Nr 47 2007

Kultur

Även luktsinnet lockade Linnés nyfikenhet

Ingen har väl kunnat undvika alla aktiviteter som förekommit i år med anledning av 300-årsminnet av Carl von Linnés födelse. Hans klassificering av växtvärlden är välkänd och likaså hans försök att på motsvarande sätt indela fiskar, fåglar, insekter och däggdjur. Däremot är det föga bekant att Linné visade intresse även för jämförande beskrivning av lukter […](0 kommentar)

Vacker sjukhusmiljö kan påskynda läkningsprocessen

Den moderna sjukvårdens anspråk på sjukhusens »offentliga rum« stannar inte längre vid kravet på ändamålsenliga och lättstädade lokaler med inredning av slitstarka material godkända i enlighet med landstingens normer och policyer. I dag finns allt fler moderna sjukhusrum som, förutom att ta hänsyn till alla grundkrav, månar om att sjukhusmiljön ska kännas stimulerande och fantasieggande […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Korrekt influensaprofylax spar liv – det borde alla läkare veta!

Sverige, Norge och Danmark använde minst influensavaccin per capita i Västeuropa 2003–2005 [Ted von Essen, presentation vid Options for Influenza Control, Toronto, juni 2007]. Socialstyrelsen anger i sina allmänna råd att vaccination »kan vara av värde« för personer med kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom och för personer över 65 års ålder samt att även patienter med […](0 kommentar)

Nya Rön

Män får oftare defibrillator

En omfattande amerikansk studie presenterad i tidskriften JAMA visar på stora könsskillnader när det gäller vilka patienter som får en defibrillator (implantable cardioverter defibrillator, ICD) inopererad. Forskarna har tittat på i vilken utsträckning just kön påverkar om patienter som primär- eller sekundärprevention får en defibrillator för att förhindra plötslig död på grund av hjärtstillestånd. Patienterna, […](0 kommentar)

Årlig infusion ger färre nya frakturer och minskad dödlighet vid höftfraktur

Frakturer hos äldre är ett ökande folkhälsoproblem med stora sjukvårdsekonomiska konsekvenser. Med ökande ålder ökar både osteoporos och fallbenägenhet. Höftfraktur är en av de allvarligaste effekterna av osteoporos. Samtliga patienter erfordrar operation och sjukhusvård. Andra befintliga sjukdomar försvårar rehabiliteringen. Vid 50 års ålder är risken framöver att få en höftfraktur 23 procent för kvinnor och […](0 kommentar)

Generikabolag slås samman

Tillverkare av generika, »kopior« på läkemedel där patenten gått ut, slåss på en allt tuffare marknad. Nu slås bolagen samman till globala jättar för att möta den ökade konkurrensen. Det rapporterar tidskriften Nature. De senaste åren har ett antal patent för storsäljande läkemedel gått ut, och fler stora patentutgångar kommer att ske under kommande år. […](0 kommentar)

Fred ökar risken för HIV-spridning

Väpnade konflikter och HIV/aids har de senaste decennierna lagt ytterligare stenar på de bördor som tynger Afrika söder om Sahara. Antalet krigförande stater fördubblades under perioden 1989– 2000, och man har talat om ett »konfliktbälte« från Afrikas horn till Angola. Kongo-Kinshasa har lamslagits av världens mest förödande konflikt sedan andra världskriget, den enda multinationella konflikten […](0 kommentar)

Laserbehandling av akut hjärninfarkt – lovande behandlingsmetod

Många läkemedel för behandling av akut hjärninfarkt har aldrig nått målet på grund av antingen för dålig effekt eller allvarliga biverkningar [1]. Ett av få undantag är trombolysbehandling, men bara 3–4 procent av alla strokepatienter får detta [2]. Laserbehandling har många användningsområden, där det mest kända är behandling av diabetesretinopati. Experimentella djurstudier med lågenergilaser på […](0 kommentar)

Aktuellt

35 nya ST-tjänster i allmänmedicin i Stockholm

I Stockholm har det länge varit brist på ST-tjänster för allmänmedicinare. Den politiska majoriteten lägger i budgeten inför nästa år fram förslaget att tillskjuta extra medel: dels 20 miljoner kronor tillägnat ST-platser inom allmänmedicin, dels 10 miljoner kronor för andra specialiteter, till exempel röntgen, patologi och onkologi. Förslaget ska diskuteras i landstingsfullmäktige 27–28 november. Torbjörn […](0 kommentar)

Svårt att nyrekrytera unga distriktsläkare

Flera läkare har kommenterat LTs artikel i nr 46/2007 om Distriktsläkarföreningens, DLF, pensionsenkät som visar att många äldre läkare vill sluta före pensionen. Torbjörn Vedberg, Edsbyns hälsocentral, skriver att det är svårt att hitta ST-tjänster för att landstinget inte tillsätter tillräckligt med platser. Benny Ståhlberg, ordförande i DLF, är medveten om problemet att läkare som […](0 kommentar)

Sjukhusläkare villiga jobba efter pension

Medan Distriktsläkarföreningens enkät, (LT 46/2007), visar att bara sex av tio äldre distriktsläkare, arbetar heltid är det så många som åtta av tio sjukhusläkare som gör fulltid. Detta enligt en brevenkät som Sjukhusläkareföreningen vid UMAS har skickat ut till 236 specialister, som är 55 år och över, med svar från cirka 75 procent. Bara 29 […](0 kommentar)

Avtal klara i Örebro och Västra Götaland

Avtalet i Västra Götaland är ett ramavtal som säger att avvikelser måste definieras i lokala avtal för varje verksamhet. Om inget lokalt avtal skrivs gäller Arbetstidslagens regler. – Det betyder att man nu kan gå vidare med lokala avtal, säger Christina Berntsson, ordförande i Läkarföreningar i Väst (LIV). De lokala avtalen får utformas utifrån när […](0 kommentar)

Detektivarbete
bakom upptäckt
av klamydiamutation

En gång i månaden får docent Torvald Ripa en bunt papper av sin sekreterare med aktuell statistik om smittspridningen i länet. Han kastar en blick på tabellerna och kurvorna; det ingår i hans jobb som verksamhetschef för klinisk mikrobiologi och vårdhygien på Länssjukhuset i Halmstad. På våren 2006 såg han att det var någonting med […](0 kommentar)

Bidrag om kejsarsnitt vann två kategorier

Hanna Åmark gick termin 11 på läkarutbildningen och skulle göra projektarbete. – Jag hade jobbat på förlossningen och tyckte att det var en spännande diskussion om kejsarsnitt i media, säger hon. Hon ville veta mer och sökte upp Elsa Lena Ryding, överläkare vid kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Tillsammans lade de upp en kvalitativ studie. Studien […](0 kommentar)

Apoteket får kritik av Datainspektionen

Apoteket AB har använt personnummer som sökbegrepp vid framtagning av statistik. Det är inte tillåtet, konstaterar Datainspektionen i ett beslut förra veckan. Sökningen gjordes i samarbete med det amerikanska företaget Medco. Att använda personnummer som sökbegrepp strider mot Receptregisterlagen, även om det sker för att få fram avidentifierad statistik. Datainspektionen nöjer sig med att påpeka […](0 kommentar)

Kvinnorna tar in på männen i kampen om forskningsanslag

När det gäller nya projektbidrag blev beviljandegraden 15 procent för såväl kvinnor som män vid årets fördelning. Förra året beviljades 17,6 procent av männens ansökningar och 15,2 av kvinnornas, vad gällde nya projektansökningar (se LT nr 50-52/2006). Vad gäller de så kallade omprövningsbidragen dominerar de manliga sökandena rejält. Dessutom är männens beviljandegrad högre, 82 procent, […](0 kommentar)

Debatt och brev

Segla fram på räkmacka kan bli kladdigt

Som distriktsläkare i Malmö samverkar jag med synnerligen effektivt arbetande kollegor i privat verksamhet. Att jag skulle »anse«, som Eva Nilsson Bågenholm skriver, att privat drift leder till dyr, ineffektiv och ojämlik vård [1] stämmer inte. Jag påpekade att ett flertal vetenskapliga studier visat att privat drift »kan leda till att vården ur folkhälsosynpunkt« blir […](0 kommentar)

Vi ska se över våra rutiner

Nils-Olof Jacobson är kritisk till ett utskick från Wyeth som innehöll en plastdosa, som när man tryckte på den läste upp en inspelad informationstext med nya data för ett av våra läkemedel. Nils-Olof Jacobson ifrågasätter utskick av det här slaget. Och vi håller med om kritiken. Utskicket var, även om informationen som förmedlades var helt […](0 kommentar)

Det finns behov av riktlinjer för hur kostnaderna ska beräknas

Vi tackar Eckerlund och medförfattare för kommentaren. Vi är medvetna om de begränsningar som beräkningar av samhällsekonomiska kostnader för sjukdomar har. Därför är det viktigt att få rättvisande skattningar. Framförallt finns det ett behov av riktlinjer för hur kostnaderna ska beräknas då forskare, patientorganisationer, aktörer inom hälso- och sjukvården och inte minst politiker använder underlag […](0 kommentar)

Tramsig dosa

Läkemedelsindustrins påhittighet vad gäller reklam vet inga gränser. Senaste exemplet: I dag kommer från Wyeth ett massutskick, ett stort vadderat kuvert med en upphöjning. Jag plockar ut en plastask 55 (gånger) 2 cm som innehåller en rund illgrön grej, 4 (gånger) 1,5 cm, med svart text »Efexor Depot«. Jag fingrar på den, undrande vad detta […](0 kommentar)

Samhällsekonomiska kostnaderna för sjukdom otillräcklig grund för prioritering

Jansson och medarbetare efterlyser i sin artikel »Okänt hur mycket astma och allergier kostar samhället« (Läkartidningen 39/2007, sidorna 2792-6) studier av de samhällsekonomiska kostnaderna för allergisjukdomar och andra kroniska sjukdomar samt studier av nya metoders kostnadseffektivitet. Avslutningsvis framhålls som angeläget att »exempelvis SBU sammanställer och gör en bedömning av det vetenskapliga hälsoekonomiska kunskapsunderlaget för att […](0 kommentar)

Hjärnvila passiviserande vid hjärnskakning?

I Läkartidningen 16/2007 (sidorna 1220-3) presenterar Tegner och medarbetare nya riktlinjer för hur man ska handlägga hjärnskakning hos idrottsutvövare. Dessa skador har fått ökad uppmärksamhet under senaste decenniet, inte minst inom de riskfyllda kontaktsporterna [1]. Tegner och medarbetare rekommenderar att den som drabbas av en hjärnskakning dels »ska ordineras hjärnvila fram till dess att individen […](0 kommentar)

Risken obefintlig, återhämtningen optimal

Riktlinjerna för handläggning av hjärnskakning har tagits fram av världens ledande experter inom det neurologiska området. Rekommendationerna ger oss läkare, sjukgymnaster och övrig medicinsk personal, som arbetar inom idrotten, ett utmärkt redskap att på ett snabbt och säkert sätt få tillbaka våra idrottare i full aktivitet. Vi har nu under mer än två år använt […](0 kommentar)

Ökad tillgänglighet – för vem?

Sjukvårdens ohälsa har en komplex bakgrund, men i den politiska strategin under senare år har en yttring, tillgängligheten, överordnats allt annat. Och det är bara en dimension i tillgängligheten, väntetiden, som intresserar. Att in absurdum fokusera på ett symtom hos en multisjuk patient skulle för en läkare leda till stränga disciplinära påföljder. Jag har inspirerats […](0 kommentar)

LT debatt

Reformer av hälso- och sjukvården – glöm inte bort de mest utsatta!

Hälso- och sjukvårdslagens målparagraf (§2) lyder: »Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.« Vidare har preciserats att: »Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall […](0 kommentar)

Ledare

Så var det dags igen …

I denna veckas nummer av Lancet publiceras en välgjord studie från International Collaboration of Epidemiological Studies of Cervical Cancer. Man finner att risken för cervixcancer ökar övergående för kvinnor som använder kombinerade p-piller. Detta är förvisso ingen ny kunskap, men den adderas till andra effekter – positiva och negativa – av p-pilleranvändning. Det finns visat […](0 kommentar)

Dags för fullmäktigemöte!

Denna vecka hålls Läkarförbundets årliga fullmäktigemöte – förra året beslöts att förlägga mötet till hösten för att ge delföreningarna mer tid att komma in med motioner efter sina fullmäktige- och årsmöten. Det verkar ha gett effekt, i alla fall om man tolkar antalet motioner så. I år har 42 motioner avlämnats, vilket nog är rekord. […](0 kommentar)

Slå vakt om rätten till utlandsvård!

Det finns ett ökande intresse hos allmänheten i Sverige att av skilda skäl söka vård utomlands. Bland orsakerna kan finnas alltför långa kötider i svensk sjukvård eller att patienten förväntar sig en bättre behandling vid någon utländsk klinik. En sådan valmöjlighet ligger väl i linje med strävandena inom EU att skapa ökad rörlighet både för […](0 kommentar)

Notiser

Fortfarande bristande rättsintyg

Rättsmedicinalverket anser att det fortfarande finns stora brister i de rättsintyg som utfärdas av kontrakterade rättsintygsläkare och läkare vid de rättsmedicinska avdelningarna. Trots att ny lag infördes 1 januari 2006 kvarstår problem. Myndigheten riktar till exempel kritik mot att läkarna ofta saknar rutin och erfarenhet, att kvaliteten i intygen brister och att få intyg skrivs […](0 kommentar)

Avtal om pandemivaccin

Det blir GlaxoSmithKline som får i uppdrag att förse svenskarna med vaccin vid en eventuell pandemi, enligt ett pressmeddelande från Socialstyrelsen. Företaget har åtagit sig att leverera upp till 18 miljoner doser under sex månader till Sverige vid ett utbrott. Socialstyrelsen, SKL och Stockholms läns landsting har, på regeringens uppdrag, upphandlat en garanti för vaccinleverans.(0 kommentar)

Endast på webben

Klamydiafallen allt fler – årets siffra högsta hittills

Ny klamydiavariant upptäckt 2006. Snabb spridning i Sverige, diagnosmetoder missade mutation KLinik och vetenskap Ny mutant och moderna sexualvanor har »gynnat« smittspridningen. Kraftig ökning av Chlamydia trachomatis Klinik och vetenskap Läs även artikeln Det sexuella risktagandet ökar bland unga män Klinik och vetenskap(0 kommentar)

Läkarförbundets
VD slutar

Meddelandet att Catarina Andersson Forsman lämnar sin post efter tre år kom på tisdagen (20 november). – Jag slutar därför att jag har fått en ny utmaning. Det händer väldigt mycket inom svensk sjukvård just nu. Det blir spännande att tillsammans med den politiska ledningen påverka sjukvården mer direkt, säger hon. Catarina Andersson Forsman är […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Artiklar om patientsäkerhet i Läkartidningen nr 47/2007 Remiss om tumör felprioriterades – behandling fördröjdes fyra månader »Felbedömningen av remissen måste tillskrivas den mänskliga faktorn« Apotekspersonal förhindrade felmedicinering av spädbarn(0 kommentar)

Årets bästa artiklar – vinnarna!

Medicinsk kommentar Bör antalet kejsarsnitt minskas? Andolf E. Läkartidningen 2007;104:930-1. Klinisk översikt Vanlig eller farlig huvudvärk? – en klinisk utmaning? Nilsson Remahl I, Waldenlind E, Sjöstrand C, Laudon M. Läkartidningen 2007;104:1796-800. Grundvetenskaplig översikt »Trött i hjärnan« osynligt handikapp som kan ge stora problem Rönnbäck L, Persson M, Olsson T. Läkartidningen 2007;104:1137-42. Studie/Fallbeskrivning Karotis- och vertebralisdissektion […](0 kommentar)

Varför ska delegitimeringen
vara livslång?

Brottslingar som legitimerade yrkesutövare i sjukvården är ett hett ämne, och i en mediealarmistisk tid är det inte märkligt att dömda läkare ger krigsrubriker och krav på hårdare reglering. Läkarförbundets inställning har debatterats i bland annat LT 5/2007 (sidorna 352-3), sedan förbundet nått till en annan slutsats än Regeringsrätten och menat att en barnporrdömd läkares […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Hjärnstamsimplantat kan återge hörsel

Neurofibromatos typ 2 (NF 2) är en sjukdom som i de flesta fall, förr eller senare, leder till dövhet orsakad av bilaterala vestibulära schwannom (akustikusneurinom, Figur 1). Hörselrehabilitering med hjälp av kokleaimplantat fungerar inte eftersom tumören har destruerat hörselnerven. Med hjälp av hjärnstamsimplantat (auditory brain stem implant, ABI, som består av bla en elektrodplatta) kan […](0 kommentar)

Akut epiglottit nu vuxensjukdom främst orsakad av pneumokocker

Epiglottit är en potentiellt livshotande infektion av septisk karaktär, som traditionellt ansetts vara en barnsjukdom. Sjukdomen debuterar med svalgsmärta, sväljningssvårigheter, feber, allmänpåverkan och sedermera inandningssvårigheter. Barnet vill gärna sitta upp och luta sig framåt för att underlätta andningen. Svårigheterna att svälja saliven medför dregling, och obehandlad innebär sjukdomen risk för total luftvägsobstruktion. Under 1980-talet kom […](0 kommentar)

Snabb spridning i Sverige, diagnosmetoder missade mutation

I oktober 2006 presenterades upptäckten av en ny genetisk variant av Chlamydia trachomatis, som inte kunde påvisas med vanligt förekommande detektionsmetoder. Torvald Ripa och Peter Nilsson i Halmstad visade att målgenen hade förlorat ett fragment, och denna nya variant kunde därmed inte detekteras med testsystemen Abbott m2000 (Abbott) och Cobas Amplicor/TaqMan 48 (Roche) [1, 2]. […](0 kommentar)

Kraftig ökning av Chlamydia trachomatis

I oktober 2006 identifierades en ny klamydiaklon vid mikrobiologiska laboratoriet i Halmstad [1]. En rad baspar hade gått förlorade i bakteriens kryptiska plasmid, och mutanten undgick upptäckt i testsystem som sedan länge använts i Sverige: Cobas Amplicor (Roche Diagnostics), Cobas TaqMan48 (Roche Diagnostics) och Abbott m2000 (Abbott Laboratories) [2, 3]. Alternativa testmetoder finns och används […](0 kommentar)

Det sexuella risktagandet ökar bland unga män

I samarbete mellan smittskyddsenheten i Norrbottens läns landsting, Norrbottens regementen och det mikrobiologiska laboratoriet vid Sunderby sjukhus, Luleå, genomfördes en studie under hösten 2006. Studien bestod i att samtliga nyinryckta värnpliktiga vid regementena i Arvidsjaur, Boden och Luleå, totalt 1861 värnpliktiga, erbjöds att anonymt svara på en enkät och att lämna ett urinprov för test […](0 kommentar)

Patografin – den sjukes egen journal

Under de senaste 40 åren har en ny typ av böcker etablerat sig på den svenska bokmarknaden. Personliga erfarenheter av sjukdom och vård har i ökande utsträckning publicerats på både små och stora förlag. Författarna är ibland kända offentliga personer, men en mycket stor andel är människor som med stor sannolikhet inte skulle ha blivit […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Apotekspersonal förhindrade felmedicinering av spädbarn

Den sex veckor gamle pojken kom med sin mor till vårdcentralen på grund av förkylning. Han blev ordinerad Bricanyl lösning 0,3 mg 5 ml 1–3 gånger dagligen. Modern anmälde distriktsläkaren som ordinerade medicinen. Hon berättade att de träffat läkaren på kvällen och denne ville börja medicineringen direkt. Sonen fick en spruta med Bricanyl 5 ml […](0 kommentar)

Remiss om tumör felprioriterades – behandling fördröjdes fyra månader

En 59-årig kvinna remitterades den 14 juni till ÖNH-kliniken från primärvården med misstanke om munbottentumör. Inremitterande läkare hade i remissen under »diagnos, fråga« angett »Tumör i munhålanÒ, och under »anamnes, status« bland annat följande: »Rökare. Inga mediciner. Sedan ca två månader har hon noterat en oregelbundenhet under tungan till hö. Vid inspektion ses en knappt […](0 kommentar)

»Felbedömningen av remissen måste tillskrivas den mänskliga faktorn«

Bland annat så sammanfattade vetenskapliga rådet i öron-, näs- och halssjukdomar, docent Britt Nordlander, fallet i den förra artikeln. Av händelseanalysen och vid hennes granskning framkom att remissen från den 14 juni prioriterats felaktigt. Remissfrågeställningen var tydlig, »Tumör i munhålan«, menade hon. Hon bedömde att remissens uppgifter, att patienten är rökare, har en »oregelbundenhet« till […](0 kommentar)