Nr 08 2008

Kultur

De tysta får röst i en historisk studie

Den svenska välfärdsstaten har i flera avseenden sina rötter i den gamla fattigvården. Den är således inte ett nytt fenomen, utan rester av ett ålderdomligt samhälle har levt kvar samtidigt med att en modern socialpolitik formats. Till dessa rester hör den sjukvård som under första hälften av 1900-talet bedrevs integrerad i fattigvården och vars målgrupp […](0 kommentar)

Gustaf Retzius – stor forskare och kontroversiell kulturperson

När Gustaf Retzius i sina memoarer förklarar varför han blev forskare är det inte slump, nyfikenhet eller kunskapstörst han framhåller, utan den förebild hans döde och starkt idealiserade far, Anders Retzius, professor i anatomi vid Karolinska institutet, var för honom. Förklaringen är i konsekvens med den extroverta, idoga och inte så lite självförhärligande person som […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Medicinsk pedagogik blir evidensbaserad

Hälso- och sjukvård ska bedrivas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Evidensbaserad medicin (EBM) är numera en självklarhet. Kommande generationer av läkare och annan sjukvårdspersonal förses med EBM-verktyg för att de ska kunna ta till sig ny kunskap och kritiskt granska ny information. Det faller sig således naturligt att även utbildning av framtidens medarbetare borde bedrivas […](0 kommentar)

Nya Rön

Om nätbaserade sjukhusjämförelser

I USA har hälsorelaterad informationssökning ökat med 38 procent de senaste fyra åren. Alla sjukhus är skyldiga att lämna detaljerad information om vård av äldre (Medicare), i några delstater insamlas uppgifter om vård vid akutsjukhus och federala sjukhus har ett eget kvalitetssäkringsprogram. Informationen från dessa källor är dock svåröverskådlig, vilket har gjort att webbplatser som […](0 kommentar)

Priset påverkar upplevelsen av vin

Att prissättning av vin högst påtagligt påverkar lustupplevelsen av att dricka det är något många kanske anat men få lär vilja tro gäller dem själva. Nu har ämnet belysts i en amerikansk studie presenterad i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences. Forskarna har låtit 20 individer dricka av tre olika sorters vin. Blodflödet […](0 kommentar)

Kvinnliga idrottare drabbas oftare av korsbandsskada

I idrottsmedicinska kretsar påstås det ofta att kvinnor löper upp till 8–9 gånger högre risk att drabbas av främre korsbandsskada än män. Med syfte att undersöka evidensen för detta påstående designades en metaanalys av idrottsrelaterade studier som har rapporterat incidens av främre korsbandsskada. En litteratursökning i PubMed identifierade primärt 793 artiklar, varav 33 kunde inkluderas […](0 kommentar)

Popliteaaneurysm kartlagt i stor svensk studie

Arteria poplitea är visserligen den vanligaste lokalen för perifera aneurysm, men sjukdomen är ändå så ovanlig att det har varit svårt att studera den vetenskapligt. Hans Ravn, kärlkirurg i Eksjö, har lagt ner ett beundransvärt arbete på att samla ihop data på 571 patienter som har opererats för 717 popliteaaneurysm vid 42 svenska sjukhus 1987–2002. […](0 kommentar)

Markörer för prostatacancer

En grupp forskare från bla Karolinska institutet har visat att förekomst av punktmutationer, sk SNP (singelnukleotidpolymorfismer), i fem kromosomala områden ökar risken för prostatacancer. Forskarna presenterar sina rön i en artikel i tidskriften New England Journal of Medicine. De har tittat på fem SNP belägna på kromosom 8 (tre) och kromosom 17 (två). Samtliga SNP […](0 kommentar)

Mekanisk tarmrengöring vid rektalcancerkirurgi: oklart läge

Mekanisk tarmrengöring vid kolorektal kirurgi infördes efter det förra sekelskiftet och har i kombination med senare introducerad antibiotikaprofylax ansetts utgöra en grundval för de förbättrade resultaten vid kolorektal kirurgi under 1900-talet. Emellertid har peroralt given mekanisk tarmrengöring ifrågasatts under senare år, inte minst då den är krävande för patienten, och ett antal randomiserade studier har […](0 kommentar)

Ledare

Coacha dig frisk

Sjukvårdssektorn är, de ekonomiska åtstramningarna till trots, en växande marknad för nya yrkeskategorier. Hälsocoacher är en av dessa. Att begreppet »coach« blivit populärt kan måhända förklaras av dess mångtydighet. Både lekmän och legitimerade yrkesutövare kan kalla sig »hälsocoach«, och rådgivningen kan innefatta allt från allmänna anvisningar till professionell handledning. Om coachandets objektiva nytta handlar en […](0 kommentar)

Global epidemi hotar döda miljard människor

Nyligen publicerade WHO sin »Rapport om den globala tobaksepidemin 2008«. Den visar att inte något av de 179 medlemsländer som granskats ännu lever upp till kraven i WHOs ramkonvention. Uruguay har kommit längst och tillämpar tre av de strategier som krävs – helt rökfria serveringar, gratis tobaksavvänjning och effektiva bildvarningar på cigarettpaketen. Under 1900-talet dog […](0 kommentar)

Rehabkedja med klena länkar

Läkarförbundet välkomnar att regeringen lagt ett förslag om en rehabiliteringskedja som ett sätt att motverka långvariga och passiva sjukskrivningar. Tyvärr finns en rad allvarliga brister i förslaget, och Läkarförbundet kräver flera förtydliganden innan ändringarna genomförs. Dessutom bör regeringen ta hänsyn till det goda kvalitetsarbete som redan pågår och ge tid för de förbättringar som redan […](0 kommentar)

Debatt och brev

Stort behov av ny generalistläkare – förslag till övergripande verksamhet

Vad är »klinisk kompetens« ur patientens synvinkel? Vilka kvalifikationer fordras av läkaren för att på ett adekvat sätt handlägga hälsoproblem av den art som framgår av fallbeskrivningen om den 84-åriga kvinnan (se nästa sida)? Utan att närmare känna till resultatet av olika objektiva undersökningar föreligger ett stort antal differentialdiagnostiska möjligheter – symtom är ju till […](0 kommentar)

Behandla inte alltid subklinisk hypotyreos!

HSAN har fällt en allmänläkare på grund av fördröjd start av tyroxinbehandling vid subklinisk hypotyreos [1]. Beslutet väcker en del frågor mot bakgrund av den evidens som finns från studier. Beslutet belyser också skillnaden mellan evidens och den kliniska erfarenheten att vid symtom på låg ämnesomsättning och biokemiska fynd som vid subklinisk hypotyreos, kan patienter […](0 kommentar)

Läkemedelsindustrins missbruk av patent måste förhindras

När rätten till fri företagsamhet krockar med rätten till liv och hälsa, vilken rättighet väljer vi då [1]? I Sverige har etikdebatten kring läkemedel fokuserats på läkemedelsindustrins förhållande till dem som förskriver receptbelagda läkemedel. Frågor kring företagens prissättning och patent har däremot inte diskuterats ur etisk synvinkel, utan man har godtagit de ofta skyhöga priserna […](0 kommentar)

Kommentar till ett aktuellt rättsfall

Sedan 2003 är jag ombud för Thomas Allgén och Teet Härm, vilka 1988 åtalades för mord 1984 på Catrine da Costa. De frikändes. Trots det förklarade tingsrätten att de hade styckat liket. Thomas och Teet tilläts inte att få domskälen omprövade i hovrätten. År1991 blev de delegitimerade av kammarrätten, som också ansåg att de hade […](0 kommentar)

Swedvascs siffror säkra

Det har förts en diskussion om vilken behandling av bukaortaaneurysm som är bäst, endovaskulär teknik eller öppen kärlkirurgi [1-3]. Förespråkaren för den öppna tekniken [1] har utgått från överlevnadsdata ur Swedvasc – Svenska kärlregistret – och hävdar att patienter som opereras med öppen teknik i Sverige har samma överlevnad som de som opererades med endovaskulär […](0 kommentar)

Ett konkurrensneutralt ersättningssystem skulle ge fler läkare i den öppna vården

Christer Sjödin och hans kolleger i Storstockholms privatläkarförening har i brev, debattartiklar och samtal kontaktat mig (Eva NB) och flera andra i förbundet angående vårt ställningstagande i fråga om ersättningsetablering. Jag skrev ett svar i Läkar-tidningen 4/2008 (sidan 229), men Sjödin anser att jag inte har svarat på frågan. Därför gör jag ett nytt försök, […](0 kommentar)

Vi vill snarast ha utredning om olika ersättningssystem

Läkarförbundet har framfört ett förslag till nytt system för ersättning för privatläkare, på grund av att det nuvarande har stora brister och nu också utsätts för kritik från EU. Om vårt föreslagna system är det optimala vet vi inte; vi vill att det snarast tillsätts en utredning som kan undersöka flera möjliga ersättningssystem. Innan vi […](0 kommentar)

EU-kommissionens påpekande om ersättningsetablering är inte heligt

Ärligt talat förstår jag inte Eva Nilsson Bågenholms svar (Läkartidningen 4/2008, sidan 229) på min fråga om Läkarförbundets syn på ersättningsetablering. I sitt svar hänvisar förbundets ordförande till Läkarförbundets två sjukvårdspolitiska program, »Framtidens sjukvård – finansiering, styrning och struktur« (2004) och »Framtidens närsjukvård« (2006). Vad har dessa program med ersättningsetablering att göra? De är framtidsvisioner […](0 kommentar)

Undanta psykoterapeutiskt arbetande psykiatrer från konkurrensutsättning

Som psykoterapeutiskt arbetande privatpraktiserande psykiatrer är vi bekymrade över det nya ersättningssystem som Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm skisserar i LT 4/2008 (sidorna 229-30). Vi kan förstå landstingets strävan efter kontroll och styrning av sjukvårdsproduktionen, även om vi starkt ifrågasätter föreställningen att det skulle föreligga någon risk för överetablering. Psykiatrer skapar som bekant inte genom […](0 kommentar)

LT debatt

Kvinnor som läkare och forskare – underlättas deras karriär?

Sjukvården i Europa befinner sig mitt i två stora förändringar av förutsättningarna för att leverera en högklassig och lätt tillgänglig vård. Den ena är det direktiv om arbetstid som EU har infört, den andra är att läkarkåren i land efter land mer och mer domineras av kvinnor. Båda förändringarna ställer krav på en genomtänkt planering […](0 kommentar)

Notiser

LIF slopar förbud mot patientinfo

Läkemedelsindustriföreningen (LIF) har tagit ett principbeslut i sina etiska regler om att slopa förbudet mot information om läkemedel direkt riktad till patienter. Genom att Läkemedelsindustriföreningen förhandsgranskar information om läkemedel tillåts läkemedelsföretag ge produktinformation på nätet direkt riktad till patienter. Tidigare har patienter kunnat finna information om man klickat sig in som hälso- och sjukvårdspersonal. Läkemedelsverket […](0 kommentar)

Billigare men lika bra blodtrycksmedel

Samhället kan spara 400 miljoner kronor på läkemedel mot högt blodtryck utan att de som lider av högt blodtryck får en sämre läkemedelsbehandling. Det visar en granskning från Läkemedelsförmånsnämnden. Besparingen motsvarar hela fjolårets kostnadsökning för de nya dyra cancerläkemedlen. Nästan var fjärde svensk använder läkemedel mot högt blodtryck och försäljningen av dessa läkemedel uppgick 2007 […](0 kommentar)

Aktuellt

Trestegsmodell för sjukskrivningar välkomnas av Läkarförbundet

I ett försök att minska ohälsotalen och sjukförsäkringskostnaderna har regeringen tagit fram »Införande av rehabiliteringskedja«, en promemoria som gått på remiss. Med de föreslagna förändringarna hoppas regeringen också öka rörligheten på arbetsmarknaden. Den som får sjukpenning mellan dag 90 och 180 ska erbjudas möjlighet att påbörja tjänstledighet för att pröva annat arbete. Hon eller han […](0 kommentar)

Hårt tryck på regeringen
ge gömda rätt till vård

Paul Hunt återupprepade sitt sedan 2006 kända krav på Sverige när han den 13 februari deltog i en hearing i riksdagen på initiativ av riksdagens tvärpolitiska flyktinggrupp. Bakgrunden till hearingen, som samlade omkring 150 representanter för vården och organisationer, papperslösa och riksdagsledamöter, var regeringens hårt kritiserade lagrådsremiss som inte föreslår någon utökning av rätten till […](0 kommentar)

Ökad samordning ska göra
klinisk forskning effektivare

– Skälet till att jag står här är att kvaliteten inte riktigt håller måttet. Andra länder har kört förbi oss, sa Olle Stendahl när han förra veckan presenterade ett delbetänkande i utredningen av den kliniska forskningen. Medan andra länder har satsat de senaste tio åren har inget gjorts i Sverige, enligt Stendahl som lägger en […](0 kommentar)

Regeringen splittrad om de papperslösa

– Regeringen anser att Sverige uppfyller rätten till hälsa, sa migrationsminister Tobias Billström (m) i en riksdagsdebatt 21 juni 2007. Utvidgade rättigheter till sjukvård för personer som olovligen vistas i landet kan »undergräva hela det svenska asylsystemet«, enligt Billström. Han frågade sig vad det skulle ge för signaler. Det skulle vara »inkonsekvent och otydligt« om […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Hög psykosrisk
kan identifieras tidigt

Schizofreni orsakar stort individuellt lidande och räknas till den tredje mest resurskrävande sjukdomen i WHOs sammanställning av sjukdomsbördan för olika sjukdomar [1]. I Sverige beräknas minst 30000–40000 personer med schizofreni behöva samhällets insatser. De senaste åren har ett växande internationellt intresse riktats mot möjligheten att förbättra prognosen vid schizofreni och andra långvariga psykoser genom att […](0 kommentar)

Hälsokontroll med PSA-test – bara för välinformerade män

I de nationella riktlinjer för prostatacancer som publicerades av Socialstyrelsen i april 2007 fastställdes att någon rekommendation om allmän screening för prostatacancer med blodprovet prostataspecifikt antigen (PSA) inte är aktuell på grund av otillräckliga kunskaper om effekterna. Om en man utan symtom eller tecken på prostatacancer själv önskar en riktad hälsokontroll för prostatacancer ska han […](0 kommentar)

Riks-Stroke och hur fallgropar
vid tolkning av resultaten undviks

Riks-Stroke, det svenska kvalitetsregistret för strokevården [1, 2], har funnits i tolv år. Målsättningen för Riks-Stroke är bla att tillförsäkra en hög och jämn kvalitet på strokevården i hela landet genom att sjukhusen får en kontinuerlig återkoppling av viktiga kvalitetsparametrar [3]. Under åren har en rad förbättringar gjorts i protokollet för datainsamlingen. I en ny […](0 kommentar)

Registerstudie endast ett steg
i en vetenskaplig process

Under de senaste två decennierna har ett stort antal medicinska patientregister byggts upp i Sverige. Ambitionen är att kontinuerligt kunna följa respektive verksamhet och få ett underlag för kvalitetsgranskning och utvärdering. Man får då möjlighet att tex se i vilken utsträckning de olika klinikerna följer givna behandlingsrekommendationer, studera långtidsöverlevnaden efter viss behandling och konstatera om […](0 kommentar)

Diskriminering av papperslösa i vården leder till lidande och död

I en färsk EU-finansierad rapport om tillgången till hälso- och sjukvård för papperslösa i Europa finner man att Sverige tillsammans med Österrike har det i särklass mest restriktiva regelverket [1]. Den unika och diskriminerande särbehandlingen av en specifik patientgrupp får allvarliga effekter, inte bara för patienterna utan också för vården och det svenska samhället. Ett […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Vidtog inga försiktighetsåtgärder trots kända anatomiska svårigheter

Den 32-åriga kvinnan opererades den 3 oktober för gallsten av en kirurg. Vid operationen, som utfördes med laparoskopisk teknik, avlägsnades gallblåsan. Patienten skrevs ut från sjukhuset samma dag. Den 7 oktober sökte hon akut på ett annat sjukhus för buksmärtor. Där konstaterades en gallgångsskada och en ny operation utfördes av en annan läkare den 10 […](0 kommentar)

Säker kirurgi räddar liv – ska Sverige vara med?

WHOs 55:e generalförsamling antog i maj 2002 en resolution i vilken man uppmanade medlemsstater att rikta uppmärksamhet mot problem med patientsäkerhet. 2004 gick generalförsamlingen längre och skapade en allians för att utveckla och införa säker vård i samtliga medlemsländer och för att vara drivande i dessa frågor internationellt. I oktober 2004 lanserades World Alliance for […](0 kommentar)

Tydlig varningssignal fanns enligt vetenskapliga rådet

Kirurgen noterade detta, men vidtog inga åtgärder för att säkerställa att den komplicerade anatomin uppfattats korrekt eller för att efter kolecystektomin kontrollera att en oavsiktlig skada på gallvägarna inte skett. Det konstaterade vetenskapliga rådet Ulf Haglund om fallet i förra artikeln. Det kan vara utomordentligt svårt att med laparoskopisk teknik genomföra en adekvat dissektion i […](0 kommentar)

Senskadan som uppstod under operationen skulle ha lagats direkt

Den 55-årige mannen opererades den 13 augusti 2007 för en hallux rigidus. Vid operationen, som utfördes av en ortoped, uppkom en skada på sträcksenan. Patienten har därefter genomgått ytterligare en operation för denna senskada. Patienten anmälde ortopeden. Ansvarsnämnden läste patientens journal och ett yttrande av ortopeden. Denne berättade att han före operationen hade informerat patienten […](0 kommentar)

Endast på webben

Heroinbehandling på frammarsch
– men inte i Sverige

Schweiz är kanske det land som är mest känt för förskrivning av heroin till missbrukare. Försök påbörjades 1994 och några år senare blev behandlingen, riktad mot en svårbehandlad minoritet av heroinister, permanent. Men även i Storbritannien har vissa läkare haft samma möjlighet under flera årtionden. Verksamheten har länge legat på låg nivå men ökar nu, […](0 kommentar)