Nr 36 2007

Kultur

Herbert Olivecrona: »Min svett är steril«

Olivecrona var svensk neurokirurgis grand old man och skapade en helt ny modern specialitet. Han var professor vid Karolinska institutet 1935–1960. Olivecrona var magnifik i sin framtoning och totalt beslutsam i utvecklingen av den nya kirurgin – även om operationsresultaten i början var katastrofalt dåliga. Fallen var också många gånger desolata. Sin utbildning fick han […](0 kommentar)

När vi dör blir vi goda

Åttiosju procent av dem som föds levande kan räkna med att bli pensionärer. Därefter drömmer vi alla om den s k livskurvans rektangularisering: Att vi får leva friska ett tag till, för att sedan dö knall och fall en mörk dag i november när det är regnigt och disigt, när vi har ont överallt i […](0 kommentar)

Medicinens mål i historisk och filosofisk belysning

Att recensera en bok om medicinens mål på nära 500 sidor fordrar betydligt större utrymme än vad Läkartidningen kan erbjuda. Mina kommentarer i det följande blir därför endast några »nedslag« i den stora textmassan. Författarna har ambitionen att relatera de förändringar i medicinens mål som förekommit under tidernas lopp till samhällsutvecklingen; i synnerhet hur medicin, […](0 kommentar)

Bra lärobok i medicinsk statistik för icke-statistiker

»Introduktion till medicinsk statistik« är skriven av statistiker för att användas av icke-statistiker i t ex undervisningen i medicinsk statistik inom läkar-, sjukgymnast-, arbetsterapeut-, apotekar- och sjuksköterskeutbildningarna. Syftet med boken är att bibringa förståelse och kunskap i praktisk tillämpning av statistik, och tillämpningsexemplen är många och relevanta för dessa målgrupper. Att ha en grundläggande förståelse […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Hjärt-kärlsjukdom ökar risken för njursvikt

Incidensen och prevalensen av kronisk njursvikt ökar dramatiskt, inte bara i västvärlden. Det är välkänt att riskfaktorer såsom hypertoni, rökning, albuminuri, dyslipidemi och diabetes mellitus ökar risken för att utveckla kronisk njursvikt. En svensk studie visar att även högt BMI medför ökad risk för kronisk njursvikt [1]. Risken för att dialyspatienter skall avlida i kardiovaskulära […](0 kommentar)

Nya Rön

Ökad strokerisk bland medelålders kvinnor kan bero på övervikt

Kvinnor i åldern 45–54 år löper mer än dubbelt så hög risk att drabbas av stroke som män. Det visar en amerikansk studie som presenteras i Neurology. Forskarna har tittat på ett amerikanskt material omfattande drygt 17000 individer mellan 35 och 64 år som följdes perioden 1999–2004. Personerna delades in i tre kategorier: 35–44 år, […](0 kommentar)

Folsyraberikning angelägen för riskgrupper

Flera länder har genomfört tvingande berikning av cerealieprodukter med folsyra, tex USA sedan januari 1998 och Kanada sedan november 1998, för att om möjligt reducera uppkomsten av neuralrörsdefekter under den tidiga fosterutvecklingen. Redan 2004 kunde USA redovisa en 20-procentig minskning av fallen av neuralrörsdefekter och en 32-procentig minskning av förhöjda maternella alfa-proteinvärden i serum. Costa […](0 kommentar)

Insulinsekretion förutsäger viktnedgång

Under senare år har ett flertal välgjorda fetmabehandlingsstudier undersökt frågan om huruvida kostens sammansättning har effekt på viktnedgångens storlek. Frågan är om lågfettkost eller lågkolhydratkost är effektivast eller om kolhydratdosen (glycemic load, GL) kanske är av betydelse. Konklusiva data saknas ännu totalt sett, vilket inte hindrat kommersiella aktörer att försöka skära guld. Ebbeling och medarbetare […](0 kommentar)

Folsyratillskott minskar risken för läpp-, käk- och gomspalt

Folsyrabrist är känt för att ge ansiktsspalter på gnagare. Studier på människa har emellertid givit motsägelsefulla resultat. Frågan har emellertid väckts och är relevant i länder där tillsättning av folsyra till födoämnen inte är tillåten. Norge är ett sådant land, och i en studie av barn födda 1996–2001 har man studerat sambandet mellan läpp-, käk- […](0 kommentar)

Folat minskar risken för stroke

Folattillskott minskar risken för stroke. Det visar en metaanalys som presenteras i Lancet. Det är forskare från USA och Kina som slagit samman ett antal studier över folattillskott. Åtta av dessa hade stroke som effektmått. Totalt omfattar de åtta studierna närmare 17000 personer. Det sammanlagda resultatet visar att patienter som behandlades med folat i minst […](0 kommentar)

Obligatorisk HBV-vaccination föreslås

Hepatit B bör införas i det allmänna vaccinationsprogrammet i Sverige. Det menar en grupp forskare från ett flertal länder, bland dessa Ola Weiland, professor i infektionssjukdomar vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, i en artikel presenterad i tidskriften Lancet Infectious Diseases. Hepatit B orsakar globalt i storleksordningen en halv till en miljon dödsfall per år, och WHO […](0 kommentar)

Koppling mellan stress och övervikt

Det har hävdats att kroniskt stressade individer löper ökad risk att gå upp i vikt jämfört med individer som inte stressar trots samma kaloriintag. Nu tror sig en grupp amerikanska forskare veta varför. Förklaringen är neurotransmittorn neuropeptid Y (NPY), som verkar på fettceller och medierar fetma och utveckling av metabola syndromet vid stress, enligt forskare […](0 kommentar)

Överviktskirurgi kan verkligen rekommenderas för rätt patient

DeMaria har i New England Journal of Medicine presenterat en läsvärd genomgång av indikationer för och resultat av överviktskirurgi. I artikelns kliniska vinjett presenteras en 44-årig kvinna som under de senaste tio åren behandlats för diabetes, högt blodtryck och gastroesofageal reflux. Trots bantningsförsök har hon gått upp från 109 kg till 127 kg, vilket lett […](0 kommentar)

75 procent av alla amerikaner är överviktiga år 2015

Tre fjärdedelar av alla amerikaner kommer att vara överviktiga år 2015. Det beräknar en amerikansk forskargrupp i en studie presenterad i Epidemiologic Reviews. Forskarna har gjort en metaanalys över studier av amerikaners vikt som publicerats perioden 1990–2006. Övervikt definierades som BMI över 25 och fetma (obesity) som BMI över 30. Siffrorna visar, föga förvånande, att […](0 kommentar)

Långtidsprevention med ASA – osäkert läge om dos och tid

Miljontals patienter behandlas med acetylsalicylsyra (ASA) år efter år för primär eller sekundär prevention av hjärt–kärlsjukdomar på basen av åderförkalkning. Allt fler av dessa patienter blir äldre, men endast en liten andel äldre har deltagit i tidigare studier. I två aktuella studier [1, 3] ifrågasätts dos av ASA respektive duration av behandlingen. I Sverige ges […](0 kommentar)

Endast på webben

Revirstrid mellan läkare och ambulanssjuksköterskor i Skåne

»Anser Läkarförbundet att operativ läkarmedverkan hos patienten är viktig för dagens och framtidens prehospitala akutsjukvård?« Så lyder den fråga Kongstad på måndagen bad Läkarförbundet svara på. Frågan riktas även till Vårdförbundet, Kommunal och Socialstyrelsen. – Vi måste få klarhet i hur vi ska organisera arbetet. Ledningen ser många fördelar i läkarnas medverkan, men eftersom sjuksköterskorna […](0 kommentar)

Rätten att få avstå från livsuppehållande behandling

Läs artiklarna Klinik och vetenskap Nya riktlinjer från Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. Respektera patientens rätt avstå från livsuppehållande behandling Gunnar Eckerdal, Ingemar Engström, Niels Lynöe, Rurik Löfmark, Karl Sallin Debatt och brev Avslutande av livsuppehållande behandling – ett förtydligande Niels Lynöe Artiklarna förhandspubliceras här på Läkartidningens webbplats. Planerad utgivning i pappersutgåvan är nr […](0 kommentar)


Livsfarliga partydroger: A2 och hostmediciner

Under de senaste åren har ett ökat intresse för droger med hallucinogena effekter noterats bland ungdomar i Sverige. Tidigare har LSD (lysergsyradietylamid) och ecstasy (MDMA, metylendioximetylamfetamin) varit dominerande bland hallucinogena substanser. Flera nya substanser har nu kommit in på missbruksmarknaden såsom dextrometorfan (DXM), bensylpiperazin (BZP), tryptaminer och olika fenetylaminer. Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) fick in […](0 kommentar)

Amerikansk fetmaprognos chockerar

Läs artiklarna Insulinsekretion förutsäger viktnedgång Koppling mellan stress och övervikt 75 procent av alla amerikaner är överviktiga år 2015 Överviktskirurgi kan verkligen rekommenderas för rätt patient Ökad strokerisk bland medelålders kvinnor kan bero på övervikt(0 kommentar)

Folsyraberikning minskar risk för fostermissbildningar

Läs artiklarna Folat minskar risken för stroke Folsyraberikning angelägen för riskgrupper Folsyratillskott minskar risken för läpp-, käk- och gomspalt(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Graviditet vid MS kräver initierad rådgivning och anpassad terapi

I Sverige finns cirka 12–15000 individer med multipel skleros (MS). Det är den vanligaste orsaken till förvärvat neurologiskt handikapp i ung vuxen ålder i Sverige. Diagnostiken, den kliniska handläggningen och möjligheterna att terapeutiskt intervenera har dramatiskt förändrats under det senaste decenniet. Numera eftersträvas tidig diagnos och tidigt insatt, sjukdomsmodifierande behandling. Flera studier har visat att […](0 kommentar)

QF-PCR eller karyotypering vid fosterprov
oftast inte kvinnans beslut

Man har länge känt till att risken för Downs syndrom och andra allvarliga kromosomförändringar ökar med stigande ålder hos den gravida kvinnan. Detta är orsaken till att gravida över 35 års ålder sedan länge erbjudits invasiv fosterdiagnostik i form av fostervattenprov eller moderkaksprov. Kombinerat test, dvs nackuppklarningsmätning med ultraljud och biokemisk serumundersökning (KUB), har utvecklats […](0 kommentar)

Lustgasinhalation bra behandling vid procedursmärta hos barn

Barn genomgår i olika grad diagnostiska och terapeutiska, smärtsamma procedurer inom sjukvården. Exempel är venös provtagning/venflonsättning, rengöring av sår, lumbalpunktion och intraartikulära punktioner. Ett litet barn har svårt att förstå syftet med proceduren och kan då uppleva situationen som skrämmande. Det finns idag flera metoder att lindra procedurrelaterad smärta. Som exempel kan nämnas generell anestesi, […](0 kommentar)

Levertransplantation vid metastaserande neuroendokrina tumörer

Metastaser från neuroendokrina tumörer som karcinoider och endokrina pankreastumörer (EPT) har ofta långsam tillväxt och kan vara begränsade till levern under relativt lång tid. Detta faktum kan öppna ett terapeutiskt fönster för levertransplantation för utvalda patienter med metastaser som inte kan behandlas med leverkirurgi eller för patienter som inte svarar på medicinsk behandling eller andra […](0 kommentar)

Pionjärers arbete i motvind födde två nya medicinska specialiteter

De flesta läkare har någon gång sänkt huvudändan på en patient med lågt blodtryck. Och många småbarnsföräldrar har fått hembesök av BVC-sköterskan, som berättat för dem hur man kan minska risken för att barnen ska råka ut för en olyckshändelse. Båda åtgärderna är till synes enkla men har räddat många liv. Bakom dem står två […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Misstänkt uretärsten var koloncancer

Den 53-årige mannen sökte vårdcentralen den 22 juni 2006 på grund av besvär med gasspänningar sedan en månad. Han uppgav att han tyckte sig ha blivit något bättre av att undvika mjölkprodukter. En distriktsläkare bedömde att det inte var fråga om någon allvarlig sjukdom och ordinerade behandling med Omeprazol och prov avseende laktosintolerans. Provet var […](0 kommentar)

Symtom och övervikt motiverade arbetsprov och ekokardiografi

Den 58-årige mannen sökte i mars 2006 hos distriktsläkaren på grund av att han sedan januari känt sig trött och andfådd samt haft en tyngdkänsla till vänster i bröstet. Utredningsfynd, EKG och lungröntgen var normala. Vidare utredning gjordes inte av symtomen. I november drabbades patienten av en akut hjärtinfarkt. Patienten anmälde distriktsläkaren. Han hävdade att […](0 kommentar)

Ung kvinna dog av vinkristin administrerat spinalt

Vinkristin, ett vanligt använt cytostatikum, bör endast administreras intravenöst och aldrig på något annat sätt. Många patienter som får intravenöst vinkristin får samtidigt annan läkemedelsbehandling administrerat spinalt som en del av deras behandlingsprotokoll. Detta har lett till misstag där vinkristin har givits spinalt. Sedan 1968 har denna typ av misstag rapporterats i olika internationella sammanhang […](0 kommentar)

Debatt och brev

Marknadslösningar favoriserar efterfrågan och inte behoven

»USA är inte modellen!« skriver Bror Gårdelöf [1]. Jag har aldrig påstått att någon majoritet av privatiseringsivrarna i Sverige vill göra en blåkopia. Poängen med min artikel [2] var att principerna för marknadssystem och vinstdriven vård är tydliga i USA, där också rikhaltiga studier görs. Kommersiella krafter kan ha negativa medicinska och ekonomiska konsekvenser. Gårdelöf […](0 kommentar)

Svartmålningen av svensk sjukvård svår att motivera vid en internationell jämförelse

Johan Fischer påstår felaktigt i Läkartidningen 34/2007 (sidan 2358) att motståndarna till vinstdriven vård i den pågående privatiseringsdebatten argumenterar utan att presentera några förslag för att »reparera vårt Offentliga haveri«. För det första skrev jag redan i mitt första debattinlägg [1] att svensk sjukvård måste bli effektivare för att råda bot på bland annat långa […](0 kommentar)

Alla sidor får komma till tals

Apotekets varumärkesdirektör Eva Fernvall vill rätta till en del »felaktigheter och påståenden« i artikeln »Apoteket mobiliserar« i Läkartidningen 34/2007. De påståenden som Fernvall vill korrigera framfördes av kritiker till Apoteket. Men också Apoteket, bland annat Fernvall, fick göra sin röst hörd i artikeln och får här göra det igen. Avregleringen av apoteksmarknaden och Apotekets framtida […](0 kommentar)

Kundcentrum en av våra bästa effektiviseringar

Läkartidningen publicerade i 34/2007 en artikel om Apoteket AB – »Apoteket mobiliserar« – med en del felaktigheter och påståenden som behöver rättas till. Exempelvis beskylls Apoteket för att »medvetet tagit på sig myndighetsliknande uppgifter som register, datasystem och IT-lösningar som hindrar andra från att komma in på marknaden«. Detta är fel. Apotekets verksamhet styrs övergripande […](0 kommentar)

TrioBe – »less is more«?

TrioBes marknadsförare har onekligen goda nerver – »less is more« (Läkartidningen 35/2007, sidan 2443)! Inom forskarvärlden ifrågasätts idag värdet av vitaminprofylax. Mängden av vitamin B12 i TrioBe är inte dokumenterad för långtidsprofylax [1]. Därtill gick norska Legemiddelverket ut den 21 juni i år och varnade för risk för cancerutveckling vid profylax med folsyra i allmänhet […](0 kommentar)

Rökning kontraindikation till syrgasbehandling i hemmet

Vi tackar doktor Börje Bager för hans kommentar angående svårigheterna med syrgasbehandling dygnet runt och kravet på rökstopp för syrgasbehandling i hemmet. Riktlinjer för oxygenbehandling i hemmet är skrivna för att ge rekommendationer utifrån den evidens som finns idag [1]. Avsikten är att optimera de positiva effekterna av behandlingen och minimera riskerna. Behandlingstidens längd är […](0 kommentar)

Legitimerad rökare?

Rökning uppfattas ibland som en privat angelägenhet. Men rökning kan skada andra indirekt, kan »smitta« genom att andra lockas att röka, och kostar skattebetalarna stora belopp för vård av tobaksrelaterade sjukdomar. Kan man då inte bevara friheten att röka och samtidigt hindra nyrekrytering av framför allt unga människor? Jo, jag tror det. Låt t ex […](0 kommentar)

Symbolfrågor får alltför stor plats i diskussionen

Thomas Flodin är överens med mig om att man skall använda antika citat med försiktighet [1]. Utmärkt! Mitt inlägg [2] var i första hand framprovocerat av, att han i ledaren [3] åberopade avsnittet ur den hippokratiska eden i såväl det inledande som det avslutande stycket utan sådan försiktighet. Av genmälets andra stycke framgår att Thomas […](0 kommentar)

Ytterligare underlag till JO-anmälan av Försäkringskassan?

Jag läste med stort intresse om Åke Åkessons JO-anmälan av Försäkringskassan i Kalmar i LT 32–33/2007 (sidan 2223). Mot bakgrund av mina erfarenheter som sjukskriven i vintras tror jag att Åke Åkessons teori om felaktiga direktiv till Försäkringskassan är helt korrekt. Min 16-årige son insjuknade i cancer i oktober 2006 året och blev omedelbart opererad. […](0 kommentar)

Rökande KOL-patienter

I Läkartidningen 24–25/ 2007 finns publicerade tre artiklar angående sjukdomen KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom). I en faktaruta till artikeln »Behov av samlade riktlinjer för oxygenbehandling i hemmet« (sidan 1903) nämns tre kontraindikationer till oxygenbehandling i hemmet: • fortsatt rökning, • gasspis eller vedeldning, • bristande samarbetsförmåga. Vad kan man då erbjuda fortsatt rökande KOL-patienter som […](0 kommentar)

Hälsoalarmister – en verklig hälsofara

Alla verksamma preparat kan ha oönskade bieffekter – så även HPV-vacciner. Dokumenterade biverkningar skall dock inte förväxlas med Judicial Watch och Janice Hopkins Tannes ovederhäftiga skräckrapporter. Hälsoalarmister av olika schatteringar har idag blivit en verklig hälsofara – och deras återkommande larm urholkar dessutom respekten för mediciners faktiska negativa effekter.(0 kommentar)

Här är referenserna!

Eric Bertholds efterfrågar i Läkartidningen 35/2007 (sidan 2450) referenser till bl a vår artikel Kaalhus R, Nilsson A, Stolt M. Försök inte göra oss till några skumma kapitalister. Läkartidningen 2007; 104:2004. Här kommer de:(0 kommentar)

Intressant att BMJ publicerade »hajpat nonsenslarm« om HPV

Jorma Paavonen mfl [1] beskriver sina resultat i en studie där ett HPV-vaccins effektivitet analyseras hos 9258 kvinnor i åldrarna 15–25 år. Som kontrollgrupp fungerar 9267 kvinnor i samma åldrar – dessa kvinnor fick hepatit A-vaccin. I diskussionsdelen förekommer beskrivningen »solicited general symptoms«, som var vanligare i den HPV-vaccinerade gruppen än i kontrollgruppen. Vilka är […](0 kommentar)

Ett illa valt exempel

Distriktsläkare Åke Åkesson reagerar i Läkartidningen 35/2007 (sidan 2447) på att Försäkringskassan inte kontaktar honom i egenskap av intygsskrivande läkare utan istället kontaktar de försäkrade. Detta är en princip som får synas vara av stort värde för de försäkrade, nämligen att få ett besked direkt från den myndighet som fattar beslutet, även i en livssituation […](0 kommentar)

Ledare

Lika vård, inte ökad regional makt!

Framtidens sjukvård – finansiering, styrning och struktur heter det program som Läkarförbundet efter ett långvarigt internt utredningsarbete lade fram år 2004. Där sammanfattas vår syn på hur Sveriges hälso- och sjukvård bör reformeras, dels för att komma till rätta med dagens brister, dels för att möta framtida krav. Under Ansvarskommitténs arbete har förbundsledningen fortlöpande presenterat […](0 kommentar)

BMJ tar upp Gillberg-affären

Ett långt och initierat reportage i veckans BMJ (2007;335:370-3) tar upp konflikten mellan den kände barnpsykiatern Christopher Gillberg och hans antagonister sociologen Eva Kärfve och barnläkaren Leif Elinder. Efter åratal av hätsk debatt om ADHD i allmänhet och Gillbergs forskning i synnerhet fick Kärfve och Elinder genom ett omtvistat domstolsutslag rätt till Gillberg-gruppens patientjournaler. Då […](0 kommentar)

LT debatt

Läkekonst eller intygsteknik?

För många år sedan var jag konsultläkare på en flyktingförläggning. Det tog mig lång tid att förstå varför inte alla patienter delade min glädje över rätt diagnos och behandling. Vid denna tid, tidigt 1990-tal, fick flyktingarna ofta höra av sin advokat att deras enda chans att få stanna i Sverige var en sjukdom och ett […](0 kommentar)

Evidensen för vinstdrivande sjukvård?

Som Eric Bertholds påpekar i Läkartidningen 35/2007 (sidan 2450) har ingen referens framförts som skulle stödja den vinstdrivna vårdens förträfflighet. För att råda bot på det dåliga faktaunderlaget gjordes en litteratursökning på PubMed på temat vinstdrivande sjukvård. Sammanlagt framkom 11 artiklar, 8 från USA och 3 från Israel, de senare gällande hemsjukvård. Inga artiklar hittades […](0 kommentar)

Notiser

Kritiserad landstingsdirektör i Västmanland slutar

Trots att det varit känt sedan i våras att Jan Brithon slutar som landstingsdirektör när hans förordnande går ut till årsskiftet är det först nu sökandet efter en efterträdare påbörjas på allvar. Inge Eriksson, ordförande i Västmanlands läkarförening, som tidigare krävt Jan Brithons avgång, vill tona ner den kritik mot honom som lokalföreningen tidigare kommit […](0 kommentar)

Apoteket nekar till att lämna uppgifter till Konkurrensverket

Apoteket sa förra veckan nej till att svara utförligt på de detaljerade frågor som Konkurrensverket ställt angående bolagets framtida åtgärder inför avvecklingen av apoteksmonopolet, se LT nr 34. Apotekets VD Stefan Carlsson säger att uppgifterna är känsliga att lämna ut inför framtida konkurrenter. Bolaget svarar att eftersom Konkurrensverkets frågor inte föranletts av misstankar om överträdelse […](0 kommentar)

Aktuellt

Vad frågar läkare dig oftast om?

– Det handlar ofta om det som tangerar det privata, vad som är avdragsgillt. Men det är kanske inte de väsentligaste frågorna. Vad svarar du? – Man ska akta sig för att konstruera situationer där man försöker få avdrag för privata kostnader. Många säger då »men alla andra gör ju så«. Men vid riktade skattekontroller […](0 kommentar)

En onkologs väg till ett tobaksbolag

Det var för ett drygt år sedan som Lars Erik Rutqvist lämnade sin tjänst på onkologkliniken på Huddinge sjukhus. Då hade nyligen Huddinge Universitetssjukhus och Karolinska sjukhuset fusionerat till det jättestora Karolinska universitetssjukhuset. En sammanslagning som Lars Erik Rutqvist trott på och varit entusiastisk inför. – Jag hade under mina år på Huddinge sett vilken […](0 kommentar)

Morgonluft för starta eget-planer

Starta eget-kursen har inte hållits sedan 2002, men i år ges den vid tre tillfällen på grund av efterfrågan. Intresset beror nog på att det händer mycket i landstingen just nu, tror Cecilia Curtelius Larsson och Anna Lindvall, jurister på Läkarförbundet. De arrangerar kursen tillsammans med en revisionsbyrå. – Intresset bland läkare att starta eget […](0 kommentar)

»Avlönad men inte köpt«

Är snus en hälsofarlig tobaksprodukt som till varje pris bör undvikas, inte minst för att det kan fungera som inkörsport till cigarettrökning? Eller är snus i jämförelse med cigaretter ganska harmlöst för hälsan och ett lämpligt alternativ för dem som vill sluta röka? Debatten har böljat fram och tillbaka de senaste åren med vetenskapliga rön […](0 kommentar)

Starkt stöd i Läkarförbundet för nationellt styre av vården

Det omdebatterade statliga förslaget om sex till nio storregioner, som avrapporterades i Mats Svegfors statliga utredning, skapade under våren diskussioner inom fackliga kretsar. Vad tycker egentligen Läkarförbundet i frågan? Hur sammanfaller utredningsförslaget med Läkarförbundets politiska sjukvårdsprogram från 2004? På förbundets senaste centralstyrelsemöte, den 30 augusti, klubbades ett tydligt ställningstagande, menar Kåre Jansson. – Det finns […](0 kommentar)


Fler lokala avstegsavtal behövs

Det är den linje som gäller. Det beslutade Läkarförbundets centralstyrelse förra veckan. – Vi behöver lösa arbetstidsfrågan. Vi kan inte acceptera att arbetsgivaren vill skriva bort den i de allmänna bestämmelserna, säger förbundsordförande Eva Nilsson Bågenholm. Arbetsgivarparten SKL har redan kommit överens med de andra fackförbunden Kommunal, SSR och SKTF om en skrivning i de […](0 kommentar)