Nr 15 2008

Kultur

Från Pharmacopoea till Fass

Uppvuxen i en familj med apotekartradition fick jag lära känna något av detta yrke när jag som nyfiken ung pojke hälsade på min morfar på hans apotek, Kronan i Filipstad. Jag såg hur det gick till att tillverka läkemedel från recept till flytande medicin i bruna flaskor eller pulver och piller. En gång kom en […](0 kommentar)

Bernt Bernholm – svensk medicinjournalistiks fader

Lika gammal som Hippokrates är inte den informella yrkesetik som många svenska medicinjournalister håller sig med. Nej, tanken att en sådan etik överhuvudtaget skulle existera framkallar troligen ironiska småleenden hos mediekritikerna. Men dagens etiska rättesnören har snart 60 år på nacken. De formulerades först av »den svenska medicinjournalistikens fader« Bernt Bernholm (1914–2007), troligen ett relativt […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

»Sjuk eller frisk« i rättspsykiatrisk mening

Svåra våldsbrott har åter aktualiserat frågan om påföljder för psykiskt störda lagöverträdare. Det kan därför vara angeläget att beskriva ramen för vår nuvarande lagstiftning. Vid en reform som trädde i kraft den 1 januari 1992 fick den svenska brottsbalkens påföljdsregler för psykiskt störda lagöverträdare sin nuvarande utformning. En viktig nyhet var att samma begrepp infördes […](0 kommentar)

Nya Rön

Vanligt med drogreferenser i populärmusik

Att alkohol och droger brukar omnämnas frekvent i populärmusik kommer knappast som en överraskning för de flesta och är som bekant heller inte något nytt fenomen. Nu har forskare från USA tittat närmare på ämnet i en studie presenterad i tidskriften Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine. Författarna har utgått från den amerikanska topplistan Billboards […](0 kommentar)

Fetma och rökning vanligt bland deprimerade

Deprimerade individer är oftare feta och röker i större utsträckning än normalbefolkningen. Det visar en studie presenterad i tidskriften General Hospital Psychiatry. Författarna har tittat på data från 200000 vuxna amerikaner som svarat på frågor kring bland annat hälsa, vikt, kosthållning, rökning och psykiska problem. Det visade sig att 8,7 procent uppfyllde kriterierna för depression. […](0 kommentar)

Katastrofal epidemi av tobaksrökning i Indien

Antalet tobaksrökare i Indien ökar lavinartat, och situationen är i dag att betrakta som en epidemi som kan komma att få katastrofala konsekvenser. Det konstateras i en omfattande studie presenterad i New England Journal of Medicine. Enligt studien, som gjorts av forskare från bland annat Indien, Storbritannien och Kanada, kommer runt en miljon indier att […](0 kommentar)

Lovande substans mot beroende

Forskare från USA och Storbritannien har visat lovande effekter av en substans mot alkoholberoende. Studien, presenterad i Science, omfattar en substans vid namn LY686017 som blockerar neurokininreceptorn NK1R, vilken visats vara kopplad till bland annat stress, ångest och smärta. Individer med alkoholberoende delas ibland in i två grupper. Den ena gruppen söker främst spänningen och […](0 kommentar)

Endast på webben

Aktuella webbtexter

(0 kommentar)

Vårdvalsmodell föreslås bli obligatorisk

En ändring i Hälso- och sjukvårdslagen ska göra det obligatoriskt för alla landsting att införa någon typ av vårdvalsmodell i primärvården. Redan vid utgången av 2009 ska det bli verklighet, enligt Toivo Heinsoos delbetänkande Vårdval i Sverige (SOU 2008:37) som presenterades den 14 april. – Mycket positivt att man pressar fram den utvecklingen. Kundval där […](0 kommentar)

Troilius mister sin legitimation

Socialstyrelsen anmälde Troilius med anledning av att han dömts för grov våldtäkt och yrkade att hans läkarlegitimation skulle återkallas. Troilius drev en plastikkirurgisk klinik i Malmö. Av hovrättsdomen framgår att han i samband med behandling av en kvinnlig patient gav denna narkosmedlet propofol för att kunna förgripa sig på henne. Medlet ansågs inte vara medicinskt […](0 kommentar)

Läkarförbundet vill se
läkare som apoteksägare

Läkarförbundet är generellt positiv till en omreglering av apoteksmarknaden men ser i det statliga betänkandet uppenbara risker för att tillgången till läkemedel försämras. Därmed hotas också patientsäkerheten. – Utredningen har koncentrerat sig mest kring läkemedel som handelsvara, medan förbundet ser läkemedel som en del i sjukvården, säger Per Johansson, Läkarförbundets utredare. Förbundet understryker att läkemedel […](0 kommentar)

Klimatförändringarna 2000-talets hälsofråga

Aktörer i klimatfrågan Läkarförbundet går med i klimatråd Robin Stott: Läkare måste agera WHOs generalsekreterare: Människan är hotad som art Mer Fler artiklar om klimat och hälsa(0 kommentar)

BMJ mobiliserar läkare i klimatfrågan

Läs artiklarna: Aktörer i klimatfrågan Aktuellt Robin Stott: Läkare måste agera Aktuellt Läs tidigare artiklar om miljöhotet som publicerats i Läkartidningen Läkaren som blev pionjär på hälsa och klimat Aktuellt Ändrat klimat kan ge Sverige nya sjukdomar Aktuellt Klimatförändringarna: Ett moraliskt problem – inte ekonomiskt eller tekniskt! Aktuellt Dödsfallen i Stockholm ökar med värmen Klinik […](0 kommentar)

Nya rön om EHEC, komplementmutationer och ADAMTS13

ADAMTS13 – aktör och markör vid trombotisk mikroangiopati Nya rön om EHEC, komplementmutationer och ADAMTS13(0 kommentar)

Löneutvecklingen börjar avta

Löneutveckling för landstingskommunalt anställda läkare 1997–2007 AT-läkarnas reallöner har stagnerat Löneutvecklingen i tabellform Företagsläkare fick 5,1 procent(0 kommentar)

Läkarförbundet mobiliserar i klimatfrågan

Läs artiklarna: Läkarförbundet agerar i klimatfrågan Sjukvården måste agera i klimatfrågan(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

ADAMTS13 – aktör och markör vid trombotisk mikroangiopati

Begreppet trombotisk mikroangiopati innefattar tillstånd med hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS) och trombotisk trombocytopen purpura (TTP), som karakteriseras av mikrovaskulär trombotisering orsakad av trombocytrika koagler. För klassifikation, kliniska symtom och patogenes samt behandling hänvisas till en översiktsartikel på sidan 1096 i detta nummer av Läkartidningen. Trombotisk mikroangiopati och ADAMTS13 Vid TTP bildas mikrotromboser som innehåller stora […](0 kommentar)

Nya rön om EHEC, komplementmutationer och ADAMTS13

Trombotisk mikroangiopati är ett samlingsbegrepp för det patologiska fyndet vid hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS), trombotisk trombocytopen purpura (TTP) och vissa andra tillstånd [1] (Tabell I). HUS är ett syndrom som kännetecknas av mikroangiopatisk hemolytisk anemi (ej antikroppsmedierad) med fragmenterade röda blodkroppar, trombocytopeni och akut njursvikt. Den klassiska/typiska formen förknippas med enterohemorragiska Escherichia coli (EHEC), där […](0 kommentar)

Debutsymtom svårtolkade vid staphylococcal scalded skin syndrome

Staphylococcus aureus-orsakat exantem benämns numera på engelska staphylococcal scalded skin syndrome eller SSSS [1]. I äldre läroböcker kallades tillståndet bla Ritters sjukdom eller pemphigus neonatorum [2]. Vi har i Göteborg och Stockholm under de senaste åren diagnostiserat och behandlat allt fler barn med SSSS. De flesta patienter vi behandlat har svarat snabbt på insatt behandling. […](0 kommentar)

Nya riktlinjer för urinvägsinfektion hos kvinnor

I november 2006 anordnade Läkemedelsverket tillsammans med Strama ett expertmöte om nedre urinvägsinfektioner (akut cystit, blåskatarr) hos kvinnor [1]. Syftet med denna artikel är att sammanfatta riktlinjerna och ge förslag på hur man ska ta hand om icke gravida kvinnor med normala urinvägar och misstänkt urinvägsinfektion. Urinvägsinfektion hos kvinnor är vanligt men ofarligt. Tio procent […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

»Från skuld och skam till patientsäkerhetsarbete i en lärande och närande miljö«

I USAs mångfacetterade sjukvårdssystem används sedan mer än 50 år så kallade morbiditets- och mortalitetskonferenser (M&MC) som ett verktyg för att lära sig av komplikationer och missöden. Konferensernas historiska ursprung finns i de opererande disciplinerna men metodiken används, dock på olika sätt, inom alla kliniska specialiteter och är en av grundbultarna i specialistutbildningen. Studier av […](0 kommentar)

Borde DT-undersökts

Den 32-årige mannen sökte vård på akutmottagningen vid ett universitetssjukhus den 11 september. Han hade vid ett bråk två dagar tidigare blivit kastad i gatan och slog då i höger kind. Därefter hade han haft tilltagande huvudvärk samt varit illamående och kräkts. En doktor fann att mannen hade ett normalt blodtryck och inga neurologiska avvikelser. […](0 kommentar)

Läkaren missnöjd patient – får kollega vid samma sjukhus fälld

Den 54-årige läkaren genomgick den 28 oktober 2005 blodprovstagning inför en hälsokontroll. Proven avseende prostata var patologiska. I december meddelade en internmedicinare att provsvaren var normala. Vid en hälsokontroll den 23 mars 2006 lästes provsvaren upp för läkaren, som då påpekade att PSA och PSA-kvoten var patologiska. Internmedicinaren skrev därefter en remiss till urologen, där […](0 kommentar)

Debatt och brev

Förkorta behandlingstiderna vid nedre urinvägsinfektion hos kvinnor och använd inte kinoloner!

Förskrivningen av icke rekommenderade antibiotika vid nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor är i dag omfattande. Kinoloner används i alltför stor omfattning, och äldre patienter på särskilda boenden behandlas ofta med antibiotika för asymtomatisk bakteriuri (ABU) trots att indikation saknas. Flertalet antibiotikabehandlade kvinnor med UVI får sju dagars behandling trots rekommendationer om kortare behandlingstider. Vi måste […](0 kommentar)

Extra penis

– Somliga kan ha en extra, undervisades jag av narkotikaspanaren Mats L, som själv kom för friskintyg för FN-tjänst. »Drogtestgördel anträffad i samband med en husrannsakan hos en känd missbrukare Gördeln är inköpt i USA […]. Ägaren, tillika missbrukare, använde den när han regelmässigt lämnade urinprov hos de sociala myndigheterna. Hjälpsamma kamrater fyllde värmepåsen med […](0 kommentar)

Motstridiga råd om mat skapar förvirring

Bakgrunden är att två dietister gjort en anmälan till Socialstyrelsen då de ifrågasatte att en praktiserande läkare rekommenderade sina patienter med övervikt och typ 2-diabetes en kost med mycket lågt innehåll av kolhydrater men rik på fett och proteiner. Sådana kostrekommendationer avviker från Nordiska näringsrekommendationer och från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för behandling av diabetes. Nyligen […](0 kommentar)

Dålig grund för påståenden om utmattningssyndrom

I diskussionen om stress och stressrelaterade problem finns oroande inslag av ett starkt förenklat och onyanserat förhållningssätt, vilket är tydligast i fråga om sjukskrivning vid stressrelaterade mentala tillstånd. Vi vill bemöta några vanliga påståenden som vi menar är helt ogrundade eller dåligt underbyggda. »Stressproblematiken är ett svenskt fenomen!« Ökad stressbelastning i arbetslivet och i privatlivet […](0 kommentar)

Psykiatri är en medicinsk specialitet – punkt!

Såväl Lars Werkö [1] som Jan Wålinder och Sven Jonas Dencker har i Läkartidningen skrivit om vikten av en definition och avgränsning av psykiatrin [2, 3]. En debatt på detta tema förs just nu också i Svenska psykiatriska föreningen [4]. Debatten är angelägen. Majoriteten av svenska psykiatrer vet naturligtvis att psykiatri är en medicinsk specialitet […](0 kommentar)

Om kejsaren är naken måste vi tala om det!

Läkartidningen 14/2008 innehåller ett nytt inlägg om Vårdval Stockholm av Göran Sjönell och Mikael Stolt [1]. Skillnaden är att de faktiskt deklarerar de intressen de själva har i systemet. Att folkhälsan är sämre i socioekonomiskt svaga områden är ett klart faktum [2]. Enligt Marmot kan folkhälsan förbättras med ökade resurser till sämre bemedlade, däremot inte […](0 kommentar)

Ledare

Programmerade stamceller lockande högriskprojekt

En ny genteknik har öppnat för möjligheten att reparera skadade organ med vävnadsceller omprogrammerade till stamceller. År 2006 visade den japanske forskaren Yamanaka att en differentierad cell, genom en genmodifiering, kan fås att gå tillbaka till ett odifferentierat (pluripotent) stamcellsstadium. De omprogrammerade pluripotenta stamcellerna (iPS) är snarlika embryonala stamceller och kan på samma sätt utvecklas […](0 kommentar)

En utmaning för landstingens politiker

Varför är det så svårt att få tid hos landstingens vårdcentraler? Och varför har den privata vårdcentralen så hög tillgänglighet på läkare och sköterskor, frågar sig Sundsvalls Tidnings (lib) politiske redaktör Magnus Erixon i ett lokalt perspektiv: »Låt oss lämna den fåniga diskussionen om detta med »att tjäna pengar« på sjukvård. Allt av det enkla […](0 kommentar)

Förläng sjukskrivningsmiljarden!

Under de senaste åren har flera åtgärder vidtagits för att sänka de höga ohälsotalen i Sverige. En mycket bra åtgärd var införandet av ekonomiska drivkrafter för landstingen under åren 2006–2008. För att stimulera landstingen att utveckla sjukskrivningsprocessen införde staten ett ekonomiskt incitament, den sk sjukskrivningsmiljarden. Landstingen har fått del av miljarden i direkt förhållande till […](0 kommentar)

Aktuellt

Människan är hotad som art

Det är människan som art som hotas av klimatförändringarna. Klimathotet är därför århundradets avgörande hälsofråga, enligt WHOs generalsekreterare Margaret Chan. Det är budskapet från Världshälsoorganisationen (WHO) apropå Världshälsodagen den 7 april. Hälsoeffekter Hälsoeffekterna har inte trängt igenom i debatten, anser WHO generaldirektör Margaret Chan. Hälso- och sjukvården måste höja rösten och engagera sig såväl nationellt […](0 kommentar)

Robin Stott: Läkare måste agera

Läkartidningen träffar Robin Stott i London den 17 mars, samma dag som rådet ska ha sitt första formella årsmöte i biblioteket på BMJs redaktion. På kvällen ska han susa vidare med snabbtåget till Bryssel och tala om klimatfrågan inför lungläkare där. Som nyligen pensionerad överläkare i gastroenterologi är dagarna ändå fulltecknade. Det är bråttom. Uppdraget, […](0 kommentar)

Aktörer i klimatfrågan

Tidskriften BMJ har sedan länge publicerat artiklar om klimatförändringens hälsoeffekter. Själv skrev Fiona Godlee i ämnet redan 1991. År 2006 hade röster höjts för att BMJ och läkarna också borde gå före i frågan. Särskilt Ian Roberts, professor i epidemiologi och folkhälsa vid London School of Hygiene and Tropical Medicine, var drivande. Fiona Godlee bestämde […](0 kommentar)

Läkarförbundet går med i klimatråd

– De har ett sympatiskt program och de har gjort mycket, uppvaktat världens regeringar, och vi är intresserade av att få en samlad läkaropinion för en bindande global överenskommelse om mer långtgående begränsningar av utsläpp, säger Lars Nevander, ledamot av centralstyrelsen (CS), om det brittiska rådet. Läkarförbundet ska bli mer aktivt i frågor om miljö […](0 kommentar)

Företagsläkare fick 5,1 procent

Sveriges läkarförbund har under hösten 2007/våren 2008 kartlagt lönerna bland medlemmarna i Företags- och skolläkarföreningen. Vinnare i löneutvecklingen är framför allt de privat anställda företagsläkarna, som har kunnat se en löneutveckling på 5,1 procent. – Statistiken speglar sannolikt en begynnande brist på företagsläkarsidan, en utveckling som vi förmodligen kommer att få se även inom primärvården, […](0 kommentar)

AT-läkarnas reallöner har stagnerat

AT-läkarnas löner ökade med 2,3 procent under 2007, visar färska beräkningar från Sveriges läkarförbund. I praktiken innebär det att reallönerna stagnerat för AT-läkarna. Konsumentprisindex steg med 2,2 procent 2006–2007. Det är oacceptabelt lågt, säger Heidi Stensmyren, ordförande i Sylf: – Den allmänna löneutvecklingen under 2007 låg kring 3,3 procent, och de flesta grupper inom tjänstesektorn […](0 kommentar)

Löneutveckling för landstingskommunalt anställda läkare 1997–2007

Fördelning per befattning Löneökningen har för hela läkarkollektivet under det senaste året varit 2,7 procent. Specialistläkare ligger högst med 3,5 procent, följt av överläkare och verksamhetschef med 3,4 procent. För de senaste fem åren uppgick den totala löneökningen till 15 procent. Distriktsläkare och verksamhetschef hade den mest gynnsamma löneutvecklingen, med 17,5 respektive 17,2 procent. Under […](0 kommentar)

Notiser

Vårdförbundet varslar om strejk

Klockan 12.00 den 21 april går 3 500 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor runt om i landet ut i strejk och övertidsblockad, om Vårdförbundet, Pacta och Sveriges Kommuner och Landsting då inte kommit överens. Varslet berör nio landsting – Stockholm, Halland, Värmland, Västmanland, Östergötland, Region Skåne, Uppsala län, Västerbotten och Västra Götaland – tolv […](0 kommentar)

Kampen för papperslösas vård fortsätter

För papperslösas rätt till vård talade Thomas Flodin, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, på Sergels torg lördagen den 5 april. Manifestationen arrangerades av IFMSA (International Federation for Medical Students’ Associations). Liknande aktioner hölls på de fem övriga utbildningsorterna. I Göteborg talade Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm. IFMSA har också startat ett upprop för de […](0 kommentar)

LT debatt


Rutinerna kommer att skärpas

De aktuella experternas uppdrag var att ta fram och värdera det vetenskapliga underlaget till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetessjukvård och för sjukvårdens rådgivning om motion, alkohol, tobak och kost. När jag tillträdde hade jag att ta ställning till de experter som medverkade i detta riktlinjearbete. Trots att de tidigare hade ombetts av Socialstyrelsen att medverka, […](0 kommentar)