Nr 16 2008

Kultur

Archie Cochrane – mannen bakom evidensbaserad medicin

Mannen vars efternamn förknippas med »evidensbaserad medicin« dog fyra år innan begreppet myntades år 1992. Den skotske epidemiologen Archibald Leman Cochrane ägnade hela sitt yrkesliv åt att göra medicinska behandlingsmetoder trovärdiga genom belägg för deras effekter i randomiserade kontrollerade kliniska studier (RCT). Han väckte stor uppståndelse på 1970-talet, när han i egenskap av professor och […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Vaccin mot rotavirus kan minska sjukdomsbördan

Barn drabbas av diarré och kräkningar, det vet alla föräldrar. Men att rotavirus enligt internationella studier orsakar 40–60 procent av de fall där barn läggs in på sjukhus med akut diarrésjukdom är inte lika känt. I detta nummer av Läkartidningen presenterar ett svenskt barnsjukhus sin incidens av rotavirus från en säsong. I en studie från […](0 kommentar)

Tidig diagnos viktig vid autism

I novembernumret 2007 av Pediatrics [1] presenteras en omfattande genomgång av vad som i dag benämns autismspektrumtillstånd (autism spectrum disorders, ASD). Epidemiologi, orsaker, klinisk bild, aspekter på hur vi uppmärksammar/upptäcker denna barngrupp, utredning och intervention tas upp. Författarna framhåller att autismspektrumtillstånd inte är sällsynta; flertalet barnläkare möter dessa barn, och barnläkare – och allmänläkare och […](0 kommentar)

Nya Rön

Konfucius och läkarrollens kärna

Michael Cheng-tek Tai är professor i medicinetik i Taiwan efter att ha utbildats och arbetat i Kanada. Tillsammans med Donald Hill, lärare i medicinsk etik i England, har han skrivit en artikel som belyser ett konfucianskt perspektiv på praktisk klinisk etik. Man påpekar att kliniska problem innehåller mer än medicinsk diagnos, behandling och samspel mellan […](0 kommentar)

Nytt polyomavirus möjlig orsak till Merkelcellscancer

Polyomavirus är en grupp av små DNA-virus. De humana polyomavirusen BK- och JC-virus infekterar merparten av befolkningen, och en livslång latent infektion uppstår. De är ofarliga så länge immunförsvaret är intakt men kan hos immunsupprimerade orsaka svår sjukdom och i värsta fall döden. Trots omfattande forskning har hypotesen att dessa virus skulle kunna orsaka cancer […](0 kommentar)

Regelbunden frukost kopplad till lägre BMI

Tonåringar som äter frukost har efter fem år lägre BMI än jämnåriga som struntar i frukosten. Det visar en amerikansk studie som presenteras i Pediatrics. Studien omfattar drygt 2200 amerikanska tonåringar som fick fylla i ett formulär med frågor om bla kost, frukostvanor, fysisk aktivitet och liknande. Fem år senare följdes de upp med en […](0 kommentar)

Lokal excision vid rektalcancer – bara för T1-tumörer

Medelåldern vid rektalcancerdiagnos är 72 år, och en hög andel av patienterna är betydligt äldre och har dessutom ofta komplicerande sjukdomar. De flesta patienter med rektalcancer opereras abdominellt med resektion av rektum. Dessa ingrepp ger bra cancerkontroll men är behäftade med hög komplikationsfrekvens på kort och lång sikt. I kontrollerade serier är canceröverlevnaden efter lokal […](0 kommentar)

Rektalcancerbehandling i Sverige stadigt bättre

Den refererade rapporten är den första som publicerats i engelskspråkig litteratur från Svenska rektalcancerregistret (SRCR), som initierades på tidigt 1990-tal av Socialstyrelsen. Orsaken var debatten om att god kirurgi (TME-kirurgi, »total mesorectal excision«) skulle ge lika bra resultat som den kirurgi som bedrevs plus strålbehandling. Fokus blev kirurgisk kvalitet, och sedan 1995 registreras samtliga rektalcancerpatienter […](0 kommentar)

Följder av akut främre korsbandsskada

Huvudsyftet med den här refererade avhandlingen var att undersöka årlig förekomst och tidiga konsekvenser av akut främre korsbandsskada i knäleden. En randomiserad kontrollerad klinisk studie (KANON-studien) som jämför kirurgisk och icke-kirurgisk behandling ligger till grund för avhandlingens delarbeten. 10–15 år efter skadan drabbas varannan individ av artros (ledsvikt) oavsett behandling, och i dag finns inga […](0 kommentar)

Kolhydratuppladdning före kirurgi förbättrar proteinbalansen efter kirurgi

Preoperativ kolhydratuppladdning minskar den utveckling av insulinresistens som sker i samband med operation (jämfört med traditionell svält). Metabola studier som tidigare gjorts av kolhydratuppladdning inför kirurgi har fokuserat på glukosomsättningen. Insulin är även ett proteinanabolt hormon, och bland de positiva effekter som setts av kolhydratuppladdning finns minskad förlust av muskel och muskelstyrka postoperativt. I vår […](0 kommentar)

Att lyssna på mobiltelefonsamtal påverkar bilkörning

Att det är direkt olämpligt att tala i mobiltelefon samtidigt som man kör bil kommer knappast som någon överraskning för de flesta. Men man behöver inte prata i telefon för att bli distraherad, det räcker med att lyssna på ett samtal för att man ska vara olämplig som förare. Det visar en studie från amerikanska […](0 kommentar)

Bankkris hotar döda tusentals

I september 2007 hotades den brittiska banken Northern Rock av konkurs. Resultatet blev att mängder av oroliga sparare strömmade till banken för att tömma sina konton och rädda sina besparingar. Anledningen till att banken var hotad var att den befarades lida stora förluster till följd av den amerikanska bolånekrisen. För bankens brittiska kunder var det […](0 kommentar)

Endast på webben

Merck mörkade uppgifter om överdödlighet i Vioxx-studier

Vioxx (rofecoxib) drogs in 2004 efter fynd om ökad förekomst av hjärt–kärl-biverkningar som hjärtinfarkt och död. I kölvattnet av de många rättsprocesser som pågår i USA efter indragningen kommer nu ny information om företaget Mercks agerande. I veckans nummer av Journal of the American Medical Association, JAMA, publiceras två artiklar som visar att Merck systematiskt […](0 kommentar)

Vaccinering mot rotavirus

Läs artiklarna om rotavirus i detta nummer Vaccin mot rotavirus kan minska sjukdomsbördan. Men mer data behövs för beslut om det bör ingå i barnvaccinationsprogrammet Vacciner mot rotavirus är inga livräddare. Men de kan ge markant minskad sjuklighet i barnfamiljer Rotavirusinfektion hos barn – svenska data i europeiskt perspektiv. Prospektiv observationsstudie visar belastningen inom sjukvården […](0 kommentar)

Prioritering av vården nödvändigt
– men inget får tas bort

»Svart lista« politiskt tabu Socialstyrelsen: Hög tid för nya prioriteringsriktlinjer(0 kommentar)

Dags att minska förskrivningen av antidepressiva?

Två metaanalyser av studier på antidepressiva läkemedel, inlämnade till det amerikanska läkemedelsverket, FDA, har nyligen publicerats med resultat som pekar på att effekten jämfört med placebo inte är särskilt stor. Studierna har fått stor uppmärksamhet både i allmänna medier och i vetenskapliga tidskrifter. Resultaten väcker frågor om läkemedlens egentliga nytta och om användningen står i […](0 kommentar)

Ingen läkarutbildning i Örebro

Högskoleverket avslår på nytt Örebro universitets ansökan om att få examinera läkare. Brister i planerna för hur utbildningen ska genomföras och en ofullständig medicinsk fakultet är några av skälen. Det meddelade Högskoleverket den 15 april. Högskoleverket, HSV, konstaterar att antalet nybörjarplatser på läkarutbildningen i Sverige är lågt i förhållande till det beräknade behovet de kommande […](0 kommentar)

Fem olika typer av hjärtinfarkt definieras i nya riktlinjer

Nya riktlinjer definierar fem olika typer av hjärtinfarkt Svenskt arbete med nationella riktlinjer kan bli internationellt föredöme. Med perspektiv från riktlinjerna vid hjärtsjukdom(0 kommentar)

Kostexperternas medverkan behövs

Svar till Tommmy Cederholm mf l i Läkartidningen. Jag har tydliggjort att detta var ett unikt ärende. Det är inte aktuellt med ytterligare omprövanden baserat på tidigare inlämnade uppgifter. Därmed borde det inte finnas skäl för ytterligare oro. Vi är överens om att det är nödvändigt att frågan om jäv hålls levande och beaktas av […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Vacciner mot rotavirus är inga livräddare

År 2006 introducerades flera nya vacciner, varav två mot rotavirus. Artiklarna där dessa presenterades utnämndes i Lancet till »Papers of the Year 2006« [1]. Inför ett eventuellt införande i Sverige krävs kunskap om sjukligheten här. I denna artikel vill vi diskutera bakgrunden till de två nya rotavirusvaccinerna och redogöra för vår erfarenhet av gastroenterit under […](0 kommentar)

Rotavirusinfektion hos barn – svenska data i europeiskt perspektiv

Rotavirus är globalt sett den vanligaste orsaken till svår akut gastroenterit hos små barn. Rotavirusinfektion kan resultera i allvarlig dehydrering och död, och viruset orsakar cirka 40 procent av alla dödsfall i svår diarré hos barn under 5 års ålder [1]. Majoriteten av dödsfallen inträffar i u-länder. I västvärlden är mortaliteten betydligt lägre – siffran […](0 kommentar)

Sjukvård och samhälle får betala högt pris för rotavirusinfektioner hos barn

Rotavirus är det vanligaste diagnostiserade diarréviruset hos barn i Sverige [1]. Infektionen drabbar i stort sett alla barn, med en högsta incidens mellan 6 och 24 månaders ålder [2]. I utvecklingsländer leder många fall till döden, men i Sverige är dödsfall relaterat till rotavirus sällsynt. Däremot blir många barn inlagda på sjukhus till följd av […](0 kommentar)

Nya riktlinjer definierar fem olika typer av hjärtinfarkt

European Society of Cardiology (ESC), American Heart Association (AHA), American College of Cardiology (ACC) och World Heart Federation (WHF) publicerade nyligen sitt gemensamma expertdokument rörande definition av hjärtinfarkt [1]. I denna artikel beskrivs vad som är nytt. Termen »hjärtinfarkt« indikerar död av kardiella myocyter till följd av ischemi, varvid ischemin är ett resultat av en […](0 kommentar)

Svenskt arbete med nationella riktlinjer kan bli internationellt föredöme

Svensk sjukvård arbetar i dag i ett europeiskt och globalt sammanhang. Svenska patienter har rätt att få vård utomlands på det egna landstingets bekostnad om adekvat vård inte kan erbjudas i Sverige. Uppfattningen om vad som är adekvat vård presenteras både i Sverige och i Europa som helhet i form av behandlingsriktlinjer. Riktlinjerna baseras såväl […](0 kommentar)

Bromo-dragonfly
– livsfarlig missbruksdrog

Det potenta hallucinogenet bromo-dragonfly (BDF) är ett amfetaminderivat som först syntetiserades i slutet av 1990-talet. Preparatet är tämligen okänt för den medicinska professionen, och det är endast i Skandinavien man nyligen har rapporterat säkerställda förgiftningar med substansen. Googlesökning på det generiska namnet »bromobensodifuranylisopropylamin« resulterar i enstaka träffar, att jämföra med över 2000 träffar på »bromo-dragonfly«, […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Märkligt att inte kvinnans postoperativa besvär följdes upp

Den 28-åriga kvinnan hade under 2005 en traumatisk förlossning. I maj 2006 sökte hon för framfall i främre slidväggen. Den 11 september opererades hon av en gynekolog vid ett universitetssjukhus . Postoperativt hade hon svårigheter att kissa och blev därför tappad på urin. Hon klagade över smärta i höger sida av buken, men gynekologen bedömde […](0 kommentar)

Gynekologen borde inte ha låtit patienten skjuta upp operationen

Den 55-åriga kvinnan remitterades efter en gynekologisk hälsokontroll den 4 februari 2005 till kvinnokliniken för fortsatt utredning efter upptäckten av cellförändringar på livmodertappen. Hon underrättades av gynekolog A om provsvaret per brev och fick information om att hon snart skulle kallas till kvinnokliniken. Någon kallelse skickades emellertid inte. Men ett backupsystem reaktiverade remissen nio månader […](0 kommentar)

Viktnedgång och kraftigt ökande magbesvär borde ha lett till en ny bedömning

Den 62-åriga kvinnan sökte vårdcentralen och träffade distriktsläkaren den 2 oktober 2007 för orolig mage och ofrivillig viktnedgång. Undersökningen gav inga patologiska fynd och provtagningen endast ett förhöjt kolesterolvärde. Patienten ordinerades simvastatin. Patientens bukbesvär tilltog kraftigt med framför allt svullnad, och hon kontaktade distriktsläkaren igen en månad senare. Läkemedelsbiverkan? På grund av den information denne […](0 kommentar)

Följde inte röntgenläkarens råd – rätt diagnos fördröjdes fem månader

Den 45-åriga kvinnan kom till sin gynekolog i mitten av januari på grund av utebliven menstruation sedan åtta månader och tilltagande bukomfång. Vid undersökning bedömdes bukomfånget som enormt, medan en vaginal ultraljudsundersökning visade en liten livmoder med tunn slemhinna. Äggstockarna kunde inte bedömas. Patienten remitterades för röntgenundersökning av hjärta och lungor samt buköversikt. Opererades efter […](0 kommentar)

Debatt och brev

Är våra ordinationer »lege artis«?

Kan det möjligen vara så att vi – med våra patienters bästa som rättesnöre – likväl kan välja att utföra en operation eller ordinera ett läkemedel även när vi är osäkra på om ingreppet eller medicinen är indicerad och kanske dessutom ibland förenad med onödiga risker? Och varför gör vi i så fall på det […](0 kommentar)

Karolinska institutet förespråkar kontroversiell kastrering

Vad är kön? Den svåra frågan tvingas vi söka ett svar på för att kunna hantera patienter som önskar genomgå könskorrigerande behandling (transsexuella) eller vars biologiska kön inte enkelt går att klassificera som antingen manligt eller kvinnligt (intersexuella). Finns det endast två särpräglade biologiska kön? Hur kan vi bestämma kön? Biologiprofessorn Anne Fausto-Sterling (Brown University, […](0 kommentar)

Behandlingen bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet

Ledamöterna i Medicinska föreningens likabehandlingsnämnd vänder sig emot att Karolinska institutet ställer sig bakom utredningsförslaget om krav på avlägsnande av könskörtlar innan fastställelse av ändrad könstillhörighet kan ske. Man menar att KI »uttalat sig i en fråga utan medicinsk relevans« och att KI stödjer sig på »så kallad klinisk erfarenhet som saknar evidens«. I argumentationen […](0 kommentar)

Avstånden krymper, Eva Olsson

Avsikten med Vårdval Stockholm har framför allt varit att öka tillgängligheten, som på sina håll i Stockholms län varit rent ut sagt undermålig. När alla fritt kan välja mottagning, och välja sin egen doktor och distriktssköterska, är det viktigt för många fler än de »medelklassvenskar i Stockholms innerstad och välmående kranskommuner« som Eva Olsson skriver […](0 kommentar)

Ekonomidirektör försvarar sjuk sak

Lars Carlsson, som är chef för den enhet som framställt diagrammet jag använde för att visa nedskärningen för primärvården, verkar inte ha läst vad jag skrivit eller inse vilka konsekvenser Vårdvalet får. Han pådyvlar mig påståendet att ersättningen 2008 skulle vara densamma som 2006. Något sådant står inte i mitt inlägg! LC skriver att ersättningen […](0 kommentar)

Vårdval Stockholm – exempel ger fel bild

I Läkartidningen 14/2008 (sidorna 1024-5) finns en debattartikel av Kjell Nyman, »Ogrundad hyllning till Vårdval Stockholm«. I artikeln hänvisas till ett diagram med Stockholms läns sjukvårdsområde som källa. Diagrammet är ett av flera räkneexempel, och utan närmare förklaringar blir det missvisande. Det valda räkneexemplet baseras på faktiskt antal besök 2006 och den faktiska listningen i […](0 kommentar)

Iatrogena bidrag till psykiatrisk morbiditet

Dencker och Wålinder betecknar oliktänkande som »okunniga« (Läkartidningen 7/2008, sidorna 421-2) utan att ana hur det står till med dem själva. De avfärdar en meningsmotståndare som »antiintellektuell« utan att med ett ord bemöta hans tankegångar. Som tidsandans ohjälpliga fångar kräver de oinskränkt företräde för det positivistiska paradigm som redan till den grad fördummat vår disciplin. […](0 kommentar)

Subklinisk hypotyreos – mer av isberget upp till ytan

Ernst Nyströms kommentar [1] om att klinisk bedömning får avgöra huruvida en patient med subklinisk hypotyreos ska behandlas med sköldkörtelhormon är mycket välkommen. Budskapet är att patienter med det mycket vanliga tillståndet subklinisk hypotyreos (definierat som TSH över respektive fT4 inom laboratoriets referensområde) uppvisar många kliniska symtom överensstämmande med hypotyreos, och att hos dessa bör […](0 kommentar)

Udda idéer bortom den kliniska verkligheten

Claes Davidson har i Svensk Psykiatri [1] publicerat artikeln »Inte ett öre till den offentliga psykiatrin«. Liksom många av våra kolleger avstod vi den gången från att bemöta hans udda idéer, långt borta från den kliniska verkligheten. När Läkartidningen nu publicerar Davidsons kommentarer till vårt debattinlägg [2] i en för psykiatrin viktig fråga vill vi […](0 kommentar)

Föga meningsfull diskussion

Vi beklagar Claes Davidsons debatteknik, hans tonläge och ovilja att seriöst diskutera de viktiga frågor vi tog upp i vår första artikel i Läkartidningen (7/2008, sidorna 421-2). Den som läser hans repliker med kritiska ögon förstår hur långt ifrån utvecklingen av en modern och framgångsrik psykiatri hans filosofiska spekulationer ligger. Det känns föga meningsfullt att […](0 kommentar)

Goddag, Yxskaft!

Ni framhåller att jag har »udda idéer«, men att ni minsann har fyra vänner, vilka samtliga håller med er. Jag ger mig! Ni hävdar att jag är »bortom den kliniska verkligheten«. Ja, i alla fall bortom er kliniska verklighet: Jag får allt fler patienter som farit illa i den offentliga psykiatrin. För närvarande arbetar jag […](0 kommentar)


Forskaren, samhället och jäv

Socialstyrelsens nye generaldirektör Lars-Erik Holm kommenterade i förra veckans nummer av Läkartidningen (15/2008, sidorna 1073-4) sitt beslut att utesluta två av landets främsta experter på kost och diabetes från arbetet med att revidera de nationella riktlinjerna för diabetes. Eftersom dessa samarbetat med livsmedelsindustrin, bl a via Swedish Nutrition Foundation (SNF), har deras jävssituation bedömts och […](0 kommentar)

Ledare

Apoteksreform kräver varsamhet

Ett slopande av det statliga apoteksmonopolet har en tid diskuterats i Sverige, och många har nog redan vant sig vid tanken på att även receptbelagda läkemedel i framtiden ska finnas på fler ställen än hos Apoteket AB. En sådan reform kräver dock stor varsamhet vid planering och genomförande. För läkarkåren är det viktigt att apoteken […](0 kommentar)

Konsten att stämpla sina kritiker som mentalsjuka

Ett av Sovjetunionens sätt att hantera regimkritiker var att förklara dessa som psykiskt störda och därefter spärra in dem på mentalsjukhus. Denna – ur makthavarnas perspektiv – behändiga hantering upphörde först på 1980-talet, efter massiva internationella protester. Men själva grundidén, att den som kritiserar överheten inte kan vara vid sina sinnens fulla bruk, tycks ha […](0 kommentar)

LT debatt

Läkemedels kliniska värde
måste värderas kliniskt

En nyligen publicerad metaanalys har fått stor uppmärksamhet [1]. Enligt nyhetsredaktionen på ansedda British Medical Journal ska den ha visat att: »New generation antidepressants achieve almost no benefit compared with placebo in mild to moderate depression, with slightly more benefit in severe depression but only because of less response to placebo« [2]. Att massmedierna sedan […](0 kommentar)

Aktuellt

Socialstyrelsen: Hög tid för nya prioriteringsriktlinjer

Det är »hög tid« att se över riksdagens så kallade prioriteringsriktlinjer, konstaterade Socialstyrelsen för snart ett år sedan. Men regeringens svar låter vänta på sig. – Det är en jätteviktig fråga, vi arbetar med den och kommer att återkomma, säger Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig hos socialminister Göran Hägglund. Det behövs »en genomgripande översyn och omarbetning […](0 kommentar)

Läkarförbundet vill se läkare som apoteksägare

Läkarförbundet är generellt positivt till en omreglering av apoteksmarknaden men ser i det statliga betänkandet uppenbara risker för att tillgången till läkemedel försämras. Därmed hotas också patientsäkerheten. – Utredningen har koncentrerat sig mest kring läkemedel som handelsvara, medan förbundet ser läkemedel som en del i sjukvården, säger Per Johansson, Läkarförbundets utredare. Förbundet understryker att läkemedel […](0 kommentar)

Tydligare regler om ansvar vid tortyr på gång

Frågan har blivit aktuell efter SVTs Uppdrag gransknings avslöjande om tortyr av en fånge, 17-årige Josef, i Demokratiska republiken Kongo 2003. Tortyren ska ha verkställts av franska elitförband, medan ett svenskt elitförband ska ha bevittnat tortyren utan att ingripa mot den. På tidningen Expressen/ GTs nätupplaga den 6 april förekommer uppgifter om att två svenska […](0 kommentar)

Byggstart klubbat för Nya Karolinska

Nya Karolinska i Solna ska uppföras i anslutning till nuvarande Karolinska Universitetssjukhusets befintliga byggnader i södra Solna. Byggstart är planerad till 2009 och sjukhuset beräknas vara klart för inflyttning årsskiftet 2015/2016. Men framför allt motiveras det nya sjukhuset med behovet att möta den medicinsk-tekniska utvecklingen. Nuvarande operationssalar i Solna är föråldrade och kan inte hysa […](0 kommentar)

»Svart lista« politiskt tabu

Det första försöket till öppna politiska prioriteringar gjordes i Östergötland 2003 då politikerna, av ekonomiska skäl, beslutade att vissa åtgärder inte längre skulle ingå i sjukvårdsutbudet och att vissa åkommor skulle åtgärdas i primärvården i stället för i specialistvården. Som underlag hade politikerna rangordningslistor som verksamheterna hade arbetat fram. Varken besparingarna eller förändringarna blev enorma. […](0 kommentar)

Anders Milton
ska leda ny abortgrupp

Antalet aborter ökar samtidigt som allt fler smittas av sexuellt överförda sjukdomar. För tonårsaborterna handlar det om en 50-procentig ökning mellan 1995 och 2005. Totalt gjordes 18 607 aborter första halvåret 2007, en ökning med 2,4 procent per 1 000 kvinnor. Klamydiafallen har mer än fördubblats under 2000-talet och räknades till 47 124 år 2007. […](0 kommentar)

Yosef Tyson ny ordförande i MSF

Vem är du? – Jag är 26 år och läser sjätte terminen på Karolinska institutet. Jag är uppvuxen i Stockholm men har också bott i USA ett par år hos min far. Innan jag började på läkarutbildningen arbetade jag med lite allt möjligt, bland annat satt jag i kassan på Konsum. Hur känns det att […](0 kommentar)

Notiser

Svensk sjukvård kan ges utomlands

Svenska sjukvårdsinsatser utomlands tillåts i katastrofsituationer. Det föreslår regeringen i en proposition om katastrofmedicin. Regeringen satsar 12 miljoner under uppbyggnadsarbetet 2008-2009. Socialstyrelsens får uppdraget att leda och samordna beredskapen, men det blir Räddningsverket som beslutar om när insatserna inleds och avslutas. Lansting med universitetssjukhus får ansvar för beredskapen.(0 kommentar)

Många kritiska till Apoteksutredning

Flera organisationer och myndigheter på vårdsidan ser positivt på en omreglering av apoteksmarknaden, visar en genomgång av remissvaren. Men det kommer synpunkter kring det nya prissättningssystemet. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är framför allt kritisk mot förslaget att landstingen inte ska få rätten att förhandla om läkemedelspriser med leverantörerna, då landstingen är med och betalar […](0 kommentar)