Nr 35 2007

Kultur

Etiska överträdelser
inom MS-forskning
i Nazi-Tyskland

I professor Calle Bengtssons intressanta artikel »Forskningsetik – reflexioner kring arbete i forskningskommitté« i Läkartidningen 17/2007 [1] relateras köldexperimenten i Dachau, där man genom isbad undersökte »försökspersonens« temperatur vid dödens inträdande. (Se bild nästa sida.) Det publicerade fotot ingjuter skräck då det också visualiserar det koncentrerade intresset hos våra kolleger som utförde experimentet, dr Sigmund […](0 kommentar)

Uppsalafebern kan ha varit malaria

»Jag reste därföre til Barsebäck som ej ligger mer än 1/2 mil härifrån, mådde bra den dagen, men om natten blef jag hårdare ansatt än tilförne, måste hållas vid sängen och märkte grant at hvar annan dag var svårare, sådan intermittence kunde jag ej märka tilförne ehuru jag gaf noga agt därpå. Jag tviflade då […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Bättre metoder behövs för effektiv rökavvänjning

Rökning skadar på ett stort antal sätt och skördar liv över hela världen, framför allt i utvecklingsländer och i östra Europa, enligt internationella beräkningar [1]. Några av våra vanligaste kroniska sjukdomar uppvisar alla starka epidemiologiska samband med rökning, framför allt hjärt– kärlsjukdom, cancer och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Åtgärder mot rökning är därför högt prioriterade […](0 kommentar)

Nya Rön

Kostnadsfördelar med lokalbedövning vid ljumskbråckskirurgi

Operation för ljumskbråck är ett av de vanligaste kirurgiska ingreppen, varför utvärdering av metoder med bästa säkerhet och kostnadseffektivitet är av stor betydelse. Operationen kan utföras i narkos, ryggbedövning eller lokalbedövning. Lokalbedövning används nästan uteslutande vid internationella centra med specialinriktning på bråckkirurgi. I allmän kirurgisk praxis är däremot ryggbedövning och narkos de vanligaste metoderna. I […](0 kommentar)

Cancer överförs inte
genom blodtransfusion

Kan cancerceller från en blodgivare med ännu oupptäckt cancer överföras genom blodtransfusion och utvecklas till cancer? Studier av tumörer som utvecklats i transplanterade organ och fallrapporter om hur tumörceller genom nålstick transplanterats och utvecklats till cancer har tidigare demonstrerat tumörcellers förmåga att överleva i andra individer. Ny forskning har dessutom visat att normala celler från […](0 kommentar)

Tolv gånger vanligare att män blir bitna

Det är tolv gånger vanligare att män blir bitna av en annan människa än att kvinnor råkar ut för samma övergrepp. Nej, det är faktiskt inget skämt. Plastikkirurger vid Saint James Hospital i Dublin på Irland har i en studie presenterad i Emergency Medicine Journal gått igenom könsskillnader när det gäller bitskador orsakade av människor […](0 kommentar)

Dödsfall inom boxningen kan inte förutses

Det primära målet i boxning är att tillfoga sin motståndare så välriktade och hårda slag mot huvudet att denne får en akut hjärnskada som leder till medvetslöshet, varvid matchen vinns på knockout. Gränsen mellan en hjärnskada, som leder till knockout, och en allvarligare hjärnskada, som leder till att motståndaren avlider, kan dock vara hårfin. I […](0 kommentar)

Primärvårdsläkare missade förmaksflimmer

Läkare inom primärvården i Storbritannien måste bli bättre på att diagnostisera förmaksflimmer på EKG. Det konstaterar en grupp forskare i en artikel publicerad i BMJ. Författarna har studerat personal från 49 primärvårdsmottagningar i Storbritannien, en läkare och en sköterska per mottagning. Dessa har fått gå igenom ett antal EKG (12 avledningar) vardera. Totalt har doktorerna […](0 kommentar)

Bilkörning, demens och screening

BMJ har under sektionen »clinical review« tittat närmare på frågan om individer med demensdiagnos ska bli av med körkortet. Frågan blir allt mer aktuell i takt med att äldre bilförare blir allt fler i samhället. Efter att ha gått igenom den, relativt begränsade, litteraturen på området konstaterar författarna bl a följande: många individer med demensdiagnos […](0 kommentar)

Förstfödda pojkar har högre IQ

Förstfödda pojkar har högre IQ än sina yngre bröder. Det visar en norsk studie som presenteras i tidskriften Science. Författarna har utgått från de IQ-test som 18- och 19-åriga män gör i Norge inför militärtjänsten, totalt drygt 240 000 män mellan åren 1985 och 2004. IQ för förstfödda låg på 103,2 och för nästfödde bror […](0 kommentar)

Skräp-DNA inte skräp

Den mänskliga arvsmassan innehåller som bekant stora delar DNA som forskarna hittills trott är verkningslöst. Men en artikel som presenteras i Nature visar att vad som kallats »junk-DNA« eller »skräp-DNA« kan ha en betydligt viktigare funktion än vad som tidigare varit känt. Rönen kommer från en satsning vid namn ENCODE (Encyclopedia of DNA Elements), ett […](0 kommentar)

Probiotika skyddar mot diarré

Så kallade probiotika innehållande Lactobacillus är bra vid diarré orsakad av antibiotika eller av Clostridium difficile. Det visar en studie från Storbritannien som presenteras i BMJ. Den dubbelblinda, placebokontrollerade studien omfattar 135 patienter som vårdats inneliggande på sjukhus i London med antibiotika. Patienterna hade en medelålder på 74 år. Till exklusionskriterierna hörde bla genomgången bukkirurgi, […](0 kommentar)

Ökad snusning bra
för folkhälsan trots risk
för pankreascancer

I två artiklar nyligen i Lancet har man på ett intressant sätt analyserat effekterna av snusning på olika sjukdomsvariabler i ett folkhälsoperspektiv. Detta är inte enbart av svenskt intresse, trots att snus i huvudsak är en svensk kulturell företeelse, utan kan även få en bredare internationell betydelse på grund av tobaksbrukets stigande omfattning i världen, […](0 kommentar)

Endast på webben

Enkät i väntrummet
fick rökare att fimpa

Läs artiklarna Bättre metoder behövs för effektiv rökavvänjning Peter M Nilsson Oväntat många rökare blev tobaksfria Lars-Göran Persson, Ulla Lindström(0 kommentar)

Moderatpolitiker hoppar av i protest mot Vårdval Stockholm

– Jag skulle rekommendera den som kan försörja sig på annat sätt att inte gå in i det här systemet, med tanke på den osäkerhet som råder med villkoren på sikt. Christian Fischerström var i många år jurist med inriktning på privatläkarfrågor på Läkarförbundets kansli men gick i pension för några år sedan. Förra året […](0 kommentar)

Debatt och brev

Fel fokus i debatten om utbrändhet

»Utbrändhet« är en översättning av ett amerikanskt uttryck – »burn out« – som lanserades på 1970-talet. Associationen är uppenbar: någon har blivit urladdad, oåterkalleligt skadad. Detta är en olämplig metafor och en icke-medicinsk term. För att kunna bli utbränd måste man dessutom per definition först ha »brunnit« – således är det märkligt att även arbetslösa […](0 kommentar)

Sorg är ingen sjukdom

Av en intervju med distrikts-läkaren Åke Åkesson i Läkartidningen 32–33/2007 (sidan 2223) framgår att denna kollega är missnöjd med Försäkringskassans bedömning och ifrågasättande av diagnoserna i hans läkarintyg. Han anför som exempel att han föreslagit sjukskrivning av ett föräldrapar i tre veckor med motiveringen »Sorgereaktion, son omkommen i trafikolycka«. Men sorg är ingen sjukdomsdiagnos, det […](0 kommentar)

Glöm inte bort mannen vid alkoholsamtal med blivande föräldrar

I överläkare Ihsan Sarmans artikel i Läkartidningen 41/2006 (sidan 3070) påtalades att individuell screening ringar in gravida med skadligt alkoholmöster. Min erfarenhet är att även individuell screening avseende blivande pappan ringar in partner med skadligt alkoholmönster. Under hela mitt yrkesverksamma liv har jag mött människor med egen alkoholproblematik eller som haft sådan inom familjen/släkten. Jag […](0 kommentar)

Översyn av Vapenlagen är ändå nödvändig

Frågan om lämplighet för innehav av vapen är inte helt lätt. Hans Wallin instämmer i vår bedömning att nuvarande lagstiftning inte fungerar men anser ändå att det precis som idag räcker med jägarexamen och utdrag ur brottsregistret. För att få vapenlicens krävs att man i regel är över 18 år, inte har förekommit i brottsregistret […](0 kommentar)

Jägarexamen bättre än läkarbedömning

Angående ledaren i Läkartidningen 24–25/2007, sidan 1879, med rubriken »Ändra Vapenlagen!«: Såväl Vapenlagen som Socialstyrelsens rapport om denna och Läkarförbundets förslag om kontrollen av lämpligheten för innehav av skjutvapen för jakt torde vara tämligen verkningslösa. Vad innebär »medicinskt olämplig«? Allvarliga psykiatriska diagnoser och personlighetsstörningar hör dit, medan de somatiska tillstånden torde vara självreglerande för hantering […](0 kommentar)

Anekdoter otillräckliga som argument i debatten om vinst i vården

I Läkartidningen 32/2007 (sidan 2263) hänvisar Bror Gårdelöf till personlig god erfarenhet av bland annat handläggningen av en femurfraktur i Österrike när han propagerar för vinstdriven vård. I samma alper vurpade en yngre släkting till mig och ådrog sig en okomplicerad axelluxation. Denna föranledde sex läkarbesök, varav tre med röntgenkontroll, under loppet av två veckor, […](0 kommentar)

Alkoholhalten i Metadon DnE kan visst vara ett problem

I repliken på vårt inlägg om risken för falskt positiva alkoholutandningstest efter metadondosering (Läkartidningen 32–33/2007, sidan 2218) anför Apoteket AB att orsaken till varför etanolhalten i Metadon APL sänkts (sedan vecka 9, 2007) var att få en ännu säkrare produkt för alkoholberoende patienter och patienter med kronisk hepatit C-infektion. Att detta sammanföll i tiden med […](0 kommentar)

Sjukförsäkringstanken på väg att urholkas genom dagens praxis

Ulf Lindsjö har troligen missförstått grunden till min JO-anmälan av Försäkringskassan. I annat fall gör Ulf Lindsjö precis som Försäkringskassans tjänstemän – tar sig rätten att utifrån utomordentligt knapphändig information »överpröva« min bedömning. Under mina 28 år som läkare är detta första gången jag sjukskrivit ett föräldrapar i tre veckor. Jag vill inte skapa mer […](0 kommentar)

Utbrända i Greene-land

»Utbränd« (»A burnt-out case«) heter en av Graham Greenes bästa romaner och utspelar sig i Afrika. Titeln syftar på det stadium i leprasjukdomen då inflammationen i en av de stora nerverna gått så långt att ingenting mer finns att ta. Den leprasjuke hade bara att finna sig i den obotliga skada som uppstått och var […](0 kommentar)

Kronisk trötthet och »utbrändhet« – dags att skärpa diagnostiken

Neuropsykiatriska tillstånd, såsom kronisk trötthet (KT), utmattningsdepression, »utbrändhet« och därmed närbesläktade tillstånd, utgör ett av vår tids största folkhälsoproblem. Verksamma inom vården, framför allt primärvården, möter dagligen dessa patienter. Socialstyrelsen har nyligen aviserat kommande riktlinjer för indikation för sjukskrivning och för rimliga sjukskrivningstider. Våra kunskaper om orsaker till KT är samtidigt anmärkningsvärt bristfälliga. Det är […](0 kommentar)

Vad menade Hippokrates och vad menar Läkarförbundet?

Thomas Flodins ledare »Nej till läkarassisterat självmord« [1] som hänvisade till den hippokratiska läkareden framlockar kommentarer. När arkaiska texter åberopas uppstår tolkningsfrågor. Vad säger de egentligen? I vilket sammanhang tillkom de? Och vilken relevans har de i dag? Problematiken framgår när texten återges i sitt sammanhang med omgivande avsnitt: »Efter förmåga och omdöme skall jag […](0 kommentar)

Vad menar professor Sjöstrand?

Det är alltid stimulerande och lärorikt att ta del av professor Sjöstrands funderingar. Han ägnar en stor del av sitt inlägg till en diskussion om tolkningar av den hippokratiska eden. På detta område är hans kunskap om källmaterialet tveklöst större än min. Jag tänker därför inte fördjupa mig i detta ytterligare. Sannolikt diskuterades olika tolkningar […](0 kommentar)

Ledare

Lägre skatt på jobb bättre än sänkt boendeskatt

Skatter är oftast inget som Läkarförbundet tar ställning till. Men skatternas utformning och nivå har också stor betydelse för medlemmarnas ekonomi. Då är det viktigt att alla akademikers röst utåt – Saco – gör sig hörd i skattefrågorna. Så har nyligen skett när Saco i ett remissvar lade sina synpunkter på förslaget om slopad fastighetsskatt. […](0 kommentar)

Gör Spur-inspektion obligatorisk!

Socialstyrelsen (SoS) har regeringens uppdrag att utveckla kvaliteten i den nya specialiseringstjänstgöringen (ST). Arbetet innefattar att stödja sjukvårdshuvudmännen att uppnå hög kvalitet i ST, främja utbildning av ST-handledare och följa upp kvaliteten. SoS ska vidare utarbeta kriterier för utbildande enheter, för att säkerställa att verksamheten har den bredd och inriktning som behövs. Regeringen har beslutat […](0 kommentar)

Genusstudier på bräcklig grund

Genusskillnader är en laddad fråga även i medicinska sammanhang. Studieresultat hur sjukdomsassocierade gener uttrycks olika hos män och kvinnor blir ofta föremål för en ideologiskt laddad kritik. Mot den bakgrunden är det något förvånande att en stor översikt av påstådda genusskillnader, nyligen publicerad i JAMA (2007:298;880–893), inte rönt större uppmärksamhet i medierna. Författarna valde ut […](0 kommentar)

Notiser

Hjärnforskningsinstitut invigs

Den här veckan invigs Stockholm Brain Institute (SBI). Institutet ska bedriva forskning inom kognitiv neurovetenskap och biologisk beräkningslära via modern hjärnavbildningsteknik och avancerad matematisk modellering. Dessutom har man tillgång till databanker, tex Tvillingregistret. Framför allt fokuseras på lärande och minne, agerande och känsel samt emotioner. Detta ska studeras utifrån utveckling och åldrande, könsskillnader samt sjukdomar […](0 kommentar)

Apoteket AB ökade resultatet

Första halvåret 2007 ökade Apotekets rörelseresultat till 330 miljoner kronor, en ökning med 170 miljoner kronor jämfört med samma period förra året. Försäljningen av egenvårdsprodukter ökade med 12,7 procent och den avtalsbaserade försäljningen till landsting och kommuner med 12,1 procent.(0 kommentar)

Möjligt för sjukhus ta över läkemedelsdistributionen

Sjukhusen behöver inte längre köpa läkemedel via Apoteket AB. Det är det troliga beskedet från delbetänkandet om sjukhusapoteken, som presenterades av apoteksmarknadsutredningen den 27 augusti, efter denna tidnings pressläggning. Från den 1 juli 2008 blir det möjligt för sjukhusen att vända sig till vilken leverantör man vill för att sköta distributionen av läkemedel till slutenvården, […](0 kommentar)

Samarbetsavtal med medicinteknisk industri klart

En överenskommelse om hur man ska samverka mellan läkare och medicintekniska och diagnostikaföretag har nu tecknats mellan Sveriges läkarförbund, Swedish Medtech och Swedish Labtech. Avtalet, som nyligen undertecknades av parterna, gäller från 1 september i år och ska se till att samarbetet mellan företag och läkare »inte kan uppfattas som förtroendeskadligt eller kan ifrågasättas från […](0 kommentar)

Läkarförbundet diskuterar Kinas organhandel

Påtryckningarna mot Kinas handel med organ fortsätter. Läkarförbundets Eva Nilsson Bågenholm och transplantationsläkare Annika Tibell, ordförande i internationella Transplantation Society, ska den 15 september träffa statssekreterare Karin Johansson, Socialdepartementet, för att diskutera vad den svenska regeringen kan göra i frågan, inte minst inför OS i Peking nästa sommar. World Medical Association har under året försökt […](0 kommentar)

Aktuellt

Betalt för resultat

En åldrande befolkning, ökade sjukvårdskostnader och ett växande gap mellan resurser och möjligheter. Politiker i många länder söker svar på samma fråga: Hur kan kvaliteten och effektiviteten i vården öka? Och vad kan göras för att minska regionala skillnader i behandlingsresultat? »Payment for performance«, lyder ett allt vanligare svar. Tanken är, enkelt uttryckt, att med […](0 kommentar)

»Datorn viktigare än patienten«

Men det har förändrats med QoF. Personalstyrkan har utökats. Ett datoriserat system har införts som automatiskt skickar kallelser, och påminner patienter som måste komma på QoF-relaterade kontroller. Dagen före besök får de ett SMS för att de inte skall glömma. –Det tar egentligen bort en del av patientens ansvar för sin sjukdom, säger hon. Men […](0 kommentar)

Regeringen och Lif finansierar svenska P4P-försök

Nog klagas det över svensk sjukvård. Men generellt håller den hög kvalitet. I ett internationellt perspektiv är den också kostnadseffektiv. Det har i princip uppnåtts utan att läkare eller annan vårdpersonal haft ekonomiska incitament för att göra sitt bästa. »If it ain´t broke, don´t fix it«? –Det huvudsakliga problemet idag är fokuseringen på produktion snarare […](0 kommentar)

»Gå inte in i Vårdval Stockholm«

Han avråder Stockholms läkare från att gå in som husläkare i Vårdval Stockholm. – Jag skulle rekommendera den som kan försörja sig på annat sätt att inte gå in i det här systemet, med tanke på den osäkerhet som råder med villkoren på sikt. Christian Fischerström var i många år jurist med inriktning på privatläkarfrågor […](0 kommentar)

Ersättningsmodellen »enhetlig och rättvis«

Det låter Christer Wennerholm (m), förste vice ordförande i landstingsstyrelsen i Stockholm och gruppledare för moderaterna, hälsa i mejl via sin pressekreterare. Wennerholm hävdar att såväl oppositionen som den moderata partigruppen och den moderata sjukvårdsgruppen har fått information om arbetet med Vårdval Stockholm och att Christian Fischerström ingått i båda dessa moderata grupper. »Det är […](0 kommentar)

Läkarförbundet öppet för fler platser på läkarutbildningen

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har skrivit brev till utbildningsminister Lars Leijonborg där man föreslår en utökning av antalet platser på läkarutbildning till 1350 senast år 2010. Målet är en god läkarförsörjning 2020 och framåt. Fram till dess behövs enligt SKL fortsatt aktiv rekrytering av läkare från andra länder. Men Eva Nilsson Bågenholm, ordförande i […](0 kommentar)

VG-regionen inrättar elsanerade undersökningsrum

Ett elsanerat undersöknings- och behandlingsrum ska inrättas vid något av sjukhusen i Västra Götalandsregionen. Det beslutades vid regionens hälso- och sjukvårdsutskotts möte i förra veckan. Utskottets ordförande Jonas Andersson (fp) säger att diskussioner pågått ett par år tillsammans med Elöverkänsligas förening. – Även om det finns en skepsis mot den här typen av problem så […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Farmakologiska möjligheter
vid hjärnskadebehandling

Förvärvade hjärnskador är en av de vanligaste orsakerna till livslångt funktionshinder. Varje år drabbas över 50000 personer i Sverige av en hjärnskada, och behovet av akut vård och efterföljande rehabilitering är omfattande. Påverkan på kognitiva och intellektuella funktioner och förändringar i beteende och personlighet är vanligt efter en hjärnskada och kan få stora konsekvenser för […](0 kommentar)

Väntrumsenkät om rökning gav fler remisser till tobaksavvänjare

Rökning är enligt SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) det största enskilda förebyggbara och behandlingsbara folkhälsoproblemet [1]. Rökavvänjning är också en viktig del i behandlingen av många sjukdomar, tex kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och hjärt–kärlsjukdomar. Knappast någon annan behandling i sjukvården ger så många år av ökad livslängd som att sluta röka, enligt en engelsk […](0 kommentar)

Premenstruellt dysforiskt syndrom
– dold sjukdom eller säljande idé?

Menstruationen kopplas ofta till kroppsliga reaktioner. I undersökningar har upp till 95 procent av kvinnorna uppgett något besvär i samband med den premenstruella lutealfasen [1]. Besvären har sammanfattats under »diagnosen« PMS (premenstruella symtom). Cirka 2–18 procent av kvinnor anges lida av mer uttalade besvär, som kategoriseras som PMDD (premenstrual dysphoric disorder) eller PMD (premenstruell dysfori), […](0 kommentar)

Perifer artärsjukdom kan vara en klassfråga

Den fortsatt höga kardiovaskulära morbiditeten och mortaliteten vid symtomgivande perifer artärsjukdom (peripheral arterial disease, PAD) avspeglar den ofta utbredda aterosklerossjukdomen hos dessa patienter. Den kan även ses som ett uttryck för bristande effekt av sekundär prevention vad gäller välkända riskfaktorer som rökning, hypertoni och dyslipidemi. Det är därför angeläget att söka nya infallsvinklar för riktad […](0 kommentar)

LT debatt

Drivkrafterna avgörande

I Läkartidningen har det under våren och sommaren pågått en debatt om vinstintressen i vården. Det är en viktig och välkommen debatt. Och nog är det symtomatiskt att de som deltagit hittills är enskilda läkare och några företrädare för små privata vårdföretag, medan de som enligt min mening borde vara mest aktiva, det vill säga […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Fel att förlösa med sugklocka

Den 33-åriga kvinnan kom in med spontana värkar kl 10.30 den 16 oktober, en vecka efter beräknat förlossningsdatum. Livmoderhalsen var öppen 5 cm, fosterljuden normala. Vid hinnbräckning kl 11.50 fann man mekoniumfärgat fostervatten. Från klockan 13 visade CTG-kurvan att fosterljuden gick ned under värk. Kl 14.35 misstänkte barnmorskan vid palpation att hon kände ögonhålan och […](0 kommentar)

CTG patologiskt länge – barnet dog

En 29-årig förstföderska kom till förlossningen kl 19. Graviditeten var nio dagar över tiden. Hon undersöktes kl 20.35. Fosterljuden var utan anmärkning och cervix öppen tre centimeter. Sedan barnmorskan A bedömt att CTG-kurvan visade dålig variabilitet, bräcktes hinnorna och kl 00.30 sattes skalpelektrod. Samtidigt kopplades även fosterövervakningssystemet STAN. Kl 05.50 antecknade A i journalen att […](0 kommentar)

Barnet utsattes för kraftig belastning

Den 21-åriga kvinnan skulle föda sitt första barn. Efter att ha känt sammandragningar i ett dygn kom hon till förlossningen i vecka 40+1 den 18 april kl 11.55. Livmodern var öppen 3–4 cm med en buktande fosterhinna. På grund av ett stillsamt CTG tog man hål på fosterhinnorna kl 15.08. Fostervattnet var klart. CTG-mönstret blev […](0 kommentar)

Oacceptabelt att avvakta efter en timmes patologiskt CTG med omogen livmoderhals

En 20-årig kvinna väntade sitt första barn med beräknad förlossning den 8 april. Den 2 april kom hon till förlossningen med misstanke om vattenavgång. Kl 13.54 kopplades CTG för intagningstest. Kl 14.18 antecknade en barnmorska att livmoderhalsen var 1 cm lång och öppen och att CTG inte var normalt. Kl 15.00 var CTG-kurvan patologisk med […](0 kommentar)

Många risker för barn vid födseln

Detta speglas bland annat i ärenden som hamnar på Socialstyrelsens och Ansvarsnämndens bord. Här i Läkartidningen har vi med jämna mellanrum uppmärksammat bristerna, se exempel i faksimilet med rubriker från i våras. Fallen är många fler än så, och omfattar inte bara läkare utan även barnmorskor. Några exempel på rubriker i Läkartidningen de senaste åren: […](0 kommentar)