Nr 51 2007

Kultur

Från gatubarn till Nobelpristagare

Årets Nobelpris i fysiologi eller medicin har gått till tre forskare, vars arbeten är början på en ny era inom genetik och medicin. Knockoutmössens århundrade tjuvstartade redan 1989, när det först blev möjligt att godtyckligt förändra arvsmassan hos möss och låta förändringen gå i arv till senare generationer. En av forskarna som utvecklade den genteknologiska […](0 kommentar)

Fotoutställning över dem som undkom döden i Irak

Begreppet helfigursporträtt får en ny innebörd när amerikanska hemvändande soldater fotograferas i storformat. John Jones sitter på en pall iklädd endast en arméjacka, prydd med guldknappar som glimmar ikapp med dinglande utmärkelser och medaljer. På underkroppen saknar han byxor för att visa att båda benen blivit amputerade, proteserna har han stoppat ner i ett par […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Motion är bra!

»Det finns ingen evidens för att motion är bra för hälsan!« För cirka 30 år sedan reste sig en socialmedicinsk forskare under en session av riksstämman och hävdade detta – och utan att ha alldeles fel. Det fanns begränsad evidensbaserad kunskap i mitten av 1970-talet som talade för att det var »nyttigt« att ägna sig […](0 kommentar)

Nya Rön

Övervikt ökar risken för cancer

Att övervikt är en riskfaktor för cancer har blivit allt mer uppmärksammat under senare tid. Nu visar en omfattande brittisk studie presenterad i tidskriften BMJ att övervikt ökar risken för postmenopausala kvinnor att både drabbas av och avlida i tio olika cancerformer. Den prospektiva kohortstudien omfattar data från 1,3 miljoner kvinnor i Storbritannien mellan 50 […](0 kommentar)

Paleolitisk kost ger bättre glukostolerans än medelhavskost

Den sannolikt första randomiserade interventionsstudien på människa med paleolitisk kost har nyligen publicerats [1]. Den genomfördes på 29 patienter från Universitetssjukhuset i Lund som hade kranskärlssjukdom och samtidigt nedsatt glukostolerans eller typ 2-diabetes. Patienterna randomiserades till en av två olika dieter i tolv veckor: Paleolitisk kost, som bestod av magert kött, fisk, frukt, grönsaker i […](0 kommentar)

Lågt blodsocker riskfaktor för död

Diabetes och höga blodsockervärden är associerade med förhöjd mortalitet. Mindre är känt om lågt blodsocker; ofta förutsätts ett linjärt samband mellan fasteblodsocker och mortalitet. I en översiktsartikel studerade vi detta samband. Sammanlagt fann vi fem artiklar, varav tre omfattade ett urval om 20000–40000 personer. Gränsen för lågt fasteplasmaglukos var satt till 3,3– 4,7 mmol/l i […](0 kommentar)

Nya rön kring omega-3- fettsyror och mental påverkan

Tidskriften American Journal of Clinical Nutrition presenterar i novembernumret tre studier kring hur fisk och omega-3-fettsyror påverkar kognitiva funktioner. En norsk studie har gjorts på drygt 2000 individer mellan 70 och 74 år som valts ut slumpmässigt. Dessa har fått uppge i vilken utsträckning de åt fisk och skaldjur (seafood) och har sedan undersökts med […](0 kommentar)

Små livsstilsförändringar kan minska barns viktuppgång

Barnfetma är ett ökande problem i västvärlden, och i USA befinner sig i dagsläget en tredjedel av barnen på gränsen till eller har en utvecklad övervikt. Obesitas bland barn ökar snabbare än vad man ser hos vuxna, och överviktiga barn tenderar att bli överviktiga vuxna. Inom ramen för den landsomfattande kampanjen »America on the move« […](0 kommentar)

Litiumbehandling vid bipolär sjukdom stimulerar hippocampustillväxt

Litiumbehandling vid bipolär sjukdom stimulerar till neurogenes i hippocampus. Det är en möjlig slutsats av Yucels och medarbetares studie, som nyligen publicerades i Psychopharmacology. Om tolkningen är korrekt och om resultaten kan replikeras av andra studier är det ett bra exempel på hur hjärnavbildningstekniker som magnetresonanstomografi (MRT) kan användas för att undersöka om resultat från […](0 kommentar)

Övervikt ökar dödligheten i prostatacancer

Överviktiga män som drabbas av prostatacancer löper ökad risk att avlida i sin sjukdom. Det visar en studie från USA som presenteras i tidskriften Cancer. Forskarna har använt sig av data från en klinisk fas III-studie, som påbörjades i slutet av 1980-talet. De närmare 800 individerna med lokalt avancerad prostatacancer som ingick i studien lottades […](0 kommentar)

Aktuellt

Utbildning för företagsläkare tas över av universiteten

På sikt ska universitet och högskolor erbjuda utbildningar i företagshälsovård inom sitt ordinarie utbud. Men parallellt under en övergångstid ska en särskild nämnd upphandla och se till att utbildningar erbjuds. Det föreslår Anna Hedborg i sitt betänkande Ny företagshälsovård – ny kunskapsförsörjning (SOU 2007:91), som hon överlämnade till socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson den 19 december. […](0 kommentar)

Garanterat hembesök inom ett dygn

De båda byggnaderna i sjukhusparken i Vinderen ligger inte ens hundra meter ifrån varann. Den pampiga tegelbyggnaden med sin pelarklädda fasad, en gång Norges första psykiatriska universitetsklinik, är i dag psykiatrisk sektorsklinik med akutmottagning och sängplatser. Den moderna, luftiga byggnaden intill inrymmer Vinderens DPS, distriktspsykiatrisk senter. Båda ingår i specialistpsykiatrin och båda betjänar samma upptagningsområde, […](0 kommentar)

Mångmiljardsatsning under tio år
lyfter norsk psykiatri

År 1998 klubbade det norska Stortinget, i bred enighet över blockgränserna, en så kallad upptrappningsplan för den psykiska hälsovården i landet. Enligt planen, som från början omfattade åtta år med start 1999, skulle staten satsa sammanlagt 24 miljarder norska kronor extra i öronmärkta pengar till psykisk hälsovård. För att man skulle kunna nå målen förlängdes […](0 kommentar)

»Skjut upp nya Karolinska«

Stockholmslandstingets beslut att bygga nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna bör skjutas upp, kräver fackförbunden Kommunal, Saco, SKTF och Vårdförbundet i ett brev till landstingsledningen i december. De känner stor oro inför de planerade besluten (landstingsstyrelsen den 22 januari, fullmäktige den 12 februari) om att bygga det nya universitetssjukhuset. En rad andra beslut kommer att förändra […](0 kommentar)

»Bra med utbildning som snabbare kan legitimera«

Förslaget är efterlängtat av ILIS, Internationella läkare i Sverige. »Väldigt positivt« och »ett fantastiskt utredningsarbete« är ordförande Heba Shemais´ spontana kommentar. – De har tagit stor hänsyn till ILIS åsikter i frågan. Läkarna får en ny utbildning som snabbare ger legitimation och systemet blir inte lika krångligt. I utredningen diskuteras vikten av att i kompletteringsutbildningen […](0 kommentar)

ST-läkare på kurs valde vara lojala med ledningen

Åke Andrén-Sandberg har egen erfarenhet av att hantera etiska dilemman som chef. Han var tills för fem år sedan chef för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Då fick han ett sparbeting på 60 miljoner. Hans tolv verksamhetschefer krävde att få tala med politikerna om vilka försämringar det skulle leda till för patienterna. Han […](0 kommentar)

Handelsstudenter kritiska till KPP-systemet

Efter LTs artikel i nr 48/2007 om de varierande priserna på höftledsoperationer i landet väcks frågor. Varför skiljer sig priserna så mycket i landet? Vilka faktorer styr prissättningen? Ett svar är att styrningssystemet KPP ger alltför många tolkningsmöjligheter för landsting eller enskilda sjukhus som gör dem svårjämförbara, menar Johan Ejerhed och Jonas Nyman, som granskat […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Metabola syndromet hotar folkhälsan

Stort intresse riktas idag mot metabola syndromet och dess roll i uppkomsten av flera av våra vanliga folkhälsoproblem som hjärt–kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, Alzheimers sjukdom, depression, sömnrubbningar och även vanliga cancerformer. I denna artikel belyser vi översiktligt aktuella epidemiologiska och kliniska studier som rör sambanden mellan metabola syndromet, fysisk aktivitet och vårt största folkhälsoproblem hjärt–kärlsjukdomar. Även […](0 kommentar)

Stark koppling mellan bukfetma och socioekonomiska faktorer

Det är ju väl etablerat att fetma är associerad med en starkt ökad risk för metabola syndromet, diabetes och kardiovaskulär sjukdom [1-3]. Fler och fler studier talar dock för att bukfetma (karakteriserad av visceral fetma och ökat midjemått) har ett större prediktivt värde än generell fetma (mätt som BMI) för utveckling av större kranskärlshändelser [4-6], […](0 kommentar)

Hälsosam livsstil tycks minska risken för cancer

Varför varierar förekomsten av vissa cancerformer kraftigt mellan olika världsdelar, och varför ökar incidensen av vissa cancertyper när människor flyttar från låg- till högincidensområden? Svaret på frågan verkar vara positiv energibalans, dvs ett högt energiintag kombinerat med låg fysisk aktivitet. Nya studier stödjer hypotesen att övervikt och högt blodsocker ökar risken för cancer och att […](0 kommentar)

Vår tids kost bakom inflammation och sjukdomsutveckling

Det är nästan 100 år sedan den franske biokemisten Louis-Camille Maillard upptäckte att om mat hettas upp så bildas icke-enzymatiska kemiska föreningar mellan reducerande socker (socker med en aldehydgrupp: fruktos, glukos, glycerolaldehyd, laktos, arabinos och maltos) och reaktiva aminosyror i proteiner, peptider och nukleinsyror, både DNA och RNA [1]. Aminosyror som lysin (essentiell) och histidin […](0 kommentar)

Fortsatta frågetecken kring bantningsmedlet rimonabant

I november 2006 lanserades rimonabant (Acomplia) i Sverige. Genom blockad av cannabinoid(CB)1-receptorn dämpar substansen det endocannabinoida systemet, vilket ger viktreduktion genom en centralt medierad aptitsänkning och vissa effekter på metabola riskfaktorer [1]. Indikationen för preparatet är tilläggsbehandling till diet och motion, och medlet är subventionerat för obesa patienter (BMI >35 kg/m2) eller överviktiga patienter (BMI […](0 kommentar)

ESBL – växande resistensproblem

Många bakterier har förmågan att producera betalaktamas, dvs enzymer som bryter ned penicilliner och cefalosporiner. ESBL står för extended-spectrum betalactamases och är en grupp betalaktamasenzymer med utvidgat spektrum, omfattande i stort sett samtliga penicilliner och cefalosporiner. Ett av sjukhusens mest använda antibiotika, cefuroxim, är således verkningslöst mot infektioner med ESBL-bildande bakterier. Vanligtvis är bakterien via […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Patienten tog sitt liv under
vård på sjukhus

Kriterierna för tvångsvård enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) var inte uppfyllda och läkaren valde att lägga in mannen på en psykiatrisk vårdavdelning utan särskild övervakning. Vårdpersonalen på mottagningen tog hand om mannens tillhörigheter. Såväl »farliga« saker som skulle kunna användas i suicidsyfte som ofarliga tillhörigheter lades tillsammans i en påse som medföljde patienten till […](0 kommentar)

Kvinna i livsfara – drabbad av utomkvedshavandeskap, inte missfall

Den 28-åriga kvinnan ringde den 12 mars 2007, på uppmaning av mödravårdscentralen, till gynmottagningen vid ett universitetssjukhus. Hon uppgav att hon var gravid med sista mens den 3 januari och att hon tre veckor tidigare hade haft en riklig blödning. Hon hade sedan dess fortsatt att blöda och hade en svidande känsla kring äggstockarna. Ett […](0 kommentar)

Ska spegla händelser och risker inom vårdens alla olika områden

Fallstudierna utgår från en eller flera händelser som har anmälts enligt Lex Maria. Detaljer har ändrats så att vårdenheter, personal och patienter inte ska kunna identifieras. Vår ambition är att vi med fallstudierna ska spegla händelser och risker inom hälso- och sjukvårdens alla olika områden. Vägledning för händelseanalys Socialstyrelsen har tillsammans med Sveriges Kommuner och […](0 kommentar)

Datorsystemet kraschade – journalanteckningar försvann

Under natten gjordes ett försök att uppgradera datorjournalsystemet som misslyckades. I samband med detta försök försvann all information om patienterna som matats in det senaste dygnet. Fick anafylaktisk chock När patienten nästa morgon fick hög feber och blev okontaktbar ordinerades och gavs ett sulfahaltigt preparat eftersom informationen om hans allergi inte var tillgänglig. Mannen utvecklade […](0 kommentar)

Svårt förstå att radiologen missade aortadissektionen

En 54-årig man drabbades den 28 augusti 2006 av plötsliga bröstsmärtor och remitterades till sjukhus A för undersökning med datortomografi. Bilderna granskades av radiologen. Enligt utlåtandet förelåg ingen dissektion. Han uppgav att aorta var ektatisk och som bifynd beskrevs perikardvätska »dorsalt drygt 1 cm, klingar av successivt ventralt«. Patienten dog Patientens besvär kvarstod, och eftersom […](0 kommentar)

Bilden så tydlig att radiologen borde ha ställt rätt diagnos

Den 26-åriga kvinnan remitterades till ett sjukhus för en magnetkameraundersökning av hjärnan med frågeställningen Arnold–Chiari. I röntgenutlåtande beskrev radiologen att lillhjärnstonsillerna var något lågt belägna och nådde ner till allra översta delen av foramen magnum, men att någon Chiari-missbildning inte förelåg. Sedan patienten 10 månader senare opererats för just en Arnold–Chiari-missbildning anmälde hon radiologen. Ansvarsnämnden […](0 kommentar)

LT debatt

Frihet under ansvar

Vad psykiatrins kris består i kan man ha olika uppfattningar om. Att det är svårt att rekrytera psykiatrer är ett faktum. Vi som är lite halvgamla minns hur det var på 1980-talet – inte mycket av det finns kvar: På Danderyd hade vi en verksamhetschef som stod med ett ben i forskningen, ett i ledningen, […](0 kommentar)

Stabil och enhetlig organisation – inget för svensk primärvård!?

Danmark, detta frihetsälskande broderland, där socialistiska och borgerliga regeringar genom åren skiftats om vid makten, har haft ett och samma primärvårdssystem över hela landet sedan mer än 100 år tillbaka. Den allmänt praktiserande läkaren är privat entreprenör men verksam inom ett väl reglerat offentligt system. Norge införde för några år sedan en »fastläkarordning« över hela […](0 kommentar)

Debatt och brev

Förtappade och utvalda

Om man anser att Sverige har ett legitimt rättssystem med en rehabiliterande kriminalvård, så följer oftast i den västeuropeiska kultursfären en tro på att en människa kan förändra sig efter att vården fullbordats [1]. Detta har nyligen aktualiserats när en känd finsk mördare planeras bli frigiven. Utöver den lagstadgade vården är det svårt att finna […](0 kommentar)

Sylf: Förbundet måste diskutera rättssäkerheten

Replik till Eva Nilsson Bågenholm mfl i LT 48/2007 (sidan 3688 Delegitimering och uteslutning – åtgärder som bör prövas individuellt) om brottsliga läkares delegitimering. Att Läkarförbundet prövar frågan om medlemskap individuellt verkar vara en utmärkt ordning. Man kan tänka sig fall där läkare inte bör få vara medlem i förbundet trots att de inte är […](0 kommentar)

Jag håller inte med!

Niels Lynöe anser i en debattartikel i LT48/ 2007 (sidorna 3597-8 Kan en tidigare morddömd person utbilda sig till läkare?) att frågan om en morddömd student »bör« få utbilda sig är irrelevant eftersom hon/han inte »kan« utbildas. Varför inte? Därför att lärosätet av etiska skäl skulle vara tvunget att informera varje tilltänkt patient om studentens […](0 kommentar)

I sista instans är det patienten som avgör!

Åsa Nilsonne skriver skriver att jag konkluderar att det inte är möjligt för en morddömd läkarstuderande att genomföra sina studier. Även om det kan vara närliggande att uppfatta det som en omöjlighet så var det faktiskt inte min poäng. Jag betonade att det är patienterna som i sista instans avgör om de efter relevant information […](0 kommentar)

Antagningssystemet till läkarutbildningen på Karolinska måste förändras

Enligt ett meddelande i DN den 7/11 2007 har en mördare, en man i 30-årsåldern, påbörjat läkarstudier på Karolinska institutet under innevarande höst. Kännedom om att en mördare studerar till läkare väcker två huvudfrågor: 1. På vad sätt ska det aktuella ärendet handläggas? 2. Är det nuvarande antagningssystemet tillförlitligt för att avgöra vilka sökande som […](0 kommentar)

Vårdval Stockholm ökar möjligheterna att bryta den ojämlika hälsan

Hälsan är inte jämlik – det framgår med stor tydlighet av bl a den rapport som Bo Burström hänvisar till i sin debattartikel i Läkartidningen 47/2007 (Reformer av hälso- och sjukvården – glöm inte bort de mest utsatta! sidorna 3513-4). Underlag till den rapporten är bl a Stockholms läns landstings Folkhälsoenkät från 2002. Sedan dess […](0 kommentar)

Viktigt att inte göra ont värre

Som Birgitta Rydberg skriver är hälsan i Stockholms län ojämlikt fördelad, och åtgärderna för att öka jämlikhet i hälsa innefattar inte bara sjukvården, utan även många andra samhällssektorer [1]. Det sjukvården kan göra är att tillse att kvaliteten och tillgången till sjukvård är god också i socialt och ekonomiskt utsatta områden genom att fördela extra […](0 kommentar)

Hänvisade till Läkemedelsverkets rekommendationer

Jag har lite svårt att förstå på vilket sätt referatet är vinklat och dåligt initierat. Jag har gjort samma sammanfattning och dragit samma slutsatser som Magnus Wickman och Per Gustafsson: »Författarna konkluderar att patienter som är välkontrollerade med inhalationssteroider (flutikason) morgon och kväll kan föras över till inhalationssteroid i kombination med en långverkande (beta)2-stimulerare en […](0 kommentar)

30-årsjubilar med oviss framtid

Det är i år 30 år sedan Läkemedelsboken (LB) utkom i sin första upplaga. LB har under åren förändrats såväl till det yttre som till innehållet. Initialt hade LB en ovanlig form, långsmal med mjuka pärmar, och var avsedd för fickan i den vita rocken. Nuvarande utseende fick LB i och med 1993/1994 års upplaga. […](0 kommentar)

Fel förkasta antileukotriener i behandlingen av astma

På avdelningen »Nya rön« i Läkartidningen LT 39/2007 (sidan 2784) refererar Lennart E Hansson resultaten av en astmabehandlingsstudie på ett i vissa stycken osakligt sätt, som jag här gärna vill bemöta. Världens mest ansedda allmänmedicinska tidskrift, New England Journal of Medicine (NEJM), hade i maj i år ett fokusnummer i vilket man diskuterade olika alternativa […](0 kommentar)

Om skillnaden mellan bildligt och bokstavligt

Magnus Wickman och Per Gustafsson har formellt rätt i sak. Barn ska inhalera med andningsbehållare (spacer), och bildtexten (formulerad av redaktionen) är tillspetsad. Men i korta texter som »Nya rön« måste vi ibland förenkla och spetsa till rubriker och bildtexter av pedagogiska skäl – fastän jag kan förstå de läsare som anser att vi går […](0 kommentar)

Vinklat om behandling av astma hos barn

I en artikel i Läkartidningen 39/2007 (sidan 2784) med rubriken »Flutikason bättre än montelukast vid underhållsterapi av lindrig astma« har författaren valt att visa en bild på ett barn, uppskattningsvis i åldern 6–8 år, som inhalerar Ventoline dosaerosol direkt i munnen. Bildtexten säger: »Leukotrienantagonisten montelukast var inget alternativ till inhalationssteroider i de aktuella studierna«. Både […](0 kommentar)

Ledare

Medling pågår

Sedan Läkarförbundets förhandlingar med SKL strandat utsågs 3 december två medlare, Jan Sjölin och Ulf Perbeck. I skrivande stund pågår medling fortfarande, och det är ännu oklart om det kommer att komma ett bud före jul. Den fråga som fortfarande är svårast att lösa är hur den nya arbetstidslagen ska implementeras i kollektivavtal för läkare, […](0 kommentar)

Tid för en ny företagshälsovård

Regeringen har denna höst satt fokus på en bättre och snabbare process för att få sjukskrivna tillbaka till arbetslivet. Målet är att förhindra den utslagning som långvariga sjukskrivningar leder till, ibland i väntan på medicinska och andra åtgärder. Detta är en del av bakgrunden till den reformering och utvidgning av företagshälsovårdens uppdrag som regeringen nu […](0 kommentar)

Flyglektioner som mental träning

När potatisskörden i Irland slog fel på 1840-talet dog närmare en fjärdedel av befolkningen av svält. De yttre förutsättningarna för sådana hungerkatastrofer, missväxt i kombination med politisk inkompetens och sociala orättvisor, finns kvar än i dag. I vår del av världen har dock återkommande matbrist ersatts av ett livsmedelsberg. Det är övergången till ett högteknologiskt […](0 kommentar)

Rättelse

Rättelse

I artikeln »Insulineffekter i fokus i kostdebatt« från riksstämmans symposium om diabeteskost, som publicerades i Läkartidningen 2007;104(49):3749-50, återgavs tyvärr Ralf Sundberg på ett felaktigt sätt. Han anser, naturligtvis, att de höga insulinnivåerna vid diabetes typ 2 blockerar lipolys i fettceller, vilket omöjliggör en minskning av fettmassan. Under symposiet kritiserade han en av de studier som […](0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m

Ladda ner pdf genom att klicka på texten »Läs artikeln som PDF« här över eller under.(0 kommentar)

Kryss

Julkryss 51-52/2007

Ladda ner pdf genom att klicka på texten »Läs artikeln som PDF« här över eller under.(0 kommentar)

Notiser

Fortfarande problem med vårdgarantin

»Inte acceptabelt.« Det är Håkan Sörmans, VD på Sveriges Kommuner och Landsting, syn på vårdgarantin två år efter införandet av den utvidgade garantin som infördes i november 2005. Stora variationer finns mellan landstingen. Andelen patienter som har fått vänta mer än 90 dagar på specialiserad vård varierar till exempel mellan 10 och 40 procent. – […](0 kommentar)

Endast på webben

Debatt: Mördare och läkare?

Läs debattartiklarna: Förtappade och utvalda Poul Kongstad Antagningssystemet till läkarutbildningen på Karolinska måste förändras Rolf Zetterström Sylf: Förbundet måste diskutera rättssäkerheten Johan Zelano Jag håller inte med! Åsa Nilsonne I sista instans är det patienten som avgör! Niels Lynöe(0 kommentar)

Riktlinjerna för psykiatriska diagnoser inte klara – experter oeniga

Riktlinjerna för diagnoserna utmattningssyndrom, depression och ångest skulle egentligen ha varit klara redan tidigare i höst tillsammans med övriga riktlinjer, men Socialstyrelsen fick respit till årsskiftet. Som Läkartidningen tidigare har berättat har flera olika arbetsgrupper redan varit inblandade i arbetet med riktlinjerna för utmattningssyndrom, se LT nr 40/2007, sidorna 2854-7. I ett första utkast föreslogs […](0 kommentar)

Kejsaren utan klädevidens

I nådens år 2007 utgick från kejsar Asplund ett påbud att hela läkarkåren må ikläda sig smurfdress eller pyjamas ity att de ej månde kontaminera eller låta sig kontamineras av folket. Hans eminenser utfärdade riktlinjer som upphävde förordningarna om heltäckande dress och rökelse från pestens ofärdsår och regelverket från förra seklet om att bemöta akuta […](0 kommentar)

Avtalen med industrin
bör ses över

Måste avtal gällande kliniska läkemedelsprövningar skrivas om och regleras mer i detalj? Eller är tvivelaktigheter i klinikers användning av överskott från läkemedelsbolagens betalning ett resultat av okunnighet? I vilken utsträckning kan enskilda landsting ”konfiskera” klinikers eventuella överskott från forskning och låta det försvinna in i helt andra budgetar? Sveriges Radios och Ekoredaktionens rapportering om hur […](0 kommentar)

”Skjut upp nya Karolinska”

De fyra facken känner stor oro inför det planerade beslutet om att bygga det nya universitetssjukhuset i Solna, skriver de gemensamt i ett brev till landstingsledningen den 5 december. Sedan den så kallade 3S-utredningen, som sjukhusplanerna baseras på, gjordes, har en rad beslut tagits som kommer att förändra vårdstrukturen i landstinget ”på ett genomgripande sätt”. […](0 kommentar)

Tydligare krav på vårdhygien

Korta ärmar på arbetskläderna. Händerna ska vara fria från armbandsur och smycken. Det är något av innehållet i föreskrifterna. De skiljer sig inte i sak från de rekommendationer myndigheten tidigare har stått bakom, enligt Riesenfeld-Örn. Men föreskrifter är tvingande – brott mot dem kan i sista hand leda till vitesföreläggande och förbud. – Orsaken till […](0 kommentar)

ESBL – växande resistensproblem

Många bakterier har förmågan att producera betalaktamas, dvs enzymer som bryter ned penicilliner och cefalosporiner. ESBL står för extended-spectrum betalactamases och är en grupp betalaktamasenzymer med utvidgat spektrum, omfattande i stort sett samtliga penicilliner och cefalosporiner. Ett av sjukhusens mest använda antibiotika, cefuroxim, är således verkningslöst mot infektioner med ESBL-bildande bakterier. Vanligtvis är bakterien via […](0 kommentar)