Nr 07 2008

Kultur

Vanliga eponymer i primärvårdens dagliga arbete

Eponym är grekiska och betyder namngivare. Inom medicinen finns det mängder av eponymer, och det finns stora eponymlexikon. Jag vill med detta lilla »tidsfördriv« begränsa mig till de allra vanligaste, de som vi primärvårdsläkare träffar på i vårt dagliga arbete, väl medveten om att jag har förbigått en rad namn. Alzheimers sjukdom. Alois Alzheimer (1864–1915), […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Aortaklaffbevarande kirurgi är komplicerad

Behandling av klaffstenoser – och då framför allt mitralisstenoser – var aktuellt redan på 1920-talet med hjälp av den slutna kommissurotomin, antingen digitalt eller med dilatator. Med introduktionen av extrakorporeal cirkulation och öppen hjärtkirurgi på 1950-talet öppnades möjligheten till rekonstruktion av klaffinsufficienser. Den dominerande orsaken till klaffinsufficiens på den tiden var reumatiskt vitium, där klaffbladen […](0 kommentar)

Nya Rön

Ska heroinister behandlas med heroin?

Ska svårbehandlade heroinister kunna behandlas med heroin? Den extremt kontroversiella frågan debatteras i BMJ. Tidskriften lyfter fram två debattörer som argumenterar för och emot. Jurgen Rehm, ordförande vid Centre for addiction and mental health i Toronto, argumenterar för att det kan vara motiverat att använda sig av heroinbehandling i särskilda fall. Rehm hänvisar till studier […](0 kommentar)

Autism länkad till kromosomfel

En amerikansk studie presenterad i tidskriften New England Journal of Medicine visar en koppling mellan ett kromosomfel och autismspektrumstörning. Det rör sig om en kortare deletion eller multiplikation av ett kort fragment på kromosom 16 vilken tros orsaka runt 1 procent av alla fall av autismspektrumstörning. Författarna har tittat på ca 750 individer med autism […](0 kommentar)

Genetisk variation årets upptäckt

Ökad förståelse kring hur vår arvsmassa skiljer sig mellan olika individer är 2007 års viktigaste vetenskapliga upptäckt, enligt den prestigefyllda tidskriften Science, som listat vad tidskriften anser är de viktigaste vetenskapliga landvinningarna under det gångna året. Alltsedan HUGO-projektet – vilket som bekant omfattade kartläggning av samtliga tre miljarder baspar i det mänskliga genomet – färdigställdes […](0 kommentar)

Förståelse kring klaffsjukdomar gav Laskerpriset

Det är svårt att tro att det mesta vi i dag gör inom hjärtkirurgin var helt otänkbart för bara 50 år sedan. Utvecklingen med hjärt–lungmaskin, myokardpreservation och optimering av postoperativ vård har gjort allt mer avancerade hjärtkirurgiska ingrepp möjliga. I dag är det rutin att ge patienter nya kranskärl, byta en hjärtklaff eller ersätta en […](0 kommentar)

Bra långtidsresultat med hudsparande mastektomi följd av direktrekonstruktion

Vid klassisk mastektomi tas bröstvårtan och huden ovanför tumörområdet med i preparatet, och patienten blir slät på toraxväggen. Det har blivit allt vanligare att erbjuda patienterna en direktrekonstruktion av bröstet i samband med mastektomin, oftast med ett implantat. För att få hudtäckning av bröstet sparas mer hud. Med hudsparande mastektomi brukar man mena att ytterligare […](0 kommentar)

Ledare

Läkare mot våld – finns ni?

Dödsmisshandeln i oktober förra året av en 16-årig pojke på Kungsholmen i Stockholm blev upptakten till flera manifestationer mot gatuvåldet. Stora demonstrationer ägde rum i Stockholm och andra städer. Upprop mot våldet spreds via Internet snabbt och till många, både ungdomar och vuxna. Grovt våld bland tonåringar mot jämnåriga har under senare år uppmärksammats alltmer. […](0 kommentar)

Clinton – hälsoekonomernas kandidat

Närmare 45 miljoner av USAs medborgare saknar sjukförsäkring och därmed tillgång till en någorlunda acceptabel sjukvård. Enligt New England Journal of Medicine (2007;357:2103) anser numera en majoritet av amerikanarna att sjukförsäkringssystemet måste reformeras även om det innebär högre skatter. Hur och om detta kommer att genomföras kan få återverkningar även för Europa. USA står för […](0 kommentar)

Tema Mäns våld mot kvinnor

Psykodynamisk behandling för kvinnomisshandlare

Denna översikt baseras dels på författarens kliniska erfarenheter som psykoterapeut, psykoanalytiker och handledare åt familjerådgivare, dels på valda skrifter ur relevant psykodynamisk litteratur gällande psykodynamisk behandling av kvinnomisshandlare, särskilt Jukes´ [1] teorier. Hur förstå dessa män? En vanlig uppskattning är att ca 40 procent av män kan bli våldsamma mot sina partner [1]. Hur kan […](0 kommentar)

Synligt folkhälsoproblem som vi har svårt att se

Många inom hälso- och sjukvården möter människor som har skadats på grund av fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Det är ett allvarligt problem, inte minst ur ett folkhälsoperspektiv. Inför arbetet mot en del av våldsproblematiken, dvs våld i nära relationer och sexuella övergrepp, i Stockholms län har ett handlingsprogram «Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor« antagits och […](0 kommentar)

Våldet mot kvinnor är en del av ett större våld

Debatten om våld mot kvinnor består egentligen av flera olika debatter med en enorm spännvidd avseende utgångspunkter, teoretiska ansatser, problembeskrivningar, slutsatser och eventuella åtgärdsförslag. Det är knappast möjligt, och troligen inte ens meningsfullt, att förhålla sig till alla dessa debatter i en artikel. Som kriminolog har jag inte svårt att välja min ingång i denna […](0 kommentar)

Från intern familjeangelägenhet till grovt brott

Mord är ett av det civiliserade samhällets allvarligaste brott. Det är också mycket svårt att förebygga mord, utom på ett område: kvinnor som riskerar att misshandlas till döds av sina manliga partner. Tre av fyra ofta grova anmälda våldsbrott mot kvinnor äger rum i hemmet [1]. Samhällets sätt att reagera på våld och hot mot […](0 kommentar)

För kvinnofrid krävs insatser på alla fronter

Kvinnors skuld till mäns aggressivitet har länge tagits för given, och våldet har betraktats som en del av privatlivet såväl här hemma som i andra kulturer. En kvinna sa till mig: »Du förstår, i mitt land finns inget som heter våldtäkt, det heter att vara dum.« Samhället, sjukvården och kvinnorna bagatelliserar skadorna. Skadorna läker, men […](0 kommentar)

Vården har en nyckelroll i att avslöja våld och hjälpa kvinnor

Våld mot kvinnor förekommer överallt i världen och är ett hot mot kvinnors liv och hälsa. Det visar tydligt världsorganisationernas rapporter. Samhället har ett ansvar vad gäller att förebygga och åtgärda våldet. Misshandel och sexuella övergrepp är kriminella handlingar, som det är ett rättssamhälles uppgift att beivra. Hälso- och sjukvården har en unik möjlighet att […](0 kommentar)

Endast på webben

Våld mot kvinnor
en folkhälsofråga

Inledning För kvinnofrid krävs insatser på alla fronter Lotti Helström, akutmottagningen för våldtagna kvinnor, Södersjukhuset Hälso- och sjukvårdens perspektiv Vården har en nyckelroll i att avslöja våld och hjälpa kvinnor Gun Heimer, Kristina Stenson, Nationellt centrum för kunskap om mäns våld mot kvinnor, Uppsala universitet Rättsväsendets perspektiv Från intern familjeangelägenhet till grovt brott Lars Nylén, […](0 kommentar)

Vid aortainsufficiens
bör klaffbevarande
kirurgi övervägas

Långtidsresultaten måste följas kontinuerligt. Aortaklaffbevarande kirurgi är komplicerad Sjukdom i aortaklaffen och aorta ascendens. Klaffbevarande kirurgi bör övervägas i första hand(0 kommentar)

Liten flickas död avslöjade
många allvarliga fel på universitetssjukhus

Liten flickas död avslöjade många allvarliga fel på universitetssjukhus Stark kritik i sakkunnigutlåtandet(0 kommentar)

Antiepileptika kan öka risken för självmord, varnar FDA

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA varnar för en ökad risk för självmordstankar och självmordsbeteende bland patienter som behandlas med antiepileptika. FDA bedömer att detta gäller hela gruppen antiepileptika. Även patienter som använder dessa läkemedel mot andra sjukdomar än epilepsi, såsom bipolär sjukdom och migrän, omfattas av varningen. Frågan är under utredning även vid den europeiska läkemedelsmyndigheten […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Stark kritik i sakkunnigutlåtandet

Flickan uppvisade när hon lades in en klinisk bild av cerebellit. Hon utvecklade gradvis en encefalitbild, först långsamt och under sista dygnet dramatiskt. Överenskommelsen mellan barn- och infektionskliniken innebar att det medicinska ansvaret fanns hos barnklinikens läkare medan det omvårdnadsmässiga ansvaret låg hos infektionsklinikens personal. Den initiala bedömningen och handläggningen skedde enligt vetenskap och beprövad […](0 kommentar)

Felprioritering vid allvarlig ögonsjukdom

Den 43-årige mannen hade som barn opererats i vänster öga på grund av nedsatt syn. Den 27 december 2006 kontaktade han per telefon sjukhuset på grund av synbortfall på det vänstra ögat och han fick tid för undersökning den 2 januari 2007. Då konstaterades näthinneavlossning och han opererades den 5 januari vid ett universitetssjukhus. Patienten […](0 kommentar)

Liten flickas död avslöjade många allvarliga fel på universitetssjukhus

Den lilla flickan blev sjuk i vattkoppor. Hon blev allt tröttare, mådde illa, kräktes och fick svårt att gå. Efter fem dagar lades hon in på universitetssjukhuset. Två dagar senare, dag 3, var hon fortfarande trött och tagen men svarade på tilltal. Hon hade ont i huvudet och fick Panodil. Dag 4 var flickan inte […](0 kommentar)

Aktuellt

Lika bra vård av kvinnors hjärtan
– men mindre kunskap

Dramaserien »Om ett hjärta«, som sänts i tre avsnitt i Sveriges television, bygger bland annat på kardiologen Karin Schenck-Gustafssons erfarenheter. I serien får man följa kvinnliga läkares strävan efter en medicinskt rättvis vård, där kvinnors i vissa fall skiljaktiga symtom för hjärt–kärlproblem tas på allvar. Serien skildrar 1990-talet. Men får kvinnor med hjärt– kärlsjukdomar sämre […](0 kommentar)

Hon vill göra verkstad av psykiatriutredningarna

När Anders Milton i slutet av 2003 ringde för att be henne vara med i den nya statliga psykiatriutredningen, insåg Ing-Marie Wieselgren inte vad som väntade. Hon var klinikchef inom psykiatrin i Uppsala och hade aldrig träffat Milton. – Jag trodde att jag skulle ingå i en grupp på tio–femton psykiatrer, berättar hon. Men så […](0 kommentar)

Notiser

Läkarförbundet och Saco krymper

Läkarförbundet tappade 177 medlemmar (0,5 procent) under 2007, enligt Sacos senaste medlemsstatistik. En orsak är att pensionärer begärt aktivt utträde på grund av höjd medlemsavgift när Läkartidningen blev medlemstidning. En annan orsak är minskat inflöde av yngre läkare och läkare från utlandet. Det är första gången på tio år som Läkarförbundet har en negativ medlemsutveckling. […](0 kommentar)

Vårdgaranti utan önskad effekt

I elva landsting har väntetiderna för besök inom specialistvården ökat det senaste året, enligt Socialstyrelsens senaste rapport. Väntetiderna till behandling har minskat endast marginellt. Rapporten visar tecken på att vårdgarantin styr fel. Det är främst unga och friska patienter som utnyttjar vårdgarantins möjligheter. Många medicinska experter inom såväl primärvård som specialistvård har framfört att vårdgarantin […](0 kommentar)

Så värderar politiker vårdyrkena

Landstings- och kommunalråd med ansvar för vården värderar barnmorskor och sjuksköterskors arbetsinsatser högt och nästan lika högt som läkarnas insats i vården, enligt en telefonintervjuundersökning som Vårdförbundet låtit Sifo göra under januari. Värderingarna avspeglas inte i medellönerna, enligt Vårdförbundet. Medelvärde för respektive yrkesgrupp fördelat på samtliga svarande där 1 anger ett lågt värde och 10 […](0 kommentar)

Debatt och brev

Privatisering bör baseras på blocköverskridande uppgörelser

Jag måste ha uttryckt mig oklart. Mitt motstånd mot den i Region Skåne just nu aktuella privatiseringen hänför sig i huvudsak till de i längden svåra och kanske olösbara konflikter som ligger i den av privatiseringen utlösta skilsmässan mellan sjukvård och undervisning/forskning. När det gäller det senare syftar jag inte på auskultation eller prövningsuppdrag rörande […](0 kommentar)

Så kan vi få fler forskande psykiatrer

Jerzy Leppert skrev i Läkar- tidningen 44/2007 (sidan 3262) om det ökande problemet med att intressera läkare att ägna sig åt forskning. Att problemet internationellt tydligen är ganska vanligt är en klen tröst. När det gäller min egen specialitet är det mitt bestämda intryck att antalet forskande psykiatrer har minskat dramatiskt under senare år. Däremot […](0 kommentar)

Psykiatrisk vård – med privat entreprenör

Håkan Westling varnar i sin debattartikel »Psykiatrisk vård – ständig slagpåse?« [1] Region Skåne för att privatisera den psykiatriska vården och ser en privatisering som ett hot mot forskning och undervisning. Han har svårt att se fördelarna med en privat entreprenör. Jag har arbetat som privat entreprenör i AvenyTeamet i Helsingborg. År 2000 var Region […](0 kommentar)

Kvinnor positiva till självutförda HPV-test

Varför deltar inte kvinnor i utvecklade samhällen i organiserad screening för cervixcancer? Frågan är av stort intresse, och problemet skulle delvis kunna lösas med självprovtagning. I Sverige har Eaker [1] evaluerat detta genom att studera 430 icke-deltagande kvinnor och 514 deltagande kvinnor i Uppsala län. Att inte delta var associerat med regelbunden användning av kondom, […](0 kommentar)

IT-stödet i Stockholms läns landsting: Försenat, men viktigt att fortsätta

Det cirkulerar många uppgifter kring Stockholms läns landstings arbete med att skapa ett bättre IT-stöd för journalhantering, förbättrad sekretess och ökad tillgänglighet till relevant patientinformation. En del är riktigt, men mycket av det som lyfts fram är rykten, missuppfattningar, fördomar och felaktigheter Det är riktigt … att arbetet har blivit försenat. De första tidsplanerna har […](0 kommentar)

Läkarförbundets fritidshus – en uppskattad medlemsförmån!

Nyligen hemkommen från en skön vistelse i det härliga Rocas Rojas-området på södra Gran Canaria, läser jag i Läkartidningen om fullmäktigediskussionen angående förbundets fritidshus. Eftersom det var jag som tog initiativ till inköp av de flesta husen kanske några ord om bakgrunden kan vara motiverade. Läkarförbundet var på 1970- och 1980-talen en mycket välbeställd organisation, […](0 kommentar)

Läkemedelsavtal mellan staten och SKL ett genombrott

Den tidigare dramatiska ökningen av läkemedelskostnaderna dämpades under några år, bl a till följd av lagen om generiskt utbyte och patentutgångar. Men under 2007 började kostnaderna åter sticka iväg. En orsak är att det introduceras en rad nya läkemedel, varav vissa ges i samband med sjukhusvård. Sjukhusen upphandlar ibland dessa läkemedel själva med egna budgetmedel. […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Klaffbevarande kirurgi bör övervägas i första hand

Sjukdomar i aortaklaffen (stenos/insufficiens) och aortaroten/aorta ascendens (dilatation, dissektion, aneurysm eller ektasier) behandlas traditionellt med kirurgisk korrektion, där såväl aorta som aortaklaffen byts mot en mekanisk aortaklaffprotes och ett tubulärt graft till vilket koronarostierna sys (sk Bentall-operation med kompositgraft, Figur 1) [1, 2]. Även om denna operationsteknik vanligen ger utmärkta resultat, blir patienterna beroende av […](0 kommentar)

Falskt förhöjda laktatvärden kan avslöja etylenglykolförgiftning

Etylenglykol förekommer i kylarvätska, låsoljor och bromsvätskor men också i vissa spolarvätskor och lösningsmedel. De viktigaste toxiska effekterna är metabolisk acidos och njurpåverkan. Acidosen beror framför allt på att de organiska syrorna glykolsyra och oxalsyra bildas, men viss mjölksyrabildning bidrar också (Figur 1). Etylenglykolförgiftning är en viktig differentialdiagnos vid oklar metabolisk acidos. Den definitiva diagnosen […](0 kommentar)

LT debatt

Vi behöver en ny psykiatri
utan okunnigas inblandning

Lars Werkö har i Läkartidningen [1] frågat varför psykiatrin förlorat sin lyskraft. Han frågar vidare varför den akademiska psykiatrin inte tar sitt ansvar och varför man har misslyckats med att definiera vad psykiatri egentligen är. Detta är viktiga synpunkter. Vi har vid upprepade tillfällen påpekat att psykiatrin under några årtionden förlorat cirka två tredjedelar av […](0 kommentar)

Bäst i klassen …

Martin Anderson, klinikchef på fysiologiska kliniken på Södersjukhuset, skriver i en replik riktad till Sylf Stockholm och Sjukhusläkarföreningen Stockholm (Läkartidningen 5/2008, sidan 270) att vi borde ta större ansvar för rapporteringen av arbetsmiljörankningen, som fått stort medialt genomslag. Han anför att vi i ett redan svårt rekryteringsläge för kliniken förvärrat situationen och att vi hanterat […](0 kommentar)