Nr 01 2008

Kultur

Äldreskiktet tunnas ut – tre innovativa entreprenörer har gått ur tiden

Curt Franksson, Rolf Luft och Lars Thorén – på bara några veckor har tre av dem som skapade dagens medicinska samhälle fallit bort. Alla gjorde en betydande insats under förra seklets expansiva kliniska tid, den tid då det fanns både resurser och idéer för patientnära forskning, för att inte tala om vilja att göra unika […](0 kommentar)

Psykiatrins dilemma – vetenskap kan inte mäta känslor

Krisen inom psykiatrin som en följd av felaktig planering har blivit uppenbar för var och en, och debatten är ymnig. Vad som inte diskuteras är psykiatrins grund. Verkar den kanske inom ett felaktigt paradigm? Psykiatrin handhar känslomässiga upplevelser. Kan det vara så att den brottas med ett seglivat gammalt paradigm grundat på en reduktionistisk vetenskapssyn, […](0 kommentar)

Går litteraturens och filmens etiska kreativitet att överföra till klinik och forskning?

De flesta känner till Gamla testamentets berättelse om kung Salomo och hans sätt att lösa problemet med de två kvinnorna som båda gjorde anspråk på det levande barnet och påstod att det döda barnet tillhörde den andra kvinnan (se Kungarnas bok 1 kap 4:17-27). Kvinnorna bodde i samma hus och hade fött barn med tre […](0 kommentar)

Kirurg och musiker – proffs på pop och gastro-op

Den här artikeln får under inga omständigheter innehålla ordvitsar i stil med »Docent Död, post mortem« eller »… popmusikern som var docent redan innan han blev legitimerad läkare« etc. – Det får liksom inte bli någonting lustigt, betonar Mats Möller, kirurg specialiserad på övre gastroområdet, med ett tiotal mer eller mindre komplicerade operationer på veckoschemat […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Psykogeriatrik bör bli specialitet

I veckans nummer av Läkartidningen rapporterar en grupp erfarna psykiatrer resultatet av en inventering av äldrepsykiatrins situation i Sverige 2006–2007 och lämnar förslag till utveckling och förbättring. De har valt att rubricera kunskapsområdet »äldrepsykiatri«, men kunde ha använt synonymerna psykogeriatrik eller geropsykiatri. Trots att psykisk ohälsa regelmässigt behandlas i offentliga utredningar om äldres hälsoproblem förekommer […](0 kommentar)

Mänsklig cellkärna till djurägg

Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) i Storbritannien gav i september 2007 tillstånd till en forskargrupp i Newcastle och en i London att försöka etablera embryonala stamcellslinjer med överföring av humana cellkärnor till ägg från djur, i dessa fall koägg. Detta har kommenterats i ledarartiklar i Lancet [1] och BMJ [2]. Detta är ett viktigt […](0 kommentar)

Nya Rön

Erektil dysfunktion – varning för framtida hjärtsjukdom

Preparat mot erektil dysfunktion har som bekant blivit enorma försäljningsframgångar under senare år. Tillståndet är, vid sidan av de rent samlevnadsmässiga konsekvenser som följer av det, också en kraftfull varning för framtida kardiovaskulär sjukdom. Det påståendet kommer från forskare i Hongkong och Italien, som presenterar sina rön i två separata studier i tidskriften Journal of […](0 kommentar)

Guldets verkningsmekanism mot RA kartlagd

Guldets symtomlindrande egenskaper vid reumatoid artrit (RA) är kända sedan länge, även om senare års forskningsframsteg och nya preparat inom fältet gjort att guldbehandling nu sker allt mer sällan. Redan i början på 1900-talet började injektioner med guld ges till RA-patienter, men trots detta är mekanismen genom vilken guldet verkar smärtstillande och antiinflammatoriskt hos RA-patienterna […](0 kommentar)

Ingen inflammation vid kronisk muskelsmärta

Epidemiologisk forskning visar på samband mellan lågintensivt, repetitivt arbete och kronisk muskelsmärta, tex hos industri- och datorarbetare. Det är dock oklart vilka mekanismer som utlöser smärtan. Det har föreslagits att olika substanser ansamlas i muskeln under arbete och som genom aktivering av smärtreceptorer startar en ond cirkel, med smärta och störd motorisk kontroll som följd. […](0 kommentar)

Belöning till vårdpersonal halverade dödligheten i malaria

När de anställda vid ett sjukhus i Guinea-Bissau i nordvästra Afrika gavs ekonomisk belöning för att de följde behandlingsprotokollet för malaria förbättrades överlevnaden för malariadrabbade barn markant. Det visar en studie som presenteras i BMJ. Författarna har tittat på en pediatrisk vårdavdelning vid det nationella sjukhuset Simao Mendes i Guinea-Bissau. 951 barn i åldrarna 3 […](0 kommentar)

Länk mellan astma och posttraumatiskt stressyndrom

Det finns en koppling mellan astma och posttraumatiskt stress syndrom (PTSD), och den främsta orsaken till detta är sannolikt inte genetisk. Det är de huvudsakliga resultaten av en tvillingstudie som presenteras i tidskriften American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Den amerikanska studien omfattar drygt 3000 manliga tvillingar födda mellan 1939 och 1956 där […](0 kommentar)

Ökad infarktrisk
hos patienter med djup ventrombos

Individer som drabbas av venös tromboembolism såsom djup ventrombos eller lungemboli löper ökad risk att drabbas av stroke och hjärtinfarkt. Det visar en omfattande dansk studie presenterad i tidskriften Lancet. Studien inkluderar data från danska nationella register och omfattar drygt 200000 danskar som följts under en 20 år lång period. Av dessa hade drygt 25000 […](0 kommentar)

Högre IQ hos ammade barn

Barn som ammas får högre IQ som vuxna än icke-ammade – i alla fall om de bär på en vanlig gen. Det rönet, som med all sannolikhet lär skaka om debatten om huruvida det är arv eller miljö som påverkar utvecklingen av vår intelligens, presenteras i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences of […](0 kommentar)

Allt fler kvinnor väljer dubbel mastektomi

Allt fler kvinnor med bröstcancer väljer att operera bort båda brösten trots att det ena bröstet inte är drabbat av cancer. Det visar en omfattande studie som presenteras i tidskriften Journal of Clinical Oncology. Studien omfattar drygt 150000 kvinnor i USA som genomgick kirurgisk behandling för bröstcancer i stadium I, II eller III. Det visade […](0 kommentar)

Sanitetssatsning ledde till färre fall av barndiarré

En omfattande satsning på sanitet i staden Salvador i Brasilien resulterade i färre fall av barndiarré. Det visar en studie gjord av forskare från Brasilien och Storbritannien som presenteras i tidskriften Lancet. Sanitetssatsningen påbörjades i Salvador 1997 och syftade till att öka andelen bostäder med ordentliga avlopp, en andel som till följd av satsningen ökade […](0 kommentar)

Enkla siffror visar sociala problem som skrämmer

Att miljökatastrofer har en social dimension vad gäller både orsaker och effekter illustreras på ett skrämmande sätt i en artikel som analyserar förekomsten av mord i New Orleans under perioden 2004–2005. Redan före översvämningen i augusti 2004 efter Katrina-stormen var mordincidensen (murder rate) 57,1 per 100000 personår. Detta ska jämföras med en genomsnittlig mordincidens i […](0 kommentar)

Sepsis – handläggningen sammanfattad

I en översiktsartikel [1] i BMJ summeras handläggningen av sepsis. De riktlinjer som beskrivs överensstämmer väl, med några få undantag, med de riktlinjer som tidigare publicerats [2] och som flertalet svenska intensivvårdsavdelningar följer. Artikeln ger en översiktlig och bra sammanfattning men är kanske främst ämnad för dem som inte behandlar dessa patienter på en intensivvårdsavdelning. […](0 kommentar)

Läkare obenägna anmäla varandra

Amerikanska läkare håller med om att inkompetenta kolleger bör anmälas men är själva obenägna att göra en anmälan. Det är ett uppmärksammat rön från en studie som presenteras i Annals of Internal Medicine. Studien bygger på en omfattande enkätundersökning av amerikanska läkares inställning till det egna arbetet och benägenheten att rapportera kolleger som begår felaktigheter. […](0 kommentar)

Fler skidåkare drabbas av skallskador

Allt fler skid- och snowboardåkare drabbas av svåra skall- och ryggmärgsskador. Det visar en studie presenterad i tidskriften Injury Prevention. Författarna har gjort en sammanställning av studier över skall- och ryggmärgsskador hos utförsåkare. Totalt har de tittat på 24 studier från tio länder genomförda under perioden 1990–2004 och som identifierats med hjälp av medicinska databaser […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Äldrepsykiatrin i Sverige måste utvecklas – inte avvecklas

Sverige har i dag 1,6 miljoner invånare som är 65 år eller äldre. Andelen äldre ökar. År 2030 kommer omkring en fjärdedel av hela befolkningen att vara över 65 år. Nästan en halv miljon äldre i Sverige kan antas ha en behandlingskrävande psykisk sjukdom [1]. Även psykiska sjukdomar utanför demensområdet har hos äldre patogenetiska samband […](0 kommentar)

Blodplasma används som läkemedel

Transfusion med helblod kom till användning under första världskriget. Sedan 1980-talet har Sverige i stället använt blod uppdelat i komponenter: erytrocyter, plasma och trombocyter. Mortalitet, njurinsufficiens och multipel organsvikt har successivt minskat. Men ett kvarstående problem är koagulations- och hemostaspåverkan. Normalt råder jämvikt mellan systemen för koagulation och fibrinolys så att vi varken blöder eller […](0 kommentar)

Klargörande konferens
om barn med uppgivenhetssymtom

De senaste åren har de sk apatiska barnen diskuterats flitigt i både medier och medicinsk fackpress. Bilderna av barn med uppgivenhetssymtom har engagerat många människor. Också professionella som arbetat med dessa barn har påverkats av mötet med dem och deras familjer. En hel del uppgifter om barnen och deras tillstånd har nått avsevärd spridning trots […](0 kommentar)

Lundbystudien har uppdaterats med ny fältundersökning

På ett något bleknat svartvitt foto står fyra slipsklädda herrar mitt på en åker en vacker sommardag 1947. I bakgrunden ser man det vita tornpartiet av Nordens äldsta stenkyrka – Dalby kyrka. Männen på åkern är fyra lundapsykiatrer, från vänster överläkarna Hans Larsson och Carl-Erik Uddenberg, professor Erik Essen-Möller och överläkare Gayler White. De påbörjade […](0 kommentar)

Personskador inom psykiatrin
leder sällan till ersättning

För att ersättning skall kunna lämnas krävs att en medicinskt påvisbar skada har uppkommit på grund av försenad diagnos och/eller inadekvat behandling [jfr 1-4]. Vid diagnosskada har föreliggande sjukdomstecken inte tolkats på sätt som kan förväntas av erfaren specialist inom området. Man utgår från situationen vid den tidpunkt när en diagnos ställts (eller borde ställts) […](0 kommentar)

Ansvarsfulla kliniska prövare krävs för minimering av risker

Med kartläggningen av det humana genomet, kloning av däggdjur, etableringen av humana stamcellslinjer och andra vetenskapliga framsteg står vi inför en ny era med stora möjligheter att påverka människors hälsa. Men humanforskning innebär också svåra etiska dilemman. Under 1900-talet har vi sett dramatiska medicinska framsteg och också förbättringar i skyddet av försökspersoner (Fakta 1), men […](0 kommentar)

Aktuellt

EU-parlamentet röstade emot »opt-out«

EU-parlamentet har i och med omröstningen förkastat det förslag som i somras kom från ministerrådet. Rådet föreslog då ändringar i arbetstidsdirektivet. Dels skulle inaktiv jourtid inte längre räknas som arbetstid vid beräkning av arbetsveckans längd, dels skulle Storbritannien få behålla möjligheten till individuell »opt-out« och fler länder skulle få samma möjlighet, se tidigare artikel i […](0 kommentar)

PAL föreslås ersättas med fast vårdkontakt

Utredningen föreslår att patientansvarig läkare (PAL) slopas och ersätts av en ”fast vårdkontakt” som svarar för samordning och kontinuitet. Verksamhetschefen har ansvaret att utse vårdkontakten, som inte behöver vara en läkare utan kan, beroende på det enskilda fallet, exempelvis vara en sjuksköterska, en arbetsterapeut eller en sjukgymnast. En vårdkontakt ska finnas om det är nödvändigt […](0 kommentar)

Sjukvården måste agera i klimatfrågan

Skydda hälsan mot klimatförändringarna! Vi måste alla agera nu och tillsammans. Det är budskapet från Världshälsoorganisationen (WHO) på Världshälsodagen den 7 april i år. Hälsoeffekterna har inte tillräckligt trängt igenom i debatten, anser WHOs generaldirektör Margaret Chan. Hon menar att det är just de som är centrala, eftersom människan som art hotas. Den globala folkhälsan […](0 kommentar)

Genterapi lockar patienter till Kina

Beijing Haidian Hospital var det första sjukhuset i världen att behandla cancerpatienter med genterapi. Det har man nu gjort sedan 2004. Hittills har närmare 400 patienter från 40 länder behandlats och allt fler söker sig till det nyrenoverade sjukhuset som ligger i norra Beijing. Nästan hälften av patienterna kommer från världen utanför Kina. För en […](0 kommentar)

Kommentarer:

Professorn och överläkaren Stefan Karlsson, sektionen för molekylärmedicin och genterapi vid Lunds universitet, känner inte till behandlingen i Kina. – Jag har inte hört talas om detta, säger Stefan Karlsson. Jag känner dock till principen för läkemedlet de använder med genen p53. Generellt kan man säga att kineser inte publicerar särskilt mycket av sin forskning […](0 kommentar)

Utbildning för företagsläkare tas över av universiteten

På sikt ska universitet och högskolor erbjuda utbildningar i företagshälsovård inom sitt ordinarie utbud. Men parallellt under en övergångstid ska en särskild nämnd upphandla och se till att utbildningar erbjuds. Det föreslår Anna Hedborg i sitt betänkande Ny företagshälsovård – ny kunskapsförsörjning (SOU 2007:91), som hon överlämnade till socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson den 19 december. […](0 kommentar)

Både framgång och »stor besvikelse«

Detta samt att frågan om gravidas jourbefrielse inte kom med i avtalet är »en stor besvikels« för Sveriges yngre läkares förening, enligt ordförande Heidi Stensmyren. Hon ser ändå avtalet som en »framgång« eftersom det erbjuder en lösning med lokala avtal för beredskap samtidigt som Arbetstidslagens regler om dygnsvila och veckovila fortsatt gäller för primärjourerna, vilket […](0 kommentar)

Avtal klart – medlarbudet accepterat

Lönen upp med 3 procent 2008 och lika mycket 2009. Två arbetsgrupper ska övervaka yngre läkares lönefrågor. Avvikelser från dygnsvilan regleras i specialbestämmelserna och får en kortare begränsningsperiod än för övriga grupper. Det är i korthet resultatet av medlarnas arbete. – Vi är väldigt nöjda, säger förbundsordförande Eva Nilsson Bågenholm. De flesta frågor i Läkarförbundets […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

AT-läkare bör få hjälp att bedöma skallskador

En femtonårig pojke kommer till sjukhusets akutmottagning efter att ha åkt rullskridskor och ramlat och slagit i huvudet. Han har kräkts flera gånger och är medvetandepåverkad. En AT-läkare som är primärjour tar emot pojken och undersöker honom. AT-läkaren kontaktar mellanjouren och föreslår att patienten ska läggas in och observeras var trettionde minut. Mellanjouren anser att […](0 kommentar)

Landstingen satsar på att förebygga postoperativa sårinfektioner

Satsningen omfattar sex områden där man vet att det sker många vårdskador. Tre handlar om vårdrelaterade infektioner: – att förebygga postoperativa sårinfektioner – att förebygga urinvägsinfektioner – att förebygga infektioner i samband med central venkateter. Dessutom blir det en satsning på att förebygga fallskador vid vård, att förebygga trycksår vid vård samt att genom läkemedelsavstämning […](0 kommentar)

Förlossningsläkare och barnmorska fälls efter brister i fosterövervakning

Den då 35-åriga kvinnan hade år 2003 fött barn och förlösts med kejsarsnitt på grund av en större muskelknuta. Året därpå opererades muskelknutan bort. 2005 blev hon gravid med beräknad förlossning den 3 november. Den 12 november kl 19.45 kom hon till lasarettet med spontana värkar. Förlossningen övervakades fram till kl 01.15 med CTG, som […](0 kommentar)

Ortoped opererade patient med spinal stenos på fel nivå

Den 59-åriga kvinnan opererades den 29 mars 2007 för spinal stenos vid ett universitetssjukhus. Operationen avsåg nivån L IV–L V men ortopeden gjorde ingreppet på nivån L III–L IV. Kvinnan fick därför opereras om den 1 april. Hon anmälde ortopeden. Ansvarsnämnden tog in patientens journal och ett yttrande från ortopeden, som medgav att han opererat […](0 kommentar)

Betydligt färre kärlpatienter riskerar amputation och död

För några år sedan uppmärksammade läkarna vid kliniken att det fanns mycket bekymmer med postoperativa sårinfektioner och började en kartläggning. Ett manuellt register skapades där de kunde se vilka patienter som blev infekterade. Kliniken samarbetar med mikrobiologlabbet och använder även ett databaserat register, OPSYS. – De två registren kompletterar varandra bra. Det behövs register, för […](0 kommentar)

»Julklapp« med krav på åtgärder mot vårdrelaterade infektioner

Föreskriften (SOSFS 2007:19) gäller verksamhet som omfattas inte bara av Hälso- och sjukvårdslagen utan även av Tandvårdslagen samt lagen om omskärelse av pojkar. I föreskriften står: 2 § Hälso- och sjukvårdspersonalen ska vid undersökning, vård och behandling eller annan direktkontakt med patienter iaktta följande för att begränsa risken för vårdrelaterade infektioner: 1. Arbetskläderna ska ha […](0 kommentar)

Debatt och brev

Överbeläggningar är inte synonymt med vårdplatsbrist

Patrik Gille-Johnson (PGJ) har en oärlig debattknik där han tillskriver undertecknad uppfattningar som inte finns i min artikel, bla att jag skulle ha uppfattningen att det skulle finnas ett linjärt samband mellan antalet vårdplatser och vårdreaterade infektioner, och att man i onödan lägger patienter i respirartorer. Det har jag aldrig påstått, och detta slår tillbaka […](0 kommentar)

Livlösa lavinoffer är sannolikt bortom all räddning

Ett stort antal svenskar åker varje år till fjällen. En del av dem drabbas av skada och lidande i form av trauma, köldskador och hypotermi. Tack vare moderna transportmedel har fjällvärlden blivit mer lättillgänglig, och många prövar också på helikopterskidåkning, snöskoteråkning, »freeriding« och toppturer. Därmed riskerar allt fler att hamna i en lavin. Under arbetet […](0 kommentar)

Sans och balans – SSRI bör ges!

Göran Högberg (Medicinering av barn och unga med SSRI – försiktighet förordas) reagerar på vår medicinska kommentar angående den överraskande och signifikanta ökningen av självmord hos unga i USA och Nederländerna och det tidsmässiga sambandet med varningarna för SSRI i denna åldersgrupp och därav följande kraftigt minskade användning [1]. Han reagerar särskilt på vår uppmaning […](0 kommentar)

Medicinering av barn och unga med SSRI – försiktighet förordas

Göran Isacsson, Susanne Bejerot och Håkan Jarbin pläderar i Läkartidningen 43/2007 (sidorna 3180-1) för att Läkemedelsverket ska ändra sina riktlinjer vad gäller användningen av selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) från kan till bör vid medelsvåra och svåra depressioner hos barn och unga. Depression hos unga är ett tillstånd med stor spridning i allvarsgrad och tid. Det är […](0 kommentar)

HPV-vaccination och -testning kan förbättra screening mot cervixcancer

Det nuvarande svenska screeningsprogrammet som ska förebygga livmoderhalscancer på ett kostnadseffektivt sätt har varit framgångsrikt men har nått sin begränsning. Ingen signifikant trendminskning av frekvensen livmoderhalscancer har observerats de senaste tio åren, och kvalitetsbrister i nuvarande screening kan påvisas [1]. Den gynekologiska cellprovskontrollen har svårt att identifiera de få kvinnor som löper risk för att […](0 kommentar)

Förslaget till omskärelse av pojkar – vart tog barnens rätt vägen?

Socialstyrelsen (SoS) har på uppdrag av regeringen utkommit med en rapport om omskärelse av pojkar (S2005/ 7490/SK). I uppdraget har inte ingått att ifrågasätta ingreppet utan endast att föreslå åtgärder för att berörda pojkar inte ska fara illa. SoS har intervjuat landstingen, ett antal BVC, vissa religiösa organisationer och några enskilda muslimer samt tagit reda […](0 kommentar)

Läs Lessing om biståndet

I västvärlden förs sedan decennier en debatt om hur stort biståndet från den rika världen till den fattiga bör vara. Så sent som 2007 har de rika länderna på nytt upprepat att de bör kunna skänka 0,7 procent av BNP till sina fattiga kusiner. Nu, lika litet som tidigare, fullföljer man emellertid detta åtagande. Vad […](0 kommentar)

Dra ner vid 60, fortsätta till 70?

Man debatterar ofta läkarens karriär. För det mesta gäller det givetvis karriären uppåt. Men man har ju med åren märkt att det även finns en karriär nedåt. Karriärens höjd inträffar väl mellan 40 och 55 år, när man är fullärd och säker i sin roll, barnfostrandet är över m m. Man känner sig kunnig och […](0 kommentar)

Hälsa och standard förbättras i Kenya men sjukvårdens metoder släpar efter

Nyligen hemkommen från en arbetsperiod vid Rotarys Läkarbank i Siaya i västra Kenya vill jag förmedla en jämförelse av befolkningens hälsotillstånd mellan åren 1994 och 2007. Jag arbetade i samma område dessa båda år och år 2006 dessutom i Homa Bay, som också ligger i västra Kenya men cirka 20 mil söderut. Västra Kenya är […](0 kommentar)

Orimligt låta enskilda patienter ta ansvar för vilka studenter vi kan utbilda!

Niels Lynöe är universitetslärare, precis som jag. Han vet att vi vid Karolinska institutet har studenter som härstammar från världens alla hörn. Han vet att vi har homo-, bi- och transsexuella studenter. Han vet att vi har religiösa studenter, politiskt aktiva studenter, studenter med funktionshinder. Han vet att vi har studenter med olika sorters sjukdomar. […](0 kommentar)

Endast på webben

Läkartidningens artiklar från riksstämman

(0 kommentar)

Medarbetare, och förälder

Fredag eftermiddag »Kandidaten – svans, slav eller medarbetare?« hette symposiet som jag nyss kom ut ifrån. Det är intressant att få perspektiv från hela landet – och från USA – på de tankar man har efter en placering på en sjukhusavdelning eller vårdcentral. Föreläsaren, som pluggat medicin i USA, berättade om att läkaryrket där verkligen […](0 kommentar)

Fett bra – och trevligt

Fredag middag Okej, nu börjar det dra ihop sig. Dagens stora begivenhet är symposiet om global hälsa i Scandinavium kl 12.30. Symposiet samlar en fantastisk panel bestående av Hans Rosling, Jan Eliasson, Göran Hägglund, Anders Nordström (generaldirektör på Sida), sir Michael Marmot (WHO), Richard Horton (chefredaktör på Lancet), Aida Libombo (bitr hälsominister i Moçambique), Thoraya Ahmed […](0 kommentar)

Kandidaterna till
Årets Bästa Artikel
i Läkartidningen 2008

Det finns 3 finalister i varje kategori som juryn rangordnar som 1:a, 2:a och 3:a. Att rangordna artiklar blir en sammanvägning av flera bedömningsgrunder – både ämnets vikt och aktualitet och hur författaren hanterar temat. Josef Milerad, docent, medicinsk chefredaktör, Läkartidningen Medicinsk kommentar Behandla eller inte vid subklinisk hypotyreos Klinisk bedömning får avgöra!Vinn en Oscar […](0 kommentar)

Nobelpristagaren i litteratur recenserad i Läkartidningen

För två år sedan skrev Jonas F Ludvigsson en recension i Läkartidningen av Jean-Marie Gustave Le Clézios bok »Porträtt av en far«. En berättelse om Le Clézios far som verkade som läkare i u-land. Boken förutspåddes bli en klassiker. Läs recensionen i nr 11/2006(0 kommentar)

Börja och sluta AT med primärvårdsplaceringen?

Så här en dryg månad efter min examen jobbar jag nu som vik distriktsläkare. Jag har under det senaste året från och till vikarierat på Transplantationscentrum på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Det var ett drömvikariat för mig. Jag har alltid varit intresserad av transplantationskirurgi. Jag trivdes mycket bra och gick in 110 procent i arbetet. […](0 kommentar)

Aktuella webbtexter

(0 kommentar)

Ledarskapsutbildning åt läkarstudenterna!

SYLF har under 2007 satt upp riktlinjer för ST-utbildning med inriktning på ledarskap. Den riktar sig främst till dem som vill satsa på chefskap och ska motivera fler unga läkare att axla chefsrollen. På flera håll i landet har man nu ledar ST-block. Men även om man inte väljer att bli chef är man som […](0 kommentar)

För studenter och AT-läkare!

Läs även: Varken jämställda eller rättvisa löner …Studentredaktörens senaste blogg Läkarna som valde andra yrkesvägar(2008-04-03)(0 kommentar)

Klimatförändring och hälsa – samlingssida!

2012 30 november: För få vill skydda sig mot klimateffekter2011 11 april: Klimatkänsliga sjukdomar utmanar fem myndigheter 2010 9 december: Läkarförbundets fullmäktigemöte 2010: Klimatförändringarna kanske viktigaste frågan 26 oktober: Tony McMichael, epidemiolog och pionjärforskare: »Klimatförändringarna kommer att mångfaldiga dagens hälsoproblem« 12 mars: Europa ska minska hälsorisker till 2020 2009 29 december: WHOs Margaret Chan uttalar […](0 kommentar)

Läkarna som valde egna yrkesvägar

– Det är det absolut tuffaste jobbet jag har haft, men jag har ändå inte för en sekund tvivlat på att detta är rätt. Orden kommer från läkaren och epidemiologen Johanna Adami. Som medicinsk chef i bioteknikföretaget Bactiguard AB leder hon sedan två år arbetet med att utveckla en övergripande lösning för att förhindra sjukhusöverförda […](0 kommentar)

Flykten från facken

(0 kommentar)


Problem med »läkarshopping«

(0 kommentar)

Vilseledande om behandling av bukaortaaneurysm

Endovaskulär behandling är förstahandsval vid aortaaneurysm Martin Malina, Jan Holst, Krassi Ivancev, Bengt Lindblad, Tim Reschdocent, Björn Sonesson Vilseledande om behandling av bukaortaaneurysm Mårten Falkenberg, Niklas Nyman, Johan Formgren, Peter Konrad, Hans Lindgren, Jan Blond, Peter Qvarfordt, Håkan Pärsson, Lars Lönn, Thomas Larzon(0 kommentar)

Fall och höftfrakturer
hos äldre kan förebyggas

Fall och höftfrakturer hos äldre går att förebygga. Läkartidningen 2006;103:2997-9. Läkemedelsgenomgång på distans ger bättre farmakabruk bland äldre. Läkartidningen 2005;102:1143-9. Pressmeddelande från Karolinska institutet om den aktuella studien.(0 kommentar)

Akutläkare i Malmö ger Resch rätt

– Jag tycker att det är ett bra brev. Det är kontroversiellt, helt klart, men samtidigt är det modigt av henne att sticka ut hakan och säga som det är, nämligen att besparingar får konsekvenser. Att besparingarna automatiskt skulle innebära sämre vård håller Christian Engvall inte med om. Han ser Reschs brev som en uppmaning […](0 kommentar)

Socialstyrelsen orolig för situationen på Malmöakuten

”Jag vet inte hur jag ska klara det.” Så kommenterade Sylvia Resch, divisionschef för akuten på Universitetssjukhuset MAS, i slutet av mars förra året ett sparbeting på cirka 57 miljoner kronor för 2007. Akuten hade då varit hårt belastad av återkommande överbeläggningar under flera månader. Vid ett tillfälle kunde man inte ens ta emot patienter […](0 kommentar)

SLF: Regeringen måste snabbt besluta om villkor för Apoteket

– I det stora hela är utredningen bra, den visar ju att monopolet ska tas bort, säger ordförande Eva Nilsson Bågenholm, som dock tycker att det är svårt att överblicka vad som ska hända när spelreglerna för Apoteket AB ännu inte är färdiga. Hur socialministern och utredningen samspelar i fortsättningen kommer enligt henne att ha […](0 kommentar)

SLF vill ha snabbt beslut om villkor för Apoteket

Läs: Regeringen måste snabbt besluta om villkor för Apoteket Apoteksutredningens huvudbetänkande i huvuddrag: Apoteksutredare vill se privata apotekskedjor(0 kommentar)

Nya lagar från årsskiftet

Läkarintyg från dag ett: Alla arbetsgivare har rätt att begära läkarintyg från första sjukdagen. Tidgare artiklar i LT i detta ämne: Sjukintyg från första dagen – ännu ett slag i luften! Ledare Läkarintyg från första dagen Debatt och brev. Av Anders W Jonsson Rimliga farhågor om förstadagsintyg Debatt och brev. Av Jonas Orve Abort för […](0 kommentar)

Satsning för att minska vårdrelaterade infektioner

Läs artiklarna: Betydligt färre kärlpatienter riskerar amputation och död Patientsäkerhet Landstingen satsar på att förebygga postoperativa sårinfektioner Patientsäkerhet(0 kommentar)

Apoteksutredare vill se privata apotekskedjor

På tisdagen överlämnade huvudutredare Lars Reje sitt förslag till socialminister Göran Hägglund (kd) om hur apoteksmarknaden ska se ut från 1 januari 2009. Under presskonferensen talades det om en ”omreglering”. – Ibland har det framställts som en avreglering, men det är en fortsatt reglerad marknad. I förslagen ligger nya regelverk, sa Reje. Han gjorde klart […](0 kommentar)

Riksstämman

Läkaresällskapet jubilerade

Foto: Lena Garnold På väg till bords. Foto: Lena Garnold Festen kan börja.(0 kommentar)

LT debatt

Läkare ville jag inte bli

Jag jobbade som läkare i 20 år – sedan blev jag läkare. Mitt stora främlingskap blev med tiden till en allt större nyfikenhet, en drift, ett tillstånd, ja nästan en identitet, som nu, när slutet av karriären kan skönjas, blivit mig allt kärare. Varför denna långsamhet? För att jag ville åt alla håll samtidigt: Jag […](0 kommentar)

Vi erbjuder en förenklad procedur

För att publicera en rapport över en klinisk prövning i en tidskrift som följer International Committee of Medical Journal Editors´ (ICMJE) rekommendationer krävs sedan den 1 juli 2005 att den kliniska prövningen registrerats i ett internationellt register innan den första patienten randomiserades [1]. Världshälsoorganisationen (WHO) har också utarbetat en världsomspännade standard och ett nätverk för […](0 kommentar)

Trafikmedicinska enheter
kan stoppa olämpliga förare

Mellan åren 1993 och 2006 har antalet körkort som återkallats på grund av sjukdom eller för att man inte lämnat in begärt läkarintyg ökat från cirka 2000 till 6000 per år. Vägverket bedömer ändå att det är alldeles för få. Läkares anmälningar enligt Körkortslagen var 2044 år 2006, och det finns stora regionala skillnader. Med […](0 kommentar)

Rättelse

Rättelse

Genom ett misstag på redaktionen publicerades ett felaktigt diagram som illustration till artikeln »Mångmiljardsatsning under tio år lyfter norsk psykiatri« i förra numret av Läkartidningen, 2007;104(51-52):3840-2. Diagrammet bygger på en beräkning av vad den norska psykiatrisatsningen kostar år för år, men tillförlitliga siffor på detta finns ännu inte. Siffrorna i artikeltexten är däremot korrekta. Läkartidningen […](0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Flera fall med leverpåverkan av aloe vera

Aloe vera används traditionellt som lokal behandling i gelform mot olika hudåkommor. I peroral form är den mest väldokumenterade användningen förstoppning [1]. Vid sökning i Medline återfinns tre fallbeskrivningar som beskriver akut hepatit efter användning av aloe vera i peroral form. I två av fallen uppkom ikterus, buksmärtor och förhöjda levervärden efter ungefär tre veckors […](0 kommentar)

Nya böcker

Modern metodik för patientsäkerhetsarbete

»Delivering patient safety« är ett multimediapaket om patientsäkerhet som gavs ut, bl a på initiativ av NHS (National Health Service), i Storbritannien 2005. Den i patientsäkerhetskretsar välkände professor James Reason var drivande i arbetet. Detta utbildningspaket har nu bearbetats och anpassats till svenska förhållanden av Jon Ahlberg och Carina Svensson. SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) […](0 kommentar)

Epidemiologisk lärobok med socialt perspektiv

Epidemiologin och epidemiologer har nog alltid varit intresserade av att finna orsaker till olika sjukdomar och företeelser, för att därmed också kunna göra någonting åt dem. Ändå har, vad jag vet, den »aktivistiska« aspekten en undanskymd plats i de flesta läroböcker i ämnet, annat än som en sorts yttre triumfatorisk bekräftelse på riktigheten i teorin. […](0 kommentar)

Ledare

Genombrott under 2007

Varje decembernummer av tidskriften Science ägnas åt det gångna årets viktigaste vetenskapliga genombrott. Årets framsteg 2007 är utvecklingen inom genetiken som gör det möjligt – och meningsfyllt – att kartlägga enskilda individers genom. DNA-spiralens upptäckare, Nobelpristagaren James Watson, var den förste som fick sin arvsmassa sekvenserad. Får han nytta av denna kunskap om sina gener? […](0 kommentar)

Äntligen ett färdigt avtal!

Sista arbetsdagen före julhelgen kunde Läkarförbundet äntligen tacka ja till ett förslag från medlarna, som innebär en lösning av den mycket segdragna frågan om hur EGs arbetstidsdirektiv och den svenska Arbetstidslagen ska hanteras för läkare. 2007 års avtalsrörelse med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kunde alltså avslutas alldeles före årets slut sedan medlare inkallats i […](0 kommentar)