Nr 09 2008

Kultur

Kvantmekanik – en guide till verkligheten

Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Louis de Broglie, Erwin Schrödinger, Max Born, Everett–Wheeler–Graham … Kvantfysiken startade med Max Planc i början på 1900-talet. Trots all forskning och uppmärksamhet kring den nya fysiken (ny i förhållande till Newtons fysik) känns det fortfarande som om de vetenskapliga upptäckterna och deras konsekvenser inte har fått […](0 kommentar)

Mer teoretisk översikt än praktisk manual

Det är glädjande att det äntligen kommer en bok om effektiv behandling av missbruk och beroende på svenska. Det var 20 år sedan Rönnberg och Sandahl skrev den första goda texten i ämnet, vilken egentligen fortfarande står sig bra. Denna bok är tänkt att kunna användas av kliniskt verksam personal inom landsting och kommun. Det […](0 kommentar)

Vetenskapen är vacker

På Nobelmuseet i Stockholm pågår just nu en utställning med bilder av modeller som forskare och formgivare använt för att synliggöra molekylärbiologins dolda värld. Här visas teckningar, modeller, fotografier, textilier och andra konstnärliga uttryck som forskare och formgivare använt för att illustrera våra cellers minsta byggstenar. Hastigt tillkomna skisser och enkla modeller av piprensare som […](0 kommentar)

Livmedikus hängd efter hovintriger

Enligt Todd Endelman [1] växte de konverterade judarnas (nykristna, marraner) antal i London under Elisabet I:s regeringstid. En av immigranterna var blivande livmedikus Roderigo Lopez (?–1594), som senare anklagades för att ha planerat att förgifta drottningen och som avrättades år 1594. Han ansågs ha inspirerat William Shakespeare när denne skapade personen Shylock i sin pjäs […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Många mår dåligt efter att ha gjort fel i vården

Waterman och medarbetare har beskrivit resultaten av en stor enkätundersökning kring de emotionella konsekvenserna av felhandlingar (medical errors) för läkare i USA och Kanada [1]. Av 4990 inbjudna läkare deltog 3171 (64 procent) i studien. De representerar internmedicin, pediatrik, allmänmedicin och kirurgi. De flesta av oss som har arbetat i någon av de kliniska specialiteterna […](0 kommentar)

Nya Rön

Alkoholorsakad hypoglykemi

Att alkohol kan orsaka hypoglykemi är givetvis ett välkänt fenomen och något som tex diabetiker måste vara mycket medvetna om. Etanol leder till ökad insulinsekretion från pankreas, men exakt genom vilken mekanism detta sker har varit ofullständigt känt. Nu visar en grupp forskare från Karolinska institutet mekanismen i en artikel presenterad i tidskriften Endocrinology. Försök […](0 kommentar)

Kalciumtillskott ökade infarktrisken hos friska kvinnor

Tillskott av kalcium till friska postmenopausala kvinnor ökar risken för hjärtinfarkt och stroke. Det visar en studie från Nya Zeeland presenterad i BMJ. Studien omfattar 1471 postmenopausala kvinnor med en genomsnittsålder på 74 år. Ingen av dem behandlades med kalciumtillskott mot osteoporos vid studiens början. De lottades till två lika stora grupper som fick kalciumtillskott […](0 kommentar)

DT i onödan ökar cancerrisken

Strålning från datortomografi (DT) kan komma att orsaka upp mot två procent av alla fall av cancer i USA. Den skarpa varningen levereras av amerikanska forskare från Columbiauniversitetet i New York i en studie som presenteras i New England Journal of Medicine. I USA, liksom i hela västvärlden, har användningen av DT ökat kraftigt under […](0 kommentar)

Utbildning kring medicinska fel värdefull

En kort undervisningsmodul på totalt fem timmar för läkarstudenter ökade studenternas kunskap kring fel i vården ett år efter att utbildningen genomförts. Det visar en studie presenterad i tidskriften Quality and Safety in Health Care. Studien har genomförts vid University of Aberdeen och omfattar 110 läkarstudenter under grundutbildningens sista år. Eleverna genomgick i mindre grupper […](0 kommentar)

God förskrivning av antibiotika – tolv kvalitetsindikatorer

I ett EU-projekt, ESAC (European Surveillance of Antimicrobial Consumption), har sedan 2001 statistik över försäljningen av antibiotika i öppen vård insamlats. I projektet deltar de flesta europeiska länder, och år 2004 varierade försäljningen mellan 9,2 och 33,4 definierade dagliga doser per 1000 invånare och dag (DID). Det fanns dessutom stora skillnader mellan länderna i förbrukningen […](0 kommentar)

HPV vanlig orsak till oralcancer hos män

Antalet fall av oralcancer som orsakas av HPV (humant papillomvirus) hos män ökar. Fortsätter trenden kommer HPV inom tio år att vara den vanligaste orsaken till oralcancer hos män och alltså vara vanligare orsak än tobak, som är den huvudsakliga anledningen i dag. Detta enligt en studie från USA som presenteras i Journal of Clinical […](0 kommentar)

Öppetstående foramen ovale och kryptogen stroke

Öppetstående foramen ovale kan påvisas vid obduktion hos en tredjedel av unga personer och hos en femtedel av gamla. In vivo kan tillståndet visas med transesofageal ekokardiografi. Det är sedan länge känt att embolisering från höger till vänster kretslopp kan ske genom ett öppetstående foramen ovale, i synnerhet hos yngre, medan det är oklart om […](0 kommentar)

Bifynd vid MR-undersökning av hjärnan – hur ska vi hantera dem?

I novembernumret av New England Journal of Medicine presenterades resultaten av MR-undersökning av hjärnan från en prospektiv populationsbaserad studie på individer över 55 år i Holland [1]. Man fann ett stort antal undersökningar med icke-symtomgivande bifynd, varav de vanligaste var asymtomatiska hjärninfarkter (7,2 procent), cerebrala arteriella aneurysm (1,8 procent) och benigna primära tumörer (1,6 procent), […](0 kommentar)

Deprimerade doktorer begår fler fel

Deprimerade läkare begår sex gånger så många medicinska fel i sitt arbete som kolleger som inte lider av depression. Det är resultatet av en studie som presenteras i BMJ. Författarna har tittat på 123 ST-läkare (residents) inom pediatrik från tre amerikanska centra: Children´s Hospital Boston (Massachusetts), Lucile Packard Children´s Hospital i Palo Alto (Kalifornien) och […](0 kommentar)

Endast på webben

SKL vill ha ersättning
för HPV-vaccination

Socialstyrelsen föreslog den 26 februari att HPV-vaccination ges till alla flickor i årskurs 5 och 6 i kombination med en omfattande uppföljning, som ska kontrollera om alla de förväntade positiva effekterna infrias. Vaccination får inte leda till att screeningprogrammet förlorar i effektivitet; då ska åtgärder sättas in. Det handlar också om att följa upp om […](0 kommentar)

Missar vid läkemedelsbehandling kan leda till livsfara

Läs artiklarna om misstag vid läkemedelsbehandling i detta nummer Kvinna utsattes för livsfara – fick läkemedel hon är överkänslig mot. Varningstext i journal och hälsodeklaration räckte inte Två läkare missade varningen i journalen. Patient fick medicin han är överkänslig mot – igen(0 kommentar)

Nya avbildningstekniker ger information
– men också problem

Läs artiklarna Bifynd vid MR-undersökning av hjärnan – hur ska vi hantera dem? DT i onödan ökar cancerrisken(0 kommentar)

Privatpraktiker gör utspel om ersättningsetableringen

Läkarföreningen har nyligen skickat ut en enkät bland 1 200 medlemmar för att undersöka pensionsplanerna i den åldrande läkargruppen. Syftet med enkäten var också att ta reda på hur läkarna förhåller sig till att regeringens väntade proposition om att återinföra ersättningsetablering är uppskjuten. Detta på grund av att EU-kommissionen ifrågasatt rätten till ersättningsetablering, som kan […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

NT-proBNP ger träffsäker
diagnos i akutskede

Mer än hälften av de patienter som söker på en medicinsk akutmottagning har symtom med andfåddhet eller bröstsmärta, och de flesta av dessa patienter blir inlagda på sjukhus. I det akuta omhändertagandet ingår som regel en anamnes, klinisk undersökning, EKG, laboratorieprov och eventuell hjärt–lungröntgen. Snabbare och säkrare diagnostik av dessa patienter skulle kunna öka effektiviteten […](0 kommentar)

Enkätstudie om AT-läkares
syn på sin grundutbildning

I medicinsk pedagogisk facklitteratur finns relativt få studier om hur yrkesverksamma läkare ser på den grundutbildning som de genomgått. Allmäntjänstgöringen (AT) utgör oftast det första tillfället där färdigheter och attityder prövas »på riktigt« i en professionell roll skild från den relativt skyddade kandidatsituationen på ett undervisningssjukhus. Hur den enskilde AT-läkaren upplever sin yrkesdebut torde delvis […](0 kommentar)

Bättre fokus på utbildningen
och större ansvar till kandidaterna

USA fortsätter att provocera men också att fascinera, och detta gäller inte minst sjukvården och universitetsväsendet. Detta enda industriland som inte har allmän sjukförsäkring är samtidigt ledande inom patientvård, forskning, innovation och utbildning. Akademin är prestigeladdad, konkurrensen till de bästa universiteten stor och antagningsförfarandet meritokratiskt. Utbildningen är krävande och fostrar till hårt arbete och personligt […](0 kommentar)

Pojke eller flicka – gissa aldrig!

Det är en omstörtande upplevelse för familjen när ett barn föds med oklart kön. Det förorsakar mycket frågor och oro hos familjen. I Sverige drabbas ca 5–10 barn per år, men man uppskattar att ca 1/5000 barn har någon form av genital anomali vid födelsen (förutom hypospadi, som förekommer hos en av ca 300 nyfödda […](0 kommentar)

Överväg brucellos
om patienten har långdragen feber!

En 47-årig man (indexfallet) sökte på akutmottagningen den 2 juli 2007 med remiss från vårdcentralen. Han hade haft måttlig feber (maximalt 38,5°C) i två veckor. Febern började relativt plötsligt men han hade inte haft någon frossa. Övriga symtom hade varit viss muskelvärk i höger ben och arm. Han hade känt sig trött och minskat fem […](0 kommentar)

LT debatt

Skärp lagstiftningen för lansering
av nya medicintekniska produkter!

Sedan slutet av 1990-talet har vi i västvärlden sett en lavinartad ökning av kommersiellt tillgängliga medicintekniska produkter avsedda att användas inom urogynekologisk kirurgi. Det industriella intresset för utveckling av medicintekniska produkter för prolaps- och inkontinenskirurgi var svalt fram till 1997, då lanseringen av TVT (tension free vaginal tape) revolutionerade behandlingen av kvinnlig ansträngningsinkontinens [1]. TVT-operationen […](0 kommentar)

Debatt och brev

Medicinsk vetenskap under ST – samverkan förordas

Först vill vi gratulera Svensk kirurgisk förening till ett såväl ambitiöst som välgenomtänkt förslag till vetenskaplig skolning av läkare under specialiseringstjänstgöring [1]. När nu Socialstyrelsen betonar vikten av vetenskapliga grundkunskaper för alla blivande specialister, är det upp till specialitetsföreningarna att göra god plats också för vetenskapen i de nya målbeskrivningarna. Sedan vill vi ge en […](0 kommentar)

Läkarförbundet vill skapa betingelser för ett modernt läkarliv med bra arbetsmiljö

Lars Werkö är bekymrad över två stora förändringar för läkarna och sjukvården – implementeringen av EUs arbetstidsdirektiv och att det blir allt fler kvinnor i läkarkåren (Läkartidningen 8/2008, sidan 505). Werkö lyfter fram Storbritannien som ett gott exempel, där man valt att analysera effekterna av dessa förändringar, och undrar varför så lite gjorts i Sverige. […](0 kommentar)

Nya läkemedel mot typ 2-diabetes otillräckligt dokumenterade över tid

I Läkartidningen 49–50/ 2007 presenteras en okritisk medicinsk kommentar om två »genombrott« i behandling av typ 2-diabetes [1]. Vi håller med om att det är intressant med nya mekanismer som bas för farmakologisk behandling vid typ 2-diabetes. Dessa läkemedel är dock ofullständigt undersökta både gällande effekt och långtidssäkerhet vid behandling av en kronisk och progressiv […](0 kommentar)

Riskerna måste noga följas – terapin ändå ett genombrott

Glukagonlik peptid-1 (GLP-1) har en för diabetesbehandling tilltalande verkningsprofil. Exempelvis stimuleras insulinsekretionen genom en glukosberoende effekt, glukagonsekretionen hämmas och aptiten dämpas. Därför har forskare ända sedan början av 1990-talet arbetat med att utveckla GLP-1-baserad behandling. Genom att vi under 2007 kunnat se två olika preparat inom detta område introduceras på den svenska marknaden menar jag […](0 kommentar)

Vårt tidigare svar står kvar

JohanLagerfelts och Lars Berggrens replik föranleder inget annat yttrande eller ställningstagande än det som vi har gett uttryck för i vårt tidigare svar (Läkartidningen 3/2008, sidan 140).(0 kommentar)

Var ska fackets solidaritet ligga?

Eva Nilsson Bågenholm och Rolf Kristensson har kommenterat vår artikel (se LT 3/2008, sidorna 139-40) om de två fd kolleger som än i dag inte har lyckats få upprättelse i det som måste karakteriseras som 1900-talets största rättsskandal – rättsprocessen kring mordet på den prostituerade kvinnan Catrine da Costa sommaren 1984. Deras svar vittnar om […](0 kommentar)

Möllers siffror stämmer inte

Vi tackar Bengt Hj Möller för synpunkterna och beklagar ifall artikeln på något sätt varit otydlig i sin formulering. De siffror som Möller framför i sin debattartikel stämmer inte. Läser man artikeln noggrant framgår det att de grupper som redovisas är totalantalet patienter med hjärtinfarkt, respektive antalet patienter med infarkter med ST-höjning eller vänstergrenblock, vid […](0 kommentar)

Vi är oense om tolkningen av fakta

Kurt Sköld påstår att »anmälan inlämnades för att tolkningarna är felaktiga och missvisande«. Det viktigaste budskapet i mitt inlägg var att man inte ska anmäla någon för forskningsfusk i de fall man är oense om tolkningar av data. Uppenbarligen har vi olika uppfattning i den frågan. Den som vill läsa hela rapporten hittar den på […](0 kommentar)

PCI-etableringen som sådan ger ingen minskning av dödligheten

I LT 44/2007 [1] kunde läsekretsen ta del av den avsevärda förbättringen av hjärtinfarktvårdens resultat med avseende på 30-dagarsmortaliteten i Värmland. En PCI-verksamhet, som etablerats på Centralsjukhuset i Karlstad och fungerar dygnet runt, anförs som en starkt bidragande orsak till minskningen av mortaliteten totalt sett från 12,7 till 7,8 procent (–39 procent). I gruppen med […](0 kommentar)

Om budskapet inte passar – skjut budbäraren!

Läkartidningen 44/2007 (sidan 3291) angriper Bengt Järvholm ett företag som inlämnat en anmälan till Umeå universitet om befarad oredlighet inom forskningen. Anmälan avser rapportering av en fas II-studie och inlämnades av undertecknad som representant för det företag som finansierade studien. Järvholm var ordförande i den grupp som granskade anmälan. Två former av oredlighet angivna på […](0 kommentar)

Dr Järhult och sjukvårdens återvändsgränd

Kollegan Järhult önskar i Läkartidningen 4/2008 (sidorna 228-9) kommentarer till »väldokumenterade fall där läkare inhöstar skattepengar utan varje rimligt samband med arbetsprestation«. Järhult refererar till artiklar i Dagens Nyheter respektive Drugnews.nu där man ger exempel på hur skattepengar går till vinstutdelning åt läkare. Jag förstår att det måste vara störande för en erfaren offentliganställd allmänläkare […](0 kommentar)

Den akademiska psykiatrins företrädare har ett ansvar

Svensk psykiatri är för närvarande föremål för intensiv debatt, inte minst i Läkartidningen, men alltför sällan backas argumenten upp av sakuppgifter. Professor Lars Jacobsson gör i ett inlägg antagandet att antalet forskande psykiatrer minskar – till dess att någon redovisar fakta [1]. Svensk psykiatrisk förenings ST-sektion genomförde under 2007 en inventering av antalet forskande ST-läkare […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Risken för operation på fel nivå eller sida inte obetydlig vid ryggkirurgi

I Läkartidningen nr 1–2/2008, sidan 50, beskrevs ett anmälningsfall där en fusionsoperation i ländryggen utförts på nivån ovanför den avsedda [1]. Operatörens misstag föranledde Ansvarsnämnden att utdela en varning. Väl medvetna om och ofta konfronterade med problematiken finner vi oss föranledda till reflektioner kring detta anmälningsfall. Förutom att den med operationen avsedda effekten inte uppnås […](0 kommentar)

Två läkare missade varningen i journalen

Den 81-årige mannen vårdades mellan den 30 augusti och den 6 september på lasarett under diagnosen erysipelas och hjärtsvikt. Han är multisjuk och har bland annat gikt. I hans journal fanns en notering om att han var överkänslig mot allopurinol, som sattes in på grund av gikten. Kraftig reaktion Efter utskrivning från sjukhuset fick patienten […](0 kommentar)

Kvinna utsattes för livsfara – fick läkemedel hon är överkänslig mot

Den 54-åriga kvinnan anmälde ortopeden för att efter en axeloperation den 29 mars 2007 ha ordinerat henne Diklofenak trots att hon har en känd överkänslighet mot Voltaren (båda har diklofenak som aktiv substans; red:s anm). Hon underströk att det i hennes journal tydligt står att hon är allergisk mot Voltaren. Trots det fick hon Diklofenak […](0 kommentar)

Ledare

Utbyggd kirurgi ger u-land mest hälsa för pengarna

Begreppet »Afrikas sjukdomsbörda« för tankarna till HIV-epidemin, malaria eller tropiska infektionssjukdomar. Men kontinentens stora hälsoproblem är också att triviala kirurgiska problem som traumatiska skador, abscesser eller appendiciter har en förfärande hög mortalitet eller leder till svåra resttillstånd. En viktig orsak till detta är bristen på utbildad personal. Uganda, med en befolkning på 27 miljoner, har […](0 kommentar)

Vanvårda inte AT-systemet!

Allmäntjänstgöring (AT) infördes i Sverige på 1970-talet. Den har som syfte att introducera de nyexaminerade läkarna i arbetslivet och består av utbildning och kliniskt arbete under professionellt ansvar. Med fullgjord AT erhålls legitimation, varefter individen kan röra sig på den öppna arbetsmarknaden för läkare. Landstingen har i uppdrag att tillhandahålla AT i den omfattning som […](0 kommentar)

Regeringens budskap: Strunta i etiken?

Gömda och papperslösa asylsökandes rätt till vård diskuterades nyligen vid en hearing i riksdagen. Tanken var att få en öppen debatt med regeringen, som lagt ett förslag där dagens praxis skulle ges laga kraft. Men problemet är just dagens regler, som är så inhumana och diskriminerande att Sverige fått kritik från FN. Sverige beskrivs också […](0 kommentar)

Aktuellt

En ständigt
engagerad 90-åring

Lars Werkös riktiga 90-årsdag infaller den 13 mars och uppmärksammas med mottagning på SBUs kansli, på gångavstånd från bostaden. Det var där födelsedagsbarnet verkade som ordförande och chef fram till 1997 då han drog sig tillbaka, 79 år gammal. »Drog sig tillbaka« är kanske inte rätta uttrycket, för Lars Werkö har fortsatt att vara aktiv […](0 kommentar)

Protester mot att slå ihop 14 kliniker i Malmö och Lund

14 verksamheter ska slås ihop, enligt ett förslag från regiondirektör Sören Olofsson. Vid ett fackligt samverkansmöte den 14 februari ville han diskutera hur processen ska gå vidare utifrån förslaget, medan läkarföreningarna ansåg att utgångspunkterna, förslagets sakinnehåll, först borde förhandlas. – Vi kan inte ställa oss bakom processen. Det finns inte beslutsunderlag och konsekvensbeskrivning, säger Henrik […](0 kommentar)

Thomas Flodin om skånsk fusion: Skynda långsamt med beslut

Konsultfirman McKinsey & Company, senast aktuell för att ha anlitats av Region Skåne inför bildandet av »ett skånskt Universitetssjukhus«, presenterade i oktober 2007 en »genomlysning« av verksamheten på Karolinska universitetssjukhuset. Kritiken av universitetssjukhuset, och framför allt dess ledning, var hård. Förutom mindre väl nyttjade resurser, såväl personella som materiella, kritiseras det sätt varpå sammanslagningen med […](0 kommentar)

Storleken ger inte större effektivitet visar forskning

I Sverige fusioneras stora universitetssjukhus till ännu större enheter. Företeelsen har hittills inte kunnat visa på en kostnadseffektivare vård. Internationell forskning visar att den optimala storleken på sjukhus är 300–400 sängplatser, enligt nationalekonomen Lars Söderström, professor emeritus vid Lunds universitet, som gjort en litteraturöversikt över internationell forskning på området. Befintlig forskning stöder inte tesen att […](0 kommentar)

»Oroväckande att inte forskar-AT finns kvar på Södersjukhuset«

Att Amanda Jabin Gustafsson, som forskar på labbet på Södersjukhuset, inte kunde söka forskar-AT på samma sjukhus, det är »upprörande«, tycker Md Shahidul Islam, docent i internmedicin. Södersjukhuset hade tidigare forskar-AT-tjänster men slopade dem för några år sedan. – Södersjukhuset har blivit bolagiserat och satsar på själva vården och ser läkarna i första hand som […](0 kommentar)

Förbundet välkomnar Stendahls förslag

Det säger Hans Hjelmqvist, ordförande i UFO, Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation, om särskilde utredaren Olle Stendahls förslag till åtgärder för att stärka den kliniska forskningen, se förra numret av LT, sidan 512. 160 nya tjänster för disputerade forskare går till och med längre än förbundets förslag om 150 sådana forskartjänster. Strävan efter högre meritvärde för […](0 kommentar)

400 privatläkare snart borta

Läkarföreningen skickade nyligen ut en enkät bland 1 200 medlemmar för att undersöka pensionsplanerna i den åldrande läkargruppen. Syftet med enkäten var också att ta reda på hur läkarna förhåller sig till att regeringens väntade proposition om att återinföra ersättningsetablering är uppskjuten. Detta på grund av att EU-kommissionen ifrågasatt rätten till ersättningsetablering och landstingens modell […](0 kommentar)

Amanda varvar AT med forskning

Att ha ett eget spetsområde att vara bäst inom och att ha möjlighet att kunna göra nya upptäckter som kan hjälpa många patienter i framtiden är en del av charmen med forskningen, tycker Amanda Jabin Gustafsson, som forskar inom diabetes typ 2. – Jag studerar de molekylära mekanismerna bakom de kalciumsignaler som leder till insulinfrisättning […](0 kommentar)

Nationella taxan försvinner

Så ser regeringens svar ut till EU-kommissionen den 22 februari. Efter att EU i höstas väckt kritik mot ersättningsetablering har frågan bollats mellan EU och regeringen. EU har framför allt ifrågasatt rätten till ersättningsetablering och landstingens modell med tilldelning av så kallade samverkansavtal, som kan strida mot EU-fördraget om fri konkurrens. Kritiken gäller samverkansavtal för […](0 kommentar)

Notiser

Intyg för sportflygare ändras

Nya krav gäller från den 1 mars för så kallade »medicinska intyg klass 2« som utfärdas till sportflygare. Dokumentationen blir mer omfattande än tidigare. En ny blankett, »Ansökningsblankett för medicinskt intyg«, kan laddas ner från ‹www.luftfartsstyrelsen.se›. För att intygen ska accepteras i Europa måste läkarundersökningarna göras av auktoriserad flygläkare. Förnyelseundersökningar kan dock göras av alla […](0 kommentar)

Vissa län har högre dödlighet än andra

Den dödlighet som kan påverkas av insatser från sjukvården skiljer sig mellan landstingen, enligt en ny rapport från Folkhälsoinstitutet. Gotland, Gävleborg, Sörmland och Värmland har högre sådana dödstal än riket totalt. Det handlar bland annat om dödlighet i diabetes, kronisk luftrörskatarr, emfysem, cerebrovaskulär sjukdom och cancer i livmoderhalsen. Uppsala och Kronobergs landsting utmärkte sig med […](0 kommentar)

Kunskap om självmord ska öka

Socialstyrelsen startar på regeringens uppdrag ett projekt för att öka kunskapen om självmordsprevention. Syftet är att sprida evidensbaserade metoder för att minska självmord och information om hur man uppmärksammar tidiga signaler och känna till var man kan söka hjälp och stöd. Informationsinsatsen ska genomföras i samverkan med Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) samt […](0 kommentar)