Nr 39 2007

Kultur

Tomas Böhm – psykoanalytikern med många historier att berätta

Läkare som skriver skönlitteratur brukar oroa litterära smakdomare genom att skriva bra böcker utan att tillhöra kretsen av »riktiga författare«. »Riktigt trevligt skrivet – för att vara av en läkare«, kan det heta i recensioner av en läkarberättad skröna, och den nedlåtande undertonen är det svårt att inte låtsas om. Världslitteraturen har visserligen många exempel […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Stor operationsvolym gagnar patienterna

Operation är den enda etablerade behandling som ger chans till bot vid matstrupscancer. Operationen är dock ett av de mest avancerade kirurgiska ingreppen, och forskning har etablerat ett tydligt samband mellan stor operationsvolym och bättre korttidsresultat vad gäller dödlighet och komplikationer. England har världens högsta andel nyinsjuknande i den snabbt ökande tumörformen körtelcancer (adenokarcinom) i […](0 kommentar)

Nya Rön

Gen bakom typ 1-diabetes funnen

Forskare från USA och Kanada har identifierat en gen som ökar risken för att bäraren ska drabbas av typ 1-diabetes; detta enligt en studie som presenteras i tidskriften Natures nätupplaga. Genen i fråga går under namnet KIAA0350 och finns lokaliserad på kromosom nummer 16. Den har identifierats med hjälp av så kallad genome wide association […](0 kommentar)

Strikt perioperativ kontroll av blodsocker saknar evidens

Strikt reglering av blodsockervärdet till 6,1 mmol/l efter kirurgi kan förbättra prognosen [1] och har blivit praxis inom postoperativ intensivvård. Det finns dock ingen konsensus om hur tidigt behandlingen måste startas. I en ny studie om blodsockerkontroll vid hjärtkirurgi fanns det ingen vinst i att redan perioperativt sänka blodsockervärdet till 4,4–5,6 mmol/l, jämfört med att […](0 kommentar)

Koffein neuroprotektivt hos äldre

Koffein tycks bromsa kognitiv försämring hos äldre kvinnor utan demens – i alla fall om man ska tro en artikel i Neurology. Forskarna, från Frankrike, har utgått från 4200 kvinnor och 2800 män, samtliga över 65 år och hemmahörande i tre franska städer. Dessa genomgick kognitiv testning vid studiens början samt efter två och fyra […](0 kommentar)

Gen påverkar emotionella minnen

En gen som påverkar hur väl vi minns emotionellt laddade minnen har identifierats. Det är forskare från Schweiz som i en artikel i Nature Neuroscience lyfter fram genen ADRA2B, som spelar en roll i omsättningen av noradrenalin i hjärnan. En särskild variant av genen leder till att bäraren minns emotionellt laddade händelser bättre än bärare […](0 kommentar)

Grapefrukt ökar risken för bröstcancer

Att äta en grapefrukt om dagen leder till att risken för bröstcancer ökar med upp mot 30 procent. Det visar en studie från USA. Att höga halter av östrogen leder till ökad risk för bröstcancer är välkänt. Grapefrukt innehåller ett ämne som inhiberar enzymet cytokrom P450 3A4 (CYP3A4). Det är sedan tidigare känt att just […](0 kommentar)

Skelettet påverkar blodsocker och vikt

Skelettet kan påverka såväl produktionen av som känsligheten för insulin; detta enligt en studie presenterad i tidskriften Cell. Det är forskare från Columbiauniversitetet i USA som gjort upptäckten kring skelettets endokrina funktion vid försök på möss. Osteoblasterna (vars huvudsakliga funktion är att stimulera till benuppbyggnad) utsöndrar ett hormon, osteokalcin, och detta leder till ökad produktion […](0 kommentar)

Flutikason bättre än montelukast vid underhållsterapi av lindrig astma

Den rekommenderade initiala läkemedelsbehandlingen vid astma är inhalationssteroider http://ginasthma.com . Då behandlingseffekt uppnåtts är det viktigt att trappa ned till lägsta underhållsdos för att minska biverkningar. De flesta nedtrappningsstudier har gjorts på patienter med medelsvår och svår astma. Det har varit önskvärt att studera alternativ till inhalationssteroider, tex leukotrienantagonister, som är enkla att ta som […](0 kommentar)

Diagnostik av CVK-relaterad bakteriemi

Central venkateter (CVK) används ofta för tillförsel av läkemedel och vätska till svårt sjuka patienter. Materialet i katetern är ofta ganska vävnadsvänligt, vilket innebär att katetern kan sitta kvar i veckor till månader. Men att katetermaterialet är vävnadsvänligt innebär också ofta att bakterier binds till katetern och att patienten kan få en kateterassocierad sepsis. För […](0 kommentar)

Schemaifyllning ger svagt stöd för etiska beslut i kliniken

Daniel Sokol, brittisk etiklärare, argumenterar för att det i vissa fall är moraliskt acceptabelt att läkare bär sig bedrägligt åt mot patienter. Han har tillverkat en algoritm, bestående av ett sjustegsflödesschema, tänkt som stöd för kliniker för att avgöra när man kan sätta sig över plikten att vara ärlig och för att användas i undervisning. […](0 kommentar)

Kombination av SSRI och KBT gav inga fördelar

Kombinationen serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och kognitiv beteendeterapi (KBT) är inte bättre än enbart behandling med SSRI av depression hos ungdomar. Det visar en studie från Storbritannien som presenteras i BMJ. Forskarna har utgått från 208 barn och ungdomar i åldrarna 11–17 år med vad som diagnostiserats som medelsvår eller svår depression. I gruppen ingick individer med […](0 kommentar)

Aktuellt

Marie Åsberg tar över riktlinjer för utmattningssyndrom

Den nya arbetsgruppen blir den tredje som arbetar med sjukskrivningsriktlinjer för utmattningssyndrom åt Socialstyrelsen. – Vi känner behov av att få in nya personer för att få in andra synvinklar, säger Anna Ericsson, ny projektledare på Socialstyrelsen. På frågan varför Marie Åsberg, som tidigare har varit en av Socialstyrelsens experter på utmattningssyndrom, inte varit med […](0 kommentar)

Örebro ansöker på nytt om läkarutbildning

I Stockholms sjukvårdsregion (inklusive Gotland) går det knappt 7 000 invånare på varje läkarutbildningsplats på Karolinska institutet. I norra sjukvårdsregionen behöver inte fullt 6 000 invånare dela på varje läkarstudent i Umeå. I Uppsala–Örebro-regionen däremot måste mer än 13 000 invånare samsas om varje läkarstudent i Uppsala. Den bakgrunden utgör ett av Örebro universitets argument […](0 kommentar)

»Pengar för AT och ST också«

Eva Nilsson Bågenholm, ordförande i Sveriges Läkarförbund, är ganska ljum i sitt uttalande om regeringes höstbudget. Hon tycker att nu när det går så pass bra för Sverige är det synd att inte regeringen satsar på en bra hälso- och sjukvård i allmänhet, och till exempel psykiatri i synnerhet. – Jag hade hoppats på lite […](0 kommentar)

Finsk företagshälsovård lotsar i rehabprocessen

Företagshälsovårdsläkaren Doris Ignatiew skakar på huvudet, hon känner igen mönstret hos patienten hon nyss haft i besöksstolen. Dagiskokerska, nära pensionsåldern, ledbesvär och sömnproblem. Många av patienterna som kommer till den kommunala hälsocentralen Kungsvägens arbetshälsa mitt i Borgå centrum, fem mil utanför Helsingfors, berättar likartade historier om förslitningar, värk och stress. Och om upplevelsen av att […](0 kommentar)

SBU startar upplysningstjänst

I regeringens budgetproposition finns 2 miljoner kronor årligen avsatta till Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) för att utveckla en upplysningstjänst till vården. Måns Rosén, direktör på SBU, är nöjd med regeringens budget men inte helt överraskad. – Jag har förstått att departementsledningen varit positiv till vår idé, säger han. SBU har utarbetat en skiss […](0 kommentar)

Från fokus på arbetsmiljön till dagens inriktning på individen

Ska företagshälsvården ägna sig åt vård av enskilda, eller förebygga skada inom hela organisationer? Behövs en lagstiftning om anställdas rätt till företagsvård, och ska i så fall vården subventioneras? Staten har genom åren haft problem med att definiera företagshälsovårdens roll i samhällsbygget. Det var i samband med den ekonomiska krisen i början av 1990-talet, som […](0 kommentar)

Företagshälsovård ska bidra
till färre och kortare sjukfall

I budgetpropositionen föreslås 3,4 miljarder kronor gå till att utveckla företagshälsovården under tre år (summan ska dock delas med en ny rehabiliteringsgaranti, se nästa sida). Det är helt i enlighet med vad utredaren Anna Hedborg och hennes kommitté för framtidens företagshälsovårdsutbildning har föreslagit (se nedan). Företagshälsovården ska i framtiden alltså också kunna erbjuda primärsjukvård. Enligt […](0 kommentar)

Fyra hjärt-kärlregister blir ett

Beslut att arbeta vidare mot detta togs vid årsmötet för RIKS-HIA, SEPHIA och SCAAR förra veckan. Motsvarande beslut har tagits vid Svenska hjärtkirurgiregistrets årsmöte. Definitivt beslut fattas nästa år. Det nya registret föreslås få namnet SWEDEHEART. De fyra registren berör i stor utsträckning samma patienter. Ett samgående skulle bland annat minska dubbelarbete vid inmatning av […](0 kommentar)

Hässleholms sjukhus
kan bli personalkooperativ

Initiativet kommer från ledningsgrupperna för respektive förvaltning och har sin utgångspunkt i ett planerat forskningsprojekt där samspelet mellan primärvård, närsjukvård och sjukhusbunden vård ska utvärderas. Reaktionerna från personal och ansvariga sjukvårdspolitiker i Region Skåne är försiktigt positiva, men präglas också av ovisshet och oro. – Vi tror på modellen med ett personalkooperativ, att vården blir […](0 kommentar)

Svenskarna mest allergiska i hela EU

Detta enligt den senaste Eurobarometern, EUs stora opinionsundersökning om hälsa, gällande 2006. Omkring 25 000 personer tillfrågades, varav 1 000 svenskar. Generellt bedömde 80 procent av svenskarna sin generella hälsa som god eller mycket god, medan snittet för EU var 73 procent. Samtidigt fanns Sverige bland länderna med den högsta andelen medborgare som får någon […](0 kommentar)

Förbundets fritidshus säljs

Förbundet har ett 40-tal sådana fritidshus som förbundets medlemmar kan hyra. Hälften ligger i Duved. Övriga ligger i Skanör, Haut de Cagnes på franska rivieran och i San Agustin på Gran Canaria, se www.slf.se. – Vi har en del hus som inte används särskilt mycket och som kräver stora resurser att underhålla. Sammantaget är inte […](0 kommentar)

Endast på webben

Nya sjukskrivningsriktlinjer från Socialstyrelsen

Urvalet av diagnoser som finns med i dokumentet är gjort med tanke på hur vanliga de är som orsak till sjukskrivning. – Vägledningen som vi ger ut idag är ett stöd när läkaren ska göra en individuell bedömning i mötet med patienten. Erfarenheten visar att en väl avvägd aktivitet ofta är gynnsamt för tillfrisknandet, säger […](0 kommentar)

Företagshälsovården ska bli mer aktiv i sjukskrivningsprocessen

Läs artiklarna Finsk företagshälsovård lotsar i rehabprocessen Företagshälsovård ska bidra till färre och kortare sjukfall Från fokus på arbetsmiljön till dagens inriktning på individen(0 kommentar)

D-vitaminbrist ökar kardiovaskulär risk

Redan på 1980-talet påvisade svenska forskare samband mellan D-vitaminnivåer, blodtrycksreglering och insulinkänslighet. Hypotesen om ett samband mellan D-vitaminstatus och kardiovaskulära riskfaktorer/metabola syndromet formulerades kanske först av Lind och Ljunghall, senare av Boucher. En utvidgning till att gälla kardiovaskulär sjuklighet överlag har framförts av Zittermann och Holick. Omfattande data stöder hypotesen, och rimliga mekanismer har dokumenterats […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Sjukvården har möjlighet
att påverka sjukskrivningarna

Staten och dåvarande Landstingsförbundet har tecknat en överenskommelse om åtgärder för att minska sjukfrånvaron. För de insatser som genomförs under treårsperioden 2006–2008 lämnar staten enligt fastställda villkor i överenskommelsen ekonomiskt bidrag till landstingen. I länsvisa överenskommelser med Försäkringskassan ska landstingen förbinda sig att »vidta strukturella åtgärder för att ge sjukskrivningsfrågorna ökad prioritet inom hälso- och […](0 kommentar)

Okänt hur mycket astma och allergier kostar samhället

Astma och allergier tillhör de vanligaste kroniska sjukdomarna i världen. De drabbar en stor del av befolkningen och medför stora samhällsekonomiska kostnader. Prevalensen av dessa sjukdomar har ökat under de senaste decennierna i Sverige liksom i övriga delar av världen [1]. Vissa studier pekar dock på att ökningen i prevalens/incidens av astma kan ha börjat […](0 kommentar)

HPV-test gör cellprovstagningmer träffsäker

Etiologin och patogenesen vid cervixcancer är nu ganska utförligt klarlagda. Persisterande infektion med vissa typer av humant papillomvirus (HPV) är huvudorsaken till cervixcancer, även om andra miljö- och värdrelaterade faktorer dessutom spelar in. Infektion med högrisktyper av HPV (HR-HPV), dvs HPV 16, 18, 31, 33, 35, 45, 51, 52, 56, 58, 59 och 68, är […](0 kommentar)

Kort telomerlängd
markör för tidigt
vaskulärt åldrande

»You are as old as your arteries« (Scott M Grundy, 1999). Det finns en rad väletablerade, traditionella riskfaktorer för hjärt–kärlsjukdom, framför allt hypertoni, hyperlipidemi, rökning och diabetes, vilket nyligen belysts i ett dokument om prevention av aterosklerotisk hjärt–kärlsjukdom från Läkemedelsverket 2006 [1]. Till detta kommer en ökad ansamling av dessa sjukdomar i vissa familjer, vilket […](0 kommentar)

Blödning efter tonsillektomi
kan vara livshotande

I Sverige utfördes år 2004 enligt Socialstyrelsens patientregister 7143 tonsillektomier i slutenvård, och samma år inrapporterades 1330 operationer utförda i öppenvård. Den allvarligaste komplikationen till ingreppet är blödning. Den postoperativa blödningsrisken är 2–3,5 procent [1]. Risken för letal blödning kan, mycket grovt, uppskattas till en på 30000 [2]. I Sverige riskerar således ungefär en patient […](0 kommentar)

LT debatt

Offentlighetsprincipen exploateras

Offentlighetsprincipen är en hörnsten i vår demokrati – det skriver Janne Larsson i en pågående nätdebatt i BMJ. I detta uttalande har han rätt. Men själv visar han att det går att använda fri- och rättigheter för att äventyra oberoende patientnära forskning, just det som många ropar efter idag. Janne Larsson, som titulerar sig skribent […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

MR eller ny röntgen ska ordnas efter 10-14 dagar

En 22-årig kvinna föll och skadade höger handled den 13 juli 2006. Hon uppsökte jourläkarcentralen och fick remiss till röntgen vid ett universitetssjukhus där hon samma dag röntgades av en radiolog. Han fann ingen skelettskada. På grund av fortsatt smärta uppsökte hon den 20 juli vårdcentralen. Hon undersöktes av en doktor, som noterade att smärtan […](0 kommentar)

»Omdömeslöst utföra ingreppet utan att behärska tekniken«

En 16-årig pojke hade en skada i vänster handled med bland annat instabilitet som följd. Den 29 mars 2005 opererades han av en specialist i ortopedisk kirurgi. Denne avlägsnade stabiliserande strukturer i leden utan att göra någon stabiliserande rekonstruktion. Pojken fick senare, den 1 juni 2006, genomgå en ny operation på handkirurgiska kliniken vid ett […](0 kommentar)

Inte bara lidande – felen kostar jättesummor

De allvarliga felen inom vården kostar lidande för patienter och personal. Men felen kostar också mycket stora resurser – inte minst ekonomiska. Det handlar om jättesummor. Här ska vi bara ge några exempel på det bland de analyserade fallen vid Akademiska sjukhuset: – En patient med förträngning på halspulsådern fick en pares vid sotning. Svalgparesen […](0 kommentar)

Händelseanalyser avslöjar
stora brister i patientsäkerheten

Händelseanalyserna går till så att alla som berörs av en negativ händelse, inklusive patienten eller någon anhörig, kallas till intervju. – Det är självklart att vi i Sverige ska involvera patienter/anhöriga i arbetet med händelseanalyserna. Vi ska ha en helt öppen redovisning av det som kommer fram och vad vi avser att ändra för att […](0 kommentar)

Missförstånd på missförstånd nära döda både mor och barn

En 39-årig kvinna med preeklampsi i graviditetsvecka 32 bedöms av den gynekologiska bakjouren behöva bli snittad inom någon timme. Gynprimärjouren kontaktar anestesiprimärjouren, som konstaterar att APTT- och PK-prov saknas. Kvinnan har i ett prov som är taget två timmar tidigare normala trombocyter. Misslyckade intubationsförsök Anestesijouren frågar gynprimärjouren om man kan ta APTT- och PK-prov och […](0 kommentar)

Borde ha reagerat på att dosen Ebixa blev alldeles för hög

Den 79-årige mannen är multisjuk med Alzheimers sjukdom och hade bromsmedicinen Ebixa. Då han skrevs in på sjukhuset den 19 november 2006 skrev ST-läkaren in fel dosering i medicinlistan. Dosen blev fyra gånger högre än avsett – en halv tablett 10 mg två gånger dagligen blev i stället två tabletter två gånger dagligen. ST-läkaren medgav […](0 kommentar)

Debatt och brev

Avregleringen av apoteksmonopolet – lär av Norge

Det är spännande att från Norge följa debatten om hur det svenska apoteksmonopolet ska avvecklas. I Norge har vi redan avreglerat vår apoteksmarknad med gott resultat, och därför är det intressant att notera hur förhållandena på den norska apoteksmarknaden används som referens och tillhygge i den svenska debatten. Reportaget i sommarens nummer av Läkartidningen redovisar […](0 kommentar)

Ja till läkarassisterad
självvald död

Thomas Flodin står som författare till ledaren i Läkartidningen 32–33/ 2007 med rubriken »Nej till läkarassisterat självmord!«. Vi utgår från att även Läkarförbundet står bakom denna olyckliga skrivning. Argumentationen går ut på att om en beslutskompetent patient begär att få avstå från behandling med dialys eller cytostatika tycks det till nöds gå an. Däremot, om […](0 kommentar)

Är det rätt att döda sin patient?

Gunnar Hagberg och Thomas Ljungdell har rätt i sin förmodan att LTs ledarsida uttrycker Läkarförbundets politik, syn eller åsikt om aktuella frågor. Sidan är inte till för privat tyckande. För detta finns debatt- och insändarsidor. Vad var då syftet med ledaren i 32–33/2007? För det första, att placera den aktuella svenska debatten om läkarens roll […](0 kommentar)

Slakta inte psykoterapeututbildningarna!

I maj 2007 publicerade Högskoleverket en utvärdering av samtliga psykoterapeututbildningar, universitetsanknutna såväl som enskilda, som leder fram till psykoterapeutexamen, alltså förutsättningen för att erhålla Socialstyrelsens legitimation som psykoterapeut. Resultatet var uppseendeväckande. Av sammanlagt 18 utbildningar befanns endast fyra vara av godtagbar kvalitet. Kanske ännu mera uppseendeväckande är den förströdda, knappt märkbara reaktion som granskningen fått […](0 kommentar)

Fortsatt förvanskning i sak

Josef Milerad fortsätter att förvanska sakfrågan: 1. Sakfrågan i Gillberg-affären handlar åter inte om ADHD utan om DAMP-forskningen. 2. Jag har aldrig förnekat »existensen av ADHD«. Jag utmanar Milerad genom att begära att han redovisar ett enda påstående från mig med denna innebörd. Vad jag framfört är att ADHD-kriterierna är godtyckliga och inte vetenskapligt validerade […](0 kommentar)

Frågan är hur granskningen ska gå till

Leif Elinders skepsis till BMJs redovisning av Gillberg-affären måste ses mot bakgrund av att artikeln kritiskt granskar hans del i konflikten. Man kan alltid diskutera detaljerna i en artikel, men de uppgifter som Leif Elinder nu tillbakavisar finns också dokumenterade i Vanna Beckmans bok »Strider under hjärnåldern«. Elinders uppfattning står mot två oberoende källor. Detta […](0 kommentar)

Gillberg-affären – forskning måste kunna granskas

Josef Milerad, Läkartidningens medicinske chefredaktör, framför på en ledarsida i Läkartidningen 36/2007 (sidan 2480) att Gillberg-affären handlat om »privata omständigheter« mellan »antagonister«, att forskningen berört »patienter«, att »scientologer« varit inblandade mm. Han har i BMJ hämtat sin kunskap från frilansjournalisten Jonathan Gornall (BMJ. 2007 Aug 25 http://www.bmj.com/cgi/content/full/335/7616/370 ). Ingenting av detta stämmer. I Elinders och […](0 kommentar)

Inget informerat samtycke inför rutinmässigt ultraljud heller

I Läkartidningen 36/2007 (sidorna 2507-8) beskriver Hallqvist Everhov och kollegor att kvinnor inte tycks ha tillräckligt underlag för ett informerat val inför fosterdiagnostik med olika former av karyotypering [1]. Vi vill här vidga problemområdet till att innefatta även rutinmässig ultraljudsundersökning. Under våren 2007 genomförde vi en kvalitativ studie [2], där syftet var att undersöka kvinnors […](0 kommentar)

Ledare

Pills for all ills

Läkemedelsprövningar utformas utifrån kraven på renodlade studiebetingelser. Studiedeltagarna behandlas med samma dos och under lika lång tid oberoende av ålder, kön, etnicitet eller genetiska skillnader i metabolism. När resultaten skall överföras till enskilda patienter är det ofta oklart om det finns skäl att individualisera behandlingen av vissa grupper. Detta gäller särskilt nya biologiskt högaktiva preparat, […](0 kommentar)

Smått och gott i budgeten för Sverige

Regeringens budgetproposition för 2008 innehöll många åtgärder för att få fler i arbete, vilket är bra. För hälso- och sjukvårdspolitiken avser man ändra målet till »Befolkningen ska erbjudas en behovsanpassad, tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet«. Målet är bra men svåruppnått om inte resurserna förstärks. Vårdens andel av BNP, inklusive kommunernas äldrevård, har under […](0 kommentar)

Utbilda fler? Ja, men med kvalitet!

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2008 att läkarutbildningen ska utökas med 330 platser, vilket innebär 60 nya platser varje år. Dessa platser kommer att fördelas mellan de sex universitet som idag har läkarutbildning med 20 platser vid Umeå universitet samt åtta platser vardera vid övriga fem universitet. Vad kommer detta att innebära för kvaliteten på […](0 kommentar)

Notiser

Få vill knoppa av i Stockholm

Stockholms läns landsting har hittills godkänt 168 husläkarmottagningar för så kallad auktorisering inom Vårdval Stockholm, och fler ansökningar ska bedömas under hösten. Såväl nya som gamla aktörer, även landstingets egna, måste ansöka om auktorisation för att verka som husläkare. Endast vid fyra av landstingets egna husläkarverksamheter har personalen anmält intresse för avknoppning. Dessa ligger på […](0 kommentar)

Brott mot LOU gav pengar till forskning

Barncancerfonden, Hjärt-Lungfonden och Hjärnfonden får dela på 8,3 miljoner kronor, en gåva från GE Healthcare, som i sin tur fått pengarna från en rättsprocess där Region Skåne brutit mot Lagen om offentlig upphandling, LOU, vid upphandling av en röntgenutrustning.(0 kommentar)

Klarläggande om hjälp till Irak

Angående artikeln »Försök att nå resolution om medicinsk hjälp till Irak« i Läkartidningen nr 38/2007 vill Fredrik Westerholm, Sida, göra ett klarläggande: Påståendet att Sida inte kunde gå med på formuleringen av resolutionen som den var stämmer inte. Sidas uppdrag var att som moderator hjälpa organisationerna i diskussionen, aldrig att skriva under någon resolution. Fredrik […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Läkemedelsinteraktioner med grapefrukt

Farmakologiska interaktioner [1] har beskrivits mellan grapefruktjuice och en rad olika läkemedel, t ex kalciumflödeshämmare, statiner och immunosuppressiva. Bakgrunden till dessa interaktioner är att fruktjuicen hämmar läkemedelsmetaboliserande enzymer – i synnerhet cytokrom P450 3A4 (CYP3A4) – och läkemedelstransportörer, exempelvis P-glykoprotein. Grapefruktjuicens hämmande effekter misstänks bero på dess innehåll av furanokumariner, såsom bergamottin, men olika psoralener […](0 kommentar)