Nr 44 2007

Kultur

Florence Nightingales elev
blev pionjär i Sverige

Engelska ikonen Florence Nightingales insatser som samarit och sjuksköterska på fältsjukhuset i turkiska Scutari under Krimkriget 1853–56 är allmängods i västerländsk historieskrivning. Men kvinnan bakom myten är någon annan än den fromma, kyska, självuppoffrande, gratisarbetande ängel som har hyllats i skrift efter skrift under de senaste hundra åren. Ett av de mindre kända resultaten av […](0 kommentar)

Välkommen lärobok om elektrokardiologi

Elektrokardiologi är ett begrepp som under de senaste decennierna fått en alltmer breddad betydelse. Det är länge sedan den ursprungliga elektrokardiografin, EKG, var allenarådande inom området. Nya tekniker, exempelvis mer eller mindre avancerad signalbehandling av EKG, har öppnat möjligheter till detaljanalyser av dess olika beståndsdelar, vilket i sin tur bidragit till ökade diagnostiska möjligheter. Den […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Forskande läkare snart
en »utrotningshotad« art?

Bristande engagemang i klinisk forskning bland läkare är som bekant ett växande problem i Sverige. Det arbetas intensivt både från myndigheter och från fackligt håll för att hitta en lösning på den besvärliga situationen [1, 2]. Detta är inte enbart ett svenskt problem; i en nyligen publicerad studie i JAMA har Dickler och medarbetare lyft […](0 kommentar)

Nya Rön

Ekonomiskt lönsamt hjälpa deprimerade anställda

Det är ekonomiskt lönsamt för företag att identifiera deprimerade anställda och uppmuntra dessa att söka behandling. Det, kanske något cyniska, rönet kommer från en uppmärksammad amerikansk studie presenterad i JAMA. Studien bygger på 604 individer med depressiva besvär. Dessa identifierades genom ett frågeformulär som sändes ut till drygt 100000 personer. Studiedeltagarna arbetar vid 16 större […](0 kommentar)

Natriuretiska peptider av B-typ – markör för stressat hjärta vid takotsubo-kardiomyopati

I slutet av 1990-talet publicerades beskrivningar av några fall av stresskardiomyopati och »brustet hjärta« som följd av svår sorg efter nära anhörigs bortgång. Från Japan kom under 2000-talet publikationer om takotsubo-liknande vänsterkammardysfunktion eller ampullkardiomyopati och från annat håll om transient apikalt ballongsyndrom efter intensiv mental stress (se Fakta). Hjärtat hade formen av en takotsubo, ett […](0 kommentar)

Barnläkare mer tillgängliga via e-post

Att kommunicera med sin läkare via e-post kan vara ett effektivt sätt att få medicinsk konsultation. Det visar en studie presenterad i Pediatrics. Studien omfattar drygt 300 familjer vars barn krävde specialistvård och som, vid sidan av vanliga vårdkontakter, erbjöds att ha kontakt med en barnreumatolog via e-post under en tvåårsperiod. En dryg tredjedel av […](0 kommentar)

Mikro-RNA och metastasering av bröstcancer

Korta enkelsträngade sekvenser av RNA, mikro-RNA, spelar en roll i utvecklingen av metastaserande bröstcancer. Det hävdar en grupp forskare från prestigefyllda MIT (Massachusetts Institute of Technology) i en studie presenterad i Nature. Forskarna har tittat på genuttrycket i bröstcancervävnad. De fann att en typ av mikro-RNA, kallat miR-10b, var överuttryckt i metastaserande bröstcancervävnad men normalt […](0 kommentar)

Ökad risk för diabetes vid hög alkoholkonsumtion

Måttlig mängd alkohol har i olika studier förknippats med minskad risk för hjärt– kärlsjukdomar men också med minskad risk för diabetes, vilket visats i en översiktsartikel och två metaanalyser. Däremot är sambandet mellan intag av större mängd alkohol och diabetes mer oklart, med heterogena resultat från olika studier. Generellt finns ett U-format samband. I en […](0 kommentar)

TV-spel gör
kirurger vassare

Bland dagens unga spelar 94 procent TV-spel nio timmar per vecka [1]. Många som började spela under 1980-talet har fortsatt, vilket medfört att medelåldern bland dagens spelare är 29 år. TV-spel utgör alltså en naturlig del av livet för många människor, även kirurger. James »Butch« Rosser Jr och medarbetare vid Beth Israel Medical Center i […](0 kommentar)

Stor geografisk variation i prevalensen av KOL

Prevalensen av KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, varierar mellan olika geografiska områden. Det visar en genomgång av sjukdomen som presenteras i Lancet. En amerikansk forskargrupp har tittat på förekomst av KOL i olika delar av världen. Närmare 9000 individer över 40 års ålder i tolv städer på fem kontinenter ingår i studien, som är en sammanslagning […](0 kommentar)

Friska vengrenar kan sparas vid modern åderbråckskirurgi

Mellan 60 och 70 procent av alla åderbråck har sitt ursprung i reflux i vena saphena magna (VSM) och dess förbindelse med vena femoralis i ljumsken. Vid konventionell kirurgi behandlas detta genom hög ligatur av VSM, ligatur av alla VSM-grenar i området och strippning. Just ligatur av alla VSM-grenar anses som viktigt för att hindra […](0 kommentar)

Endast på webben

Missbrukande läkare

(0 kommentar)

»Brustet hjärta«
ett tillstånd som
måste tas på allvar!

Läs artiklarna »Brustet hjärta« eller takotsubo- kardiomyopati drabbar kvinnor i postmenopaus Klinik och vetenskap Natriuretiska peptider av B-typ – markör för stressat hjärta vid takotsubo-kardiomyopati Nya rön(0 kommentar)

Yttrandefrihet
inom vården

Läs artiklarna om yttrandefrihet inom vården i detta nummer av Läkartidningen Yttrandefriheten i sjukvården är hotad Stora skillnader mellan privat och offentligt Ingen yttrandefrihet väntas i privat sjukvård »Om du kritiserar ledningen är du körd« Landstingschefer ska kunna straffas för repressalier(0 kommentar)

Fast jobb för ST-läkare i Skåne

Lund/Malmö är den sista av de sex universitetsorterna som inför fast jobb för ST-läkare. – Vi är jätteglada att vi äntligen är i hamn med avtalet. I och med det här finns det ju avtal på alla universitetsorter, säger Charlotta Sävblom, tidigare ordförande i Sverige yngre läkares förening, Sylf, och numera ledamot i Malmö läkareförening. […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Omega-3-fettsyror i fet fisk skyddar mot demens

Frågan om huruvida långkedjiga, fleromättade fettsyror med marint ursprung, omega (omega)-3-fettsyror, påverkar hjärnans utveckling har en lång historia. I PG Wodehouses böcker från mitten av 1920-talet uppnådde den smarte betjänten Jeeves oanad intellektuell kraft (i alla fall jämfört med sin minst sagt måttligt begåvade arbetsgivare B Wooster) genom att äta mycket fisk! Dessa »fallbeskrivningar« följdes […](0 kommentar)

Forskningsanslag beviljades oftare för män än för kvinnor

För tio år sedan publicerade Christine Wennerås och Agnes Wold en artikel [1] i Nature som väckte stor uppmärksamhet. Utgångspunkten i deras artikel var att kvinnliga sökande hade mycket sämre framgång än manliga vid ansökningar till Medicinska forskningsrådet. Författarna påvisade att det berodde på en kraftig könsbias i handläggningen av forskningsansökningar. Kvinnliga sökande åsattes väsentligt […](0 kommentar)

»Brustet hjärta« eller takotsubo-kardiomyopati drabbar kvinnor i postmenopaus

Kvällspressen slog nyligen upp braskande rubriker om att emotionell stress kan utlösa hjärtchock, som i vissa fall kan leda till döden [1]. Bakom dessa alarmerande rubriker döljer sig ett tillstånd som karakteriseras av akut debuterande (ofta stressutlöst) bröstsmärta och/eller andningssvårigheter, förändringar av EKG, stegring av hjärtskademarkörer i blodet och uttalad nedsättning av den systoliska funktionen […](0 kommentar)

PCI-etablering i Värmland har gett resultat

Värmland är ett glesbygdslän med hög sjuklighet och dödlighet i hjärt–kärlsjukdomar bland invånarna. Infarktmortaliteten var fram till 2006 högst i landet för båda könen. Årligen behandlas cirka 700 patienter för hjärtinfarkt, varav cirka 300 för ST-höjningsinfarkt. Akut hjärtsjukvård för länets cirka 280 000 invånare tillhandahålls vid två länsdelssjukhus och ett centralsjukhus. År 1994 etablerades kranskärlsröntgen på […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Hög sugklocka ska bara läggas i speciella fall

Den 28-åriga förstföderskan kom till förlossningsavdelningen på morgonen den 12 februari i graviditetsvecka 40+1 med värkar och vattenavgång. Under dagen gick förlossningen framåt och hon fick ryggbedövning. På eftermiddagen noterades att fostervattnet var mekoniumfärgat, men CTG var utan anmärkning. Något senare sattes Syntocinondropp på grund av att progressen uppfattats som dålig. På kvällen, 13 timmar […](0 kommentar)

Därför kan en läkare mista sin legitimation

Frågeställarna tyckte att läkarna i ett par av fallen som ledde till prövotid i stället borde ha mist sina legtimationer. Det kan de fortfarande göra. För enligt Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) kan till exempel en läkare som ålagts prövotid och under prövotiden på nytt varit oskicklig eller visat sig olämplig […](0 kommentar)

Följde inte de nationella riktlinjerna för behandling av huggormsbett

Den 37-åriga kvinnan blev biten i höger häl av en huggorm den 3 juli. Hon kom vid 16.45-tiden till sjukhuset och behandlades med injektioner av kortison, antihistamin, stelkrampsvaccin och dropp. Hon blev inlagd under kvällen. Blodprov kl 20.10 visade förhöjt antal vita blodkroppar, 23,1. Under kvällen röntgenundersöktes kvinnans armar och man fann dubbelsidiga armbågsfrakturer. På […](0 kommentar)

Kattbiten gavs fel penicillin – fick ledinflammation och bendestruktion

Den 49-åriga kvinnan blev biten av en katt och sökte den 22 september 2006 sin husläkarmottagning. Hon träffade husläkare A, som förskrev antibiotika, Heracillin. Vid återbesök den 4 oktober uppvisade patienten fortfarande infektionstecken i form av svullnad över en knoge och fick på nytt antibiotika, Amoxicillin. Hon blev inte bättre utan återkom till mottagningen den […](0 kommentar)

LT debatt

Inga hållpunkter för ökad cancerrisk i Sverige

I juni 2007 försvarades avhandlingen »Malignancies in Sweden after the Chernobyl accident in 1986« av Martin Tondel vid Linköpings universitet [1]. Innehållet rönte uppmärksamhet då resultatet tolkats som att det finns ett orsakssamband mellan det radioaktiva nedfallet från Tjernobyl och ökningen av antalet cancerfall i Sverige 1988–1999. I avhandlingen dras den något förvånande slutsatsen: »Using […](0 kommentar)

Debatt och brev

Anmälan om fusk som »bestraffning«

I en ledare i Läkartidningen 40/2007 skriver Anders Ekbom: »Helt nyligen uppdagades åter ett fall av misstänkt forskningsfusk, denna gång vid Umeå universitet. En utländsk gästforskare, som utfört en cancerstudie för ett sponsrande företag, har av företaget anmälts till universitetet för vetenskaplig oredlighet.« Påståendet används för att diskutera hur anklagelser om fusk bör utredas. Jag […](0 kommentar)

(Var) finns krisen i psykiatrin?

Under det senaste året har jag med allt tätare mellanrum läst om mitt yrke. Nästan alltid handlar det om kris. Jag är psykiater. »Sjukhusläkaren« (2/2007) har ägnat nästan ett helt nummer åt krisen i mitt yrke, den landsflyktige kollegan Markus Heilig har på DN Debatt (den 1 augusti) funderat vidare, medicinprofessorn Lars Werkö (LT 38/2007, […](0 kommentar)

Costas värld och min

Antipsykiatrin har aldrig funnits, lika lite som fotbolls-VM i Sverige 1958. Politikerna har alltid styrt psykiatrin, särskild heder har de för att de lagt ner mentalsjukhusen och låtit kommunerna ta hand om det svåra uppdrag som psykiatrin misslyckats med, trots att psykiatrin, till skillnad från kommunerna, har kunskaperna. Psykiatrin ska vara nutidens prästerskap med ansvar […](0 kommentar)

Lösningen är ett utbyggt familjeläkarsystem

Docent Slezak lyfter fram ett av svensk hälso- och sjukvårds kärnproblem, den dåligt utbygga primärvården och bristen på distriktsläkare. Detta skapar tillgänglighetsproblem och ett ökat tryck på akutmottagningarna. Läkarförbundet och Distriktsläkarföreningen arbetar för att även Sverige skall få ett utbyggt familjeläkarsystem där invånarna får välja sin egen personliga familjeläkare. Vi menar att det skall vara […](0 kommentar)

Klinisk nutrition – stora uppgifter kräver kraftsamling

Klinisk nutrition är ett delområde av det betydligt större kunskapsområdet nutrition (Figur 1). De kliniska problem som handläggs inom klinisk nutrition kan översiktligt delas in i tre grupper baserat på patientens nutritionstillstånd: 1. Övernutritionstillstånd Övervikt och fetma. 2. Undernutritionstillstånd Specifika bristtillstånd, tex vitamin B12 eller vitamin D Generella bristtillstånd, tex vid anorexia nervosa eller hos […](0 kommentar)

Hembesök önskas

Två nyckelbegrepp i sjukvården är tillgänglighet och kompetens; båda är lika viktiga. Det var ett mycket välkommet och löftesrikt initiativ av Bengt Westerberg när han en gång lanserade husläkarsystemet. Redan benämningen »husläkare« väckte stora förhoppningar om att få tillgång till en alldeles egen läkare. Behovet av sjukvård kan uppstå när som helst på dygnet, året […](0 kommentar)

Radiologisk diagnostik är i många fall oumbärlig

Christer Carenfelt påstår i sin kommentar till vår artikel att lågdos-DT är intetsägande vid diagnostik av rinosinuit och argumenterar för vikten av en adekvat klinisk diagnostik. Tyvärr har Carenfelt missförstått resultaten i vår artikel. Naturligtvis är en adekvat klinisk undersökning det primära diagnostiska verktyget vid misstänkt rinosinuit, vilket vi också påpekade i inledningen av vår […](0 kommentar)

Lågdos-DT lika intetsägande som vanlig röntgen vid diagnostik av rinosinuit

Författarfirman Siemund mfl skriver i LT 41/2007 (sidorna 2955-8) att man mot en extrakostnad av endast 889 kr får bättre information med lågdos-DT av sinus. Även den öppna vården, skriver man, har börjat remittera till DT av sinus. Det är oroväckande då 5 av 7 referenser hänvisar till diagnostik av akut rinosinuit. Att DT ger […](0 kommentar)

Ledare

En halv seger för Darwin

Evolutionsbiologin har liknande betydelse för förståelsen av medicinen som relativitetsteorin för partikelfysiken. Utan ett evolutionärt perspektiv blir stora delar av människans biologi oförklarliga. Varför immunsystemet inte klarar vissa virus, varför metabolismen kan hantera svält men inte föda i överflöd, och skillnaden mellan sjukdom och konsekvenserna av att leva i en miljö som vi inte är […](0 kommentar)

IT-lösningar på god väg

Arbetet med den nationella IT-strategin för vård och omsorg börjar nu ta fart på allvar. Vid en IT-konferens i mitten av oktober var det många som vittnade om att arbetet går framåt, och detta är glädjande. Rätt utvecklad och rätt använd är IT något som kan förbättra vården, öka kvaliteten och även främja patientsäkerheten. Förslaget […](0 kommentar)

Nyklippt

Papperslösa flyktingars rätt till sjukvård

Miljöpartiets regionråd i Region Skåne, Anders Åkesson, pläderar i Helsingborgs Dagblad för ett mer humant bemötande i vården av flyktingar utan dokument. Han utgår från bla FNs konvention om de mänskliga rättigheterna: »Om man som papperslös får akut vård – till exempel en förlossning som sker utan komplikationer – så hamnar kostnaden på närmare 25 000 […](0 kommentar)

Aktuellt

»Om du kritiserar ledningen är du körd«

Själv gjorde han inte det i samband med omorganisationen i Östergötland. – Jag vantrivdes, som alla andra, enormt. Vi förde länge en intern debatt och alla blev överens, men Per-Otto Olsson sa nej. Roger Skogman valde då att vara öppet kritisk. Och han drar slutsatsen: – Om du kritiserar landstingsledningen för att vara på fel […](0 kommentar)

Yttrandefriheten i sjukvården är hotad

Yttrandefriheten för anställda i offentlig sjukvård är hotad. Den borde stärkas och omfatta även anställda hos privata vårdgivare med offentlig finansiering. Det anser Sjukhusläkarföreningen och Stockholms läkarförening. I en motion till Läkarförbundets fullmäktigemöte i november yrkar de på flera åtgärder för att stärka yttrandefriheten. En av dem som arbetat med motionen är Karin Båtelson, andre […](0 kommentar)

Ingen yttrandefrihet väntas i privat sjukvård

Hela det komplexa regelpaketet om allmänhetens rätt till insyn och anställdas yttrande- och meddelarfrihet upphör att gälla när sjukvård och annan offentlig verksamhet privatiseras. Och den helprivata sektorns regler gäller även privat verksamhet som finansieras med offentliga medel. Frågan om att utvidga yttrandefriheten och meddelarskyddet till privat men skattefinansierad verksamhet har utretts vid flera tillfällen […](0 kommentar)

Landstingschefer ska kunna straffas för repressalier

Det är ovanligt med JO-anmälningar som rör yttrandefrihet inom sjukvården, enligt JO Kerstin André. Roger Skogmans fall (Dnr 1014-2005) är det enda som hon kan påminna sig från senare tid. I hans fall kunde JO inte gå längre i sin kritik än som gjordes, säger hon. Straffansvar vid brott mot repressalieförbud saknas dessutom när de […](0 kommentar)

Anhöriga i Danmark närvarar vid traumaoperationer

Danska Rigshospitalet i Köpenhamn har i ett pilotprojekt gett anhöriga möjlighet att på nära håll följa livräddande operationer. I ett fyra månader gammalt projekt har anhöriga fått erbjudande om att följa en traumaoperation av egen närstående på nära håll, och i ungefär hälften av fallen har de accepterat detta. Både läkare och sjuksköterskor är försiktigt […](0 kommentar)

Stora skillnader mellan privat och offentligt

Något förenklat kan skillnaderna beskrivas så här: Offentligt • Tryckfrihetsförordningens (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagens (YGL) regler om yttrandefrihet, meddelarfrihet och förbud mot repressalier och efterforskning gäller i relationen mellan offentligt anställda och deras arbetsgivare, till exempel mellan läkare och företrädare för landstinget. En offentligt anställd läkare kan därmed i princip yttra sig fritt offentligt och även […](0 kommentar)

Notiser

Tillsyn av sjukvård och socialtjänst under ny myndighet

En ny myndighet, Vårdinspektionen, ska senast år 2014 ha tagit över ansvaret för all tillsyn över såväl socialtjänst som hälso- och sjukvård. Det väntas den statliga Utredningen om tillsynen inom socialtjänsten föreslå inom kort, enligt Dagens Nyheter. Idag fördelas ansvaret på Socialstyrelsen, länsstyrelserna, Statens institutionsstyrelse och kommunerna. Ansvarskommittén kom med ett liknande förslag tidigare i […](0 kommentar)

Helprivat barnsjukhus öppnar i Stockholm

Ett helprivat barnsjukhus, Barnsjukhuset Martina, öppnar vid Sophiahemmet i Stockholm under 2008, och blir landets första helprivata vårdinrättning för barn. Barnsjukhuset, som ska kunna ta emot 20000 besök per år, ska ha barnavårdscentral, akutmottagning och specialistmottagning. Sjukhuset ska ta emot barn och ungdomar upp till 16 år. Sjukhusets verksamhet ska helt finansieras av patientavgifter, som […](0 kommentar)