Nr 46 2007

Kultur

Evolutionen efter Erasmus och Charles Darwin inte bara framsteg

Ientréhallen till The Royal Society of Medicine i London möts man omedelbart av många porträtt av framstående medlemmar, av vilka speciellt ett imponerat på mig. Det avbildar en tjock man med peruk som håller en vit fjäderpenna i handen – färdig att skriva. Tittar man på ramen står det: Erasmus Darwin (1731–1802). Då tänkte jag […](0 kommentar)

Diagnostiska processen i ett patientperspektiv

Hur kan patienten hjälpa läkaren så att den rätta diagnosen ställs snabbare? Hur kan läkare undvika tankemönster som leder till fel diagnos? Trots att boken är skriven för lekmän snuddar nomenklaturen stundtals vid sedvanlig medicinsk litteratur, och Groopman tar då och då till det medicinska språkbruk han är van vid. Groopman är läkare, chef för […](0 kommentar)

Fakta om sömnapné för läkare och snarkare

I samband med att jag för närvarande arbetar med att få fram ett helt nytt hjälpmedel mot sömnapné, har jag gjort omfattande litteraturstudier. Därför var jag nyfiken på om Runfelts bok skulle kunna ge mig nya kunskaper. Jag blev väl belönad. Runfelt är tandläkare och knuten till Sömnlaboratoriet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Chefen för laboratoriet, professor […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Rejält kunskapsmaterial
ger underlag för bättre vård

Behandlingen av kranskärlssjukdom och dess komplikationer har varit mycket framgångsrik under de senaste 15–20 åren med utvecklingen av farmakologisk behandling, revaskulariseringar och på senare år även med defibrillatorer och sviktpacemakrar. Också den förebyggande behandlingen har varit framgångsrik, och nyinsjuknandet i kranskärlssjukdom har stadigt sjunkit under dessa 20 år. Konsekvenserna har inneburit att behandlingen i många […](0 kommentar)

Nya Rön

Telomerens roll omvärderas

Telomeren består av en kort sekvens baspar, som upprepas ett stort antal gånger, lokaliserade i slutet av varje kromosom. Den har visats ha en stabiliserande funktion och skyddar genomet från nedbrytning och från sammanslagning av olika kromosomer. Telomeren »klipps« också ned för varje celldelning, vilket begränsar antalet gånger en cell kan delas. Då kromosomerna i […](0 kommentar)

Alzheimerdiagnos med blodprov?

Forskare från Stanforduniversitetet i Kalifornien har upptäckt en grupp proteiner som skulle kunna användas för att ställa alzheimerdiagnos med hjälp av ett blodprov. Det uppmärksammade rönet presenteras i Nature Medicine. Forskarna har utgått från 259 blodprov från patienter med alzheimer i tidig fas och från friska kontroller. I proven har man tittat på 120 signalproteiner, […](0 kommentar)

Radikal operation – viktigaste prognostiska faktorn vid differentierad tyreoideacancer

Prognosen vid differentierad tyreoideacancer (DTC) är mycket god, och i de flesta studier överskrider 10-årsöverlevnaden 90 procent efter diagnos och behandling. Diskussioner världen över har förts om hur extensiv den kirurgiska behandlingen bör vara. Många förespråkar total tyreoidektomi med postoperativ radiojodbehandling, medan andra anser att det räcker med hemityreoidektomi för de mindre tumörerna. Målet med […](0 kommentar)

Överlevnad efter koloncancer kan bli bättre

Överlevnaden efter behandling för kolorektal cancer i Sverige har förbättrats under de senaste decennierna. Förbättringen är mer uttalad efter rektalcancer än efter koloncancer, vilket tillskrivs riktade insatser i form av forskning, förändring av operationsteknik och centralisering av behandlingen. Liknande riktade insatser är önskvärda för att på motsvarande sätt förbättra överlevnaden efter koloncancer. Syftet med den […](0 kommentar)

Bråttom ta hand om TIA och mindre stroke

Första veckan efter en TIA eller mindre stroke är kritisk. Men tiden från symtom till behandling är i många fall lång. I England sker bedömning via tidbokat besök på specialistmottagning. Så var också fallet i Oxford, där EXPRESS-studien [1] genomfördes. EXPRESS-studien utgör en del av en större populationsbaserad undersökning kallad OXVASC [2-5]. Den bedrivs genom […](0 kommentar)

Polydaktyli – en ciliär sjukdom

Oeri (1901) var den förste som beskrev det som efter 1933 kallas Kartageners syndrom efter dennes noggranna beskrivning: sinuit, bronkiektasier och situs inversus. Även spermier och tubor kan drabbas, och manliga patienter är ofta sterila. Sedan man funnit att deras spermier var orörliga visade Afzelius (1975) med elektronmikroskopi att cilierna i luftvägar och spermier var […](0 kommentar)

Rehabilitering via Internet
för långtidssjukskrivna gav resultat

Ett 20 veckor långt rehabiliteringsprogram har testats i en randomiserad studie omfattande 55 individer (27 i behandlingsgruppen och 28 i kontrollgruppen) med smärtproblematik och/ eller utmattningssyndrom. Målet var att öka livskvaliteten och om möjligt även arbetsförmågan för dem som inte redan hade permanent sjukersättning. Rehabiliteringsprogrammet har genomförts via Internet. Varje vecka har man sett en […](0 kommentar)

Antioxidanter inget skydd mot makuladegeneration

Åldersbetingad makuladegeneration (age related macular degeneration, AMD) är en av de vanligaste orsakerna till blindhet i västvärlden. Patogenesen är ofullständigt känd, men klart är att rökning och hög ålder ökar risken samt att det finns en hereditär komponent. Behandlingsarsenalen är begränsad. Det har hävdats att tillskott i form av antioxidanter skulle ha en skyddande effekt. […](0 kommentar)

Dåliga relationer ökar risken för hjärt-kärlsjukdom

Kan man minska risken att drabbas av hjärt–kärlsjukdom genom att förbättra relationen med sina närstående? Det tror en grupp forskare från Storbritannien, som i en studie presenterad i tidskriften Archives of Internal Medicine visar att ett dåligt äktenskap eller dåliga relationer med närstående ökar risken att drabbas av hjärt–kärlsjukdom. Studien bygger på närmare 8500 offentliganställda […](0 kommentar)

Endast på webben

Belöning till vårdpersonal
halverade dödlighet i malaria

När de anställda vid ett sjukhus i Guinea-Bissau i nordvästra Afrika gavs ekonomisk belöning för att de följde behandlingsprotokollet för malaria förbättrades överlevnaden för malariadrabbade barn markant. Det visar en studie som presenteras i BMJ. Författarna har tittat på en pediatrisk vårdavdelning vid det nationella sjukhuset Simao Mendes i Guinea-Bissau. 951 barn i åldrarna 3 […](0 kommentar)

Webbfrågan

(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Sorkfeberprognos:
Stor smittrisk i Norrland i vinter

Det som hösten 2006 såg ut att bli ännu en »normal« sorkfebersäsong med ett par hundra fall av sorkfeber (nephropathia epidemica) i norra Sverige bytte plötsligt skepnad i mitten av december. Senvintern 2006/2007 kom i stället att utvecklas till den värsta säsongen hittills sedan 1989 (dvs så långt tillbaka som det finns tillförlitlig statistik att […](0 kommentar)

Kvinnors urininkontinens utreds
och behandlas i primärvården

Urininkontinens är ett stort folkhälsoproblem, som berör cirka en halv miljon svenskar, varav merparten är kvinnor. Urininkontinens står för en betydande del av våra sjukvårdskostnader (3–5 miljarder kronor årligen) och medför kraftigt försämrad livskvalitet för flertalet av de drabbade. Det finns flera olika orsaker till urininkontinens, som alla skall behandlas på olika sätt, varför det […](0 kommentar)

Prostataspecifikt antigen
– den viktigaste cancermarkören

Prostataspecifikt antigen (PSA) är den idag i särklass mest betydelsefulla av alla kemiska markörer för cancer. Användandet av PSA som rutinblodprov för diagnostik och uppföljning av prostatacancer har de senaste dryga 15 åren inneburit omvälvande förändringar för stora patientgrupper, för delar av den friska befolkningen och för sjukvården. Denna artikel ger en översikt av patofysiologin […](0 kommentar)

Trattanus – missbildning som kräver individualiserad vård

Medfödd trattanus (funnel anus) beskrevs första gången 1970 av Nixon [1] som en trattformad, hudtäckt analkanal, vilken avslutades med en stenotisk anorektal övergång, där stenosen utgjordes av fibros i interna sfinktern. Normalt övergångsepitel saknas på gränsen mellan huden och rektums slemhinna. Trattanus är associerat med svår förstoppning, ofta kombinerat med en vidgning av rektum och […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

»Sugklockan var inte hög utan medelhög«

När man läser fallbeskrivningen så finner man att vertex stod vid spinalplanet. Definitionsmässigt är det då inte fråga om en hög sugklocka utan om en medelhög sugklocka. Om huvudet har nått spinalplanet samtidigt som cervix är fullvidgad finns förutsättningar för en vaginal extraktion, och det är inte givet att man skall utföra kejsarsnitt. Att hävda […](0 kommentar)

Borde remitterats till neurolog eller undersökts med skiktröntgen eller MR

Den 58-åriga kvinnan sökte den 29 december 2004 vid en vårdcentral på grund av känselnedsättning i ansiktets vänstra sida och yrsel sedan ett år tillbaka. Hon remitterades till en öronklinik vid länssjukhuset, där man bedömde att yrseln orsakades av hennes halsryggsbesvär. Hon återkom till vårdcentralen den 14 oktober 2005 eftersom yrseln förvärrats. Man bedömde på […](0 kommentar)

Patient med pacemaker
som söker för yrsel ska undersökas med EKG

På grund av ett medfött hjärtfel fick den då 8-åriga flickan år 1984 en mekanisk hjärtklaffprotes och pacemaker. År 2006 drabbades hon av trötthet, yrsel och konstiga hjärtslag. Hon undersöktes vid flera tillfällen på ett länssjukhus. Den 1 november sökte hon akut vid en vårdcentral på grund av yrsel. En distriktsläkare tolkade det som nackbesvär […](0 kommentar)

Debatt och brev

Det är inte driftsformen som är problemet!

Catarina Canivet anser att privat drift av vård leder till en dyr, ineffektiv och ojämlik vård. Hon hänvisar till internationella studier och riktar några kritiska frågor till förbundet. Under hösten har även andra kollegor flitigt debatterat frågan om vinst i vården i LT, och det är tydligt att det inte finns ett enhetligt svar som […](0 kommentar)

Fackförbund, res dig upp!

Ligger spänningen och lockelsen i läkaryrket i det faktum att vården är en »framtidsbransch« med »tillväxtmöjligheter«? En sol med tre brett leende vårdarbetaransikten illustrerar Eva Nilsson Bågenholms senaste ledare i Läkartidningen [1]. I ledaren refereras med glada nickanden och hummanden en rapport från näringslivet – det finns inte en enda synpunkt som är kritisk eller […](0 kommentar)

Vinner vården på Apotekens byte av preparat?

Det är dags att ställa frågan om sjukvården vinner på att preparaten byts ut till billigare varianter vid Apotekets utlämnade. Personligen upplever jag att patienterna är sämre orienterade över vilka läkemedel de konsumerar än de var tidigare. Det finns en uppenbar fara att patienter kan ta fel när den medicin man tagit under en längre […](0 kommentar)

Det är friskt att vara förkyld! Apoteket AB vill tjäna pengar på normalt obehag

Huvudvärk, värk i kroppen och förkylningar är övergående och en naturlig del av varje människas liv. Trots detta har Apoteket AB nyligen i en rad pressmeddelanden och annonser meddelat att svenskarna när de tar receptfria läkemedel mot bland annat värk och förkylning använder »för lite, för sent och fel medicin«. Sveriges läkemedelsmonopol gör därmed en […](0 kommentar)

Personlig läkare eller personlig som läkare, vilken skillnad …

Det framhålls, med rätta, betydelsen av att man i primärvården ordnar det så att allmänläkaren blir »personlig läkare«. Som »personlig läkare« har man en lista med egna patienter, och kontinuiteten har därigenom säkerställts. Man har närhet till dem som finns på listan, man har ansvar för dem, formellt ett åliggande att bistå. Man har en […](0 kommentar)

Psykiatrisk vård – ständig slagpåse?

I Region Skåne planerar man nu för att privatisera delar av den psykiatriska vården. Bo Ahrén, dekanus för medicinska fakulteten i Lund, varnade häromdagen (Sydsvenskan 14 okober) för att en privatisering hotar undervisning och forskning i ämnet – och därmed den framtida vården av psykiskt sjuka. Representanter för Karolinska institutet, inklusive dess rektor, konstaterade också […](0 kommentar)

Lågdos-DT bättre än vanlig röntgen vid diagnostik av rinosinuit – en kommentar från Läkemedelsverket och Strama

I Läkartidningen 41/2007 (sidan 2955) presenterar Roger Siemund och Anders Cervin m fl en studie av rinosinuitfall där resultaten visat att lågdos-DT bör vara lika bra som konventionell DT och att kostnader och stråldos talar för lågdos-DT samt att den nya metoden bör ersätta konventionell röntgen. Lågdos-DT är sannolikt en bra undersökning vid utredningar på […](0 kommentar)

Utmattningssyndrom – ett samhällsfenomen på gruppnivå

En polariserad debatt kring diagnosen utmattningssyndrom har pågått en längre tid. En extrem ståndpunkt intas sedan länge av Hanne Kjöller, ledarskribent i DN. Hon förfäktar att flertalet i denna patientgrupp är fuskare eller felbehandlade av sina läkare och att de pågående behandlingsprojekten mest är ute efter att sko sig på sin verksamhet. Något mera modererad […](0 kommentar)

Sälj inte Läkarförbundets fritidshus!

Läkarförbundet överväger att sälja fritidshusen på populära semesterorter som Nice, Skanör och Idre. Frågan ska diskuteras vid Läkarförbundets fullmäktigemöte i slutet av november. Enligt min egen korrespondens med vår ordförande Eva Nilsson Bågenholm finns flera omständigheter som föranlett att denna fråga blivit aktuell. Den person som är ansvarig för fastigheterna ska pensioneras, och intäkterna för […](0 kommentar)

Offentlighetsprincipen och forskningsdeltagares integritetsskydd – slutord i debatten

Ett flertal inlägg om offentlighetsprincipen kontra integritetsskydd i forskning har nyligen publicerats i Läkartidningen – och därmed åter aktualiserat debatten kring kammarrättens dom i Gillbergmålet. Många av våra läsare och skribenter är troligen inte på det klara med att domen innebar att Gillberggruppen skulle lämna ut integritetskänsliga personuppgifter i icke avidentifierad form. Kammarrätten hade tidigare […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Öppet hus på Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Ledare

Ny ägare i SalusAnsvar AB

DnB Nor har nu genomfört den tidigare aviserade affären och köpt majoriteten av aktier i SalusAnsvar AB. Läkarförbundet har därmed avvecklat sin roll som stor aktieägare i ett börsnoterat bolag och kan fokusera på kundrelationen med SalusAnsvar. Ägarbytet innebär initialt inga stora förändringar – arbetet med försäkringar och bankaffärer kommer att fortlöpa. Vi ser att […](0 kommentar)

Statligt avtal på bordet

Medan de landstingsanställda läkarna alltjämt får vänta på ett kollektivavtal med det senfärdiga Sveriges Kommuner och Landsting blev de statsanställda medlemmarnas centrala avtal med Arbetsgivarverket (AgV) färdigt förra veckan. Numera tecknas även läkarnas statliga avtal av Saco-S, men Läkarförbundet har aktivt medverkat i förhandlingsarbetet genom sin ledamot i Saco-S styrelse. Det centrala avtalet med AgV […](0 kommentar)

Framtidstrons biologi

Positiv framtidstro är ett typiskt drag i det mänskliga psyket, vi älskar optimismen. Vår favoritlitteratur handlar ofta om människor i akuta svårigheter som ser fram emot en bättre framtid. En positiv livssyn är en egenskap vi värderar högt. Skeppsbrutna i till synes hopplösa situationer ger vi inte upp tanken om räddning. Denna läggning för optimism […](0 kommentar)

Aktuellt

Kultursjukdomar irriterar och utmanar läkarkåren

I slutet av 1980-talet började media rapportera om en mystisk sjukdom som drabbade framför allt unga privilegierade storstadsmänniskor mitt uppe i välbetalda karriärer på banker, fondmäklarfirmor eller IT-företag. Allt fler bland dessa yuppies (young urban professional) drabbades bland annat av en oförklarlig kronisk trötthet som verkade förlamande på såväl yrkesliv som privata aktiviteter. Läkarkåren stod […](0 kommentar)

Ingen policy för morddömd student

Mannen, som är i 30-årsåldern, dömdes enligt Dagens Nyheter för mord (hatbrott) och andra brott till elva års fängelse i början av 2000-talet och frigavs i våras. I höstas började han på läkarutbildningen. Hans bakgrund var inte känd för KI vid antagningen som även bestod av intervjuer och lämplighetsprövning. Förra veckan blev studentens bakgrund allmänt […](0 kommentar)

Unga läkare tränas i ST- utbildning inför chefsstolen

Ledarskaps-ST är en fråga som har funnits på Sylfs (Sveriges yngre läkares förening) agenda. Föreningen har utvecklat en modell, snarlik forskar-ST-tjänster, där ST-läkaren gör en specialiseringsutbildning, som följer Socialstyrelsens riktlinjer, men förlänger utbildningen med 1–1,5 år för att få teoretiska och praktiska kunskaper i ledarskap. Sylf har tillsammans med S:t Görans sjukhus arbetat fram ett […](0 kommentar)

Två avstegsavtal på väg

Två regionala avstegsavtal har tecknats, ett i Örebro läns landsting och ett i Västra Götalandsregionen. För att bli giltiga måste de godkännas av Läkarförbundets förhandlingsdelegation som tar ställning den 14 november. Avstegsavtalet i VG-regionen måste, för att gälla lokalt, kompletteras med ett lokalt avtal för varje verksamhet. Det lokala avtalet kan i sin tur innehålla […](0 kommentar)

DLF: Anpassa arbetet för äldre läkare

Stora pensionsavgångar och dålig nyrekrytering till yrket är en fråga som oroar Distriktsläkarföreningen. En nyligen gjord enkät visar att bristen på läkare lär bli större än väntat. En brevenkät, som skickades till 500 medlemmar som är 55 år och äldre, visar att bara 60 procent av distriktsläkarna arbetar heltid. En klar minskning jämfört med en […](0 kommentar)

JO kritiserar Örebro läns landsting

Laboratorieläkaren Göran Schedvin kritiserade i två debattartiklar i Nya Wermlands-Tidningen hösten 2005 förhållanden runt en planerad konkurrensutsättning av Laboratoriemedicin i Värmland. Han hade tidigare arbetat där, bodde kvar i Karlstad men arbetade hösten 2005 i motsvarande verksamhet i Örebro. Han ansåg att Laboratoriemedicin i Värmland gjorde av med för mycket pengar och välkomnade landstingets beslut […](0 kommentar)

LT debatt

Medicinska kongresser – ett förslag till ökad nytta

I mitten av maj 2007 bevistade jag tillsammans med cirka 1100 andra deltagare den 40:e kongressen för »European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition« (ESPGHAN) på Catalonia Palace of Congresses i Barcelona. Föredragen, som ofta hölls i tre parallellsektioner mellan klockan 8 på morgonen och klockan 19 på kvällen, var flitigt besökta. ESPGHAN bildades […](0 kommentar)

Notiser

De föreslås till Centralstyrelsen

Tre nya namn finns med i valberedningens förslag till ledamöter av förbundets centralstyrelse inför fullmäktigemötet 22–23 november: Karl Obrant, professor i ortopedi, forskningschef vid Universitetssjukhuset i Lund och ledamot i Chefsföreningen. Mikael Rolfs, specialist i anestesi- och intensivvård vid Karolinska Universitetssjukhuset, förste vice ordförande i Stockholms läkarförening och ledamot i Sjukhusläkarföreningen. Fredrik Åberg, ST-läkare i […](0 kommentar)