Nr 37 2007

Kultur

Tortyrens offer mitt i bland oss – utmaning för läkare

Den tystlåtna blonda kvinnan heter Hanna. Med nollställd min och mekaniska rörelser sköter hon sina monotona sysslor på den irländska textilfabriken. I lunchrummet sitter hon ensam vid ett avsides bord och äter samma mat ur plastlådan dag efter dag: tre bitar friterad kyckling, ris och ett halvt äpple till efterrätt. När arbetskamraterna vid borden intill […](0 kommentar)

Defibrillatorn – en chockartad historia

Defibrillering av hjärtflimmer med hjälp av defibrillatorer har utförts på människor i drygt 50 år. Tekniken har en fascinerande historia. Den har utvecklats på ett kraftfullt sätt med interna defibrillatorer och enkla halvautomatiska defibrillatorer, »hjärtstartare«, som kan användas av icke sjukvårdsutbildad personal. Ett särdeles dramatiskt inslag i TVs läkarserier är behandling av hjärtstopp med defibrillator. […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Sorgereaktionen
under lupp

Sigmund Freud myntade begreppet »sorgearbete« utifrån sin uppfattning att sorg innebär ett arbete vars funktion är att avskilja de överlevande från den döde. Sedan dess har olika teorier bildat skola, men en uppfattning som delas av de flesta är att sorgeprocessen innefattar en förflyttning genom olika faser. Bowlby [1] och Parkes var först med att […](0 kommentar)

Nya Rön

Inget genombrott i behandlingen av operabel ventrikelcancer

Har du angripit en fruktdessert med fem valnötter och fem vindruvor med plastbestick och dragit slutsatsen att plastbestick klarar hälften av alla valnötter? Det finns risk att sådana tankegångar gjort att resultaten av MAGIC-studien i Storbritannien [1] hälsats som ett stort genombrott i behandlingen av ventrikelcancer och att dess cytostatikaregim ibland anses utgöra en etablerad […](0 kommentar)

5,3 procents global ADHD-prevalens

Prevalensen av ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, för barn och ungdomar världen över är 5,3 procent – i alla fall om man ska tro en metaanalys presenterad i American Journal of Psychiatry. Författarna har med hjälp av databasen Medline identifierat drygt 300 artiklar i ämnet publicerade 1978–2005. Dessa har författats av forskare från hela världen. […](0 kommentar)

MS-patienter och autoimmun sjukdom

Såväl sjukdomsutvecklingen som orsaken till att vissa drabbas av multipel skleros (MS) är ofullständigt känd. Mycket tyder på att MS är autoimmun, men frågetecken finns. Forskare från Kanada och Storbritannien har i en studie undersökt om det finns ökad förekomst av andra autoimmuna sjukdomar bland MS-patienter eller deras släktingar, vilket borde vara fallet om MS […](0 kommentar)

ApoB/ApoA-I-kvoten inte bättre riskmarkör än totalkolesterol/HDL-kvoten

Debatten om apolipoproteiner som riskmarkörer för hjärt–kärlsjukdom har varit livlig nationellt [1, 2] och internationellt [3, 4]. Tidigare jämförande studier av det prediktiva värdet av apolipoproteiner och traditionella lipidmått har givit motstridiga resultat och varit begränsade genom att de har genomförts hos endast ena könet eller har saknat ett eller flera av de relevanta lipidmåtten. […](0 kommentar)

Läkare utan läkarutbildning

I många länder finns verksamma kliniker som utför arbetsuppgifter motsvarande en läkares men som saknar läkarutbildning. Lancet har analyserat fenomenet »non-physician clinician« eller NPC i 25 afrikanska länder där det är vanligt förekommande. NPC har förskrivningsrätt, ställer diagnoser och fattar beslut kring behandling. Det är ingen marginell företeelse; i nio av de analyserade länderna fanns […](0 kommentar)

Äldre föräldrar, låg födelsevikt och syrebrist under fosterstadiet ökar risken för autism

Autism är en neuropsykiatrisk störning med oförmåga till ömsesidigt socialt samspel och kommunikation och tar sig uttryck i stereotypa aktiviteter. Familjeförekomst av sjukdomen är en stark riskfaktor och den genetiska forskningen expansiv. Från molekylärgenetiska studier av autism finns indikationer på kandidatgener (tex RELN, WNT2) som har en viktig roll i hjärnans tidiga utveckling. Andra viktiga […](0 kommentar)

Maniska episoder
förstör grå substans

Maniska och depressiva episoder hos patienter med bipolär sjukdom leder till destruktion av hjärnans gråa substans. Det visar en studie som presenteras i Journal of Biological Psychiatry och som refereras i News@Nature. Studien bygger på 20 individer med bipolär sjukdom och 21 friska kontroller matchande individerna med bipolär sjukdom avseende bla kön och ålder. Samtliga […](0 kommentar)

Fluglarver kan utplåna
MRSA i fotsår

Behandling med fluglarver har gamla anor. Man observerade att sårade soldater med fluglarver i sår fick renare sår. Senare användes fluglarver i sårbehandling men försvann då antibiotika kom. Larverna till guldflugan (Lucilia sericata) odlas sterilt. Kring tio larver per cm2 appliceras i såret. När larverna tillväxer påverkas nekrotisk, men inte frisk, vävnad, och såret desinficeras […](0 kommentar)

Endast på webben

Särläkemedel till få
eller hjälp till många?

Inom prioritering och hälsoekonomi används begreppet alternativkostnad flitigt. Priset på en behandling är inte i sig så intressant. Frågan är istället vad pengarna annars hade räckt till, vad som väljs bort. Den har blivit högaktuell genom den uppmärksammade hanteringen av Kalle Dejemyr, en ung man med Hunters sjukdom. Vad väljer Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms landsting eller […](0 kommentar)

Gratis folsyratabletter
till fertila kvinnor

Beslutet kom efter en lång tids debatt om huruvida man skulle införa obligatorisk folsyraberikning av till exempel mjöl, som bland annat USA och Kanada har gjort. Men Livsmedelsverket valde istället en unik linje, alltså att alla kvinnor mellan 18 och 45 år ska få möjlighet att gratis kvittera ut en årsförbrukning folsyra i taget på […](0 kommentar)

Högsta prioritet för fysisk aktivitet

– Mycket fakta visar på nyttan med fysisk aktivitet både som primär- och sekundärprevention, dessutom är det en billig verksamhet. Det säger Lars Wallentin, professor i kardiologi och ordförande för faktaarbetet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård, som presenterades den 12 september. I riktlinjerna, som än så länge är preliminära, föreslås bland annat att primär […](0 kommentar)

Höga kostnader för utomlänspatienter

Läs artiklarna »Patientexport« ökad kostnad för landsting Ökad infektionsrisk vid höftoperationer utanför länet »Vi har inte upplevt att det finns några problem«(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Dagens astma- och KOL-terapi har glömt perifer bronkrelaxation

Kahn gjorde en medicinskt viktig upptäckt när han år 1907 visade att adrenalin relaxerar glatt luftvägsmuskulatur [1]. Han blev därmed också pionjär för farmakologisk funktionell bronkdilatation, som hade sin uppgång, och tillbakagång, under 1900-talet. Dagens forskning är nämligen mer inriktad på molekylär reglering av luftvägens glatta muskelceller [2] än på funktionell farmakologi för relaxation och […](0 kommentar)

Metoder för att främja fysisk aktivitet

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har gjort en systematisk litteraturöversikt som sammanfattar det vetenskapliga underlaget rörande metoder som kan tillämpas inom hälso- och sjukvåden för att främja fysisk aktivitet [1]. Rapporten vänder sig i första hand till sjukvårdspersonal men även till personal inom skola, friskvård och frivilligorganisationer, till beslutsfattare på administrativ och politisk nivå […](0 kommentar)

Icke-interventionsstudier ger goda möjligheter till uppföljning

Intresset för att studera läkemedels effekter och biverkningar i den kliniska vardagen har ökat högst påtagligt under senare år. Det finns flera anledningar till denna utveckling. I det kliniska prövningsprogrammet inför godkännande av nya läkemedel dokumenteras effekt och säkerhet i strikt selekterade patientgrupper med fasta doseringsregimer under en begränsad tidsperiod; ett scenario som ofta inte […](0 kommentar)

MODY – en autosomalt dominant form av diabetes

Många minns nog »maturity onset diabetes of the young« (MODY) som någon udda form av diabetes som omnämndes i förbifarten under läkarutbildningen. Dock har de senaste årens molekylärbiologiska utveckling och möjligheten till genetisk testning avsevärt ökat intresset för denna diabetesform. Det är idag möjligt att klassificera diabetes på ett mycket mer nyanserat sätt än tidigare. […](0 kommentar)

Hjärtinfarkt med normala kranskärl vanligt hos kvinnor

En hjärtinfarkt förorsakas av ruptur av ett ateromatöst plack eller endotelerosion i ett kranskärl. Kärlskadan leder till trombosbildning som helt eller delvis ockluderar kärlet, varvid ischemi uppkommer i den berörda delen av hjärtmuskeln, vilket oftast resulterar i centrala bröstsmärtor. Diagnosen hjärtinfarkt konfirmeras med förhöjda nivåer av hjärtskademarkörer i form av troponin I eller T i […](0 kommentar)

Spetsade drinkar och droger vid våldtäkt mer myt än verklighet

Det har under de senaste åren blivit relativt vanligt att sjukvården eller polisen kontaktas av personer som uppger att de blivit drogade av någon okänd eller flyktigt känd person [Anders Stolpe, Göteborg, pers medd; 2007]. Drogningen har oftast ägt rum i samband med festande, antingen ute på krogen eller i hemmet. Efter drogningen har någon […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Svåra arbetsförhållanden friar inte läkaren från ansvar

Det framhåller Ansvarsnämnden i sin fällande motivering i tumörfallet i den förra artikeln. B pekade i sitt yttrande till nämnden på en svår arbetssituation på PVJ. Familjeläkarna i distriktet delar på jouren vid PVJ, vilket vanligen innebär ett par kvälls- eller helgpass i månaden. Förutom en primärjoursläkare på plats på akutmottagningen kl 18–24 finns en […](0 kommentar)

Två hudläkare borde ha tagit biopsier – missade skivepitelcancer

Den 58-åriga kvinnan sökte den 9 december 2005 hudläkare X för ett sår på bröstet som inte ville läka. Såret hade funnits ett år och hade en vallartad kant med central krusta och en diameter på 8 mm. X ställde diagnosen basalscellscancer och gav fotodynamisk terapi (PDT). Den 16 december gav hon fortsatt PDT. Kraftfulla […](0 kommentar)

Migrän var kärltumör i lillhjärnan

Den 40-åriga kvinnan sökte vid en vårdcentral den 12 juli 2004 på grund av en övergående huvudvärksattack och ordinerades läkemedel mot migrän av distriktsläkare A. Den 12 oktober 2005 besökte hon honom på nytt med anledning av tilltagande besvär med huvudvärk. Den 3 mars 2006 besökte kvinnan en annan läkare vid vårdcentralen på grund av […](0 kommentar)

LT debatt

Psykiatrin räddar liv – »misslyckade« fall ger inte en rättvisande bild

Socialstyrelsen publicerade den 19 juli en sammanställning av »beslut« rörande 153 av 367 självmord som under 2006 anmälts enligt Lex Maria. En rad brister har identifierats rörande rutiner för självmordsriskbedömningar, dokumentation, samverkan, informationsöverföring, kontinuitet, kompetens, vårdprogram–vårdplaner samt tillsyn–övervakning. »Jag är överraskad att det är så enkla grejer som det stupar på«, uttalade medicinalrådet Helena Silfverhielm […](0 kommentar)

Kirurgi mot fetma – en droppe i havet

Den svenska SOS-rapporten, som publicerades i slutet av augusti 2007 och som väckt uppmärksamhet världen över, visar entydigt att fetmakirurgi reducerar dödligheten hos individer med grav fetma och dessutom har en rad andra gynnsamma effekter på fetmarelaterade sjukdomar, inklusive livskvalitet [1]. Den mediala uppståndelsen ledde till en rad rubriker där man betonade att fetmakirurgi var […](0 kommentar)

Debatt och brev

Vem tror 2007 att monopol och planekonomi ger hög kvalitet i vården?

Idag utförs vård och omsorg till 90 procent av offentliga monopol inom kommuner och landsting i Sverige. I ett europeiskt perspektiv är det en mycket hög andel offentliga monopol. Svensk sjukvård och omsorg har på vissa plan mycket hög kvalitet, men stora brister när det gäller aspekter som tillgänglighet och bemötande. Det visar ett antal […](0 kommentar)

Duger erfarenhet?

Min artikel i Läkartidningen 32–33/ 2007 (sidan 2263) hade två fokus: 1. »Privatiserings«-motståndarna tenderar att genast stjälpa seriös debatt genom att föra fram USA som avskräckande exempel. USA är rimligen inte aktuellt som modell för en förändring av den svenska sjukvården, eftersom bättre lösningar finns på närmare håll. 2. Svenska sjukvårdshuvudmän är idag bättre på […](0 kommentar)

Jaktlagens medlemmar kontrollerar varandra!

Intressant diskussion om intyg och undersökning av jägare för vapenlicens. Har jagat i samma jaktlag strax utanför Östersund i mer än 15 år. Är nu en av två jaktledare i detta gäng på 18 personer som känner varandra väl. Många har växt upp tillsammans och bor i samma by. En del är arbetskamrater. Den som […](0 kommentar)

Nu är det RÖTT!

Som ni kanske märkt har Novo Nordisk stoppat försäljningen av Insulatard Penfill i Sverige. Varför gör man detta? Och varför gör man det utan diskussion med läkemedelskommittéerna, som arbetar för klok läkemedelsanvändning? Insulatard Penfill kostade 277 kr för 5 (gånger) 3 ml. Insulatard Flexpen kostar 324 kr för samma mängd. Skulle man följa Novo Nordisks […](0 kommentar)

Om att tjäna pengar på vård

Ideligen hör man att det skulle vara oetiskt att tjäna pengar på att göra sjuka människor friska. Varför? undrar jag. Finns det mycket bättre saker att tjäna pengar på? Det är fullt tillåtet att tjäna pengar på att göra friska människor sjuka eller till och med döda genom att tillverka, marknadsföra, transportera och sälja cigaretter. […](0 kommentar)

Minister med brister

Jag instämmer helt i Sven Brittons debattartikel »Sprutor som mutor« i Läkartidningen 30–31/2007 (sidan 2133). Några aspekter kan ytterligare framhävas. Han nämner den före detta folkhälsoministern Morgan Johansson. Denne har såväl i massmedierna som i propositionen till den ettåriga lag som möjliggjort för alla landsting att i samråd med kommuner inrätta sprutbytesverksamhet för narkomaner farit […](0 kommentar)

Apolipoproteiner bättre riskmarkör
än konventionella lipider

Vi vill med detta inlägg kommentera artikeln om apolipoproteiner som eventuellt nya kardiovaskulära riskmarkörer, som Ingelsson och medarbetare publicerat i JAMA [1] och som Ingelsson refererar i detta nummer av Läkartidningen [2]. Från den anrika Framinghamstudien presenterar Ingelsson nya data som talar för att apoB/apoA-I-kvoten är lika bra som totalkolesterol/HDL-kolesterolkvoten, men att denna apo-kvot inte […](0 kommentar)

Ledare

Avtal för etiskt samarbete

Läkemedelsföretag och läkare har under många år haft ett nära och viktigt samarbete. För att garantera parternas oberoende ställning finns ett regelverk kring formerna för dessa samarbeten. Sedan den 1 april 2007 gäller en ny, reviderad överenskommelse mellan Läkemedelsindustriföreningen, LIF, och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Läkarförbundet och LIF har därefter träffat ett avtal som […](0 kommentar)

Arbetstiderna måste regleras lokalt!

Årets avtalsrörelse för läkarna är åter i gång efter sommaruppehållet. Frågan gäller alltjämt om hur avsteg från Arbetstidslagens regler för dygnsvila ska hanteras i läkarnas kollektivavtal . SKL har gjort flera försök att hantera frågan på central nivå. Försöken har främst stupat på att det är omöjligt att i en central reglering bedöma effekter i […](0 kommentar)

Partnervalets biologi

I flertalet kulturer är mannen i ett parförhållande oftast äldre än kvinnan. En traditionell förklaring har varit att kvinnor väljer en äldre man som en säkrare familjeförsörjare. Detta ekonomiska argument borde dock spela mindre roll i dagens samhälle, vilket väcker frågan om huruvida det finns en evolutionär biologisk programmering i partnervalet. Den evolutionära vinsten skulle […](0 kommentar)

Aktuellt

»Patientexport« ökad kostnad för landsting

En rundringning som Läkartidningen har gjort till tio landsting visar att kostnaderna för utomlänspatienter på många håll ökar, till exempel i Östergötland, Uppsala, Örebro och Västerbotten. I andra landsting är kostnadsbördan konstant. Tyngst är det för ortopedin. Olle Svensson, enhetschef på ortopedkliniken i Umeå, Västerbottens läns landsting, är oroad över utvecklingen. När han går igenom […](0 kommentar)

Ökad infektionsrisk vid höftoperationer utanför länet

Ända sedan 2004, då utomlänspatienterna blev ett eget avsnitt i årsrapporterna från registret, kan en trend skönjas. Fler omoperationer på grund av djupa infektioner och proteser som hoppar ur led märks bland de patienter som opereras med total höftprotes jämfört med dem som opereras vid hemsjukhuset, se Tabell 1. Och sambandet förstärks i 2006 års […](0 kommentar)

Majoriteten av remissinstanserna emot obligatorisk folsyraberikning

I SBUs rapport ställs två alternativa vägar mot varandra: Antingen att införa obligatorisk berikning eller att inta en avvaktande position i frågan, men att aktivt följa kunskapsutvecklingen på området, i synnerhet när det gäller riskerna för cancer. Livsmedelsverket har också önskat synpunkter på hur informationsinsatser om folsyratillskott till kvinnor i fertil ålder skulle kunna utformas […](0 kommentar)

SFAI väntas acceptera propofolsedering utan anestesiläkare

– Vi har varit tveksamma, men det pågår mycket sedering där ute och vi borde ange en riktning, säger SFAIs ordförande Sigga Kalman. Frågan aktualiserades i vintras. Då fick Liljeholmsmottagningen i Stockholm ett hedersomnämnande av Stockholmslandstinget för införande av sjuksköterskestyrd propofolsedering vid endoskopi. Det hade inneburit smärtlindring för patienterna och ett snabbare patientflöde. Men inom […](0 kommentar)

Folsyra åt folket?

– Amerikanska studier visar att bara ett par år efter att man börjat berika mjöl så går incidensen av kolorektal cancer upp. Det finns ingen bättre förklaring än att det är kopplat till folater. Det säger Göran Hallmans, professor vid institutionen Folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet och medlem i Livsmedelsverkets expertgrupp för kost […](0 kommentar)

»Svårt att veta om nyttan överväger riskerna«

Rapporten var en litteraturöversikt som ställde nyttan i form av minskat antal foster med neuralrörsdefekter mot risken i form av fler tvillinggraviditeter. Även om SBU berör andra risker, till exempel ökad incidens för tjocktarmscancer så ingick inte det i den systematiska översikten. SBUs slutsatser var att berikning av mjöl visserligen minskar incidensen av neuralrörsdefekter, men […](0 kommentar)