åtgärdsplan, med sikte på nästa forskningspolitiska proposition. Utredare är Olle Stendahl, professor i mikrobiologi i Linköping. Delegationen leds av Nina Rehnqvist, ordförande i […](0 kommentar)

Vårdval Stockholm missgynnar utsatta

– Vi har räknat på hur det kommer att slå i Stockholms län. De som får det sämst är områden med stora socioekonomiska problem. Det säger Janina Cettner, distriktsläkare på Storvretens vårdcentral i Botkyrka. I Botkyrka har mer än hälften av invånarna utländsk anknytning. Av de 12 000 patienterna i Storvretens upptagningsområde är endast 300 […](0 kommentar)

Notiser

Syfilis ökade med 75 procent – klamydia med 52 procent

Antalet rapporterade fall av syfilis ökade med 75 procent under första halvåret 2007 jämfört med samma period förra året, enligt Smittskyddsinstitutets halvårsstatistik. Över 100 av de 131 rapporterade fallen i år gällde män. Ökningen av syfilis är störst bland män som har sex med män. Klamydia ökade med 52 procent, jämfört med förra året, till […](0 kommentar)

Få akutvårdplatser och få rökare i Sverige

Andelen vuxna rökare i Sverige är den lägsta i OECD, 15,9 procent, enligt den senaste hälsodatarapporten från OECD. 1980 rökte närmare 26 procent av de vuxna svenskarna. Däremot är fetma ett växande problem i Sverige som i de flesta andra länder, påpekar OECD. Även när det gäller barnadödlighet ligger Sverige lägst bland OECD-länderna med 2,4 […](0 kommentar)

… och fler danska läkarstudenter till Sverige?

Fler danskar kommer att söka AT och ST i Sverige. Det blir följden av förändringar av de danska motsvarigheterna till AT och ST nästa år, menar de danska läkarstudenternas förening. För att öka antalet specialister i Danmark har den danska regeringen beslutat att förkorta AT, turnus, från 18 månader till ett år. Fler specialiteter ska […](0 kommentar)

Färre svenskar på dansk läkarutbildning …

Antalet svenskar antagna till den danska läkarutbildningen inför hösten är långt mindre än förra året. Då antogs 314 svenskar. De utgjorde 27 procent av de antagna. I år antogs 172 svenskar, omkring drygt 15 procent. Den danska regeringen har länge ansett att de svenska studenterna varit för många. Skillnader i betygssystem och konverteringsregler har gynnat […](0 kommentar)