Nr 42 2007

Kultur

Var Søren Kierkegaards tungsinne andligt eller psykiatriskt betingat?

Den 2 oktober 1855 togs Søren Aabye Kierkegaard in på Det Kongelige Frederiks Hospital i Köpenhamn efter att ha fallit omkull på gatan. Benen bar honom inte. Efter 41 dagars sjukhusvistelse avled han 42 år gammal; mot slutet nästan totalt förlamad men mentalt intakt. Av den bevarade journalen kan man utläsa att det rörde sig […](0 kommentar)

Helgmålande urologiprofessor ställer ut sin konst

Den 20 oktober kommer naturen att ta över Österlånggatan 5 i Stockholm. Då öppnar Hans-Göran Tiselius sin utställning. – Jag försöker gå i skogen någon mil varje helg för att samla inspiration och för att se hur det faktiskt ser ut. Hans-Göran Tiselius vet, i likhet med andra målande människor, att ett bildtolkande öga lär […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Skärpt blodtryckskontroll
krävs vid typ 2-diabetes

Hypertoni och nedsatt glukostolerans/ diabetes uppvisar ofta starka samband, vilka baseras på en rad patofysiologiska mekanismer, inte minst inslag av fetma, insulinresistens och njurpåverkan samt eventuella långtidseffekter av fetal programmering. Sammantaget finns det stora patientgrupper i Sverige med denna kombination av kliniska riskfaktorer för bla hjärt–kärlsjukdom, uppdelade i makro- och mikrovaskulära komplikationer. Man beräknar att […](0 kommentar)

Nya Rön

Kinesisk medicin möter systembiologi

De kunskapsbanker som skapats efter framför allt kartläggningen av människans genom har skapat förutsättningar för en mer holistisk inriktning för diagnostik och behandling inom västerländsk medicin. Möjligheten till en mer personlig medicinering diskuteras. En ny metodik, systembiologi, har vuxit fram och innebär ett samordnat sätt att studera biologiska system genom att mäta och integrera genetiska, […](0 kommentar)

TBE-virus funnet hos flyttande fästingar

TBE, eller fästingburen hjärninflammation, är vissa år en vanlig infektion i Ryssland, Baltikum och vissa centraleuropeiska länder. I Sverige insjuknar ca 100 personer varje år, varav de flesta i kust- eller Mälarnära områden i Uppland, Stockholm och Sörmland. Under de senaste åren har TBE diagnostiserats från nya områden, bla kring Vättern och Vänern. Förutom ökad […](0 kommentar)

Kommentar

Ska terminalt sjuka människor få pröva oprövade läkemedel? Omedelbart tycks hela frågeställningen absurd och påminner om gamla forskningsetiska skandaler, där man genomförde experiment på terminalt sjuka patienter; helt i strid med strävandet att skydda redan utsatta patientgrupper från att bli exploaterade. Men om det betonas att initiativet kommer från patienten och inte från sjukvården, forskarna […](0 kommentar)

Tamoxifen prövas mot mani

Cancerpreparatet tamoxifen prövas mot bipolär sjukdom i manisk fas. Det visar en studie presenterad i Bipolar Disorders. Tamoxifen är som bekant verksamt mot bröstcancer genom att blockera östrogenreceptorer, men det har också en annan effekt: Det inhiberar proteinkinas C, ett enzym som bla påverkar hur excitabla neuron är och som visat sig vara uppreglerat hos […](0 kommentar)

Förslag om läkemedelsprövning på dödssjuka upprör

Ett förslag från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har väckt debatt. Myndigheten föreslår att läkemedelskandidater som genomgått prövningar i klinisk fas I (mindre studie på friska, vilken normalt främst har till syfte att hitta eventuella biverkningar) ska få ges till terminalt sjuka patienter. Förslaget, som alltså innebär att preparat i klinisk fas II eller III ska […](0 kommentar)

Central blodtrycksmätning ny metod för att värdera kardiovaskulär risk

Förhöjt blodtryck, mätt i a brachialis, är en riskfaktor för kranskärlssjukdom, stroke och total mortalitet. Teoretiskt tilltalande vore att i stället mäta blodtrycket i aorta, nära de organ som skadas av förhöjt blodtryck. Med hjälp av applanationstonometri kan blodtrycket i aorta skattas helt icke-invasivt: Med hjälp av en tryckkänslig sensor som appliceras över en perifer […](0 kommentar)

Kalcium skyddar mot frakturer

Tillskott av kalcium och D-vitamin skyddar individer över 50 års ålder mot frakturer. Det visar en av de största sammanslagningar av studier som utförts inom området och som presenteras i Lancet. Det rör sig om en metaanalys av 29 randomiserade studier, som sammanlagt omfattar närmare 64000 individer över 50 år. Dessa behandlades med kalciumtillskott och […](0 kommentar)

Texas satsar på cancerforskning

Delstaten Texas vill satsa tre miljarder dollar, motsvarande 20 miljarder kronor, på cancerforskning under kommande tioårsperiod; detta enligt ett förslag delstatens väljare ska ta ställning till i höst. Det rapporterar tidskriften Science. Förebilden är, enligt Science, Kaliforniens massiva satsning på stamcellsforskning som inleddes 2004 och där delstaten ska dela ut tre miljarder dollar till stamcellsforskning. […](0 kommentar)

Sjukgymnastik bra efter knäplastik

Patienter som genomgår knäplastik till följd av osteoporos har, i alla fall på kort sikt, nytta av sjukgymnastik. Det visar en metaanalys som presenteras i BMJ. Studien är en sammanslagning av sex studier, som sammanlagt omfattar 614 patienter som genomgick elektiv knäplastik till följd av osteoporos. Effektmått var bla rörelseomfång och stabilitet i knäleden samt […](0 kommentar)

Systembiologi formar ny preventiv hälsovård

Termen systembiologi förekommer allt oftare i biologisk och medicinsk litteratur, men bara undantagsvis har den samma betydelse. Gemensamt för de flesta artiklar inom området är att systembiologi i någon mån beskrivs handla om helheter, eller just system, i motsats till systemets enskilda komponenter. En något mer strikt definition är att systembiologi handlar om hur systemets […](0 kommentar)

Endast på webben

Bråttom ta hand
om TIA och mindre stroke

Första veckan efter en TIA eller mindre stroke är kritisk. Men tiden från symtom till behandling är i många fall lång. I England sker bedömning via tidbokat besök på specialistmottagning. Så var också fallet i Oxford, där EXPRESS-studien [1] genomfördes. EXPRESS-studien utgör en del av en större populationsbaserad undersökning kallad OXVASC [2-5]. Den bedrivs genom […](0 kommentar)

Prisbelönte Felix Mitelman – tumörkromosomforskningens Linné

Kollegor beskriver Mitelman som en portalfigur och ett världsnamn inom forskningen på cancerkromosomer. Själv intygar han att han är rörd och hedrad över priset. – Det är ändå ett understatement. Det här är ju ett förnämligt pris, ett av de största i Skandinavien. Under drygt 30 år har Felix Mitelman publicerat cirka 700 vetenskapliga artiklar. […](0 kommentar)

Laserbehandling av akut hjärninfarkt – lovande behandlingsmetod

Många läkemedel för behandling av akut hjärninfarkt har aldrig nått målet på grund av antingen för dålig effekt eller allvarliga biverkningar [1]. Ett av få undantag är trombolysbehandling, men bara 3–4 procent av alla strokepatienter får detta [2]. Laserbehandling har många användningsområden, där det mest kända är behandling av diabetesretinopati. Experimentella djurstudier med lågenergilaser på […](0 kommentar)

Influensasäsong

Läs artiklarna Korrekt influensaprofylax spar liv – det borde alla läkare veta! Förhandspublicerad Medicinsk kommentar Vad är nyttan med att vaccinera äldre mot influensa? Aktuellt Behandling och profylax av influensa med antivirala medel – Uppdaterad behandlingsrekommendation från Läkemedelsverket Ur Läkartidningens arkiv Neuraminidas-hämmarna har bra effekt vid influensa … om de ges snabbt efter symtomdebut eller […](0 kommentar)

Klinisk systembiologi
förutspås förändra sjukvården

Läs artiklarna Kinesisk medicin möter systembiologi Nya rön Systembiologin kan förändra sjukvården radikalt Klinik och vetenskap Systembiologin ger möjlighet att förstå komplex sjukdom i detalj Klinik och vetenskap Systembiologi formar ny preventiv hälsovård Nya rön(0 kommentar)

Läkemedelsprövning
på dödssjuka

Förslag om läkemedelsprövning på dödssjuka upprör Kommentar av Niels Lynöe och Rurik Löfmark(0 kommentar)

Hård fysisk träning ökar risken för missfall

Kvinnor som utsätter sig för hård fysisk träning, såsom löpning, tennis eller squash, under tidiga delar av graviditeten ökar risken för missfall. Det visar en dansk studie presenterad i tidskriften BJOG: Journal of Obstetrics and Gynaecology. Forskarna har utgått från närmare 93 000 gravida kvinnor. Dessa fick i graviditetsveckorna 12–16 frågor kring fysisk aktivitet. Frågorna […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Systembiologin kan förändra sjukvården radikalt

Under förra århundradet gjordes stora forskningsansträngningar för att i detalj beskriva enskilda molekyler och deras relation till sjukdomar. Man fann att många vanliga sjukdomar som allergi, cancer och diabetes var komplexa, dvs att de inte berodde på enskilda gener utan på ändrad balans mellan många samverkande gener och miljörelaterade mekanismer. Detta stöddes av studier med […](0 kommentar)

Systembiologin ger möjlighet att förstå komplex sjukdom i detalj

Medicinsk forskning har under 1900-talet till stor del bestått i att bereda hypoteser om sjukdomars uppkomst vad gäller betydelsen av enskilda eller ett begränsat antal biologiska substanser (gener, proteiner eller metaboliter). Generellt sett har denna sk kandidatgenansats försett oss med den samlade medicinska vetskapen, inklusive en rad betydelsefulla behandlingar. Kandidatgenansatsen har varit framgångsrik framför allt […](0 kommentar)

Hälsoekonomiska utvärderingar har stor betydelse för LFNs beslut

I oktober 2002 fick Sverige en ny lag om läkemedelsförmåner, och samtidigt inrättades en ny myndighet, Läkemedelsförmånsnämnden (LFN). Detta innebar en stor förändring av principerna i Sverige för prissättning och subventionering av läkemedel och vissa förbrukningsartiklar som behövs för att tillföra kroppen läkemedel eller för egenkontroll. LFN har i uppdrag att besluta om läkemedel ska […](0 kommentar)

Antibiotikaresistenta S aureus ger ökad dödlighet och dyrare sjukvård

Introduktionen av sulfa och penicillin i kliniskt bruk under 1930- och 1940-talen innebar stora medicinska vinster i form av minskad sjuklighet och dödlighet i bakteriella infektioner. I USA anses antibiotikabehandling vara den främsta orsaken till att medellivslängden ökade med tio år under 1940- och 1950-talen [1]. Antibiotika är också en förutsättning för mycket av den […](0 kommentar)

Riksstämman

Riksstämmoprogrammet

(0 kommentar)

Patientsäkerhet

Ung kvinna fick de inre blygdläpparna bortopererade och klitoris blottlagd

Den 20-åriga kvinnan sökte hos plastikkirurgen på grund av att hon upplevde besvär av sina inre blygdläppar och ville få dem förminskade. Ingrepp gjordes den 12 juni 2006. Efteråt hade patienten avsevärda lokala besvär. Den 12 september undersöktes hon på plastikkirurgiska mottagningen vid ett universitetssjukhus. Det konstaterades att hennes inre blygdläppar saknades helt och att […](0 kommentar)

Kräver yttersta försiktighet och mycket noggranna överväganden

En 37-årig kvinna hade kontakt med vårdcentralen sedan flera år på grund av olika somatiska besvär. Sedan en släkting hade kontaktat en distriktsläkare och hävdat att kvinnan var i behov av psykiatrisk vård, gjorde läkaren den 28 juni 2006 ett hembesök för att bedöma kvinnans vårdbehov. Distriktsläkaren övertalade kvinnan att besöka psykiatriska kliniken vid sjukhuset. […](0 kommentar)

»Ful ovana« att dricka mycket berodde på diabetes insipidus

Den 41-åriga kvinnan hade under en tid haft kontakt med vårdcentralen. Man tog prov för att utreda om hon drabbats av någon sköldkörtelsjukdom och distriktsläkaren informerade per telefon om vad analysen visat. I journalen antecknade hon att »pat är obstinat och inte alls nöjd med det svaret« och att hon »jämt är törstig och dricker […](0 kommentar)

Ingen suicidriskbedömning gjordes vid utskrivning – patienten tog sitt liv

Den 69-årige mannen hade vårdats kortvarigt flera gånger den senaste tiden. Fredagen den 17 februari 2006 sökte han vid ett sjukhus för depression med självmordstankar. I status vid inläggningen beskrevs han som ångestfylld och motoriskt orolig med självmordstankar. Enligt journalen hade han gjort två självmordsförsök den senaste månaden. Psykiater A var bakjour och föreslog inläggning […](0 kommentar)

Symtomen och en noggrann anamnes borde lett till misstanke om lungemboli

Den 67-årige mannen hade den 3 oktober 2006 fått en höftprotes inopererad. Han insjuknade akut i början av december med smärta på vänster sida vid andning. Han sökte akut vid primärvårdens jourverksamhet den 6 december. En AT-läkare fann att han var öm invid höger revbensbåge med smärta upp mot höger axel samt lätt förhöjd kroppstemperatur […](0 kommentar)

Debatt och brev

Informera gravida om
konsekvenserna vid prematur
förlossning utomlands

Vi blev nyligen kontaktade av en svensk kvinna som under semesterresa utomlands fött ett barn. Före resan hade modern av mödrahälsovården fått beskedet att det inte skulle vara något problem att resa utomlands. Barnet föddes emellertid i Kosovo i graviditetsvecka 33 och lades in för vård på neonatalavdelning i Kosovo. När barnet fötts kontaktade kvinnan […](0 kommentar)

Bör apolipoproteinerna bli förstahandsval i rutinsjukvården?

Van der Steeg och medarbetare [1] har utgått från 25 663 väsentligen friska män och kvinnor i Storbritannien som var 45–79 år (Norfolk-studien). Dessa personer följdes prospektivt i sex år och jämfördes med matchade kontroller. Syftet var att värdera om ApoB/AI-kvoten för denna population hade samband med framtida koronarsjukdom, oberoende av traditionella lipidvariabler och Framinghams […](0 kommentar)

Så kan idrottsämnet i skolan bidra till ökad fysisk aktivitet

Ökad fysisk aktivitet är ett viktigt folkhälsomål. Daglig måttlig aktivitet på 30 minuter ger en påtaglig riskreducering för ett flertal sjukdomar [1, 2]. Emellertid uppnår inte ens två tredjedelar av den europeiska befolkningen en sådan aktivitetsnivå [3]. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har redovisat en systematisk genomgång av det vetenskapliga underlaget för metoder att […](0 kommentar)

Ta makten över det försäkringsmedicinska beslutsstödet!

Vi är många läkare som på olika sätt försökt vara bollplank åt Socialstyrelsen i arbetet med det försäkringsmedicinska beslutsstödet. Vi har fått igenom namnändring till »beslutsstöd« i stället för »riktlinjer«. Vi behöver dock börja någonstans med att arbeta fram ett gemensamt förhållningssätt till sjukskrivningsuppdraget! Det blir uppenbart när man träffar kollegor från olika delar av […](0 kommentar)

Ingen skillnad mellan aidsförnekare och antipsykiatrin

Javisst, alla röster ska få komma till tals. Men man måste också få ifrågasätta hur rösterna talar, vilken helhetsbild de sprider och slå larm när fakta systematiskt förvrängs. Jag har svårt att se någon principiell skillnad mellan aidsförnekarnas nätverk på Internet och de antipsykiatriska nätverken där.(0 kommentar)

Irrelevant verklighet?

Efter att ha läst Eric Bertholds´ slutreplik i Läkartidningen 40/2007 (sidan 2902) drar jag den något förvånande slutsatsen att han avfärdar den verklighet jag har erfarenhet av som irrelevant! När han dessutom kallar en sjukvårdshuvudmans anlitande av entreprenörer för »privatisering« – av en verksamhet som helt finansieras och kontrolleras av samma huvudman – finner jag […](0 kommentar)

Fel att förlita sig på att läkare med utländsk utbildning skall fylla vakanserna

I en insändare kommenterar Jessica Svefors från MSF Läkarförbundets inställning till en utökad dimensionering av läkarutbildningen. I stort så finns det betydligt mer som förenar MSFs och Läkarförbundets inställning än vad som skiljer. Läkarförbundet delar självklart åsikten att läkarutbildningens kvalitet inte bara måste bibehållas utan även förbättras. När förbundet tar ställning för en viss utökning […](0 kommentar)

Offentlighetsprincipen underexploaterad

Vanna Beckman skriver i Läkartidningen 39/2007 (sidorna 2769-70) att scientologen Janne Larsson försöker »snedvrida« opinionen genom att ständigt begära ut handlingar som berör ADHD. När han skriver i ämnet presenteras referenserna i en »sned belysning« och är därför svåra att »värja sig emot«. Olika försökspersoners integritet och även forskningsprojekt hotas av Larssons skriverier. Samma gäller […](0 kommentar)

Normalt trombocytantal tillräcklig information inför ryggbedövning till gravida

I LT 39/2007 (sidorna 2810-1) redogörs för ett fall av intubationssvårigheter vid ett akut kejsarsnitt. Enligt artikeln utfördes inte spinalanestesi, då provtagning två timmar tidigare visade normalt trombocytantal, men APTT- och PK-INR-prov saknades. Den publicerade händelseanalysen innehåller flera viktiga synpunkter, men vi saknar följande betydelsefulla information. Hos en i övrigt frisk kvinna med preeklampsi där […](0 kommentar)

Varför säger Läkarförbundet ja till utökad läkarutbildning om resultatet blir sänkt kvalitet?

Hans Hjelmqvist skriver på ledarsidan i LT 39/2007 om den av regeringen föreslagna utökningen av läkarutbildningen. Läkarförbundet förhåller sig enligt Hjelmqvist positivt till denna, under förutsättning att kvaliteten på utbildningen bibehålls. Vi i Medicine studerandes förbund (MSF) tycker att det är tråkigt att Läkarförbundet inte håller en mer rakryggad linje i denna fråga. MSFs handledningsenkät […](0 kommentar)

Tillväxt bra för pensionärer

Som medlem i Läkarförbundet är Hans Dunér också ansluten till centralorganisationen Saco. Det var Sacos ställningstagande som Läkartidningen ville uppmärksamma. På individnivå kan man självfallet ha högst divergerande åsikter om vilka skatter som helst bör sänkas. Plånboken ligger närmast hjärtat, sägs det. Sacos kommentar ska ses i ett annat och större sammanhang, dvs vilka effekterna […](0 kommentar)

Goda förebilder behövs för det goda lärandet

I ett mycket intressant temanummer av Läkartidningen (38/2007), »Medicinskt lärande«, redovisas hur långt man kommit inom pedagogiken avseende läkarnas grundutbildning, specialistutbildning och vidareutbildning. Det mesta verkar klokt och genomtänkt, även om man ibland undrar om det verkligen gått att utvärdera om den ena pedagogiska metoden är överlägsen den andra (evidensbaserad pedagogik?) I det nya nätverket […](0 kommentar)

Läkarförbundet – också för pensionerade läkare?

»Skatter är oftast inget som Läkarförbundet tar ställning till« – så inleds ett inlägg på ledarsidan i Läkartidningen 35/2007. Det är en klok policy som man borde hålla på om man vill tillvarata alla medlemsgruppers intresse. Enligt ledarsticket vill förbundet prioritera sänkt skatt på arbete gentemot slopad fastighetsskatt. Det är emellertid här fråga om två […](0 kommentar)

Att kvinnor måste vara och tänka som män är inte jämställdhet

Replik/kommentar till recensionen i Läkartidningen 41/2007 (sidan 2986) av min bok »Könet sitter i hjärnan«. Förläggaren (Corpus-Gullers) till boken »Könet sitter i hjärnan« skickade ett referensexemplar till Läkartidningen i slutet av januari. Anledningen till att boken producerats är att åhörare vid mina föreläsningar under cirka åtta års tid har bett mig om att skriva en […](0 kommentar)

Hur gör vi framledes med DRU-ledsskador?

I Läkartidningen 39/2007 (sidan 2813) refereras ett ansvarsärende (HSAN 2021/06) där en ortoped (för oss okänt var) varnas för att ha utfört en öppen operation på distala radio-ulnara leden (DRU-leden). Detta fall har lett till en intern diskussion på vår klinik, och vi hyser en gemensam förvåning över att en kollega varnats i detta fall. […](0 kommentar)

Ledare

Etikkurser har ringa effekt på forskningsetiken

Avslöjanden om oegentligheter inom forskning har lett till krav på att ge etiken en mer framträdande roll inom forskarutbildningen. Att etikproblemen kan kräva mer insatser än enbart utbildning framgår av en aktuell studie i Academic Medicine (2007;82:853-60) Författarna intervjuade via en postal enkät 7 760 forskare som befann sig i början eller i mitten av […](0 kommentar)

Försvåra inte användningen av licensläkemedel!

Läkemedelsverket har för en tid sedan lagt förslag till ändrade föreskrifter om licensförsäljning av läkemedel. Licensförfarandet gör det möjligt att i speciella situationer använda läkemedel som av olika skäl inte är godkända i Sverige. Licenserna kan gälla en enskild patient eller vara sk generella licenser för läkemedel som kan behövas i akuta situationer för en […](0 kommentar)

Jämförelser till gagn för alla

I förra veckan presenterade Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen rapporten Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2007. Studien rangordnar hur bra vården är i olika landsting för 75 sk indikatorer inom fyra områden: medicinska resultat, patienterfarenheter, tillgänglighet och kostnader. Det är den andra rapporten – den första kom 2006 – och […](0 kommentar)

Aktuellt

Systemskifte i Holland
halverade sjukfrånvaron

Vid millennieskiftet toppade Holland sjukskrivningsligan i Europa, tillsammans med Sverige och Norge. I både Holland och Sverige hade sjukfrånvaron ökat kraftigt under andra hälften av 1990-talet, och psykiska problem stod för en stor och växande andel. Men bara fyra år senare, 2004, hade situationen förändrats radikalt. Medan Sverige och Norge låg kvar på nästan samma […](0 kommentar)

Snabb rehabilitering ska löna sig i Holland

För anställda innebär det nya holländska systemet att det är arbetsgivaren som betalar sjuklön i upp till två år. Sjuklönen är 70 procent av bruttolönen. Under det första året har flertalet anställda kompletterande avtalsförsäkringar som gör att de får ut 100 procent av lönen, men under det andra året utbetalas endast sjuklönen på 70 procent. […](0 kommentar)

Satsning på patientsäkerhet ska rädda många liv

Varje år beräknas 90000 patienter, omkring en tiondel av alla som vårdas på svenska sjukhus, bli skadade i samband med vården. Omkring 3000 av dem skadas svårt eller dör. Siffrorna för Sverige är framtagna på basis av amerikanska och danska patientsäkerhetsstudier. Nu ska alla landsting och regioner tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) satsa […](0 kommentar)

Ingen resolution om Irakhjälp

Det blir ingen resolution om medicinsk hjälp till Irak. Irakiska läkare i Sverige hade målsättningen att samla svenska organisationer och myndigheter som t ex Sida och Röda Korset kring sjukvårdsbistånd i ett gemensamt dokument. Men missförstånd, olika rutiner och formaliteter gjorde att en resolution aldrig var möjlig. Det handlade inte om oenighet kring innehållet i […](0 kommentar)

Lokalt avvikelseavtal på gång i Västra Götaland

Ett lokalt avstegsavtal för Västra Götalandsregionen kan vara nära. – Vi har fått ett förslag som vi ska titta på. Det är ett stort genombrott, säger Christina Berntsson, ordförande i Läkarföreningar i Väst (LIV), som samlar de fyra lokalföreningarna i regionen: Göteborg, Nordvästra Götaland, Skaraborg och Älvsborg södra. – Men vi är inte klara med […](0 kommentar)

Varumärket ska värderas vid avknoppning

Ändrad upphandlingslagstiftning och en så kallad avknoppningsakademi är något av det som planeras av regeringen för att ytterligare offentlig verksamhet ska övergå i privat drift genom att anställda blir egna företagare. – Vi tror att det leder till en ökad kvalitet för patienterna och för de anställda. Mångfalden innebär också att man får andra att […](0 kommentar)

Lägg in Medco-frågan i apoteksutredningen

– Om man bygger infrastruktur som alla andra konkurrenter blir beroende av för att kunna sälja läkemedel påverkar det hela marknaden, säger generaldirektör Claes Norgen, Konkurrensverket. Ett nytt receptgranskningssystem är det första steget för Apoteket AB, som vill importera teknologin via den amerikanska grossistgiganten Medco. Ett samägt bolag vid namn Newco skulle bildas och Apoteket […](0 kommentar)

LT debatt

Vad är bra kvalitet i prostatacancervården?

Nyligen har Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet redovisats av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landstings (SKL). Syftet är att stimulera till förbättringar, »både genom det tävlingsmoment som ligger i jämförelserna och genom den källa till lärande som de utgör«. Principiellt sägs det från företrädarna vara önskvärt för ett landsting att ha […](0 kommentar)

Psykiatrins problem är inte ideologi – utan pengar!

Psykiatern Markus Heilig konstaterar på debattsidan i en av våra stora morgontidningar att svensk psykiatri är »förlegad« och befinner sig i samma kristillstånd som när han för tre år sedan lämnade oss för USA: »Tre år, hundratals miljoner och en psykiatrisamordnare senare skriver Socialstyrelsen (DN Debatt 1/8) att lite ändrats i grunden. Tyvärr finns ingen […](0 kommentar)