Nr 14 2008

Kultur

Esaias Tegnér och hans läkare

Esaias Tegnér förde under större delen av sitt vuxna liv en kamp mot sin ohälsa. Han hade upprepade infektioner i övre luftvägarna, tandinfektioner samt recidiverande gallvägsbesvär, vid flera tillfällen med inslag av kolecystit och sekundär ikterus. Under de sista åren av hans liv tillkom arterioskleros med åtföljande slaganfall. Vidare led han av återkommande depressioner, varav […](0 kommentar)

Diagnos – tillfällig lättnad för både patient och läkare

Den 24 februari berättade författaren Bengt Ohlsson i radions P1 om ett läkarbesök. Han hade under flera år känt sig alltmer oduglig som författare. Han hade skrivkramp och kände tvivel och missnöje med sig själv. Pengarna var slut. Läkaren lyssnade uppmärksamt på Bengt och hans berättelse och sjukskrev honom. Bengts berättelse »stämde klockrent med diagnosen […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Plötslig spädbarnsdöd behövs som diagnos

Det var en ustyrtelig mængde lag! Kommer ikke kærnen snart for en dag? ––– Nej – Gud om den gør! Til det inderste indre er altsammen lag,– bare mindre og mindre. – Naturen er vittig! (Ibsen H. Peer Gynt. Köpenhamn; 1902) Sedan 1990-talet har vi sett incidensen av plötslig spädbarnsdöd (sudden infant death syndrome, SIDS) […](0 kommentar)

Nya studier manar till eftertanke

Vid såväl typ 1- som typ 2-diabetes är den glukosmetabola rubbningen central för sjukdomsprocessen, och den innebär avgörande effekter på metabolism, organfunktion samt risk för diabeteskomplikationer [1]. Det är därför en logisk tanke att en korrigering av hyperglykemi med automatik leder till lägre risk för framtida ohälsa. Detta är visat för typ 1-diabetes i framför […](0 kommentar)

Nya Rön

Kraftig ökning av vårdkostnaderna i USA

Kostnaderna för hälso- och sjukvård i USA är betydligt högre än i Europa, och amerikanerna kommer att fortsätta att spendera enorma summor på sjukvård under kommande år. Det visar en amerikansk studie, gjord av den offentliga myndigheten US Centers for Medicare and Medicaid Services, som beräknar att närmare en femtedel, 19,5 procent, av USAs BNP […](0 kommentar)

Goda kardiovaskulära effekter av medelhavsdiet

Det är väl känt att medelhavsländer uppvisar lägre mortalitet i kardiovaskulära sjukdomar än nordeuropeiska länder. Den mest sannolika orsaken till denna skillnad är troligen medelhavsdieten. Den traditionella medelhavsdieten är rik på grönsaker, frukt, spannmål och baljväxter med en relativt låg köttkonsumtion. Den huvudsakliga fettkällan är olivolja, som visats ha antiaterosklerotiska egenskaper, delvis beroende på innehållet […](0 kommentar)

Modell för att undvika hjärtstopp på sjukhus

Vid ett universitetssjukhus i Pittsburgh med 730 sängplatser har man ett »rapid response system« (RRS) sedan 15 år tillbaka. Ett RRS består i utbildning om vitala funktioner och kriterier för beslut om när det vi i Sverige kallar mobil intensivvårdsgrupp (MIG) ska tillkallas. Det består också i att analysera hjärtstopp, situationer som systemet vill undvika. […](0 kommentar)

Patientskador kartlagda vid ett sjukhus i England

Föreliggande studie, baserad på en metod för retrospektiv journalgranskning, gjordes för att verifiera tidigare resultat och för att utvärdera metodens tillförlitlighet. Metoden har två steg. Först granskade en sjuksköterska journalen med ledning av 18 kriterier. Kriterierna var utformade för att fånga händelser eller omständigheter som antydde att patienten skadats. Om något kriterium var uppfyllt granskades […](0 kommentar)

TNF-blockad effektiv även vid barnpsoriasis

Psoriasis är en folksjukdom som även drabbar barn och är då förenad med sämre prognos avseende svårighetsgrad och kroniska besvär än vid vuxendebut. Etiologin är ganska väl kartlagd och involverar predisponerande genetiska faktorer och utlösande agens (infektioner, stress, klimatfaktorer). Psoriasis kännetecknas av inflammation i hud (ibland även i leder) och överproduktion av hudceller med åtföljande […](0 kommentar)

Gentest för antidepressiv läkemedelsbehandling

Forskare vid Max Planck-institutet i München har undersökt en gen som tycks vara kopplad till hur väl en individ svarar på antidepressiv medicinering. Det framgår av en artikel presenterad i tidskriften Neuron. Den aktuella genen kodar för ett transportprotein (P-gp) som reglerar transporten av ämnen över blod–hjärnbarriären och som tros kunna hindra substanser, exempelvis läkemedel, […](0 kommentar)

Rättelse

Rättelse 1

I förra numrets ledare angavs att det s k ohälsotalet sjunkit från 52 dagar till 38 dagar under senare år. Den höga siffran gäller enbart kvinnorna. Räknat på hela befolkningen har ohälsotalet sjunkit från 43,5 dagar till ca 38 dagar i dag.(0 kommentar)

Rättelse 2

Den redaktionella kommentaren till Alexandra Kents artikel »Dubbelt lidande för patienten när vården misslyckas« i LT 12–13 (sidorna 926-7) innehöll dessvärre några felaktigheter: – Patientskadennämnden rekommenderar ändring av besluten i 10 procent av de fall som överklagas dit (i kommentaren uppgavs att ändring rekommenderas i ungefär hälften av fallen). – I stället för »Patientförsäkringscentralen« skulle […](0 kommentar)

Endast på webben

HIV-preparat ökar risken för hjärtinfarkt

Forskning har visat att antiretroviral terapi påverkar risken för hjärt–kärlsjukdom negativt. Fokus har främst legat på läkemedel av typen proteashämmare. Men de förskrivs ofta ihop med en annan grupp HIV-läkemedel, NRTI. Och en tidigare analys har antytt att även NRTI kan öka risken för hjärtinfarkt. I den aktuella studien undersöktes sambandet mellan risken att utveckla […](0 kommentar)

Läkarförbundet agerar i klimatfrågan

Climate and Health Council startades av tidskriften BMJ 2006 i syfte att samla den globala läkarkåren för att skapa opinion inför FNs klimatmöte i Köpenhamn 2009. – De har ett sympatiskt program och de har gjort mycket, uppvaktat världens regeringar, och vi är intresserade av att få en samlad läkaropinion för en bindande global överenskommelse […](0 kommentar)

Ingen effekt på hjärtrisken trots viktnedgång av Acomplia

En förhoppning med viktnedgångsmedlet rimonabant (Acomplia) är att det också ska sänka patienternas risk för framtida utveckling av hjärt–kärlsjukdom. Den aktuella undersökningen, med aterosklerosutveckling som primärt effektmått, ger dock inget stöd för detta. Studien publiceras i Journal of the American Medical Association, JAMA, samtidigt som den presenteras på det amerikanska hjärtläkarsällskapet ACCs kongress i Chicago […](0 kommentar)

Danskarna får hälsan undersökt på bussar

Läs artiklarna om folkhälsa i detta nummer Danskarna får hälsan undersökt på bussar Patienter kan boka livsstilssamtal med danska läkare Tre frågor till läkaren Leif Skive Fysisk aktivitet på recept utvärderas i Sverige(0 kommentar)

Barn hårt utsatta av iatrogena skador och allvarliga diagnosmissar

Doktorn avvaktade – upptäckte inte flickans leukemi 3-årig pojke förgiftades svårt vid införsel av kateter 12-årig flicka fick köldskada vid vårtborttagning(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Eosinofil esofagit – nygammal sjukdom med ofta sen diagnos

En 23-årig man inkom på kvällen till sjukhusets akutmottagning med totalstopp i esofagus. Vid en akut rigid esofagoskopi utfördes alienatio av en distalt belägen obstruerande främmande kropp bestående av köttkorv. Enligt klinikens rutiner eftergranskades journalen avseende misstanke om eosinofil esofagit. I anamnesen noterades gräspollenallergi (konstaterad vid »pricktest«) samt mångåriga upphakningsfenomen vid sväljning. Patienten hade redan […](0 kommentar)

Radiofrekvensablation av förmaksflimmer inducerade lungvensstenos

En icke oväsentlig del av lungläkares och öronläkares arbete består i att bedöma och utreda hemoptysfall. Bronkoskopi blir ofta aktuell men behöver inte tillgripas vid enstaka hemoptys hos patienter under 40 år som saknar riskfaktorer som rökning eller hereditet för lungsjukdom. Tumörer (oftast maligna), infektioner, lungembolisering, kärlanomalier och allergiska reaktioner är exempel på bakomliggande orsaker. […](0 kommentar)

Dags för europeiskt perspektiv på kardiovaskulär prevention

Bedömning, behandling och uppföljning av personer med förhöjd kardiovaskulär risk bör göras på ett evidensbaserat och kostnadseffektivt sätt, med hänsyn tagen till de etiska utmaningar som förekommer vid rådgivning till i övrigt friska människor med så pass stor risk att åtgärder är indicerade (primärprevention). I vårt land finns det ett styrdokument för dessa åtgärder i […](0 kommentar)

Alla patienters rätt till full information – sjukvårdens dilemma

Om jag blir sjuk och är patient vill jag noga veta för- och nackdelar med möjliga behandlingar, inte bara om det gäller dödshot och svåra operationer utan också inför medicinering, särskilt långvarig sådan. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) gör ingen skillnad på läkare, lågutbildade, deprimerade eller utvecklingsstörda. Alla patienter har rätt till full information och delaktighet […](0 kommentar)


Ett alternativ vid stor risk att få barn med svåra ärftliga sjukdomar

Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD) introducerades för snart 20 år sedan som ett alternativ till traditionell fosterdiagnostik av svåra ärftliga sjukdomar. Metoden medför att genetisk testning för en specifik sjukdom kan utföras innan graviditeten har etablerats, och den har därför den stora fördelen att ett avbrytande av graviditeten, med dess potentiella fysiska och psykiska påfrestningar för […](0 kommentar)

Brist på tid och pengar hindrar läkarstuderande från att forska

Intresset för forskarutbildning har det senaste decenniet sjunkit kraftigt i läkarkåren. I Sverige disputerade år 2004 bara 254 läkare, jämfört med 323 läkare år 2000 [1]. Detta är en internationell trend som varat i många år, då det redan i slutet av 1970-talet kom larmrapporter om minskat intresse för forskning bland läkare i USA, och […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Debatt och brev

Är barnen fortfarande osynliga vid familjevåld?

Läkartidningen har nyligen publicerat ett brett upplagt tema om mäns våld mot kvinnor (LT 7/2008, sidorna 443-61). Vi uppskattar att man tar upp detta allvarliga folkhälsoproblem, som vården har uppenbart stora möjligheter att påverka. Samtidigt är vi förvånade över att man inte diskuterar familjevåldets inverkan på barnen. Detta blir särskilt anmärkningsvärt då man vet att […](0 kommentar)

Den absoluta anmälningsplikten måste kunna tolkas mindre bokstavligt

Vi som arbetar kliniskt och lyder under Hälso- och sjukvårdslagen omfattas av en paragraf i Socialtjänstlagen som kräver att vi genast ska anmäla sådant som kan tyda på att ett barn far illa eller riskerar att fara illa. Anmälningsplikten är absolut och får därmed inte bli föremål för överväganden av tjänstemän eller yrkesutövarna själva. Alla […](0 kommentar)

Sjukvård och marknadsekonomi passar inte ihop

I en replik i Läkartidningen 11/2008 (sidan 837) skriver Bertil Persson: »Sådan är marknadsekonomin, och det är i grunden effektivt. Det är faktiskt patienterna som ska bli nöjda – och därför bör pengarna följa med patienterna.« Han illustrerar med (privata) veterinärkliniker som ett gott exempel. Flera kollegor på min klinik har, till höga kostnader, låtit […](0 kommentar)

Jag ser ingen konflikt

Eric Bertholds har dessvärre missat att jag med emfas framhållit att sjukvårdens finansiering även i framtiden bör vara gemensam – att skattefinansiering är den riktiga vägen. Han instämmer i att patientinflytandet bör öka. Grundläggande måste då självfallet vara att patienterna, så långt som möjligt, själva ska få avgöra vilken läkare de har förtroende för. Och […](0 kommentar)

Läkemedelspatenten snedvrider forskningen

Richard Bergström skriver att patenten är »motorn« i läkemedelsutvecklingen [1]. Det är riktigt, men det är det som är problemet. Det medför att kommersiella krafter har alltför stort inflytande över vilka medicinska innovationer som ska få forskningsmedel. Oproportionerligt lite satsas på läkemedel för mer ovanliga sjukdomar, på läkemedel med kort behandlingstid (tex antibiotika) och på […](0 kommentar)

Ogrundad hyllning till Vårdval Stockholm

Sjönells och Stolts hyllning å distriktsläkarnas vägnar till Vårdval Stockholm i Läkartidningen 11/2008 (sidorna 829-30) är häpnadsväckande i sin okunskap. Dessutom tror författarna att de talar för alla distriktsläkare i Stockholms län, vilket är förmätet. Vårdvalet är nämligen en kraftig nedskärning och omfördelning av primärvårdens resurser. Sjönells roll som en gång stark och inspirerande pådrivare […](0 kommentar)

Rättvisa husläkarsystem finns – rättvis hälsa finns inte

Wändell (LT 12–13/2008, sidan 874), Nyman och Olsson har i sina respektive inlägg angående vår debattartikel om Vårdval Stockholm (LT 11/2008, sidorna 829-30) framfört kritik mot våra fakta och våra tolkningar. Alla tre inläggen andas samma anda som den pågående kritiken av Vårdval Stockholm, nämligen att de socioekonomiskt svagaste invånarna i Stockholms läns landsting (SLL) […](0 kommentar)

Aldrig har avståndet varit så stort

Grattis alla vi, företrädesvis medelklassvenskar, i Stockholms innerstad och välmående kranskommuner. Vi som blir friskare och friskare långt upp i åldrarna. Vi som är välutbildade har bra arbeten, en rik fritid och bra pensionärstillvaro. Vi som har en högre medelålder och därför får mer pengar till vår husläkarvård. Pengar som kommer från bla Tensta, Rinkeby, […](0 kommentar)

Somadril och Somadril comp avregistreras den 1 juni 2008

EU-kommissionen har beslutat att marknadsföringstillståndet för karisoprodol ska upphöra. I Sverige betyder det att Somadril och Somadril comp kommer att avregistreras den 1 juni 2008. Kommissionens beslut av den 5 februari 2008 avser en så kallad tillfällig återkallelse av marknadsföringstillståndet. Detta innebär att återkallelsen kan hävas om innehavaren av tillståndet kan presentera ny dokumentation om […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Läkaren borde ordnat en snabb exploration

Pojken sökte kl 14.30 den 16 augusti 2007 tillsammans med sin far akut på vårdcentralen. På morgonen samma dag hade han vaknat med kräkningar, illamående och svullnad i vänstra delen av pungen. Distriktsläkaren konstaterade att vänster testikel var mycket palpationsöm men att det inte förelåg något hydrocele. Laboratorieprov var normala. Under bedömning/åtgärd skrev han i […](0 kommentar)

3-årig pojke förgiftades svårt vid införsel av kateter

Den 3-årige pojken har CHARGE-syndrom. Han får sin näring direkt i magsäcken genom en införd kateter, en PEG. På kvällen den 7 april 2007 kom han akut till sjukhuset eftersom han dragit ut sin kateter. En underläkare försökte att föra in en ny kateter, men misslyckades, varför han kontaktade doktorn. Denne förde in stora mängder […](0 kommentar)

Barn hårt utsatta av iatrogena skador och allvarliga diagnosmissar

En 7-årig flicka (HSAN 2731/07) uppsökte den 11 juli 2007 tillsammans med sin mor vårdcentralen på grund av feber sedan fyra dagar (38,5 grader) och hosta. Hon undersöktes av en doktor, som bedömde att hon förmodligen insjuknat i en virusinfektion. Den 27 juli återkom flickan till vårdcentralen på grund av fortsatt feber. Hon hade lite […](0 kommentar)

Vårdprogrammet måste vara känt och tillämpas av alla

Bland annat detta framhåller myndigheten i sitt Lex Maria-beslut kring fallet i den förra artikeln. Att en person tar sitt liv är en mycket tragisk och svår händelse för närstående. Speciellt tragiskt är det när självmord sker under sluten psykiatrisk vård. Viktigt är att närstående tas väl om hand och ges möjlighet till krisbearbetning. Viktigt […](0 kommentar)

Kallade inte in bakjouren –
bröt mot klinikens rutiner

Den 57-årige mannen hade tidigare varit psykiskt frisk. I mars sökte han vårdcentralen för magbesvär. Han sökte därefter vid flera tillfällen för mag- och nackbesvär samt yrsel. Undersökningar kunde inte påvisa någon allvarlig kroppslig sjukdom. Den 31 juli träffade han en distriktsläkare, som konstaterade depression. Det kom fram att patienten mådde sämst på morgonen, hade […](0 kommentar)

12-årig flicka fick köldskada vid vårtborttagning

Flickan ville ta bort en vårta vid nagelbandet på långfingret och sökte därför läkaren, som just avslutat sin AT-tjänstgöring. Vårtan skulle frysas bort. Efter uppmaning av handledaren behandlade läkaren med frysmedlet Histofreezer. Hon behandlade under 1,5 eller 2 minuter i stället för de 3 minuter som handledaren sagt. Flickan utvecklade blåsor och fick en andra […](0 kommentar)

Ledare

Läkarförbundet på AT-läkarstämman

Denna vecka är det dags för den årliga AT-läkarstämman i Stockholm, en aktivitet som i år firar 10 år. Stämman anordnas av en stiftelse som startats av husläkarna på Kvartersakuten Matteus, och programmet tas fram tillsammans med AT-läkare. Läkartidningen är en av flera samarbetspartner. 550 AT-läkare från olika landsting är på plats för att lära […](0 kommentar)

Vården en bas i folkhälsoarbetet

I mitten av mars presenterade folkhälsominister Maria Larsson regeringens proposition om en förnyad folkhälsopolitik. Där framhålls att folkhälsoarbetet bör ha människans behov av integritet och valfrihet som grund och bygga på sambandet mellan hälsans villkor och individens förutsättningar. Enligt propositionen har kommuner och landsting en nyckelroll i folkhälsoarbetet, och de bör i den egenskapen förbättra […](0 kommentar)

Läkemedel för omstridda sjukdomar

Pregabalin (Lyrica) är registrerat i Sverige för behandling av neuropatisk smärta men är i USA godkänt sedan ett halvår tillbaka för indikationen smärta vid fibromyalgi. En aktuell sammanfattning av diskussionen kring detta kontroversiella beslut publicerades nyligen i New York Times ‹http://www.nytimes.com/pages/health/index.html . Enskilda doktorer med fibromyalgipatienter är inte oväntat för läkemedelsmyndighetens ställningstagande eftersom tillgängliga farmaka […](0 kommentar)

Androula Vassiliou – ny hälsokommissionär

Androula Vassiliou är EUs nya hälsokommissionär efter Markos Kyprianou, som i stället blir utrikesminister på Cypern. Hon är cypriotiska, jurist och politiker. Hon lämnade juridiken 1988 när hennes man George Vassiliou blev landets president. Hon har ägnat sig åt politiken både som presidentfru och parlamentsledamot och haft en rad internationella uppdrag. Under åren 2001–2006 var […](0 kommentar)

LT debatt

Carrel lyckades aldrig förlänga livet på sina bindvävsceller

I LT 12–13/2008 (sidorna 929-30) har Nils Gunnar Toremalm skrivit en intressant artikel om Charles Lindberghs arbete med att konstruera perfusionpumpar för Nobelpristagaren Alexis Carrels arbete med att hålla celler och organ vid liv utanför kroppen. Jag kände till Carrels vetenskapliga arbeten och Lindberghs flygäventyr men inte att de två samarbetade. Toremalm citerar Lundaprofessorn Bertil […](0 kommentar)

Ett flaggskepp skjuts i sank

De senaste åren har svenska folket matats med politikers löften om mer pengar till psykiatrin. Detta efter att medierna gett en beskrivning av att farliga människor rör sig fritt i våra städer, sjuka människor som borde ha varit omhändertagna av psykiatrin, vilken utmålas som eftersatt. Politikerna har utrett frågan, och den officiella versionen är att […](0 kommentar)

Notiser

Avtal för nationell patientöversikt

Arbetet med en nationell patientöversikt har kommit ett steg närmare ett förverkligande. Sjukvårdsrådgivningen har tecknat ett avtal med Tieto Enator, som om ett år ska ha en leveransgodkänd och testad lösning av nationell patientöversikt färdig. Provdriften kommer att utföras i Örebro landsting och kommun. Nationell patientöversikt innebär att informationen ska följa patienten i en gemensam […](0 kommentar)

Möjlig strejk bland sjuksköterskor

Vårdförbundet har öppnat sin konfliktfond, men något beslut om strejk fanns ännu inte måndagen den 31 mars, då gällande avtal mellan Vårdförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) löpte ut. Förhandlingsläget är låst. På en extrainkallad kongress den 30 mars beslutade förbundet att säga nej till medlarnas bud, som dock accepterades av SKL. – Avtalsförslaget […](0 kommentar)

Läkartidningen i TV4-drama

Läkartidningens hus i Stockholm blev nyligen filmstudio. Resultatet kan ses på TV i oktober då huset fungerar som åklagarkammare i TV4:s serie Oskyldigt dömd. Serien ska handla om en professor i juridik som tar sig an oskyldigt dömdas fall. Professorn spelas av Mikael Persbrandt och professorns exfru, som är åklagare, spelas av Marie Richardson. »Platsrekaren« […](0 kommentar)

Aktuellt

»Vårdplatsbristen är ett bekymmer«

– Antalet vårdplatser har minskat dramatiskt i Sverige de senaste 15 åren. På många håll är de för få. Det är ett bekymmer. Trycket kan bli enormt och man hör förfärliga historier om hur ni ägnar stor del av arbetstiden åt att hitta vårdplatser, sa Göran Hägglund när han fick en fråga från yngreläkarna i […](0 kommentar)

Fysisk aktivitet på recept utvärderas i Sverige

– I Västerbotten har man beslutat att ordinera fysisk aktivitet på recept, FaR, vid varje besök i primärvården. Men det ska göras med en individuell bedömning utifrån behov, säger Jon Karlsson. Jack Lysholm, professor i ortopedi och forsknings- och utvecklingschef i Västerbottens läns landsting, bekräftar att detta ingår i visionen »Västerbotten ska ha världens bästa […](0 kommentar)

Danskarna får hälsan undersökt på bussar

Just nu pågår en omfattande hälsoscreening av danskarna i den så kallade KRAM-undersökningen. En buss åker runt i kommunerna för att samla resultat, Läkartidningen steg på i Nykøbing. Flemming Rasmussen böjer djupt på knäna, reser sig, böjer sig igen. Efter ett antal övningar i »stoltestet« ser han nästan yr ut när det är dags att […](0 kommentar)

»Förläng övergångsreglerna för ST«

Det skriver man i remissvar till Socialstyrelsens »Utkast till föreskrifter och allmänna råd om läkares specialiseringstjänstgöring«. Läkarförbundet är i övrigt i stort nöjt med Socialstyrelsens förslag, och stödjer det arbete som Socialstyrelsen utfört för att förbättra kvalitetsaspekterna på specialisttjänstgöringen. Det viktigaste är nu att Socialstyrelsen inte ytterligare försenar tidsplanen, säger Lars Hjelmqvist, Läkarförbundets representant i […](0 kommentar)

Patienter kan boka livsstilssamtal med danska läkare

Svenske läkaren Bengt Saltin ser starka kontraster mellan svensk och dansk primärvård. Inom den danska finns enligt honom en tradition att tänka förebyggande och hälsofrämjande. Dessutom finns konkreta förebyggande program såsom MKpR, Motion og kost på recept, att använda i sjukvården. Som forskare vid Center for muskelforskning vid Rigshospitalet i Köpenhamn ser Bengt Saltin hur […](0 kommentar)

Tre frågor till läkaren Leif Skive

Vem ska då göra jobbet? – Vi skulle kunna låta välutbildade sjuksköterskor arbeta med rökstopp, motion på recept och bra mat. Många stora läkarkliniker vill utbilda sköterskor. Allmänläkarna är för få i dag för detta arbete. Är det inte praktiskt att läkarna tar upp dessa hälsofrågor i patientmötet? – Jo, men läkarna är så tidspressade […](0 kommentar)

»Slopa minimilönerna
för AT-läkare«

Bristerna i AT-läkarnas lönesättning är en svår nöt att knäcka. Minimilönen för AT-läkare ligger 2008 på 23 500 kronor enligt avtalet som blev klart strax före jul. I praktiken fungerar dock minimilönerna som en press nedåt, hävdar Heidi Stensmyren, som säger att det vid nästa avtalsrörelse kan bli aktuellt att slopa minimilönerna: –Vi hade en […](0 kommentar)

Omorganisation i Region Skåne ska utredas vidare

Facket hade krävt MBL-förhandling om det reviderade dokument som ligger till grund för den fortsatta »profilerings- och samordningsprocessen« mellan universitetssjukhusen i Lund och Malmö. Region Skåne har dock backat och ändrat benämningar i projektplanerna presenterade i Proluma två (Profilering Lund/Malmö). Tidigare »beslut« har övergått i »beslutsavsikt« för att landa i »förslag«. – Vi ska nu […](0 kommentar)