Nr 11 2008

Kultur


Inblick i ett land utan utsikt

I juni 2007 skickade Svenska läkare mot kärnvapen (SLMK) en delegation bestående av en läkare och tre läkarstudenter till Nordkoreas huvudstad Pyongyang för att utöka samarbetet med sin systerorganisation där. Under besöket visades vi runt på flertalet sjukvårdsinrättningar, och vi fick prata med många läkare och läkarstuderande. Besöket blev en framgång men lämnade också djupa […](0 kommentar)

Akut kärlkirurgi – så här gör man!

Man lär sig förstås inte att operera ur en handbok. Bedömningen av den enskilda patienten, indikation, behandlingsalternativ, möjliga kontraindikationer och riskfaktorer, val av incision, vävnadshantering, peroperativ problemlösning, postoperativ uppföljning och resultatvärdering kräver lång tids studier, handledning och praktisk erfarenhet. Men om man har en grundläggande kirurgisk kompetens och vana kan man lära sig mycket av […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Nytta måste balanseras mot skada

Ungefär 2000 kvinnor i Sverige utsätts varje år för våld från sin partner under graviditeten och året därefter. Utan tvivel är förekomsten av våld hög och oacceptabel. Många mödrahälsovårdscentraler i Sverige har infört screening för våld. Barnmorskor frågar alla blivande mödrar om de utsatts för våld från sin partner. Frågorna upprepas till dem som svarat […](0 kommentar)

Nya Rön

Koffein höjer blodsockret hos diabetiker

Forskare från USA har visat att koffein höjer blodsockret hos typ 2-diabetiker. Det rör sig om en mindre studie som presenteras i tidskriften Diabetes Care. Studien omfattar tio typ 2-diabetiker, fem män och fem kvinnor, som alla haft sin sjukdom i minst sex månader och där ingen behandlades med insulin. Samtliga studiedeltagare drack kaffe regelbundet. […](0 kommentar)

RNA-molekyler prognostiserar levercancer

Forskare från USA har identifierat ett antal kortare RNA-molekyler som tycks korrelera med aggressiviteten i levercancer. Det visar en studie presenterad i tidskriften Clinical Cancer Research. Det rör sig om sk mikro-RNA (miRNA), korta RNA-sekvenser som inte kodar för något känt protein. Författarna har tittat på uttrycket av runt 200 miRNA-molekyler från patienter med hepatocellulärt […](0 kommentar)

Nytt stöd för BNP-mätning
vid akut dyspné

Tidigare har redogjorts för en studie av 452 patienter som sökt akutmottagning för dyspné, utförd av Christian Mueller och medarbetare i Basel [Laborera lönar sig – exemplet BNP vid akut dyspné. Läkartidningen. 2006;103:3072]. Vid ankomsten till sjukhuset fördelades patienterna slumpvis till en grupp som undersöktes enligt standardrutiner och en grupp där även mätning av natriuretiska […](0 kommentar)

Fotbollstittande riskfyllt för hjärtat

Att titta på fotbollsmatcher kan upplevas som kraftigt emotionellt stressande för vissa, inte minst vid »viktiga« matcher, som när landslaget spelar VM-slutspel. Nu visar en grupp tyska forskare att fler tyskar drabbades av akuta koronara händelser under fotbolls-VM än normalt. Särskilt hög var incidensen då Tyskland spelade match. Föga förvånande var män mer drabbade än […](0 kommentar)

Laparoskopiskt peritonealt lavage effektivt vid perforerad divertikulit

Perforerad kolondivertikulit med åtföljande generell purulent eller fekal peritonit är ett akut livshotande tillstånd. Hartmanns operation har länge varit standardbehandling och innefattar resektion av colon sigmoideum och kolostomi. På senare år har resektion av sigmoideum med primär anastomos visat sig vara ett säkert alternativ hos utvalda patienter. Båda ingreppen är dock förenade med betydande morbiditet […](0 kommentar)

Endast på webben

Gemensamt upprop
för papperslösas rätt till vård

»Ge papperslösa och asylsökande tillgång till vård på väsentligen lika villkor som övriga invånare«, uppmanar företrädare för organisationer, kyrkor och fackförbund regeringen. Bakgrunden är det lagförslag om vård för asylsökande med flera grupper som regeringen vill ska ersätta den nuvarande överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (se LT 8/2008). Aktörerna bakom uppropet befarar […](0 kommentar)

Dubbelt så många fall av ESBL som av MRSA

Läs artikeln: ESBL – växande resistensproblem av Helena Hallgren, Ingegerd Gustafsson och Torvald Ripa(0 kommentar)

Personliga DNA-test
av omdiskuterat värde

Aktuelltartiklar Personliga DNA-test – av omdiskuterat värde Sjukvården inte rustad för att möta nya krav från allmänheten Hon undersökte sina gener. »Jag var både orolig och förväntansfull« Medicinske chefredaktörens ledare Att ge och ta besked om genetiskt test(0 kommentar)

Vaccinera mot mässling, uppmanar Smittskyddsinstitutet

Av de tio fallen har fem registrerats i Västra Götaland, tre i Skåne och två i Stockholms län. Fem av dem gäller barn. Minst nio var ovaccinerade. Fyra har smittats i utlandet, i Schweiz, Frankrike, Italien respektive Thailand. LT: Är detta ett utbrott? – Ja, i princip är två fall ett utbrott, säger Ragnar Norrby, […](0 kommentar)

Debatt och brev

Olika former av stress har betydelse för hjärthändelser

Redan år 1761 beskrev den italienske läkaren Morgagni i sin bok »De sedibus et causis morborum« en kvinna med angina pectoris. Hon var 42 år och dog plötsligt efter det att hon under lång tid haft attacker av obehagskänsla i övre bröstkorgen med utstrålning ut i vänster arm och extrem andfåddhet vid minsta fysiska ansträngning. […](0 kommentar)

Det är de passiva sjukskrivningarna som är farliga!

I matematikens värld fungerar logiken så att om påståendet P kan motsägas med ett enda exempel E, så är P falskt. Tack och lov behöver vi inte vara så fyrkantiga i medicinens värld. Vi behöver inte förkasta behandlingen B bara för att den inte fungerar för alla patienter. Men ibland önskar jag dock att logiken […](0 kommentar)

Kranskärlssjukdom i ett befolkningsurval

Den aktuella diskussionen om bröstsmärtor hos kvinnor som tecken på hjärtsjukdom baserar sig i stor utsträckning på tyckande. Läkartidningen har tidigare varit med om att vinkla frågan [1]. Det kan därför vara motiverat att presentera några siffror från en grupp patienter som kan anses representera förhållandena i Sverige under 1990-talet. SBU genomförde då en kvalificerad […](0 kommentar)

Antioxidanter och makuladegeneration

Anders Hansen, som i LT ofta förtjänstfullt refererar vetenskapliga artiklar från internationella tidskrifter, har i 46/2007 (sidan 3445) [1] refererat en artikel i BMJ (2007;335:755-62) [2]– en metaanalys beträffande effekten av antioxidanter som profylax mot åldersrelaterad makuladegeneration (AMD). Han framför då att antioxidanter inte utgör något skydd mot makuladegeneration. Detta är emellertid en sanning med […](0 kommentar)

Våga lita på patienterna!

Bengt Järhults inlägg, inklusive »Goodbye helhetssynen …« (LT 4/2008, sidorna 225-6), är onekligen nostalgiska påminnelser om vänsterdebatten och planhushållningstänkandet kring 1968. Patientens berättigade önskan är att bli så frisk som möjligt, så fort som möjligt. »Helhetssyn« är därvid säkert i många fall till nytta, men i många fall också onödig. Patienten kan säkert själv välja. […](0 kommentar)

Vårdval Stockholm = 08-Protos

Förändringar sker nu i svensk primärvård i ett sällan skådat tempo. Olika typer av vårdval, listsystem, nya ersättningssystem etc införs i olika landsting. Vi som har arbetat i flera decennier i svensk primärvård vet att vi får finna oss i olika system i olika landsting beroende på den svenska sjukvårdsorganisationen – självständiga landsting. Distriktsläkarföreningen (DLF) […](0 kommentar)

Moderniseringen av NHS är av intresse

Jag tackar för ordförandens utförliga svar [1] om vad som har gjorts och vilka Läkarförbundets ambitioner är när det gäller både kvinnliga läkare och allmänläkare. Vad jag saknar är i vad mån dessa ambitioner haft någon effekt. Det är tråkigt att Läkarförbundets ordförande och jag tycks tala förbi varandra. Kanske beror det på att jag […](0 kommentar)

Säkerhetstänkandet vid kirurgi

Kommmentar till artikeln »Säker kirurgi räddar liv – ska Sverige vara med?« av Jon Ahlberg och Irini Antoniadou (Läkartidningen 8/2008, sidorna 544-7). Vid övre gastrosektionen vid kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro, har vi under många år arbetat med säkerhetstänkandet vid kirurgi. Vi har försökt att efterlikna flygindustrins säkerhetsrutiner i den mån det nu varit praktiskt […](0 kommentar)

Prioriteringarna i vården – vad får etiken kosta?

Debatten om etiska ställningstaganden kontra ekonomiska prioriteringar i hälso- och sjukvården fick under år 2007 förnyad aktualitet. Det arbete som har bedrivits ute i landstingen för att följa upp 1990-talets stora prioriteringsutredning har granskats av Prioriteringscentrum i Linköping (rapporten Vårdens alltför svåra val?, mars 2007). Socialstyrelsen har på denna grundval lagt fram vissa slutsatser för […](0 kommentar)

Ledare

Lyssna på MSF om kvaliteten i utbildningen!

I höstas beslöt regeringen att bygga ut läkarutbildningen med ytterligare 330 platser under fem år. Redan då slog Medicine studerandes förbund larm om riskerna för utbildningens kvalitet. Nu har högskoleminister Lars Leijonborg (fp) i en radiointervju aviserat att han ska verka för att ännu fler studenter ska utbilda sig till läkare. MSF kartlägger kontinuerligt hur […](0 kommentar)

Läkemedelspolitik utan läkare?

Användningen av läkemedel har ökat kraftigt under de senaste decennierna, och läkemedel har allt mer kommit att ersätta andra ofta både dyrare och mindre effektiva behandlingsmetoder. Läkemedel står i dag för ungefär 15 procent av de totala sjukvårdsutgifterna. En rad reformer har genomförts, och trots att kostnaderna inte längre ökar i samma takt ägnas läkemedel […](0 kommentar)

Att ge och ta besked om genetiskt test

I både detta och tidigare nummer av Läkartidningen har redaktionen på olika sätt speglat konsekvenserna av ett utbud av kommersiellt tillgängliga genetiska test. Genom att inom vissa regioner av genomet analysera variationen av DNA på nukleotidnivå (singelnukleotidpolymorfism, SNP) kan man få en uppfattning om huruvida den statistiska risken att insjukna i de sjukdomar man testar […](0 kommentar)

Aktuellt

Personliga DNA-test – av omdiskuterat värde

I november förra året lanserade USA-företaget 23andMe, med finansiering från bland andra Google, ett nytt test där vem som helst kan skicka in ett prov och få veta sin personliga DNA-profil. Månaden efter kom isländska Decode Genetics med ett liknande test. Ett sådant här test kostar drygt 6 000 kronor, och svaret innehåller uppgifter om […](0 kommentar)

»Jag var både orolig och förväntansfull«

– Mest obehagligt var det att titta på bröstcancer och Alzheimers sjukdom. Bröstcancer för att det är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige, och alzheimer för att det inte finns någon bot. Det berättar Marie Alpman, en av de första svenskar som genomgått ett av de nya, personliga DNA-testen. I december förra året tog […](0 kommentar)

Sjukvården inte rustad för att möta nya krav från allmänheten

Docent Ulf Kristoffersson, överläkare i klinisk genetik vid Universitetssjukhuset i Lund, har över 25 års erfarenhet av genetisk vägledning. Han skulle inte rekommendera de nya, personliga DNA-testen till någon – annat än möjligen som underhållning. – Företagen lockar med förföriska budskap om att man ska ta kontroll över sin arvsmassa, säger han. Men för individen […](0 kommentar)

Riksrevisionen efterlyser pandemiansvar

Riksrevisionen har granskat regeringens och ansvariga myndigheters beredskap för en pandemi. Vid pandemiberedskap är gränsen mellan hälso- och sjukvården och andra samhällssektorer inte så skarp som dagens ansvarsfördelning låter påskina. Därför borde beredskapsplaneringen i hälso- och sjukvården samordnas med planeringen i övriga delar av samhället, hävdar Riksrevisionen. Men Anders Tegnell, chef för Smittskyddsenheten vid Socialstyrelsen, […](0 kommentar)

Klassklyftorna i vården ökar

– Vi har inte en hel förklaringsmodell. Vi vet sedan tidigare att hälsan inte är lika fördelad, men det finns en del som vården har möjlighet att påverka, bland annat genom en mer tillgänglig och sjukdomsförebyggande primärvård och öppenvård, säger projektledare Ingrid Schmidt. Att 17 procent av svenskarna har utländsk bakgrund ställer särskilda krav. – […](0 kommentar)

Smittskyddshot i hela världen övervakas dagligen från Solna

I övervakningsrummet sitter en världskarta över utbrott. Strax intill rullar CNN på en skärm. Personalen tar emot löpande smittskyddsinformation från EUs medlemsländer och WHO och följer nyhetssändningar. Varje dag klockan tolv hålls ett rundabordssamtal där senaste nytt analyseras och aktuell hotnivå fastslås. Information går ut till EU-kommissionen och till medlemsländerna, för Sveriges del Socialstyrelsens smittskyddsenhet. […](0 kommentar)

Benny Ståhlberg blir
primärvårdschef i Skåne

Benny Ståhlberg är distriktsläkare vid Tollarps vårdcentral i Skåne. Han har varit ordförande i Distriktsläkarföreningen, DLF, i sex år och Läkarförbundets andre vice ordförande i fyra. Efter elva aktiva år i den fackliga världen är det vemodigt att lämna den och alla han samarbetat med. – Det är en sorgeprocess, och det var en stor […](0 kommentar)

Notiser

Riskanalyser saknas

Dokumenterade riskanalyser har i stor utsträckning saknats inför förändringarna i primärvården i Stockholms läns landsting, bland annat införandet av Vårdval Stockholm. Det konstaterar Landstingsrevisorerna i en ny rapport. Med riskanalyser syftar revisorerna på resonemang om hur mångfaldsarbetet påverkar vård på lika villkor, hög patientsäkerhet, god kvalitet, samverkan, utbildning/utveckling och landstingets möjligheter till styrning, insyn och […](0 kommentar)

Leijonborg vill utöka läkarutbildningen

Högskoleminister Lars Leijonborg (fp) vill se en fortsatt utökning av antalet platser på läkarutbildningen. – På lång sikt är det ingen acceptabel situation att vi låter andra länder utbilda våra läkare. I tre år i rad har riksdagen bestämt att utöka antalet läkarplatser, och jag hoppas att vi kommer att fortsätta med det, för det […](0 kommentar)

Klamydia fortsätter att öka

Antalet klamydiafall ökade med 45 procent under 2007 jämfört med 2006, enligt Smittskyddsinstitutet. Den största ökningen finns bland unga och är allra störst i åldersgruppen 15–19 år. Där var ökningen 60 procent bland kvinnor och 71 procent bland män.(0 kommentar)

Hälsokommissionär i EU slutar

Markos Kyprianu EUs kommissionär för hälsofrågor, avgår för att bli utrikesminister i Cyperns nya regering. Han avgår dock först när det finns en ersättare. En sådan ska föreslås av Cypern och sedan godkännas av medlemsstaterna.(0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Statiner och polyneuropati

Frågan rör en medelålders man med typ 2-diabetes som utvecklade tecken på sensorisk polyneuropati under behandling med atorvastatin (dos och behandlingstid okänt). Parestesierna var lokaliserade till händer och fötter, och symtomen försvann efter utsättning av atorvastatin. Neurologisk undersökning visar en lätt nedsättning av vibrationssinnet, övriga modaliteter är utan anmärkning. Patienten har inga subjektiva besvär. Då […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Genetisk testning av riskalleler för vanliga sjukdomar

På senare tid har en rad samband mellan sjukdomar och genetiska normalvarianter rapporterats. Förhoppningen är att denna kunskap ska leda till bättre diagnostik och nya behandlingsstrategier. Samtidigt utvecklas billiga test för sk riskalleler, något som bör diskuteras ingående innan de används inom sjukvården. Genetiska test skiljer sig på ett principiellt sätt från flertalet andra laboratorietest, […](0 kommentar)

Riskfaktorernas bidrag
till sjukdomsbördan i Sverige

Vi har tidigare i Läkartidningen [1] presenterat en sammanställning av sjukdomsbördan i Sverige enligt DALY (disability adjusted life years). DALY är ett mått som tagits fram inom det globala sjukdomsbördeprojektet (Global Burden of Disease, GBD) för att mäta och kvantifiera ohälsa [2]. DALY kombinerar uppgifter om för tidig död (years of life lost, YLL) och […](0 kommentar)

Nya diagnostiska metoder vid befarad tuberkulossmitta

Tuberkulos är även under det nya millenniet ett påtagligt problem i Sverige. Länge har det årliga antalet nydiagnostiserade fall gradvis minskat. Från 2000 och framåt har det skett en avplaning eller till och med en liten ökning. Den exakta siffran för 2006 var 498 nya fall av tbc [1]. Tuberkulinprovets nackdelar och fördelar En av […](0 kommentar)

LT debatt

Evidensbaserad medicin räcker inte!

Sjukvården ska grunda sina arbetsmetoder på vetenskap och beprövad erfarenhet. Därför har EBM (evidensbaserad medicin) blivit ett honnörsord och näst intill ett mantra. Begreppet EBM lanserades 1972 av läkaren Archie Cochrane [1], som hävdade att sjukvårdens åtgärder skulle grunda sig på vetenskapliga studier och beprövad erfarenhet. Målet var att formulera ett förhållningssätt som skulle eliminera […](0 kommentar)