Nr 12 2008

Kultur

Charles Lindbergh – flyghjälten som blev medicinsk innovatör

För 70 år sedan publicerades en bok som väckte mycket stort intresse inom medicinsk forskning. Den innebar förhoppningar om betydande framtida medicinska framsteg rörande transplantationskirurgi. Bokens titel är »The culture of organs« (Hamish Hamilton Medical Books; 1938), och den var dedicerad till den kände fysiologen Claude Bernards minne. Författare var den redan då välrenommerade Nobelpristagaren […](0 kommentar)

För många mellanhänder i dagens sjukvård

Läsningen av ett ansvarsärende i Läkartidningen gjorde mig både förskräckt och förtvivlad (Läkartidningen 2007;104(4):245). Det rörde sig om en 13-årig flicka som för två år sedan opererats för brusten blindtarm. Den 13 januari 2006 började flickan få värk av intervallkaraktär i magen. Tre dagar senare tog modern kontakt med sjukvården. Därefter hade nio personer vid […](0 kommentar)

Doktorer, sluta älta och hjälp era patienter!

Vem ältar inte? Varför tog jag inte en röntgen? Tänk om jag inte hade skrivit ut patienten, hur kunde jag! Kände jag på lymfkörtlarna i axillerna? Undrar om den där sjuksköterskan tog illa upp? Ska jag bli kardiolog eller psykiater? Läkaryrket är ansvarsfullt och innehåller mängder med svåra valsituationer. Situationer som kan ge upphov till […](0 kommentar)

Memento vivere i förlossningskonsten

Förlossningsvårdens spänningsfält ligger mellan det okomplicerade och det komplicerade. Två utsagor från förra seklet illustrerar detta. Å ena sidan barnmorskan som under hela sitt yrkesliv ägnade sig åt hemförlossningar: »Jag anser inte att en enda förlossning varit helt komplikationsfri, alltid har det varit något, även små detaljer. Ingen förlossning är perfekt. Jag lärde mig att […](0 kommentar)

Spännande analys av Mozarts ansikte

P-G Bergfors är barnläkare men lämnade klinikchefsskapet i Skellefteå för över tjugo år sedan för musiken och skrivandet. Han är en välkänd profil i svenskt musikliv. Men jag tror att hans medicinska bakgrund har varit viktig för honom när han skrivit boken om Mozarts ansikte, även om han kallar philtrum för glabella. En läkare skaffar […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Klinisk bedömning får avgöra!

Frågan om screening för och behandling av subkliniska tyreoideafunktionsrubbningar (avvikande koncentration av TSH [tyreoideastimulerande hormon] och koncentration av tyreoideahormon inom referensintervallet) har diskuterats livligt de senaste åren. Orsaken till detta stora intresse är framför allt de hälsovårdsekonomiska aspekterna – tillståndet är mycket vanligt. Framför allt är prevalensen av subklinisk hypotyreos hög, omkring 4–8 procent beroende […](0 kommentar)

Nya Rön

Oblodig lungvolymreduktion vid diffust emfysem: effekt av intrabronkiella ventiler

För några år sedan var sk volymreducerande kirurgi vid diffust emfysem högaktuell. Genom att avlägsna delar av lungorna som är så destruerade att de inte bidrar till gasutbytet, utan tvärtom som »uppblåsta ballonger« förhindrar friskare delar av lungorna att fungera, kan man i strikt selekterade fall få förbättring inte bara av lungfunktion och arbetsförmåga utan […](0 kommentar)

Lättmjölk skyddar mot hypertoni

Kvinnor som dricker lättmjölk (lowfat eller fatfree) och som genom kosten får i sig mycket kalcium och D-vitamin löper minskad risk att drabbas av hypertoni. Det visas i en amerikansk studie. Forskarna har studerat närmare 30000 kvinnor över 45 års ålder. Studiedeltagarnas kostvanor kartlades genom ett frågeformulär. De följdes sedan under tio år med årliga […](0 kommentar)

Stress under graviditeten ökar risken för schizofreni hos barnet

Mödrar som upplever perioder av svår stress under graviditetens första tre månader löper ökad risk att barnet ska drabbas av schizofreni. Det visar en studie på ett omfattande danskt material som presenteras i tidskriften Archives of General Psychiatry. Författarna har tittat på data från ett populationsbaserat register som omfattar närmare 1,4 miljoner barn som föddes […](0 kommentar)

Smitta genom dubbeldippning

»Double dipping« är en term som myntades i den omåttligt populära amerikanska TV-serien Seinfeld i början av 1990-talet. För den som händelsevis missat vad det betyder går dubbeldippning i korthet ut på att någon tar ett chips eller kex och dippar det i tex dipp eller guacamole. Därefter tar de en tugga av chipset för […](0 kommentar)

Kraftigt avvikande EKG hos idrottare: följ upp!

Kardiell fysiologisk anpassning till långvarig intensiv fysisk aktivitet, sk idrottshjärta, innefattar typiskt EKG-förändringar av varierande grad, ofta av diskret natur. En mindre del av idrottare uppvisar dock signifikant avvikande EKG utan att tecken på bakomliggande hjärtsjukdom kan ses vid fortsatt utredning. Det saknas dock långtidsuppföljningar av dessa idrottare. Särskilt viktigt är detta då 12-avlednings vilo-EKG […](0 kommentar)

Felklassificering av mödradödsfall bland invandrarkvinnor från Afrikas horn

Underrapportering av mödradödsfall i utvecklingsländer beror främst på avsaknad av nationella register och felklassificering. Men sker detta i ett höginkomstland som Sverige med mycket få mödradödsfall (1–6/100 000) och med väl utvecklade rutiner för registrering av födslar och dödsfall? I takt med att befolkningssammmansättningen har förändrats, med ökad invandring av icke-européer, har ökad perinatal dödlighet […](0 kommentar)

Många dödsfall i samband med förlossning kan förhindras

I delar av Afrika söder om Sahara är dödligheten bland kvinnor i samband med förlossning extremt hög. Men ofta är dödsorsaken i själva verket behandlingsbara infektionssjukdomar snarare än obstetriska komplikationer kopplade till förlossningen. Det visar en grupp forskare i en studie publicerad i PLoS Medicine. Forskarna har studerat dödsorsaker bland kvinnor som avlidit i samband […](0 kommentar)

Endast på webben

Pfizer försökte röja anonyma granskare

Världens största läkemedelsföretag Pfizer har försökt tvinga den amerikanska läkartidningen Journal of the American Medical Association, JAMA, samt tidskrifterna Archives of Internal Medicine, AIM, och New England Journal of Medicine, NEJM, att lämna ifrån sig stora mängder interna dokument. I en stämningsansökan förra året krävde företaget att få ut samtliga dokument kring manuskript rörande företagets […](0 kommentar)

Manlig dominans bland medicinska redaktörer

Forskarna har tittat på andelen kvinnor som varit chefredaktörer eller medicinska redaktörer vid 16 inflytelserika medicinska tidskrifter. Totalt hade tidskrifterna 118 chefredaktörer under perioden 1970 till 2005, varav bara åtta var kvinnor. Elva av publikationerna hade inte vid något tillfälle under de senaste 35 åren haft en kvinnlig chefredaktör. Vid sidan av chefredaktören finns vid […](0 kommentar)

Förslaget om generalister som ny verksamhet bemöts

Sammanslagning fel väg att gå Annika Eklund-Grönberg, Anne Ekdahl Generalism är mer än bredd Carl Edvard Rudebeck Generalistläkarna finns redan Ingemar Engstrand(0 kommentar)

Läkemedelsrelaterade problem vanliga på medicinakuten

Läkemedelsbiverkan som orsak till inläggning på sjukhus. Vanliga medel står för merparten, visar tvärsnittsstudie Läkemedelsrelaterade problem vanliga på medicinakuten. Orsak till inläggning hos nästan var tredje patient, enligt kvalitetsuppföljning(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Förbättrad prenatal diagnostik
av medfödda hjärtfel

Fosterekokardiografisk diagnostik av medfödda hjärtfel (vitium organicum cordis, VOC) har funnits tillgänglig internationellt sedan slutet av 1970-talet [1, 2]. Vid den barnkardiologiska enheten i Stockholm har det sedan tidigt 1980-tal erbjudits diagnostik av fosterhjärtats struktur, funktion och rytm, såväl som bedömningar av foster med extrakardiella missbildningar och graviditetskomplikationer, med risk för hemodynamiska problem [3]. Indikationerna […](0 kommentar)

Utdragning av spiral
kan ha gett primär herpes simplex-infektion

Fallet rör sig om en 44-årig 2-para, som 13 år tidigare opererats för en benign ovarialcysta. Hon är frisk förutom att hon behandlas med ett SSRI-preparat på grund av depression. Hon har ny sambo sedan ett år tillbaka. Patienten har haft en Levonova-spirali fem år utan besvär och hade fått den utdragen fem dygn före […](0 kommentar)

Trombocytkoncentrat mot
tendinos tycks lovande

Om man söker på Google efter »platelet-rich plasma« kombinerat med »tendon« får man över 18000 träffar. Samma sökning på PubMed ger 7 träffar. Det har uppstått ett stort intresse för tanken att behandla diverse åkommor och skador i senor och senfästen med injektioner av trombocytkoncentrat (platelet-rich plasma), utan att detta stöds av kliniska data. Bakom […](0 kommentar)

Professionell utveckling

Debatten om undervisning i professionalism är internationell [1, 2], och temat är ständigt återkommande på utbildningskonferenser, tex vid AMEE-kongresser (Association of Medical Educators in Europe). Högskoleverket har i sina granskningar av den svenska läkarutbildningen efterlyst moment som stärker kommunikativa färdigheter hos läkarstudenten och utvecklar patient–läkarrelationen [3]. På undervisningssjukhusen finns det många läkare som utgör goda […](0 kommentar)

Läkemedelsbiverkan som orsak till inläggning på sjukhus

Biverkningar av läkemedel kan bli så svåra att de leder till akut inläggning på sjukhus. Det är inte möjligt att helt undvika biverkningar, men målet är att minimera både förekomst och svårighetsgrad. Att hantera biverkningar utgör en viktig del av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. Redan på 1970-talet uppmärksammades biverkningar i en studie av läkemedelsrelaterade problem vid […](0 kommentar)

Läkemedelsrelaterade problem vanliga på medicinakuten

På senare år har läkemedelsrelaterade problem identifierats som en möjlig orsak till ökad sjuklighet och ökad vårdkonsumtion, framför allt hos äldre. Kvalitetsbrister i läkemedelsanvändning hos den äldre befolkningen i Sverige har nyligen bekräftats, tex hög förekomst av potentiellt farliga läkemedelsinteraktioner och förskrivning av olämpliga läkemedel [1]. För akutläkaren är därför identifiering av läkemedelsrelaterade problem en […](0 kommentar)

Ledare

Undervisning i flygande fläng …

Att i en pressad klinisk arbetssituation vara en bra handledare för studenter, det vill säga blivande kolleger, och samtidigt en god och kompetent doktor för sina patienter är ett dilemma som många kliniska läkarlärare brottas med. Studenterna har rätt att förvänta sig bra handledning – deras utbildning pågår i detta nu och inte sen! Men […](0 kommentar)

Företagshälsovård på villovägar

Utredaren Anna Hedborg har nyligen lämnat ett betänkande om den framtida företagshälsovårdsutbildningen. Förslagen är starkt kopplade till hennes egna tankar från den tidigare s k Socialförsäkringsutredningen. Där argumenterades för stora förändringar i ansvars- och kostnadsfördelning mellan Försäkringskassan, arbetsgivare, landstingens primärvård och företagshälsovård. Förändringarna går i korthet ut på att företagsläkarna ska överta huvudansvaret för sjukskrivningsprocessen […](0 kommentar)

LT debatt

Rådet bör vara att avstå
från snusande under graviditet

Tobaksrökningens förödande följder för hjärta och kärl summerades av Gunilla Bolinder i en medicinsk kommentar i Läkartidningen 50–52/2006 [1]. Samtidigt framhöll hon att snusande kan ha samma skadliga effekt på cirkulationssystemet som tobaksrökning. Inlägget bemöttes senare av Lars Erik Rutqvist och Freddi Lewin, som är medicinska rådgivare åt Swedish Match [2]. Utan att ta ställning […](0 kommentar)

Ett cyniskt inlägg

Det har förts en debatt, bla i Läkartidningen, om olika sjukvårdsmodeller, framför allt de som går under beteckningen vårdvalsmodeller, där det senaste inlägget, av Göran Sjönell och Mikael Stolt [1], var infört i nr 11/2008. Vårdval Stockholm innebär bla borttagande av ersättning för socioekonomiska faktorer och riskerar att slå ut vårdcentraler i socialt utsatta områden, […](0 kommentar)

Varför ska JAG ställa upp?

Peter Arner vill säkert väl. Han vill stötta en utsatt kollega i en svår situation. Inget fel i det. Men på vilken grund skall jag, en allmänläkarkollega i Halmstad, agera inom en landsomfattande manifestation för denna kollega? Jag känner henne inte, jag vet inte vad hon gjort eller inte gjort. Peter Arner agerar enligt min […](0 kommentar)

Aktuellt

Arbetsoförmåga – Anna Hedborg reder ut begreppen

I regeringskansliets utredningslokaler är det tyst och halvdager. Det är härifrån Anna Hedborg bygger om det svenska folkhemmet. Finge hon leva om sitt liv skulle hon bli arkitekt, eftersom hon »älskar hus«. Men hon trivs också utmärkt i rollen att få reformera socialförsäkringarna, som ska bli mer försäkringsmässiga. På meritlistan står tidigare pensionsreformen som hon, […](0 kommentar)

Kostrådsexperter för diabetiker byts ut

Socialstyrelsens nya generaldirektör Lars-Erik Holm, tillsätter ett nytt kostråd, som samtidigt får ett utökat uppdrag. Råden kring diabeteskost kommer att omfatta även personer med hjärt–kärlsjukdomar och överviktiga. Experterna i det avgående kostrådet har allihop tidigare redovisat sina uppdrag i Swedish Nutrition Foundation (SNF) till Socialstyrelsen. Men eftersom frågan om kostråd till diabetiker har blivit en […](0 kommentar)

Stockholms läns landsting ser över läkemedelsorganisation

– Vi använder mycket pengar för det centrala läkemedelsarbetet och har haft samma organisation i drygt tio år. Vi har en förskjutning mot specialläkemedel, samtidigt som budgetansvaret ligger allt längre ut i organisationen. Frågan är om linjeorganisationen har det stöd som den anser sig behöva. Den måste få ett utökat ansvar, säger Göran Stiernstedt. Läkemedelscentrum, […](0 kommentar)


Fler prov ska styrka nykterhet

Den förändring som kommer att märkas mest för läkarkåren är de hårdare kraven på kontroll av nykterhet. – Det blir mer kontakter och mer provtagningar och en högre arbetsbelastning för läkarna, säger Lars Englund, chefläkare vid Vägverket. Omkring 5 000 personer döms varje år för grovt rattfylleri. För att få tillbaka körkortet krävs i dag […](0 kommentar)

Notiser

Ammande kvinnor kan dricka alkohol

En ammande mamma kan dricka ett till två glas vin en till två gånger i veckan utan fara för barnet, enligt Livsmedelsverkets förslag till nya råd för ammande kvinnor. Det finns ingen vetenskaplig grund för att helt avstå från alkohol under amning, enligt verket, som samtidigt påpekar att det vetenskapliga underlaget är relativt litet. Förslaget […](0 kommentar)

Skånsk policy för gömdas vård

Alla patienter ska ha tillgång till akut eller omedelbar nödvändig vård oavsett betalningsförmåga, enligt en särskild policy för vård av gömda som Region Skåne beslutade om den 10 mars. Gömdas och papperslösas betalningsförmåga ska inte få hota patientsäkerheten eller ställa sjukvårdens personal inför etiska dilemman, enligt policyn. Medicinska bedömningar ska komma i första hand och […](0 kommentar)

»Sjukvården måste tänka hälsa«

– Folkhälsa är ingen »quick fix«. Svenska folket har en god folkhälsa, men vi ser klara förbättringsområden, sa folkhälsominister Maria Larsson (kd) när hon den 13 mars presenterade regeringens folkhälsopolitik för de närmaste åren. Utöver beslutade satsningar för folkhälsan, bland annat när det gäller pandemiberedskap, HIV, äldrevård och psykiatri, kommer nu 115 miljoner kronor årligen […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Stortåsena avskuren och hopsydd – fel doktor blev varnad!

En 55-årig man opererades i stortån. Diagnosen var hallux rigidus. Ingreppet utfördes i lokalanestesi, som ofta vid smärre fotoperationer. Det fick avbrytas efter 30–40 minuter för att patienten blev orolig och upplevde bedövningen som otillräcklig. Operatören fruktade att han kunde ha skadat sträcksenan till stortån (extensor hallucis longus) men kunde inte verifiera detta på grund […](0 kommentar)

Krav på IT-baserat beslutsstöd vid läkemedelsordinationer en viktig arbetsmiljöfråga

Ibland gör vi fel vid ordinationen och då kan det gå riktigt illa – patienten kan ta skada av behandlingen, eller avsaknaden av densamma, och i värsta fall avlida. Inom vissa specialiteter är riskerna också större, exempelvis inom min egen där patienterna kan väga alltifrån ca halvkilot till 120 kg. Dubbla offer Men oavsett hur […](0 kommentar)

Nyupptäckt angina pectoris bör i princip behandlas som instabil angina

En 45-årig man sökte den 22 juli distriktsläkarmottagningen för stramning i bröstet, andningssvårigheter och domningar i fingrarna. Han hade också ett utslag på insidan av höger knä, vilket blivit större de senaste veckorna. Kunde ha Borrelia En doktor bedömde att han kunde ha Borrelia. Hon ordinerade antibiotika samt gav råd mot hyperventilation. Den 3 augusti […](0 kommentar)

Patienternas trygghet kräver inte bara fler utan bra läkare

I höstas beslutade regeringen att bygga ut läkarutbildningen i Sverige med ytterligare 330 platser under en femårsperiod. Redan då varnade MSF för följderna. Nu aviserar högskoleminister Lars Leijonborg (fp) i en intervju i P3 att han ska driva på att ännu fler studenter ska utbilda sig till läkare. Inga konkreta svar – Trots påtryckningar på […](0 kommentar)

Debatt och brev

Evidens är ett verktyg för vården
– inte ett slutmål!

Rolf Nordemar och medarbetare påminner i LT 11/2008 (sidorna 797-8) om de invändningar och farhågor som har framförts mot en stelbent tillämpning av forskningsresultat – kritik som i stor utsträckning har formulerats och diskuterats även inom EBM-rörelsen. Eftersom evidens, dvs systematiskt insamlad, granskad och sammanställd vetenskaplig kunskap (inte enbart från randomiserade kontrollerade studier, RCT), är […](0 kommentar)

Sammanslagning fel väg att gå

De tankar som Gunnar Akner och medskribenter för fram i sin artikel »Stort behov av generalistläkare« (LT 8/2008, sidorna 551-2) väcker funderingar. Varför är generalistläkaren så viktig för patienten och sjukvården? Varför är generalistbegreppet så svårt att få grepp om? Som företrädare för två specialitetsföreningar för generalister vill vi med detta inlägg föra diskussionen ett […](0 kommentar)

Generalism är mer än bredd

I Läkartidningen 8/2008 (sidorna 551-2) presenterar Gunnar Akner och medförfattare förslaget att alla generalistinriktade läkare – främst inom allmänmedicin, geriatrik och invärtesmedicin – skulle samlas i en ny övergripande G-verksamhet. Den omedelbara bakgrunden är att det brister i vården av många multisjuka äldre, något som i artikeln delvis hänförs till det faktum att primärvården, trots […](0 kommentar)

Vetenskaplig rapport från en thailändsk strand

Det finns delar av året då den vetenskapliga produktionen är negligerbar – tex under 14 dagars semester i Thailand. Mycket förändras. Hemmahungern vid lunchtid är som bortblåst. Man frågar sig om det är värmen som är orsaken till att de flesta thailändare här är så smäckra? Eller är det den fettsnåla maten? Alla småproblem med […](0 kommentar)

Generalistläkarna finns redan

Gunnar Akner och medarbetare beskriver i Läkartidningen 8/2008 (sidorna 551-2) en modell där läkare inom specialiteterna allmänmedicin, internmedicin och geriatrik sammanförs i vad de kallar Generalistverksamhet [1]. De använder benämningen generalistläkare (G-läkare). Artikeln utmynnar i en förhoppning att den ska stimulera en konstruktiv diskussion. Jag menar att den kompetens och den verksamhet som de sex […](0 kommentar)

Bättre mäta tåblodtryck än ankelblodtryck hos patienter med diabetes

Vi har med intresse tagit del av Björn Å Jönssons och Peter Ebrelius´ artikel i Läkartidningen om primärvårdens (under)användning av ankelblodtryck för diagnostik av benartärsjukdom (BAS) [1]. Det är glädjande att detta område uppmärksammas eftersom underdiagnostik är vanlig, och fördröjd upptäckt och intervention ökar risken för utveckling av svår extremitetsischemi med tillhörande smärtor, sårutveckling och […](0 kommentar)

Dubbelt lidande för patienten när vården misslyckas

Vården bedrivs huvudsakligen av skickliga och ansvarsfulla yrkesutövare. Men avvikelser är oundvikliga, och de kan vålla stort lidande om de inte hanteras på ett uppriktigt sätt. Misslyckad vård kan vara traumatisk för både patienten och personalen; det är därför ganska orealistiskt att förvänta sig ett ärligt bemötande från personalen om den inte backas upp av […](0 kommentar)

Utredning pågår om sakkunniga läkare ska stå under statlig tillsyn

I den pågående Patientsäkerhetsutredningens direktiv ingår bla att utreda om sakkunniga läkare och tandläkare, som anlitas i tex försäkringsärenden, samt försäkringsläkarna och tandläkarna på Försäkringskassan ska stå under statlig tillsyn. Slutbetänkandet ska lämnas senast den 31 december 2008. Patienter som anmält skada till Personskadereglering AB (PSR) eller annat försäkringsbolag kan överklaga fattade beslut till Patientskadenämnden. […](0 kommentar)

Bör etiknämnderna granska kliniska projekt med CRO mer ingående?

Bertil Karlmark kommenterar mitt tidigare inlägg om fördelar och nackdelar med att samverka med ett kontraktforskningsföretag (CRO, contract research organisation). Han har hakat upp sig på att jag skriver att en CRO lägger sig emellan försöksperson och sponsor. Det är riktigt, som Bertil Karlmark skriver, att en CRO i Europa från ansvarssynpunkt saknar eget ansvar […](0 kommentar)

Beställarens ansvar att kvalitetssäkra underleverantören

Pierre Lafolie gör med sin artikel, »Klinisk prövning på kontrakt både risk och möjlighet«, under Nya rön i LT 48/ 2007 (sidan 3629) ett viktigt inlägg i diskussionen om fördelar och nackdelar, risker och möjligheter med CRO (contract research organisation) som utförare av kliniska prövningar. Ett förtydligande kan vara värt att göra. Författaren skriver att […](0 kommentar)