Nr 03 2008

Kultur

De sökte vård över gränserna

Svenskar söker i dag vård utomlands i större utsträckning än man gör i andra europeiska länder [1]. Skäl därtill anges bl a vara långa väntetider hemma och att vårdkvaliteten uppfattas som bättre i andra länder. Det finns indikationer på att allt fler väljer att söka alternativ eller komplementär medicin [2]. Det är ingen ny företeelse […](0 kommentar)

Diagnoskriterier speciellt för utvecklingsstörda

Personer med utvecklingsstörning utgör 0,5–1 procent av befolkningen. De med svår eller grav utvecklingsstörning har oftast mycket stora kommunikationsproblem. Många med utvecklingsstörning har ytterligare funktionsnedsättningar, tex autism eller motorikstörningar, som i än högre grad försvårar kommunikationen. Enligt prioriteringsutredningen ska patienter med utvecklingsstörning ha högsta prioritet inom vården, eftersom de har nedsatt autonomi. Många studier har […](0 kommentar)

Lärobok för arbete med svårt psykiskt sjuka

Relation före metod – att hålla ut i arbetet med tyngre psykisk problematik.Författare:Förlag: . Recensent Sverker Belin är en av de författare som bäst har kunnat förklara de ganska invecklade mekanismerna i en psykotisk utveckling och i ett psykodynamiskt perspektiv. Han har i sina två tidigare böcker »Schizofrenibehandling – psykiatri på liv och död« samt […](0 kommentar)

Populärt vinklad bok med vissa brister

I förordet anges att boken är tänkt att vara en »nyttig handbok för samtliga medlemmar i det multiprofessionella sjukvårdsteamet«. Boken är skriven av en allmänmedicinare. Målsättningen är alltså att allmänmedicinaren, som har större insikt än de flesta om läkemedelsordinationer, ska delge sina erfarenheter. Efter att ha läst boken från pärm till pärm tvingas jag inse […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Patientnära laboratorieanalyser ökar vårdkvalitet och -effektivitet

Misstag och olyckor i sjukvårdssystem beror vanligen på en kombination av små fel som vart och ett för sig inte skulle orsaka en olycka [1]. »Vårdens övergångsställen«, tex vid byten mellan jourlinjer och missförstånd mellan olika specialiteter eller personalkategorier [2], är högriskområden. Trots stora medicinska framsteg och ökande sjukvårdskostnader uppnås sällan förbättringar i kostnadseffektivitet och […](0 kommentar)

Det mesta kanske bestämt redan när vi föds

Nyligen rapporterade Debra Stern och kolleger i Lancet att dålig lungfunktion mätt vid ett par månaders ålder är riskfaktor för luftvägsobstruktion i tidig vuxenålder [1]. Från andra studier vet vi att dålig lungfunktion i tidig vuxenålder i sin tur är kopplat till risk för utveckling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) senare i livet. Detta ger […](0 kommentar)

Nya Rön

God effekt av blodtryckssänkning med ACE-hämmare plus kalciumantagonist

Det sägs att de stora hypertonistudiernas tid kanske börjar lida mot sitt slut på grund av höga kostnader att driva dessa. Nyligen har dock en mycket stor amerikansk hypertonistudie publicerats, där 30 procent av patienterna rekryterats inom Skandinavien. Det är studien Avoiding Cardiovascular events through Combination therapy in Patients Living with Systolic Hyper­ten­sion (ACCOMPLISH), som […](0 kommentar)

Val av patient viktigare än val av läkemedelsavgivande stent

Koronarstentar kan vara antingen vanliga metallstentar (bare metal stent, BMS) eller läkemedelsavgivande stentar (drug-eluting stent, DES), som är klädda med en polymer som kan utsöndra läkemedel avsedda att minska risken för återförträngning. Nyligen har säkerheten hos DES ifrågasatts, då man noterat fler sena (>30 dagar efter ingreppet) stenttromboser med tendens till ökad risk för död […](0 kommentar)

Koppling mellan föräldrars och barns aktivitet

Fysisk inaktivitet bland barn och ungdomar är ett välkänt fenomen som är kopplat till bla barnfetma och övervikt men också till ökad risk att drabbas av andra sjukdomar i vuxen ålder. Nu visar en studie i BMJ att barn till fysiskt aktiva föräldrar rör på sig mer än andra barn. Studien omfattar drygt 5400 barn […](0 kommentar)

Kvinnligt kön ger bättre överlevnad vid svårt trauma

Tidigare experimentella studier har talat för att könet påverkar överlevnaden efter traumatisk chock. Kvinnligt könshormon har visats påverka både den humorala och den cellmedierade immuniteten på ett fördelaktigt sätt. Syftet med denna studie var att titta på eventuella skillnader i överlevnad mellan flickor och pojkar före och efter puberteten. Ett material från the National Pediatric […](0 kommentar)

Stressinkontinens efter hysterektomi
– ökad risk men lätt att åtgärda

Hysterektomi utförs till övervägande del på kvinnor i fertil ålder och medför definitiv bot för bla blödningsrubbningar. I Sverige utförs 8000–9000 hysterektomier årligen, vilket gör ingreppet till den vanligaste större gynekologiska operationen efter kejsarsnitt. Kvinnlig urininkontinens vid ökat buktryck (stressinkontinens) som vid hostning, skratt, gympa och tunga lyft har i de flesta västliga länder en […](0 kommentar)

Nikotin under amning
påverkar barnets sömn

Sömnen påverkas för nyfödda barn som ammas om mamman röker. Det visar en studie som presenteras i tidskriften Pediatrics. Studien utgår från 15 mödrar, samtliga rökare, och deras barn. Barnen ammades under samma dag som mödrarna rökte (dock inte i närvaro av barnen). Barnens sömn efter amningen monitorerades därefter. Försöket upprepades efter en vecka, men […](0 kommentar)

Endast på webben

Sämst arbetsmiljö
på Karolinska

Läs artiklarna om arbetsmiljörankningen i detta nummer Karolinska har sämst arbetsmiljö – och Norrtälje sjukhus bäst Karolinskas kvinnoklinik ger ledningen bottenbetyg Lennart Nordström: »Jag ska fungera som personalens utrikesminister« Anne Engqvist: »Norrtälje – litet och sammansvetsat« Agneta Jöhnk, personaldirektör, KUS: »Vi behöver ta tag i de här frågorna«(0 kommentar)

Kvalitetssäkring av blodgasanalyser ökade patientsäkerheten

Läs: Kvalitetssäkring av patientnära blodgasanalyser ökade patientsäkerheten Ackrediteringsprojekt i Lund föll väl ut Klinik och vetenskap Patientnära laboratorieanalyser ökar vårdkvalitet och -effektivitet Men kvalitetssystem är en förutsättning Medicinsk kommentar(0 kommentar)

EU utreder konkurrensen inom läkemedelsbranschen

I slutet av 1980-talet lanserades på världbasis i genomsnitt 60 mediciner per år som innehöll nya substanser. År 2001 var samma siffra 31, enligt BMJ. Ett annat problem är att introduktionen av generiska läkemedel – som tillåts när patent går ut – ibland tycks bli försenade, enligt EU-kommissionen. AstraZeneca har tidigare bötfällts för att ha […](0 kommentar)

Socialstyrelsen föreslår pneumokockvaccin

– Bra idé, det var väl på tiden. Jag var rädd att frågan hade fastnat, kommenterar Bernt Alm, barnhälsovårdsöverläkare i Halland. – Jag har inte sett så många fall av invasiv pneumokocksjukdom, för de är inte så många, men de som drabbas blir mycket skadade, säger han. I Halland och flera andra landsting erbjuds vaccinet […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Kvalitetssäkring av patientnära blodgasanalyser ökade patientsäkerheten

Det är välkänt att många fel kan uppstå – tex förväxling av patientidentitet, instrumenthanteringsfel och felaktig provhantering – under förloppet från patientprovtagning till infört analysresultat i journalen [1-4]. Således kan preanalytiska, analytiska och postanalytiska fel påverka kvaliteten av patientnära blodgasanalyser. Försök att identifiera de vanligaste felen vid patientnära analyserande [3] visar att följande faktorer ligger […](0 kommentar)

Graves' sjukdom vid graviditet ger risk för barnet

Under inledningsskedet av en graviditet kan förhöjda tyreoideahormonvärden ses i upp till cirka 3 procent av alla fall och orsakas i regel av humant koriongonadotropin (HCG) som produceras av placenta i stor mängd i början av graviditeten [1]. HCG-molekylen är släkt med TSH och binder svagt till TSH-receptorerna i sköldkörteln, och kan därigenom orsaka en […](0 kommentar)

Toxicitet vid överdosering
av nya antidepressiva

Förutom selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) har flera nya antidepressiva läkemedel introducerats på den svenska marknaden de senaste två decennierna. Venlafaxin (Efexor) och mirtazapin (Remeron) godkändes i mitten av 1990-talet, medan reboxetin (Edronax) och duloxetin (Cymbalta) är de senaste tillskotten. Bland deprimerade patienter finns en risk för att överdosera läkemedel i suicidsyfte. Det är därför viktigt att […](0 kommentar)

Tvillingtransfusion – troligen underbehandlat tillstånd

Enligt medicinska födelseregistretär drygt 1 procent av alla graviditeter flerbördsgraviditeter, vilket betyder att vi har mer än 1000 duplexgraviditeter i Sverige per år. Enligt äldre siffror skattas antalet spontana monozygota tvillingar till cirka en tredjedel av duplexpopulationen, och majoriteten av dessa är monokorioniska med en placenta. På grund av reproduktionsmedicinens framsteg, men också på grund […](0 kommentar)

Språkscreening av 2,5-3-åringar
identifierar även andra avvikelser

Socialstyrelsens rekommendationer från 1968 om allmän hälsokontroll av fyraåringar ledde till att ett flertal olika screeninginstrument skapades, alla i syfte att identifiera förseningar och avvikelser i utvecklingen hos en oselekterad normalpopulation [1]. Därmed inleddes en mer än 30-årig period av problemsökning men också en utvidgning av BVCs ansvarsområde som, inom ramen för den psykomotoriska övervakningen, […](0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Hyponatremi vid antidepressiv behandling

Frågan gäller en man i 80-årsåldern som sedan några år tillbaka behandlas med sertralin (Zoloft) på grund av depression. Patienten har nu utvecklat hyponatremi, som kan vara en biverkan av sertralin. Frågeställaren undrar om det finns något annat SSRI-preparat som inte associerats med hyponatremi, som patienten kan byta till. Patienten utreds även på sin vårdcentral […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Epididymit, sa urologen – det var testistorsion

Den 49-årige mannen hade tidigare haft flera episoder med epididymiter. Han hade även tidigare opererats för vänstersidigt spermatocele. På morgonen den 27 februari fick han plötsligt intensiva smärtor i höger testikel. Han sökte hos sin familjeläkare, som remitterade honom akut till urologkliniken vid ett länssjukhus. I remissen, som hade frågeställningen testistorsion, angavs att patienten haft […](0 kommentar)

Inte lämpligt överlåta vården av svårt brännskadad till distriktssköterskor

Den 52-årige mannen klev snett när han den 17 januari 2007 badade bastu och föll mot det heta bastuaggregatet. Han svimmade och när han vaknade, liggande på golvet, upptäckte han stora brännskador på ryggen och höger överarm. Han hade också ett blåmärke under vänster öga och ett sår i huvudet. Samma kväll uppsökte han familjeläkarjouren […](0 kommentar)

Medicinskt ansvarig
även ansvarig för att
nutritionen är adekvat

Den multisjuke 85-årige mannen opererades 2004 för ventrikelcancer. På grund av buksmärtor och svårigheter att behålla maten hade en poliklinisk utredning gjorts där svampesofagit konstaterats. Han hade också behandlats med nystatin och flukonazol. Sedan sommaren 2006 hade han tappat ca 10 kg i vikt. Han lades in med intravenös vätsketillförsel för fortsatt utredning den 5 […](0 kommentar)

Efter sex månader ställdes diagnosen lungcancer med skelettmetastaser

Kvinnan kom den 20 mars 2006 till hemortens hälsocentral med smärtor i nacken och vänster skulderregion. Nackbesvären hade kommit och gått. Hon undersöktes av familjeläkare A och fick antiinflammatoriskt läkemedel och remiss för sjukgymnastik. Hon blev dock sämre och uppsökte på nytt hälsocentralen den 8 maj. Familjeläkare B bedömde att det rörde sig om nackutlöst […](0 kommentar)

Debatt och brev

Ingen privat rättskipning

Johan Lagerfelt och Lars Berggren berör i sitt inlägg bla två frågeställningar: 1. Uteslöt Sveriges läkarförbund sina medlemmar på tvivelaktiga grunder? 2. Ska förbundet nu engagera sig i de utpekade personernas sak? Fråga 1. Sveriges läkarförbunds självklara hållning är och har alltid varit att varje medborgare har rätt att få sin sak prövad av domstol […](0 kommentar)


Läkarförbundet måste ta ställning för två kollegors försök att få rättvisa!

Det har nu gått nästan ett kvartssekel sedan den ödesdigra julinatten 1984 då en polispatrull, efter tips, hittade ett antal svarta sopsäckar i ett buskage vid Talludden nära Karlbergs slott i Stockholm. Säckarna visade sig innehålla kroppsdelar från en kvinna som så småningom kunde identifieras som en prostituerad, Catrine da Costa. Ingen kunde då ana […](0 kommentar)

Vad innebär en promemoria?

Min kommentar (LT 43/ 2007, sidan 3216) till Uppsalas katastrofala kejsarsnitt (LT 39/2007, sidorna 2810-2) har genererat flera synpunkter, däribland från kollegan Petter Wästfelt, som poängterar vikten av att motverka »human error« (LT 49–50/ 2007, sidan 3801). Först vill jag precisera – dålig intubationsteknik var inte huvudorsaken till att det höll på att gå illa, […](0 kommentar)

Stå på dig, Göran Hägglund!
Förverkliga löftet om ersättningsetablering!

I Svenska dagbladet kunde man på nyårsafton (31 december 2007) läsa en artikel av Fredrik Mellgren med rubriken »Privatläkare vill kunna sälja klinik«. Det var ingen rolig artikel för mig som privatläkare och en av dem som hoppats mycket på regeringens löften om ersättningsetablering. Också uttalandet från Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm var nedslående. Att […](0 kommentar)

Vilseledande om behandling av bukaortaaneurysm

Fredrik Lundgrens påstående i Läkartidningen 48/2007 (sidorna 3625-6) angående behandling av bukaortaaneurysm, »Evidensbaserad elektiv behandling av bukaortaaneurysm. Öppen teknik bättre än endovaskulär« stöds inte av vare sig randomiserade studier eller registerdata. Resultaten av randomiserade studier har redan diskuterats ingående i Läkartidningen [1, 2], och någon avvikande, ny information har inte tillkommit sedan dess. Det nya […](0 kommentar)

Substitution och glukokortikoidbehandling

Artikeln »Sekundär kortisolsvikt – ett underdiagnostiserat tillstånd« av Calissendorff och Blomqvist (LT 41/ 2007, sidorna 2965-8) tar upp ett mycket angeläget kliniskt problem som ofta glöms bort i den kliniska vardagen. Vi vill dock framhålla några punkter beträffande substitution och behandling med glukokortikoider som lätt kan missas. Författarna påpekar att det inte är klart hur […](0 kommentar)

Endovaskulär behandling är förstahandsval vid aortaaneurysm

I dagarna uppmärksammas att Kärlcentrum Malmö– Lund vid Universitetssjukhuset MAS nu har behandlat tusen patienter med endovaskulär teknik för aortaaneurysm, sk EVAR (endovascular aneurysm repair). Ett hundra patienter har behandlats akut för aortaruptur. Den endovaskulära tekniken erbjuder skonsammare behandling än öppen transabdominell kirurgi och kan med fördel utföras perkutant [1] och till och med i […](0 kommentar)

Tarzan – spindelapa på villovägar

Återigen debatteras kosten och dess sammansättning. Nya studier stärker det som flera av oss länge anat: gamla sanningar om fett, kolhydrater och proteiner håller inte måttet [1]. Vid ett besök på Monkeyland, en öppen park för allehanda apor, under en semesterresa till Sydafrika för något år sedan, får jag mig till livs en fascinerande berättelse […](0 kommentar)

Acomplia är indicerat för viktminskning, inte för riskreduktion

Det är glädjande att Sanofi-Aventis vill ta sitt ansvar för att bantningsmedlet Acomplia (rimonabant) används till rätt patienter och på rätt indikation. För ett bantningsmedel är det, och kriterierna för subvention är i stort sett identiska för de tre bantningsmedel vi har i Sverige. De kliniska studier som ligger till grund för godkännandet har haft […](0 kommentar)

Kunskap säkrar korrekt förskrivning av Acomplia (rimonabant)

I artikeln »Fortsatta frågetecken kring bantningsmedlet rimonabant«, Läkartidningen 51–52/2007 (sidorna 3879-81), görs en genomlysning av förskrivningen av Acomplia. Slutsatsen är att Acomplia är ett bra alternativ för rätt patient men att det finns en stor förbättringspotential vad gäller kvaliteten i förskrivningen. Vi på Sanofi-Aventis är de främsta förespråkarna för att rimonabant ska förskrivas enligt indikationen […](0 kommentar)

Nyklippt

Konkurrens rätt medicin för läkemedlen för

»Konkurrens rätt medicin« – under den rubriken kommenterar Borås Tidning (m) Apoteksutredningens förslag: … det är trots allt positivt för kunderna att det otidsenliga monopolet försvinner. Hittills har regeringen underlättat för dem som vill sluta röka genom att tillåta nikotintuggummin i butikshyllorna. Fler produkter kommer att ta samma väg och göra det enklare för kunderna […](0 kommentar)

Ledare

Missbruka inte förskrivarkoden!

Under de senaste åren har en mängd frågor om behandling av personuppgifter inom sjukvården varit föremål för granskning. En bärande tanke har varit att vården så effektivt som möjligt ska få ta tillvara den moderna informationsteknikens fördelar, utan att kliva över de gränser som måste finnas för bla personlig integritet. Arbetet har huvudsakligen bedrivits inom […](0 kommentar)

Kognitiv dopning

Att öka sin fysiska prestationsförmåga med farmakologiska preparat räknas som dopning, något som samhället starkt tar avstånd ifrån. Att på konstgjord väg öka sin intellektuella kapacitet är däremot lika accepterat som utbrett. En kopp kaffe eller en dos nikotin tillhör de vanligaste sätten att skärpa tankeverksamheten eller öka koncentrationen. Kan det i framtiden bli lika […](0 kommentar)

LT debatt

Även ny fosterdiagnostik
måste uppfylla etiska krav

På Brännpunkt i Svenska Dagbladet har under senare tid förts en debatt om KUB eller kombinerat test (kombinerat ultraljud och biokemi), ett test som är en förfinad metod för att bedöma risken för att ett foster har en kromosomförändring. Vid förhöjd risk erbjuds den gravida kvinnan att få göra ett prov på moderkaka eller fostervatten […](0 kommentar)

Är det fel att följa Arbetstidslagen?

I Läkartidningen 47/2007 (sidan 3519) rapporteras att ytterligare två lokala läkarföreningar, Örebro och Västra Götaland, förhandlat fram avstegsavtal från Arbetstidslagen (ATL) med arbetsgivaren. Vår ordförande Eva Nilsson Bågenholm uttrycker med »väldigt bra« sin stora tillfredsställelse med de två avtalen. I mitt landsting (Jönköping) slöt läkarföreningen redan sommaren 2007 ett liknande avtal, vilket då också välkomnades […](0 kommentar)

Aktuellt

Läkaren som blev pionjär på hälsa och klimat

Elisabet Lindgren har andan i halsen när vi träffas lite före jul. Det har varit ett hektiskt år med extremt mycket jobb, expertgrupper, föredrag och intervjuer. Inte undra på det. Plötsligt är klimatfrågorna på allas läppar, strategier diskuteras, sårbarhetsanalyser ska göras. Annat var det i början av 1990-talet när hon började forska. Då var det […](0 kommentar)

Kontrovers kring medicinska aborter

Varken läkare eller barnmorskor är nöjda med Socialstyrelsens slutskrivningar. Samma dag som Socialstyrelsens rapport presenterades kom Vårdförbundet med ett uttalande där man kräver en lagändring, för att få barnmorskornas på många håll i praktiken utökade ansvar vid medicinska aborter lagfäst. Svensk förening för obstetrik och gynekologi, SFOG, anser däremot att det vore olyckligt att röra […](0 kommentar)

Patienter får tycka till
om vård och läkare på nya sajter

Under december och januari har minst tre olika sajter lanserats som vänder sig till patienter och som utlovar hjälp och stöd i deras vårdval. Sajterna rankar vårdgivare och i vissa fall även enskilda läkare. På »doktorsguiden.se«, som hävdar sig vara rikstäckande och ha uppgifter om 35 000 läkare, uppmanas patienter poängsätta läkare. Utifrån antalet stjärnor […](0 kommentar)

Viktigt att regeringen tar beslut snabbt om villkor för Apoteket AB

– I det stora hela är utredningen bra, den visar ju att monopolet ska tas bort, säger ordförande Eva Nilsson Bågenholm, som dock tycker att det är svårt att överblicka vad som ska hända när spelreglerna för Apoteket AB ännu inte är färdiga. – Det är viktigt att regeringen tar beslut i frågorna om Apoteket […](0 kommentar)

De stora apotekskedjorna är tveksamma till utredningen

Brittiska Alliance Boots har tidigare deklarerat att de kan tänka sig öppna 200 apotek i Sverige. Om de beslutar sig för en satsning är det för att få en »ansenlig marknadsandel«, säger en av ledarna inom företaget som vill vara anonym. – Vi måste få klarhet i vad regeringens verkliga avsikter är för apoteksmarknaden och […](0 kommentar)

Notiser

Lars-Erik Holm chef för Socialstyrelsen

Lars-Erik Holm, i dag generaldirektör för Statens strålskyddsinstitut, blir den 1 mars generaldirektör för Socialstyrelsen. Han är ordförande i Internationella strålskyddsinstitutet och svensk representant i FN:s vetenskapliga strålningskommitté. Han efterträder Kjell Asplund.(0 kommentar)

Förskrivarkod får stark kritik

Läkarförbundet är mycket negativt till förslaget att ge landstingen tillgång till enskilda läkares förskrivningar via det receptregister som förs hos Apoteket AB. Förslaget och en rad andra lämnades av Patientdatautredningen i somras i slutbetänkandet Patientdata och läkemedel m.m. (SOU 2007:48) och har nu varit på remiss. I dag får enskildas förskrivarkoder registreras när det gäller […](0 kommentar)