Nr 04 2008

Kultur

Nukleinsyraforskning – familjehistoria med två Nobelpris

Den ledande amerikanske biokemisten Arthur Kornberg gick bort vid 89 års ålder den 26 oktober 2007. För generationer av biokemister framstår han som den främste företrädaren för denna ständigt växande vetenskap. Det gäller inte minst vårt eget land, där många forskare fått livsavgörande impulser från Arthur Kornbergs skola. De ofantliga mängder information som även en […](0 kommentar)

En hårsmån från döden i »det lyckliga Arabien«

Den 14 december 2007, dagen före Linnéårets sista dag, disputerade en ättling till Carl von Linné, Martin Nervall. Ämnet var malaria, samma ämne som Linnés avhandling handlade om 1735. När det nu rapporteras om framsteg inom malariabekämpning finns det anledning att begrunda att det som förr var ett dödshot för en svensk forskningsresande snart kanske […](0 kommentar)

Utmärkt uppslagsbok, lärobok och nöjesläsning

»Medicinens språk« är en utmärkt liten bok som kommit i en ny, andra upplaga. Boken är utgiven av Svenska Läkaresällskapet och dess kommitté för medicinsk språkvård, och författare är Ulla Clausén, Jarl Holmén, Hans Nyman, Helena Palm samt Björn Smedby under redaktörskap av Magnus Fogelberg och Göran Petersson. En bok om latin och grekiska, kan […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Akutsjukvården kan få ett uppsving 2008

I detta nummer av Läkartidningen lyfter Bengt R Widgren och medarbetare på ett mycket positivt sätt fram behovet av ett standardiserat mottagande och en strukturerad primär bedömning (triage) av patienter på våra akutmottagningar. Det nydanande arbetet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har även givit positiva impulser för vidare utvecklingsarbete inom andra delar av landet. Inom det medicinska […](0 kommentar)

Svensk förlossningsvård måste bli säkrare

Trots att det är säkert att föda barn i Sverige och att de flesta barn föds friska, inträffar ibland allvarliga händelser inom förlossningsvården, där det många gånger fattas komplexa beslut under stark tidspress. De senaste årens inriktning på patientsäkerhet pekar på att man, i stället för att skuldbelägga individen, måste organisera vården så att misstag […](0 kommentar)

Nya Rön

Skydd mot influensapandemi
riskerar att undermineras

Oseltamivir, den aktiva substansen i läkemedlet Tamiflu, har av många utpekats som en viktig del i vårt försvar vid en framtida influensapandemi. När en pandemi inträffar kommer miljontals människor att använda oseltamivir i behandling eller i förebyggande syfte. Ett flertal länder har redan lagt upp lager på sammanlagt mer än tre miljarder piller som ett […](0 kommentar)

Samarbete akademi-industri: med transparens och god förankring finns fördelar för alla parter

Medicinsk behandling i allmänhet och kardiovaskulär farmakologisk behandling i synnerhet har varit extremt framgångsrik under de senaste 30 åren. Död och sjuklighet i kardiovaskulära sjukdomar har minskat dramatiskt. Dessa framgångar hade inte kunnat nås utan ett nära samarbete mellan industri och kliniskt verksamma forskare. Samtidigt har investeringar i nya produkter ökat kolossalt, men riskerna har […](0 kommentar)

Biomarkör för astma

Forskare från USA och Frankrike har visat att astmatiker har höjda serumnivåer av proteinet YKL-40 jämfört med friska och att nivån dessutom korrelerar med hur grav patientens astma är. Detta framgår av en studie som presenteras i tidskriften New England Journal of Medicine. Forskarna har utgått från tre kohorter av astmapatienter, en fransk och två […](0 kommentar)

Elektroniska journaler kan öka vårdkvaliteten vid små mottagningar

En vanlig uppfattning är att en övergång till elektroniska journaler mer eller mindre automatiskt innebär ökad effektivitet inom vården. Till minskade omkostnader ska sjukvård bedrivas med högre kvalitet och ökad patientsäkerhet. I Annals of Internal Medicine redovisas en studie gjord vid en mindre amerikansk internmedicinsk praktik i samband med övergången till ett elektroniskt journalsystem. Frågeställningen […](0 kommentar)

Allt fler skidåkare drabbas av skallskador

Allt fler skid- och snowboardåkare drabbas av svåra skall- och ryggmärgsskador. Det visar en studie presenterad i tidskriften Injury Prevention. Författarna har gjort en sammanställning av studier över skall- och ryggmärgsskador hos utförsåkare. Totalt har de tittat på 24 studier från tio länder genomförda under perioden 1990–2004 och som identifierats med hjälp av medicinska databaser […](0 kommentar)

Läkare obenägna anmäla varandra

Amerikanska läkare håller med om att inkompetenta kolleger bör anmälas men är själva obenägna att göra en anmälan. Det är ett uppmärksammat rön från en studie som presenteras i Annals of Internal Medicine. Studien bygger på en omfattande enkätundersökning av amerikanska läkares inställning till det egna arbetet och benägenheten att rapportera kolleger som begår felaktigheter. […](0 kommentar)

Skolbaserad prevention av övervikt minskade ätstörningar hos flickor

National Institutes of Health i USA har efterlyst integrerade program för prevention av både övervikt och ätstörningar. Några studier av förebyggande åtgärder mot övervikt hos ungdomar har även analyserat inverkan på ätstörningar. Varken positiva eller negativa effekter på ätstörningar har påvisats. Massachusetts Department of Public Health har nu visat att bred skolbaserad intervention mot övervikt […](0 kommentar)

Familjeterapi effektiv vid bulimi i ungdomsåren

Bulimi är ett handikappande tillstånd som drabbar upp till 3 procent av flickor i tonåren. Kunskapen om ungdomar med bulimi är bristfällig jämfört med vad vi vet om vuxna med samma tillstånd, där behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) har stark evidens. Generellt saknas studier som undersöker effekten av olika behandlingsmetoder för ätstörningar. Problemet är att […](0 kommentar)

Endast på webben

Beska piller för läkemedelsbranschen

De farmakologiska preparat vi har till vårt förfogande i dag är troligen bättre, säkrare och effektivare än någonsin tidigare. Att vi kan hålla oss friskare tack vare bättre läkemedel tycks dock inte ha ökat allmänhetens förtroende för läkemedelsindustrin – det har enligt oberoende analytiker sjunkit till oroande låga nivåer. Det handlar inte så mycket om […](0 kommentar)

Tamiflu gör minst skada där det ligger

Det finns i dag runt om i Sverige lager med totalt två till två och en halv miljon doser antivirusläkemedel, bland andra Tamiflu, i händelse av en pandemi. Frågan har nu uppstått vad man ska göra med lagren av Tamiflu när bäst-före-datum successivt börjar passeras, med start 2010. – Det pågår en diskussion om att […](0 kommentar)

Kan sorkfeber spridas
mellan människor?

Det är forskare vid Umeå universitet som ligger bakom fyndet av sorkfebervirus i mänsklig saliv. Smittöverföring från sork till människa sker normalt via aerosoler som förenats med viruspartiklar från sorkars utsöndringar, eller via direktkontakt. De nya rönen väcker frågan om virus även kan överföras mellan människor. Som det framgår av en nyhetsartikel i senaste numret […](0 kommentar)

Bättre akutvård
utan ökade kostnader

Läs artiklarna Ändrade förutsättningar kan ge bättre vård utan ökade kostnader. Akutsjukvården kan få ett uppsving 2008 GUNNAR ÖHLÉN och Ny träffsäker triagemetod. METTS-A ger underlag för prioritering till rätt vårdnivå BENGT R WIDGREN, MAJID JOURAK, ANN MARTINIUS(0 kommentar)

Om vårdvalsmodeller,
privatisering och köttfärsfusk

Läs artiklarna Dags att Läkarförbundet analyserar riskerna med Vårdval Stockholm Per Wändell och Goodbye helhetssynen, när riskkapitalister äger läkarna Bengt Järhult och Replik: Läkarförbundet ska ta fram analys av vårdvalsmodeller Eva Nilsson Bågenholm(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

METTS-A ger underlag för prioritering till rätt vårdnivå

På de flesta akutmottagningar finns system för att sortera och prioritera patienterna i olika grader av akuticitet. Vissa prioriteringssystem används för att predicera morbiditet och mortalitet [1], medan andra prioriterings- och poängsystem bygger på principen att värdera ett antal viktiga fysiologiska variabler [2-4] hos patienter som är i behov av intensivvård. Ett snabbt och korrekt […](0 kommentar)

Akutläkare är på
frammarsch i Sverige

Sveriges sjukhus och dess akutmottagningar har genomgått en dramatisk förändring de senaste 35 åren. År 1970 fanns 115 akutsjukhus med akutmottagningar öppna dygnet runt som betjänade en befolkning på 8,1 miljoner invånare. År 2003 fanns endast 60 kompletta akutsjukhus med dygnetruntöppna akutmottagningar kvar och ytterligare 16 akutmottagningar som fungerade delar av dygnet eller som endast […](0 kommentar)

Primärvården följer inte SFAMs mål för antibiotikaförskrivning

Multiresistenta bakterier, dvs bakterier med sådan resistens att etablerade behandlingsalternativ inte längre kan användas, utgör ett av de stora hoten mot folkhälsan [1]. I Smittskyddslagen klassificeras därför numera infektioner med två av dessa bakterier, meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) och pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G (MIC minst 0,5 mg/l) (PNSP) som allmänfarliga [2]. Ytterligare […](0 kommentar)

Sjukvård i låginkomstländer
ofta privat

Världen har med FNs millenniemål satt som mål att minska barnadödligheten med två tredjedelar till år 2015 jämfört med 1990. Mödradödligheten ska minskas med tre fjärdedelar under samma tidsperiod. I många låg- och medelinkomstländer rör sig utvecklingen emellertid så långsamt att dessa mål inte kommer att nås. Därför måste arbetet med att förbättra hälsan i […](0 kommentar)

Brister i fosterövervakning vanligaste felbehandling vid förlossning

Vid felbehandling i anslutning till sjukvårdande behandling i Sverige är alla drabbade patienter berättigade till ekonomisk ersättning från Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF). Patientskaderegleringen (PSR) ansvarar för hela utredningen och samlar in alla journalhandlingar. I fall av misstanke om felbehandling i anslutning till graviditet, förlossning eller neonatalperiod utreds och bedöms fallet av specialister inom obstetrik, neonatologi, […](0 kommentar)

Debatt och brev

Läkarförbundet ska ta fram analys av vårdvalsmodeller

Under hösten har det förts en stundtals intensiv debatt i Läkartidningen om olika sjukvårdsmodellers för- och nackdelar. Många kollegor har framfört kloka tankar. Bengt Järhult och Per Wändell har återkommit med ett par olika inlägg och också riktat frågor direkt till Läkarförbundet, och jag ska därför försöka redovisa förbundets samlade syn. Svensk hälso- och sjukvård […](0 kommentar)

Goodbye helhetssynen, när riskkapitalister äger läkarna

Ordförande Eva Nilsson Bågenholm vill inte diskutera sjukvårdspolitik med mig trots tre artiklar [1-3] som belyst Läkarförbundets ogenomtänkta, icke-evidensbaserade stöd till dagens trend, vinstdriven sjukvård. Och trots att Läkartidningen sänt manus direkt till Olympen för att möjliggöra omedelbar replik och spännande debatt! Men nu har centralstyrelsen sänt Hermes, dock på bräckliga vingar. Privatläkarföreningens Gunnar Welanders […](0 kommentar)

Dags att Läkarförbundet analyserar riskerna med Vårdval Stockholm

Det har förts en debatt, bla i Läkartidningen, om olika sjukvårdsmodeller, inklusive eventuella för- eller nackdelar med privatisering. Den som vill få en allsidig belysning av olika sjukvårdsmodeller, inklusive för- och nackdelar med privatisering, rekommenderas läsa »Jakten på den goda styrningen« [1]. Vad gäller modeller: Stockholms läns landsting har 2008 infört Vårdval Stockholm, där ersättning […](0 kommentar)

Evidensbaserad behandling måste grundas på allmänt tillgänglig information

Den endovaskulära tekniken för att behandla aortaaneurysm i buken genomgår en intensiv utveckling och är en fascinerande teknik som väckt stora förhoppningar. Relativt god evidens finns för att metoden kan ge lägre enmånadsmortalitet, mindre lungkomplikationer, mindre blödningar, mindre intensivvård och kortare vårdtid, men det är betydligt mera problematiskt när det gäller resultat på lång sikt. […](0 kommentar)

Med rätt slag av incitament får vi ökad tillgänglighet – för alla!

Det är onekligen tröttsamt att se Bengt Järhult beskärma sig över allt som inte överensstämmer med hans vårdcentralsfilosofi (Läkartidningen 47/2007, sidorna 3561-2). Han vill uppenbart bara ha personalen i centrum – inte patienterna. En optimal lösning för bra sjukvård finns inte – då hade alla redan använt den. Men det finns mer eller mindre lyckade […](0 kommentar)

Kärndoktorer, ECT och risken för en smäll

Sedan 1990 röstar AT-läkarna i Skövde fram årets »Kärndoktor«. Man vill uppmärksamma en läkare som varit en god förebild, visat pedagogiska talanger och engagemang i AT-utbildningen. Priset är en vandringspokal med inskriptionen »pro claritate et scientia«; för ljus- och kunskapsspridning. I motiveringen lyfts vikten av kunskap och kompetens fram. Kärndoktorn är bland annat z – […](0 kommentar)

Frågan om ersättningsetablering går inte att besvara med ett enkelt ja eller nej

Frågan om ersättningsetablering för privata vårdgivare väntar på ett svar trots Alliansens vallöfte i frågan. Till den departementspromemoria som Socialdepartementet skickade ut har det inkommit många remissvar, men någon proposition har ännu inte kommit. Christer Sjödin har med anledning av detta och en artikel i Svenska Dagbladet, där bla ett uttalande från mig återges, skrivit […](0 kommentar)

Perssons »HSF-modell« sågades redan på 1990-talet

Förvånande att en välmeriterad person som Bertil Persson skriver att jag bara har »personalen i centrum – inte patienterna«. En typ av omogna slag under bältet, som jag trodde man växte ifrån under tiden i ungdomsförbunden. Jag har aldrig argumenterat utifrån personalens intressen. Mina motiv för en bra patientvård är lika goda som Perssons. Vilka […](0 kommentar)

Ingen terapirekommendation

Artikeln är en översiktsartikel med syfte att beskriva den kunskap som finns om bakomliggande mekanismer och behandlingsalternativ. Artikeln avser inte att ge rekommendationer för behandling. Angivande av kostnaden för substitutionsterapin vid AAT-brist avsåg enbart att ge en bild av hur dyrt det kan bli. Prisuppgifterna som lämnas av Eeva Piitulainen och Claes-Göran Löfdahl är av […](0 kommentar)

Alfa-1-antitrypsinbrist och behandlingsevidensen

Vi uppskattar Läkartidningens intresse för alfa-1-antitrypsinbrist (AAT-brist) men skulle vilja komma med några kommentarer till artikeln »Nedärvd alfa-1-antitrypsinbrist kan orsaka KOL« i Läkartidningen 48/2007 (sidorna 3631-8). Evidensen för substitutionsbehandling är bristfällig, varför Svensk lungmedicinsk förening för närvarande inte rekommenderar att inleda denna behandling. Hittills har en dubbelblindad, placebokontrollerad studie om klinisk effekt av intravenös substitution […](0 kommentar)

LT debatt

Graviditetsrelaterade dödsfall nu fler än alla dödsfall i malaria och tuberkulos

Det har nu gått drygt 20 år sedan den berömda »Safe Motherhood«-konferensen ägde rum i Nairobi 1987. För första gången lyftes då mödradödlighetens dramatiska budskap fram för världen, och man noterade den dittills utanför fackmannaleden chockerande siffran att mer än en halv miljon kvinnor, främst i låginkomstländerna, förlorade sina liv varje år i komplikationer till […](0 kommentar)

Lokala avtal ger skräddarsydda villkor

Svar på debattinlägg från Gunnar Persson rörande Arbetstidslagen i Läkartidningen 3/2008 (sidan 102). Den sedan ett år gällande Arbetstidslagen bygger på EGs arbetstidsdirektiv och är relativt »fyrkantig« i sina regleringar. I grunden välkomnar Läkarförbundet dessa regler, men anser att de måste anpassas efter verksamheternas behov med beaktande av en god patientsäkerhet och läkarnas högst berättigade […](0 kommentar)

Ledare

Ny revision av forskningsetik

World Medical Association (WMA) antog 1964 Helsingforsdeklarationen, Declaration of Helsinki (DoH) – en samling etiska principer som vägledning för medicinsk forskning som innefattar människor. Här avses, enligt deklarationens första paragraf, dessutom forskning på identifierbart mänskligt material eller uppgifter som kan hänföras till identifierbara personer. Den första versionen antogs av WMAs generalförsamling i Helsingfors – därav […](0 kommentar)

Specialistföreningar tar initiativ för säkrare vård

I veckans nummer av Läkartidningen publiceras en studie av 177 förlossningsskador från LÖFs databas (LÖF, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag), skador som orsakat svår cerebral pares hos de drabbade barnen. Studien visar på brister i rutiner och organisation, brister som kan åtgärdas för att göra vården säkrare. LÖF har tagit initiativ till och sponsrat studien i syfte […](0 kommentar)

Notiser

EU utreder nationella taxan

EU ifrågasätter den nationella taxan som cirka 1 000 privatläkare och 1 400 sjukgymnaster är anslutna till. Men den svenska regeringen tar strid. Senast den 22 februari kommer Socialdepartementet att svara EU-kommissionen i ett försök att rädda systemet. Enligt EU-kommissionen strider den nationella taxan mot EU-fördraget. För EU är knäckfrågan om den nationella taxan diskriminerar […](0 kommentar)

Förbundet utreder läkaromdömen på nätet

Flera läkare har hört av sig till Läkarförbundet om doktorsguiden.se, en sajt där patienter uppmanas gå in och betygsätta och kommentera enskilda namngivna läkare. Det finns en oro över att lögner sprids och läkare hängs ut, utan att man har möjlighet att försvara sig. Som Läkartidningen berättade förra veckan, nr 3/2008, har doktorsguiden.se utgivarbevis från […](0 kommentar)

Privata vårdgivare vill utgöra 50 procent

Privatläkarföreningen har gjort gemensam sak med en rad branschorganisationer inom vård- och omsorgssektorn för att andelen privata utförare inom sektorn ska vara 50 procent. År 2012 hoppas de att andelen ska vara 25 procent, enligt organisationen Almega. De vill arbeta för »patientens/brukarens ställning, valfrihet, mångfald och lika villkor«. De ska argumentera för kvalitet och en […](0 kommentar)

Läkemedelsbolag konkurrensutreds

Färre nya läkemedel släpps och generika försenas, enligt EU-kommissionen, som misstänker att det förekommer otillåten konkurrensbegränsning på läkemedelsmarknaden. Kommissionen har därför satt igång en generell inspektion av läkemedelsbranschen från konkurrenssynpunkt. En halvtidsrapport väntas i höst och en slutrapport våren 2009. Granskningen ska undersöka om det finns överenskommelser mellan företagen som kan strida mot EUs regler […](0 kommentar)

Rehabilitering i kommuner fungerar dåligt

En av tre kommuner i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län anser att dess verksamhet för att återanpassa äldre och funktionshindrade inte fungerar tillfredsställande. Det visar en undersökning från Socialstyrelsen om kommunernas hälso- och sjukvårdsverksamhet. Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Umeå har bett medicinskt ansvariga sjuksköterskorna i samtliga 44 kommuner besvara en enkät. Undersökningen visar bland […](0 kommentar)

Arktiska fåglar var antibiotikaresistenta

Antibiotikaresistenta kolibakterier har hittats hos fåglar i nordöstra Sibirien, enligt svenska forskare i tidskriften Emerging Infectious Diseases. Tidigare har man hittat antibiotikaresistenta bakterier hos fåglar i västvärlden. Att bakterierna nu också finns på tundran och hos fåglar som inte varit i kontakt med människor tyder på att bakterierna sprider sig vidare ut i naturen. Det […](0 kommentar)

Aktuellt

Socialstyrelsen friar Annika Dahlqvist
– men tar inte ställning i kostfrågan

Att behandla överviktiga och diabetes typ 2-patienter med kolhydratfattig och fettrik kost överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet. Läkaren Annika Dahlqvist frias från misstankar att ha äventyrat sina patienters säkerhet. Det konstaterar Socialstyrelsen efter att ha konsulterat professor Christian Berne, sektionen för endokrinologi och diabetesvård vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, som fått yttra sig om […](0 kommentar)

Sorkfeber fortsätter att öka dramatiskt

Trots det låga antalet fall hösten 2006 blev det en explosion av fall våren 2007. Med tanke på det senaste halvårets ökning befarar Smittskyddsinstitutet ännu en svår vår. Men med informationsinsatser kan antalet fall sänkas, enligt Marika Hjertqvist, epidemiolog och biolog vid SMI. De ökade fallen beror på allt fler sorkar och ett mildare klimat. […](0 kommentar)

Socialstyrelsen föreslår pneumokockvaccin

– Bra idé, det var väl på tiden. Jag var rädd att frågan hade fastnat, kommenterar Bernt Alm, barnhälsovårdsöverläkare i Halland. – Jag har inte sett så många fall av invasiv pneumokocksjukdom, för de är inte så många, men de som drabbas blir mycket skadade, säger han. I Halland och flera andra landsting erbjuds vaccinet […](0 kommentar)

Karolinska har sämst arbetsmiljö
– och Norrtälje sjukhus bäst

Sex av de tio sämst rankade klinikerna hör till Karolinska Universitetssjukhuset. Sjukhuset får särskilt låga betyg när det gäller stämningen på arbetsplatsen, hur läkarnas kompetens tas tillvara och utvecklas, det egna inflytandet över arbetet, närmaste chefens inflytande över beslut högre upp i organisationen samt i vilken mån läkaren känner sig utmattad när han eller hon […](0 kommentar)

Karolinskas kvinnoklinik ger ledningen bottenbetyg

Det råder lugnet efter stormen vid förlossningsavdelningen Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Överläkaren Ylva Vladic Stjernholm, som också är klinikombud och divisionsombud i Medicin Kirurgi 2, kan sitta ner en halvtimme för att ge sin bild av arbetsmiljön vid en av Sveriges största kvinnokliniker, med totalt ett 120-tal läkare verksamma vid två sjukhus. Kvinnokliniken vid Karolinska […](0 kommentar)

»Vi behöver ta tag i de här frågorna«

Agneta Jöhnk, personaldirektör för Karolinska Universitetssjukhuset, tror att missnöjet delvis beror på att man kommer längre ifrån ledningen på ett stort sjukhus. – Engagemanget de senaste åren har handlat om att få ihop Solna och Huddinge till ett sjukhus och kanske har vi tappat arbetsmiljöfrågorna. Nu måste vi jobba med de interna frågorna. Vi har […](0 kommentar)

»Norrtälje – litet och sammansvetsat«

Anne Engqvist, ordförande i Tiohundra läkarförening, tror att Norrtäljes höga siffror kan förklaras med att det är ett litet sjukhus, med korta avstånd mellan kolleger, även till chefer. Sjukhuset var för några år sedan nedläggningshotat och det var sammansvetsande att lyckas stävja det. På läkarinitiativ styrs numera all sjukvård och omsorg av landstinget och kommunen […](0 kommentar)

»Jag ska fungera som personalens utrikesminister«

– Vi är den största kliniken på hela Karolinska och har fått tuffa sparuppdrag. Det finns heller ingen förebild för hur man ska organisera sig. Om jag ska vara en synlig chef för 850 medarbetare räcker inte veckans dagar till. Tanken är mer att jag ska fungera som en personalens utrikesminister gentemot sjukhus och beställare. […](0 kommentar)

Regeringen föreslår
tvång i öppenvård

Miltonutredningens förslag att införa möjligheter till tvångsvård av patienter som skrivs ut från tvångsvård inom den slutna psykiatrin har nu resulterat i ett lagförslag. Den nya vårdformen, öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård, föreslås börja gälla redan från 1 september 2008. Förslaget innebär bland annat att patienter som tvångsvårdats i sluten psykiatrisk vård eller […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Nyförlöst aspirerade maginnehåll under anestesi med larynxmask

En 32-årig kvinna väntade sitt andra barn och förlöstes vaginalt kl 10.05 på ett länssjukhus. Några timmar efter förlossningen började hon blöda, vilket så småningom antogs bero på kvarvarande rester av moderkakan. Dessutom behövde en bristning i livmodertappen sutureras, och hon anmäldes till operation kl 16.30 samma dag. Den jourhavande läkaren som var ansvarig för […](0 kommentar)

Djup ventrombos i benet och lungemboli upptäcktes inte

Den 69-årige mannen hade tidigare behandlats för smärtor i rygg och ben. Under oktober 2004 vårdades han på en medicinklinik på grund av lungemboli och djup ventrombos i vänster ben. Den 21 januari 2007 sökte han jourcentralen på grund av smärta i höger vad, smärtan flyttade sig ner mot hälen. Han undersöktes av en ST-läkare, […](0 kommentar)

Fyraårig flicka riskerade att drabbas
av livshotande blodförgiftning

Flickans mamma anmälde ST-läkaren och berättade att hon och dottern sökte barnmottagningen på lasarettet måndagen den 5 mars 2007. Där berättade hon för ST-läkaren att dottern hade feber som aldrig riktigt ville gå över. Den hade kommit och gått sedan början av februari. Den hade hållit i sig ca 3–4 dagar och pendlat mellan 39 […](0 kommentar)

Sårinfektion allvarlig komplikation vid endoproteskirurgi

Den 71-årige mannen fick en knäledsprotes den 26 februari 2007. Några dagar senare började såret läcka, och han försökte få en tid på vårdcentralen. Den 9 mars undersöktes han där av en distriktssköterska, som bedömde att det inte fanns några infektionstecken och sa att han kunde åka hem. På grund av fortsatta besvär uppsökte patienten […](0 kommentar)