Nr 05 2008

Kultur

Läkarna hos Shakespeare ofta undanskymda observatörer

I slutet av 1500-talet diskuterades läkarens ställning intensivt i Europa. I England hade College of Physicians bildats redan 1518 efter modell från Italien, men dessa engelska läkare var aristokratiska, isolerade, och mera sysselsatta med att värja sin egen profession och dess integritet än att utveckla läkekonsten. Engelska kirurger var betydligt mera aktiva, och fältskärer, barberare […](0 kommentar)

Ett mentorskap som bidrog till en lysande karriär

Rolf Luft jordfästes den 31 maj 2007. Med kreativitet och framgång ägnade han en väsentlig del av sitt liv åt klinisk endokrinologisk forskning. En stor skara av vänner, elever och kolleger från olika forskningsområden hade mött upp vid Rolf Lufts jordfästning i synagogan på Norra Begravningsplatsen. Flera av hans tidigare elever redogjorde där för Lufts […](0 kommentar)

Sjukjournaler grund för intressant lokalhistorik

Doktor Carlanders Göteborg. Folkliv, sjukdom och död 1793–1814.Författare:Förlag:Recensent:Carlanderska sjukhemmet i Göteborg tillkom 1916 genom donation av industri- och köpmännen Christopher och Axel Carlander till minne av brorsonssonen Christopher Carlander, stadsphysicus i Göteborg kring sekelskiftet 1800. Författaren Gudrun Nyberg är medicinprofessor i Göteborg och har under ett tiotal år arbetat med att läsa och dokumentera de […](0 kommentar)

En pärla med skönhetsfel

Förre överläkaren, plastikkirurgen, Björn Nordzell i Örebro har författat en handbok i grundläggande plastikkirurgisk teknik. Det ska inledningsvis poängteras att det inte är en lärobok i plastikkirurgi utan en handbok i grundläggande teknik. Genom att tillgodogöra sig dessa grunder kan en kirurgiskt intresserad läkare inom till exempel primärvård eller dermatologi vidga sina kunskaper och själv […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Vissa eponymer etiskt tvivelaktiga

Det har länge funnits ett behov inom vetenskapen av att förenkla terminologin och med ett samlande uttryck eller namn täcka in ett problemområde eller ge namn till en mätbar enhet. Från fysiken har vi namnen/begreppen Newton, Pascal, Curie, Ångström liksom Einsteins relativitetsteori, bara för att nämna några exempel. Detta innebär samtidigt att man hedrar upptäckaren/forskaren, […](0 kommentar)

Nya Rön

Vältränade lever längre

Vältränade individer över 60 års ålder lever längre än otränade oavsett om de är överviktiga eller inte. Det rönet presenteras i tidskriften Journal of the American Medical Association (JAMA). Det är forskare från USA som har tittat på data från drygt 2600 amerikaner över 60 års ålder. Studiedeltagarna, som till 80 procent utgjordes av män, […](0 kommentar)

Dopaminreceptorer och beslutsfattande

Påverkar dopaminreceptorn D2 vår förmåga att lära oss av våra misstag? Det tror en grupp forskare från Tyskland som presenterar sina rön i en artikel i Science. Resultaten refereras även av News@nature. Dopamin är en signalsubstans i hjärnan som är central för välbefinnande men också för vår förmåga att lära oss. Lite förenklat kan man […](0 kommentar)

Värmebehandling lika bra som kirurgi vid förstorad prostata

Många minimalinvasiva metoder för behandling av symtomgivande prostataförstoring (benign prostatahyperplasi, BPH) har prövats under det senaste decenniet. Mikrovågsbehandling är den av dessa metoder som visat sig vara mest konkurrenskraftig. Särskilt lovande blev mikrovågsmetoden när feedback-tekniken (ProstaLund Feedback Thermotherapy = PLFT i Europa och sedan 2003 i form av CoreTherm i USA) introducerades för cirka tio […](0 kommentar)

Interleukin-1 åter i blickfånget

Förhoppningarna kring läkemedelskandidater som blockerar effekterna av interleukin-1 (IL-1) mot sjukdomar som reumatoid artrit (RA) var länge stora. Men efter framgångarna med TNF-alfa-hämmare fick IL-1-hämmande substanser se sig frånsprungna, och intresset föll snabbt. Nu verkar dock vinden ha vänt på nytt, och flera forsknings- och läkemedelsbolag satsar stort på IL-1-blockerande substanser som prövas i klinisk […](0 kommentar)

Endast på webben

SBU tveksamt till allmän HPV-vaccination

Allmän barnvaccination mot humant papillomvirus, HPV, skulle ge ett visst skydd mot cellförändringar. Men det är oklart hur länge det varar och vilket skydd det skulle ge mot livmoderhalscancer, enligt en SBU Alert-rapport som publicerades 31 januari. Dagens vacciner är riktade mot HPV 16 och 18 och täcker alltså inte in alla de 18 HPV-virustyper […](0 kommentar)

Nazitidens övergrepp
lever kvar
i sjukdomsnamn

Läs artiklarna Medicinsk kommentar Vissa eponymer etiskt tvivelaktiga. Viktigt ge den historiska bakgrunden för att stimulera kritiskt tänkande Peter M Nilsson, Nils Hansson Klinik och vetenskap Eponymer förknippade med krigsförbrytelser bör rensas ut. Fokus på övergrepp under nazitiden Jonas Tovi Klinik och vetenskap Eponymer måste grundas på etiskt invändningsfri forskning Tore Nilstun(0 kommentar)

Digitalisering med bekymmer

Läs artiklarna: Många lösa tåtar kvar i vårdens digitalisering Socialstyrelsen rensar upp i informationstrasslet Storsatsning bidde en tumme i Hallstavik(0 kommentar)

Tamiflu gör minst skada där det ligger

Det finns i dag runt om i Sverige lager med totalt två till två och en halv miljon doser antivirusläkemedel, bland andra Tamiflu, i händelse av en pandemi. Frågan har nu uppstått vad man ska göra med lagren av Tamiflu när bäst före-datum successivt börjar passeras, med start 2010. – Det pågår en diskussion om […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Eponymer förknippade med krigsförbrytelser bör rensas ut

Lagom till Jom Hazikaron, den årliga minnesdagen för nazismens offer i slutet av april, besökte jag Jerusalem för att delta i 18th Israeli Medical Association World Fellowship International Conference (IMA WF). Kongressen bjöd på en hel del nyheter, men den innehöll också intressanta föreläsningar om medicinsk etik och föreläsningar som beskrev medicinska erfarenheter av de […](0 kommentar)

Eponymer måste grundas på etiskt invändningsfri forskning

Denna forskningsetiska analys är inspirerad av Jonas Tovis artikel om nazism och eponymer som publiceras i detta nummer av Läkartidningen (sidan 282). Han kräver där bla borttagande av de eponymer som förknippas med personer som var inblandade i 1900-talets värsta övergrepp mot mänskligheten. Hur bör man från etisk synpunkt förhålla sig till detta? För att […](0 kommentar)

Symtomgivande karotisstenos
måste handläggas akut

I Sverige insjuknar årligen 30000 personer i slaganfall [1]. Dessutom beräknas att cirka 8000 personer drabbas av TIA (transitorisk ischemisk attack) varje år. Som jämförelse kan nämnas att det årliga antalet dödsfall i Sverige är 90000. Slaganfall medför stort lidande för såväl den drabbade som anhöriga, vilket har skildrats med stor inlevelse av bla Anita […](0 kommentar)

Utlandssmitta – riskfaktor
för sen HIV-diagnos

Denna studie berör patienter i Sverige som ovetande levt med HIV-smitta tills de utvecklat aids; dessa patienter kallas »sent testade«. Ett tidigare HIV-test skulle möjliggöra behandling i ett tidigare skede och därmed förhindra utveckling av aids [1]. Dessutom skulle medvetenhet om smitta kunna leda till färre riskfyllda sexkontakter [2]. Utöver det personliga lidandet innebär sen […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Blodtrycket bör alltid mätas på patient som söker för huvudvärk

Den 38-åriga kvinnan sökte lördagen den 10 juni 2006 jourcentralen för värk i nacken, hjässan och bakom ögonen. Hon hade haft smärtan i några dagar och den hade förvärrats successivt. Distriktsläkaren beskrev i journalen allmäntillståndet som gott och att patienten hade god rörlighet i nacken men smärta vid sidovridningar. Han undersökte munhåla och ytliga lymfkörtlar, […](0 kommentar)

Borde lagts in och fått förebyggande behandling

Den 63-årige mannen sökte den 24 april 2007 vårdcentralen på grund av upprepade attacker av yrsel, initialt dubbelseende och tryck över ena sidan av huvudet. Det förekom i hans släkt många med hjärt–kärlsjukdom. Han fick efter undersökning gå hem med subakut remiss för datortomografi av hjärnan. Patienten sökte åter vårdcentralen den 25 april, då han […](0 kommentar)

Internmedicinarens handläggning utsatte patienten för stor fara

Den 64-åriga kvinnan med Sjögrens syndrom sedan flera år sökte hälsocentralen den 29 maj för stickningar och domningar i händerna. Hon undersöktes av en AT-läkare, som noterade en märkbart nedsatt kraft i höger hand, men även vissa symtom från vänster hand. Hon ordinerades kortisonbehandling och fick remiss för neurofysiologisk undersökning av händer och armar. Några […](0 kommentar)

Doktorn borde starkt misstänkt instabil kranskärlssjukdom

Den 62-årige mannen drabbades i början av juni 2007 av brännande känsla i ett band över bröstet vid ansträngning. Känslan gick över i vila, men tenderade att komma oftare, varför han den 19 juni uppsökte vårdcentralen. Han undersöktes av doktorn, som misstänkte att symtomen berodde på allergisk sjukdom och ordinerade kortison. Patienten höll sig stilla […](0 kommentar)

Debatt och brev

Nu stärks kvaliteten i specialistutbildningen

Regeringen gav år 2006 Socialstyrelsen i uppdrag att, genom en rad nya uppdrag, stärka kvaliteten i ST. Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring (ST-rådet) inrättades för att stödja Socialstyrelsens arbete samt för att få en bred förankring för de förändringar som ska genomföras. Rådet består av en ordförande och sju andra ledamöter, som alla utses av regeringen. […](0 kommentar)

Vårdens informationssystem vid en avgörande vändpunkt

För att förstå varför dagens informationshantering i vården ser ut som den gör – och för att kunna se framåt – behöver man veta något om hur det var förr och var vi står i dag. Redan i början av 1800-talet förde sjukhusen summarisk statistik över sin verksamhet och redovisade årligen vilka som blivit »friska […](0 kommentar)

Specialistföreningarnas uppdrag: likvärdig och god cancervård för alla

Elakartade blod- och lymfkörtelsjukdomar utgör cirka 7 procent av samtliga nya cancerfall. Under de senaste decennierna har kunskapsutvecklingen varit dramatisk, och behandlingsresultaten har markant förbättrats. Inom cancervården har framgångarna varit särskilt påtagliga inom den hematologiska vården. I dag har vi möjlighet att bota sjukdomar som för bara en generation sedan var undantagslöst dödliga och som […](0 kommentar)

Läkarkåren bör avstå från aktioner

Kollegorna Lagerfelt och Berggren vill dra en lans för våra fd kollegor som frikändes från mord i da Costa-fallet (LT 3/2008, sidorna 139-40). Jag tror att man ska vara försiktig med detta, eftersom de frikändes i brist på bevis och inte för att misstankarna kunde avskrivas. Det är alltså ett fall där de kan vara […](0 kommentar)

Det behövs en ny och utvidgad utredning om fosterdiagnostik!

Förslag angående tidig fosterdiagnostik i Sverige samt redovisning av tillgängliga metoder har år 2006 offentliggjorts av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Förslaget bygger på en utredning inom SBU till vilken knutits ett antal obstetriker och kliniska genetiker. De tillkallade experterna har bl a haft till uppgift att granska litteraturen på området. Utredningens slutsatser överensstämmer […](0 kommentar)

Ledare

Önskvärd översyn av Vapenlagen

En översyn av svensk vapenlagstiftning är aktuell med anledning av att EU anslutit sig till ett FN-protokoll om kontroll av spridning av vapen. Möjligen kan därför ändringar i Vapenlagen komma att övervägas. Läkarförbundet anser att regeringen i detta sammanhang bör ta tillfället i akt att göra en vidare översyn av Vapenlagen. Målet bör vara att […](0 kommentar)

Billiga läkemedel med dyra hälsokonsekvenser

Livsmedel som passerat »bäst före-datum« anser de flesta vara olämpliga att äta och rentav skadliga för hälsan – trots att hälsoriskerna hänger mer på hantering och förvaring än på datummärkning. Vi är alltså mycket försiktiga med vilken mat vi äter men mindre noga med kvaliteten på de läkemedel vi stoppar i oss. Allt fler köper […](0 kommentar)

Vägra vägra vård!

Vård av gömda flyktingar ges i dag på hemliga adresser på mottagningar utanför den offentliga hälso- och sjukvården. Skälet till detta är att sjukvården tvingats bli ett verktyg för en ogenomtänkt flyktingpolitik. Att på samma sätt som många andra europeiska länder erbjuda sjukvård efter behov anses av den svenska staten vara att underlätta för personer […](0 kommentar)

Aktuellt

Storsatsning bidde en tumme i Hallstavik

Enligt planerna skulle Stockholms läns landsting 2005 ha infört »Gemensam vårddokumentation« (GVD), en livslång sammanhållen patientjournal tillgänglig för behöriga vårdgivare. Projektet var tänkt att binda samman 25 journalsystem och hundratals databaser. 2007 har en första pilot prövats vid Hallstavik vårdcentral norr om Norrtälje. Stockholms läns landsting överväger nu att byta namn på projektet för att […](0 kommentar)

Socialstyrelsen rensar upp i informationstrasslet

Arbetet med »Steget före IT« har påbörjats fem i tolv. Fram till utgången av 2009 ska man komma fram till vilken information som alltid ska följa med patienten i vård- och omsorgsprocessen. Det handlar i första hand om »journalerna«, eller det utvidgade begreppet »vårddokumentation«, men också om att samordna vården och få kommuner och landsting […](0 kommentar)

Många lösa tåtar kvar i vårdens digitalisering

Det finns i dag ingen officiell statistik eller sammanställning som beskriver i vilken omfattning IT-stöd finns i bruk inom de olika landstingen. Men landstingens IT- chefer har via sitt nätverk SLIT sedan några år tillbaka gjort en egen inventering avseende system, utveckling och kostnader. Den nyligen sammanställda delrapporten »IT-stöd i landstingen« ger besked om att […](0 kommentar)


KI ser över intervjubaserad antagning

Inför att den morddömde läkarstudenten skulle ut på praktik bad Karolinska institutet Verket för högskoleservice, VHS, kontrollera den morddömdes gymnasiebetyg. Anledningen var att namnfrågan kom upp vid diskussioner med andra myndigheter, berättar Harriet Wallberg-Henriksson, rektor för Karolinska institutet. På det betyg mannen sökt in på fanns hans nya namn, men betyget är daterat 1995, före […](0 kommentar)

Region Skåne vill
slå ihop sjukhusen
i Malmö och Lund

Ett tidigare försök gjordes i början av 2000-talet. Den gången fick landstinget backa. Nu har Sören Olofsson, nytillträdd regiondirektör, gett sjukhuscheferna vid de båda universitetssjukhusen, Ann-Sofi Bennheden och Bent Christensen, i uppgift att förbereda ett arbete om »hur sjukhusen ska profileras«. Lars Nevander, ordförande i Mellersta Skånes läkareförening, ledamot i Läkarförbundets centralstyrelse och verksam vid […](0 kommentar)

Notiser

Läkartidningens nya medicinska redaktör

Ylva Böttiger är född 1965 och har i flera år varit tidningens referent i farmakologi. Hon är ordförande i Svensk förening för klinisk farmakologi och vetenskaplig sekreterare i Läkaresällskapets kommitté för läkemedelsfrågor. Hon har också varit sekreterare i KIs forskningsetikkommitté. I sitt arbete vid Läkemedelsinformationscentralen, dit läkare ringer med sina läkemedelsproblem, är hon medicinskt ansvarig […](0 kommentar)

LT debatt

Stärkelse eller fett till diabetiker
– ett skenbart dilemma?

Socialstyrelsen friade 16 januari 2008 allmänläkaren Annika Dahlqvist från misstanken om att äventyra säkerheten för patienter med övervikt eller diabetes typ 2, då hon förordar kolhydratsnål kost med högt fettintag (60–65 energiprocent). Enligt utlåtandet kan hennes kostråd »anses vara i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet«, samtidigt som de kan »sägas avvika från vetenskap och […](0 kommentar)


Sämst i klassen …

Klockan 07.40 ringer mobilen. Jag är på väg till jobbet. Det är min chef: »Har du läst DN?« »Nä, vadå?« svarar jag. Min chef har aldrig ringt mig före åtta tidigare. »Vi är sämst«, säger hon. »Av alla kliniker i hela landstinget är vi sist på en rankningslista i DN.« När jag kommit till jobbet, […](0 kommentar)