Nr 41 2007

Kultur

Axel Munthe – fattigläkare och kunglig livmedikus – fyller 150 år

Hösten 2007 är det 150 år sedan den berömde svenske läkaren Axel Munthe föddes. Ekot av hans steg mellan de gamla stenhusen i Neapels fattigkvarter har tystnat sedan länge. Ett drygt sekel senare vandrar jag i samma gränder och prång. Men han är svårfångad. Genom åren har jag gjort flera försök. Den undflyende doktor Munthe. […](0 kommentar)

Poesi mellan två kulturer – lovande debut

Det hör inte till vanligheten att poesi recenseras i Läkartidningen. Men kanske kan det vara befogat när en kollega håller i pennan i ett angeläget ärende? Sam Ghazi arbetar som läkare i Stockholm. Hans debutdiktsamling kom i våras. Den handlar om hans fars liv och död i den farliga zonen mellan två kulturer, där liv […](0 kommentar)

Vältäckande lärobok i svensk klinisk pediatrik

Det finns ett stort behov av en svensk lärobok i pediatrik och »Barnmedicin« fyller det behovet väl. Den tredje upplagan är mer detaljerad och mer omfattande än sina bägge föregångare, men samtidigt finns det svagheter. Främst består dessa i att de 49 kapitlen skiftar betydligt i kvalitet och att kapitlen saknar gemensam struktur. Sedan andra […](0 kommentar)

Allmänmedicin för alla läkare

Varje läkare skulle bli en bättre doktor, bli lite mer ödmjuk och kostnadseffektiv om den nya läroboken i allmänmedicin blev kvällslektyr. Det är en missuppfattning att allmänmedicin bara är till för allmänläkare. Men visst är det ett lyft för Sveriges största specialitet att det nu finns en klinisk lärobok i ämnet! Den borde liksom »Läkemedelsboken« […](0 kommentar)

En soppa av fakta och personliga tyckanden

Jag har läst och skrivit recensioner om många böcker under flera år men aldrig haft så svårt att formulera ett omdöme om någon tidigare bok. Hur bedömer man en bok som blandar vissa givna biologiska fakta med tyckanden av både personlig och politisk natur? En bok som ger uttryck för åsikter klädda i en vetenskaplig […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

D-vitaminbrist ökar kardiovaskulär risk

Redan på 1980-talet påvisade svenska forskare samband mellan D-vitaminnivåer, blodtrycksreglering och insulinkänslighet. Hypotesen om ett samband mellan D-vitaminstatus och kardiovaskulära riskfaktorer/metabola syndromet formulerades kanske först av Lind och Ljunghall, senare av Boucher. En utvidgning till att gälla kardiovaskulär sjuklighet överlag har framförts av Zittermann och Holick. Omfattande data stöder hypotesen, och rimliga mekanismer har dokumenterats […](0 kommentar)

Nya Rön

Rökning påverkar generna – även efter rökstopp

Rökning kan påverka genuttrycket långt efter att en rökare slutat med sitt missbruk. Det visar en studie presenterad i BMC Genomics och refererad i News@ nature. Rönen skulle kunna vara en bidragande förklaring till varför risken för sjukdomar som lungcancer och KOL är förhöjd hos fd rökare trots att det kan vara många år sedan […](0 kommentar)

Överförskrivning av antibiotika i Storbritanniens primärvård

Primärvårdsläkare i Storbritannien skriver ut för mycket antibiotika; detta enligt en uppmärksammad studie presenterad i tidskriften Journal of Antimicrobial Chemotherapy. Författarna har använt sig av General Practitioners Research Database (GPRD), en omfattande databas med primärvårdsdata från drygt 3 miljoner patienter i Storbritannien. Patienter som under perioden 1998 till 2001 sökte husläkare för bla övre och […](0 kommentar)

CP-skadade barns livskvalitet är god

En stor, i princip populationsbaserad, europeisk studie belyser självskattad livskvalitet hos barn med cerebral pares (CP), och en jämförelse görs med barn i befolkningen i stort. Barnen i studien är 8–12 år, födda på 1990-talet och bosatta i sju europeiska länder: Frankrike, England, Irland, Italien, Tyskland, Danmark och Sverige. Totalt 818 barn kunde rekryteras, och […](0 kommentar)

Ingen ökad dödlighet i bröstcancer bland BRCA-bärare

Kvinnor som drabbas av bröstcancer och som är bärare av en mutation i någon av bröstcancergenerna BRCA1 och BRCA2 löper inte ökad risk att avlida i sin sjukdom jämfört med bröstcancerpatienter som inte bär på muterade varianter av generna. Det visar en populationsbaserad studie över israeliska kvinnor med bröstcancer som presenteras i tidskriften New England […](0 kommentar)

Probiotika effektiva vid obstipation hos barn

Funktionell obstipation hos barn förefaller vara ett avsevärt problem globalt. En färsk genomgång av ett antal studier visar en mycket varierande prevalens (mellan 1 och 30 procent) för detta tillstånd. Standardbehandlingen omfattar framför allt toaletträning och »ofarliga« laxantia, som tex laktulos. Emellertid är denna regim lyckosam i som mest knappt 60 procent av fallen, och […](0 kommentar)

Tarmrengöring kan överges vid elektiv kolonkirurgi

Tarmrengöring har ansetts vara viktig vid kolonkirurgi för att minska risken för postoperativa infektioner. Ett flertal randomiserade studier och metaanalyser har inte kunnat visa någon fördel med tarmrengöring, men dessa resultat har inte lett till någon ändring av praxis. De vanligaste invändningarna mot slutsatsen att tarmrengöring kan överges är att studierna som dessa metaanalyser baseras […](0 kommentar)

Psykisk sjukdom oprioriterad i fattiga länder

Människor med psykisk sjukdom är en extremt utsatt grupp, särskilt i världens fattiga länder. Det skriver Lancet, som ägnar en artikelserie åt just mental hälsa i 153 fattiga och medelinkomstländer. Tidskriften har gjort en genomgång av i vilken utsträckning sjukvården i dessa länder prioriterar psykisk sjukdom. Resultatet visar överlag att det finns mycket lite resurser […](0 kommentar)

Vitamintillskott skyddar inte mot hjärt-kärlsjukdom

Tillskott av vitamin C, E och betakaroten ger inte kvinnor något skydd mot kardiovaskulär sjukdom. Det visar en studie genomförd vid Harvarduniversitetet och som presenteras i Archives of Internal Medicine. Studien omfattar drygt 8000 kvinnor över 40 års ålder som följdes under cirka nio år. Kvinnorna löpte hög risk att drabbas av en kardiovaskulär händelse, […](0 kommentar)

Cannabis ökar risken för psykos

Användare av den illegala drogen cannabis löper ökad risk att drabbas av en psykossjukdom som schizofreni. Det visar en studie presenterad i Lancet och som refereras av bla News@nature. Den publicerade studien är en sammanslagning av 35 populationsbaserade longitudinella studier där en population följts över tid. Resultaten visar sammantaget att risken för psykossjukdom ökar med […](0 kommentar)

Vikten av hälsningsformalia i mötet med patienten

De allra första ögonblicken i konsultationen har stor betydelse för fortsättningen. Det är bakgrunden till en studie från USA, där man fokuserat några formella aspekter, nämligen hälsningen och presentationen, vid det första mötet med en läkare. Till ett slumpat nationellt urval vuxna amerikaner ställdes frågor om hur man önskade bli tilltalad (förnamn, efternamn eller både–och), […](0 kommentar)

Acetylsalicylsyra och NSAID
inte bra för prevention
av kolorektal cancer

Kolorektal cancer är den tredje vanligaste cancerformen och den andra vanligaste orsaken till cancerrelaterad död i USA. Mer än 80 procent av all kolorektal cancer utvecklas från adenomatösa polyper, och det finns evidens för att acetylsalicylsyra (ASA) och icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) i högre doser under längre perioder minskar incidensen av dessa polyper. Teoretiskt skulle […](0 kommentar)

Endast på webben

Nyupptäckt mutation i glykogensyntas
kan orsaka plötslig hjärtdöd

Forskare vid Sahlgrenska akademin har upptäckt en ny ärftlig sjukdom som kan vara dödlig. Det handlar om en mutation i enzymet glykogensyntas, som innebär att glykogen inte kan lagras i muskulaturen. Mutationen tros vara orsaken till att ett barn avlidit i kardiomyopati. Upptäckten presenteras i senaste numret av prestigefyllda New England Journal of Medicine. Forskarna […](0 kommentar)

Doris Lessings
världspremiär
i Läkartidningen

Mats Ekdahl var chefredaktör på Läkartidningen när Doris Lessing 1998 lät novellen El Magnifico ha världspremiär i Läkartidningen. Novellen översattes till svenska av Solveig Nellinge på bokförlaget Trevi. Varför valde den redan då framgångsrika författaren att premiärpublicera en novell i ett avlägset land som Sverige? Och i en skrift som kanske inte är känd just […](0 kommentar)

MSF kritiserar Läkarförbundet om läkarutbildning

Hans Hjelmqvist skriver på ledarsidan i LT 39/2007 om den av regeringen föreslagna utökningen av läkarutbildningen. Läkarförbundet förhåller sig enligt Hjelmqvist positivt till denna, under förutsättning att kvaliteten på utbildningen bibehålls. Vi i Medicine studerandes förbund (MSF) tycker att det är tråkigt att Läkarförbundet inte håller en mer rakryggad linje i denna fråga. MSFs handledningsenkät […](0 kommentar)

Vad är nyttan med att vaccinera äldre mot influensa?

Influensasäsongen närmar sig. Smittskyddsinstitutet, SMI, varnar för att smittan kan bli värre än vanligt. Samtidigt är frågan om vaccinets effektivitet åter aktuell. Frågan är inte oviktig. Varje år uppskattas mellan 100 och 4 000 personer i Sverige dö till följd av influensa. För att bland annat skydda sig mot den risken blev drygt hälften av […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Respektera patientens rätt avstå från livsuppehållande behandling

För inte så länge sedan ansågs det vara i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet att avbryta livsuppehållande behandling, även om behandlingen inte kunde påverka en döende patients livskvalitet eller livslängd. I början av 1990-talet kom riktlinjer såväl från Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik [1] som från Socialstyrelsen [2] där man specificerade under vilka […](0 kommentar)

Kvalitetsindikatorer
för antibiotikaförskrivning
i primärvården

Socialstyrelsen har ett ansvar för att följa upp, analysera och öppet redovisa resultat inom hälso- och sjukvården. I detta ansvar ingår bla utveckling av kvalitetsindikatorer, förbättrad rapportering av data och utveckling av de nationella datakällorna. I juni 2006 publicerade Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting en gemensam rapport, »Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet […](0 kommentar)

Lågdos-DT bättre
än vanlig röntgen
vid diagnostik av rinosinuit

Inflammation i näsan och dess bihålor drabbar årligen en stor del av Sveriges befolkning. Ett flertal olika benämningar såsom ÖLI, rinit, bihåleinflammation, sinuit eller rinosinuit används för detta tillstånd. I enlighet med internationell praxis rekommenderar man idag termen rinosinuit. Patienterna söker oftast med typiska symtom som nästäppa, snuva, värk eller tryck över kinder eller panna. […](0 kommentar)

Centralt störd smärtmodulering vid muskuloskeletal smärta

»In recent years there has been a revolution in our understanding of the cellular and molecular events that are involved in the generation and maintenance of chronic pain. This new information is changing not only how we view chronic pain but also the way chronic pain is managed.« Med denna optimistiska påannonsering inbjöds till ett […](0 kommentar)

Sekundär kortisolsvikt – ett underdiagnostiserat tillstånd

Glukokortikoider har en central roll i behandlingen av inflammatoriska och immunologiska sjukdomar idag. Denna terapi började användas 1948, och nu används glukokortikoider inom ett flertal specialiteter. Med ökad förskrivning behandlas nu mer än 2 procent av befolkningen med orala glukokortikoider, och till detta kommer behandling med inhalationer, injektioner, ögondroppar, rektioler, salvor och krämer. Vid längre […](0 kommentar)

Biologiska läkemedel vid inflammatorisk tarmsjukdom

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är ett gemensamt begrepp för de båda diagnoserna Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Den gängse teorin är att IBD orsakas av ett avvikande immunsvar på olika luminala faktorer hos genetiskt predisponerade individer. Behandlingen av IBD har sedan lång tid tillbaka baserats på icke-specifika antiinflammatoriska läkemedel, såsom 5-aminosalicylater (5-ASA), glukokortikosteroider och immunsuppressiva läkemedel. […](0 kommentar)

LT debatt

Våga att inte sjukskriva

Jag blir bekymrad när jag läser Åke Åkessons debattinlägg i Läkartidningen 36/2007 (sidorna 2485-6) om läkarintygets ekonomiska betydelse för patienten samtidigt som vi vet att sjukintyget är en dålig behandling med många biverkningar. Åke bekräftar något som jag tyvärr dagligen tvingas konstatera, nämligen att vi läkare inte sätter oss ned och verkligen begrundar vad som […](0 kommentar)

Ny etisk plattform
för sjukvården – exit Hippokrates?

Nya riktlinjer för sjukskrivning. Vårdgarantins införande. Ökat fokus på kostnadseffektivitet. Massmedialt uppmärksammade individuella fall som, härförleden, läkemedelsbehandling av en patient med Hunters syndrom. Håller sjukvårdens värdegrund på att förändras? På 1990-talet utmynnade en parlamentarisk utredning, ledd av Jerzy Einhorn, i slutbetänkandet »Vårdens svåra val« [1]. 1997 trädde riksdagsbeslutet om prioriteringar inom hälso- och sjukvården i […](0 kommentar)

Debatt och brev

Höga ljudnivåer på konserter kan ge hörselskador för livet

Sommaren innebär högsäsong för musikfestivaler av olika slag. Ofta hålls spelningarna utomhus och inte sällan med stor publik, många stora högtalare och höga ljudnivåer. Socialstyrelsen rekommenderar i sina allmänna råd [1] att den genomsnittliga ljudnivån för musikframträdanden inte ska överstiga 100 dBA som medelvärde och att den högsta ljudnivån inte ska överstiga 115 dBA. För […](0 kommentar)

Vård efter behov och på lika villkor även vid livets slut

Vi människor föds och vi dör. Det är livets villkor. I Sverige finns en väl genomtänkt vårdstruktur som ska försäkra oss om maximal möjlighet att en graviditet via en lyckad förlossning ska leda till ett friskt barn. Vi har mödravårdscentraler, förlossningsavdelningar och barnavårdscentraler. En struktur med full geografisk täckning och en genomtänkt remissordning för fall […](0 kommentar)

Offentlighetsprincipen och antipsykiatrin

Janne Larsson gör inget försök att tillbakavisa mina uppgifter om honom: att han arbetar för Kommittén för mänskliga rättigheter (KMR). Det är en hatorganisation som grundats av scientologikyrkan för att attackera psykiatrin, som ses som mänsklighetens huvudfiende. Psykiatrin låg bakom Tredje riket, Radovan Karadzic agerade som han gjorde eftersom han var psykiater, och det finns […](0 kommentar)

Offentlighetsprincipen – ett skydd för patienter

Offentlighetsprincipen är ett stort problem för läkemedelsbolag och inhyrda psykiatrer. I alla fall när man tvingas lämna ut negativa data och skadeverkningar av psykofarmaka. Vanna Beckman säger sig i Läkartidningen39/2007 (sidorna 2769-70) hålla med om att offentlighetsprincipen är viktig – och viger sedan resten av sin artikel till att visa att den inte är det. […](0 kommentar)

Avslutande av livsuppehållande behandling – ett förtydligande

Det är beklagligt att Hans Naver och Ingela Nygren (Läkartidningen 19/2007, sidan 1533) uppfattat att Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik inte beaktat den diskussion och de sammanfattande värderingar som kom fram vid den workshop om avslutande av livsuppehållande behandling som ägde rum hösten 2006 [1]. Workshopen ligger helt riktigt till grund för de riktlinjer […](0 kommentar)

Ledare

Psykosocial ohälsa i fokus

Psykosocial ohälsa är ett växande samhällsproblem. Det orsakar lidande hos enskilda, påfrestningar på arbetslivet och belastning på samhällsekonomin. Det har gett distriktsläkarna ökad arbetstyngd och sämre arbetsmiljö. Primärvårdens kapacitet har inte vuxit i takt med ökningen av antalet patienter. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att utreda den psykosociala kompetensen inom primärvården. Det är bra att […](0 kommentar)

WMA ser över Helsingforsdeklarationen

Läkare från drygt 40 länder samlades i helgen i Köpenhamn för General Assembly i WMA, World Medical Association. Jon Snædal, geriatriker från Island, valdes till ny president. Han kommer under sitt presidentår att fokusera på medicinsk etik och mänskliga rättigheter. Han nämnde speciellt samarbetet med IRCT, International Rehabilitation Council for Torture Victims. WMA har inlett […](0 kommentar)

Öppna jämförelser – öppen redovisning

Den 8 oktober utkom »Öppna jämförelser«, den andra rapporten i Socialstyrelsens och Sveriges Kommuner och Landstings gemensamma arbete att öppet redovisa och jämföra hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Rapportens syfte är främst att stimulera till fördjupade analyser och diskussioner, med det underförstådda motivet att det är oacceptabelt att vården skulle vara av olika kvalitet […](0 kommentar)

Notiser

Anmäla anonymt »bra förslag«

– Förslaget är bra, men målet måste vara att hitta fel i systemen, inte att peka ut enskilda syndabockar. Det säger Läkarförbundets VD Catarina Andersson Forsman, apropå att socialminister Göran Hägglund vill att Lex Maria-anmälningar ska kunna göras anonymt. Andersson Forsman menar att händelser i vården nästan alltid beror på dåliga rutiner. – Det är […](0 kommentar)

Sälja eller behålla aktier i SalusAnsvar?

Frågan är i veckan aktuell för runt 9 500 medlemmar i Läkarförbundet som äger mellan 100 och 2 000 aktier var . På Aktiespararnas webbplats finns en analys av erbjudandet från DnB Nor. En börskrönikör på Dagens Industri ger rådet: Sälj. Läs mer: https://lakartidningen.se/07engine.php?articleId=7706(0 kommentar)

Helsingforsdeklarationen revideras

World Medical Association (WMA) meddelade vid sitt möte i Köpenhamn i helgen att man ska revidera de etiska principerna för medicinsk forskning som omfattar människor, den så kallade Helsingforsdeklarationen. Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm, ordförande i WMAs kommitté för medicinsk etik, leder arbetsgruppen som tar fram ett utkast som, efter remissförfaranden under året, i bästa […](0 kommentar)

Aktuellt

Marknadsföringsregler »ett hinder i utvecklingen«

Föreningen har inför förbundets fullmäktigemöte i november lämnat in en motion i frågan. I motionen tas »fråga doktorn«-uppdrag för företaget Bristol-Myers Squibbs (se ruta nedan) upp som exempel med hänvisning till att förbundsledningen bedömt sådana uppdrag otillbörliga enligt förbundets marknadsföringsregler och i synnerhet punkt 9 i reglerna, se fotnot. Reglerna i nuvarande lydelse innebär därmed […](0 kommentar)

Avgick efter jävsdiskussion i CS

Anders Dahlqvist lämnade ordförandeklubban i Läkarförbundets råd för läkemedel och medicinteknik på grund av sitt uppdrag som webbdoktor för läkemedelsföretaget Bristol-Myers Squibbs. Det skedde direkt efter mötet i förbundets centralstyrelse, CS, den 27 september. Anders Dahlqvist ser själv inte några problem med att förena uppdragen. Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm tycker däremot inte att de […](0 kommentar)

Fler öppna jämförelser i år

Det är i år andra året som Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting jämför sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Årets gemensamma rapport redovisar 75 indikatorer inom fyra områden: medicinska resultat, patienterfarenheter, tillgänglighet och kostnader. Likt föregående års utgåva är årets rapport baserad på befintlig tillgänglig statistik och baserar sig på stora patientgrupper. Den första rapporten, från […](0 kommentar)

Regeringen ser över
Nationella kvalitetsregistren

Socialminister Göran Hägglund (kd) talar ofta om vikten av att sprida kvalitetsmått kring sjukvårdens resultat. I årets höstbudget lovar också regeringen att en översyn ska göras av de nationella kvalitetsregistren. En pott pengar, 117 miljoner kronor, ska fördelas till bland annat bättre informationsförsörjning inom sjukvården och öppna jämförelser – där kvalitetsregistren ingår som en del. […](0 kommentar)

Tre fick Nobelpris för genmodifieringsteknik

Nobelförsamlingen sparade inte på berömmet när årets pristagare – Mario Capecchi, Martin Evans och Oliver Smithies – kungjordes i en bräddfylld sal i Nobel Forum på måndagen. Det talades om en »biomedicinsk revolution«, en »oerhörd betydelse för mänskligheten« och »ett paradigmskifte«. Riktad genmodifiering används oftast för att inaktivera funktionen av enskilda gener, så kallad genutslagning […](0 kommentar)

Vad är nyttan med att vaccinera
äldre mot influensa?

Influensasäsongen närmar sig. Smittskyddsinstitutet, SMI, varnar för att smittan kan bli värre än vanligt. Samtidigt är frågan om vaccinets effektivitet åter aktuell. Frågan är inte oviktig. Varje år uppskattas mellan 100 och 4 000 personer i Sverige dö till följd av influensa. För att bland annat skydda sig mot den risken blev drygt hälften av […](0 kommentar)