Nr 17 2008

Kultur

Läkaren som skildrar livets goda sidor i färgstarka akvareller

Titeln på ett av Berit Markevärns senaste verk i akvarell är »Kaffe, cognac och likör«. Det sticker lite i näsan där framför stillebenet med de fina glasen och kopparna, som om dryckernas dofter sökt sig utanför målningen. Några prästkragar har placerats i bildens mitt, och ljusspelet på bordsskivan förhöjs av bakgrundens dämpade färger. I fonden […](0 kommentar)

Potatis, proteiner och politik

WHO har utsett år 2008 till potatisens år. Detta gläder invånarna i Peru liksom dess president Alan García, som vidtagit dramatiska åtgärder för att främja potatiskonsumtionen både nationellt och internationellt [1]. Det är ju från Anderna som potatisen ursprungligen härstammar och varifrån den i flera tusental olika former har spritt sig över världen. Mindre entusiastiska […](0 kommentar)

Lättillgängligt om barnreumatologi

Sedan den reumatiska febern nära nog försvunnit från våra breddgrader är ledsjukdomar hos barn dess bättre ovanliga. Adekvat omhändertagande kräver erfarenhet och team- och andra resurser. Detta kan uppnås bara på en handfull platser i landet. Fyra läkare och en journalist med nära anknytning till ämnet presenterar på drygt 200 sidor sitt ämne i modern […](0 kommentar)

Viktig läsning för vårdcentraler

Hemulen tänker på Mumindalen och minns hur det är att vakna glad. Så inleder Hyyppä sin bok om det sociala kapitalets betydelse för hälsan. Varför lever finlandssvenskar betydligt längre än finländare i öst? Det var den frågan som ledde överläkaren vid Finlands Folkhälsoinstitut, som också är docent i både neurologi och rehabilitering, till att börja […](0 kommentar)

Viktigt komplement vid psykiatrisk diagnostisering

Sjukdom och lidande upplevs i ett kulturellt, socialt och historiskt sammanhang. Känslor och upplevelser kan ges skilda betydelser, uttryckas och kommuniceras på olika sätt. Manualen har utvecklats utifrån förslaget till en kulturformulering och avser att komplettera den multiaxiala diagnostiska bedömningen enligt DSM IV (Diagnostic and statistical manual of mental disorder. Fourth edition. Washington DC: American […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Blödningstid – endast i specialfall

Hemostasen är, liksom många andra kontrollsystem, mycket komplex och även om vi successivt identifierat »agonister« och »antagonister« är ekvationen inte färdig. Ännu okända faktorer kan finnas. Dessutom kan samspelet mellan faktorer, kofaktorer och hämmare i hemostasen variera beroende på plasmakoncentration och påverkan från andra system såsom inflammatoriska processer. Det är under sådana premisser inte rimligt […](0 kommentar)

Hög dödlighet bland hjärtinfarktpatienter som inte vårdats på HIA

Infarktvården har under de senaste decennierna genomgått betydande förändringar, vilket resulterat i markant bättre överlevnadsmöjligheter, minskad morbiditet och förbättrad livskvalitet för patienter med akut koronart syndrom. Åtgärderna att begränsa myokardskadan av ischemi har de senaste decennierna varit det grundläggande behandlingskonceptet [1]. Den framgångsrika infarktvården inleddes på 1960-talet med etablerandet av hjärtinfarktavdelningar (HIA), vilket framför allt […](0 kommentar)

Nya Rön

Ny typ av tumörantigen kommer från cellkärnans histoner

Nästan all cancer beror på en mutation eller virusinfektion, vilket får till följd att en gen modifieras eller tillkommer. Redan på 1970-talet upptäcktes att tumörspecifika antigener presenteras på tumörcellers yta. I dag vet vi att sådana tumörantigener kan vara unika och ha sitt ursprung i muterade proteiner i tumörceller eller vara identiska med friska cellers […](0 kommentar)

Paracetamol ett centralt verkande analgetikum

Paracetamol har använts i 50 år för att sänka feber och lindra smärta, men hittills har verkningsmekanismen inte varit känd. Paracetamol har en viss hämmande effekt på cyklooxygenas (COX), men biverkningsprofilen och den relativa frånvaron av antiinflammatoriska effekter har antytt att den huvudsakliga verkningsmekanismen inte är COX-hämning. Det har nu visats att en liten del […](0 kommentar)

Återkommande buksmärta hos barn – viktigt skilja mellan funktionell och organisk

Begreppet återkommande buksmärta myntades av Apley och Naish [Arch Dis Child. 1958;33(168):165-70] och är ett av de vanligaste besvären hos barn i Sverige. Barn med buksmärta är en heterogen grupp, där organiska åkommor svarar för en minoritet av fallen. Att skilja ut potentiellt farliga orsaker till buksmärta från funktionell buksmärta är en viktig uppgift för […](0 kommentar)

Övernutrition kan snabbt förhöja ALAT

Leversjukdomar är initialt vanligen asymtomatiska eller så ger de upphov till ospecifika symtom. Ofta påbörjas utredning för att påvisa leversjukdom när man noterat förhöjda värden av leverrelaterade enzymer i serum eller plasma. ALAT är det mest leverspecifika enzymet och det som är mest känsligt för att påvisa leversjukdomar. Förhöjt ALAT är vanligt förekommande, och äldre […](0 kommentar)

Ökad dödlighet i vuxen ålder för lungsjuka barn

Individer som drabbats av lungsjukdom, såsom astma, pneumoni och bronkit, som barn löper ökad risk att drabbas av lungsjukdomar i vuxen ålder och att dö i förtid. Det visar en studie presenterad i tidskriften Thorax. Författarna har följt drygt 9500 män, som samtliga studerade vid universitetet i Glasgow under åren 1948–1968. Studiedeltagarna genomgick läkarkontroller när […](0 kommentar)

Viktigt fråga om kokainmissbruk vid bröstsmärta

Om yngre individer söker för bröstsmärta är det viktigt att fråga om eventuellt kokainmissbruk, särskilt om individerna saknar kardiovaskulära riskfaktorer. Den uppmaningen kommer från American Heart Association (AHA) i en sammanställning presenterad i Circulation. Författarna lyfter fram fenomenet bröstsmärta bland kokainmissbrukare och vad som är viktigt att läkare och annan vårdpersonal känner till avseende detta. […](0 kommentar)

Patienter benägna kontakta läkare via mejl

Om en kirurgs mejladress ingår i den information en patient ges i samband med en operation ökar sannolikheten för att patienten kontaktar kirurgen avsevärt. Det visar en studie från Australien som presenteras i tidskriften Archives of Surgery. Studien, som gjorts vid Royal North Shore Hospital i Sydney, omfattar 100 patienter som samtliga genomgick operation i […](0 kommentar)

Gen funnen som ökar risken för gikt

Forskare från bla Storbritannien, Tyskland och Kroatien har identifierat en gen som ökar risken för gikt. Det visar en studie som presenteras i Nature Genetics. Forskarna har utgått från drygt 12000 individer från Kroatien. Med hjälp av genome wide association – en teknik för att analysera hur olika områden i genomet skiljer sig mellan exempelvis […](0 kommentar)

Inget stöd för att skilja mellan naturliga och industriellt framställda transfettsyror

Under senare år har diskussionen varit livlig om transfettsyrornas bidrag till ohälsa och om det föreligger några hälsomässiga skillnader mellan transfettsyror som är bildade i samband med idisslarnas ämnesomsättning eller sådana som är bildade vid industriell härdning av fetter. Två expertrapporter har framhållit att det inte går att göra någon säker skillnad mellan dessa två […](0 kommentar)

Musik förbättrar återhämtningen efter stroke

Patienterna i studien lottades till tre grupper i samband med att de skrevs ut från sjukhuset: en musikgrupp, en språkgrupp och en kontrollgrupp. Patienterna i musikgruppen lyssnade dagligen i två månader på musik de själva fick välja. De fick skivor och CD-spelare och uppmanades att lyssna minst en timme per dag. I språkgruppen var det […](0 kommentar)

Presentation av spirometriresultat ökar motivationen för rökstopp

Ibland kan man åstadkomma mycket med små medel. Forskare från Storbritannien visar i en studie presenterad i tidskriften BMJ att det faktum att man anger vilken »biologisk ålder« en rökares lunga har efter spirometri gör att fler lyckas sluta röka än om det rena spirometriresultatet anges. Studien omfattar 560 rökare över 35 års ålder från […](0 kommentar)

Endast på webben


Insulin påverkar åldrandet

Forskare vid Harvarduniversitetet har upptäckt en mekanism genom vilken insulin kan påverka åldrandet. Den hittills okända mekanismen presenteras i tidskriften Cell. Forskarna har, i försök på den lilla rundmasken Caenorhabditis elegans (C elegans), visat att insulin utövar en inhiberande effekt på uttrycket av genen SKN-1. SKN-1 spelar i sin tur en central roll, då den […](0 kommentar)

Förorenat heparin sannolikt förfalskat

– Det är en kemiskt modifierad substans som inte kan tillverkas av några biologiska system. Med största sannolikhet är detta en förfalskning som avsiktligt har tillsatts, säger Anna-Karin Renström, biokemist och farmaceutisk utredare på Läkemedelsverket. Substansen kallas för översulfaterat kondroitinsulfat och tillhör samma grupp av ämnen som heparin, så kallade glukosaminoglykaner. Föroreningen är mycket lik […](0 kommentar)

Depression riskfaktor för Alzheimers sjukdom?

Är depression en riskfaktor för Alzheimers sjukdom eller är det i själva verket ett tidigt symtom på sjukdomen? En grupp amerikanska forskare som presenterar sina rön i tidskriften Archives of General Psychiatry tror på det förstnämnda. Tidigare studier har visat en koppling mellan depression och alzheimer, och det har föreslagits att depressiva besvär skulle kunna […](0 kommentar)

Läkare oroade över patientsäkerheten

På strejkens femte dag (25/4) är det ödsligt tomt på lasarettet. Inga patienter syns till vid entrén, där står i stället personal i klungor och agerar strejkvakter. Det var den 24 april som 300 sjuksköterskor gick ut i strejk vid lasarettet. Det fick till följd att många verksamheter fick stänga, trots att sjukhusledningen sökte om […](0 kommentar)

Vårdenheter i resurssvaga områden går dåligt i Halland

Från näringslivspolitisk synpunkt har reformen Vårdval Halland varit lyckad. De privata enheterna har ökat sin andel, och gått från 15 till 21 enheter under 2007, medan antalet landstingdrivna enheter är oförändrat 25 stycken. De privata enheterna har enligt den i veckan presenterade första delen av en treårig utvärdering av Vårdval Halland ökat sin marknadsandel från […](0 kommentar)

Lungcancer kan vara kopplat till inhalerbart insulin

I oktober 2007 meddelade Pfizer att företaget av kommersiella skäl beslutat att inte längre producera läkemedlet Exubera, det första inhalerbara insulinpreparatet. Beslutet var inte baserat på säkerhetsproblem med Exubera, enligt Pfizer, som i sin information i höstas skrev att Exubera är en säker och effektiv medicin, men att läkemedlet hade fått för dåligt genomslag. Men […](0 kommentar)


»Äldre hypertoniker bör behandlas«

Betydelsefulla studier med potential att påverka framtida läkemedelsval inom kardiologin har stått som spön i backen de senaste månaderna. På det kardiovaskulära vårmötet i Malmö diskuterades några av dem. Hypertoni är i dag den viktigaste globala risken för förtida död och det är klart visat att blodtrycksbehandling hjälper och är kostnadseffektivt. Men för äldre patienter […](0 kommentar)


Fler med förmaksflimmer bör behandlas med antikoagulantia

För få patienter med förmaksflimmer får warfarin (Waran). Det har visats i flera studier och tas också upp i Socialstyrelsens nya riktlinjer för hjärtsjukvård från februari i år. – Särskilt gäller det patienter med paroxysmalt förmaksflimmer. Många har nog sett det som en liten oskyldig lillebror till permanent förmaksflimmer, säger Mårten Rosenqvist, överläkare på Södersjukhuset […](0 kommentar)

Bättre cancerforskning med kvalitetssäkring

Anders Ekbom har ingått i den panel som lämnat synpunkter kring cancerforskningen i Cancerfondens årsrapport. Han står inte bakom huvudslutsatsen i årsrapporten – att kliniska forskningsprojekt som finansieras med de allmänna forskningsmedlen ALF bör väljas ut centralt och i en nationell konkurrens. I dag sker fördelningen av pengarna lokalt i landstingen, vilket enligt rapporten riskerar […](0 kommentar)


Långtidsprognos vid hjärtinfarkt sämre än väntat

Långtidsprognos vid hjärtinfarkt sämre än väntat. Studie av en population sjukhusvårdade infarktpatienter ger nya perspektiv Klinik och vetenskap Hög dödlighet bland hjärtinfarktpatienter som inte vårdats på HIA. Fördjupad analys nödvändig Medicinsk kommentar(0 kommentar)

Blödningstidsbestämning har spelat ut sin roll

Blödningstidsbestämning har spelat ut sin roll. Otillförlitlig metod som inte längre bör användas i rutinsjukvården Klinik och vetenskap Blödningstid – endast i specialfall. Som allmän screeninganalys har metoden föga värde Medicinsk kommentar(0 kommentar)

Facktoppen Gunnar Welander hade inga kollektivavtal för sina anställda

Facktopp hade själv inga kollektivavtal för sina anställda. »Jag hade inte ens tänkt tanken« »Självklart med kollektivavtal«(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Blödningstidsbestämning har spelat ut sin roll

Många kliniskt verksamma läkare står dagligen inför problemet att värdera blödningstendens. Missbedömning i frågan kan få allvarliga konsekvenser i form av såväl morbiditet och mortalitet som ökade kostnader för sjukvårdsapparaten. Det finns inga allmänt accepterade riktlinjer beträffande riskvärdering av en eventuell blödningsrubbning, utan utredningsgång och bedömning styrs ofta av lokala traditioner. Blödningsrubbningar kan schematiskt indelas […](0 kommentar)

Nationellt register behövs för överblick och kvalitetsutveckling

Perorala antikoagulantia är sedan länge en hörnsten i den primär- och sekundärprofylaktiska behandlingen av venös och arteriell tromboembolism [1]. Cirka 1 procent av landets befolkning omfattas av denna behandling [2], som ofta pågår i många år och därmed når högt upp i åldrarna. Behandlingen förebygger tromboembolism mycket effektivt, men den medför också ökad blödningsrisk. Waran […](0 kommentar)

Långtidsprognos vid hjärtinfarkt sämre än väntat

En god epidemiologisk beskrivning av en sjukdom bör helst involvera samtliga patienter som drabbas av sjukdomen inom ett definierat upptagningsområde. Eftersom hjärtinfarktdiagnosen (plötsliga dödsfall undantagna) baseras på anamnes, EKG-diagnostik och analys av biokemiska markörer, förbättras den epidemiologiska kartläggningen väsentligt vid studier av sjukhusvårdade patienter. Om kartläggningen däremot begränsas till att enbart innefatta patienter som vårdas […](0 kommentar)

Hög exponering för luftvägsirriterande ämnen vid identifiering av tsunamioffer

Räddningsverket skickade sammanlagt över 600 svenskar till Thailand, framför allt till Phuket, i omgångar under året 2005 efter flodvågskatastrofen. Av dem arbetade 160 personer med identifiering av kroppar: 100 av dem var kriminaltekniker från olika polismyndigheter, resten rättsodontologer, rättsläkare och rättsmedicinska assistenter från Rättsmedicinalverket. Därtill var ett antal personer engagerade i obduktions- och identifieringsarbetet hemma […](0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Ökad risk för magsjuka
med protonpumpshämmare

Ventrikelns tjocka mukosa är rikligt försedd med celler som producerar magsaft: parietalceller som bildar saltsyra och intrinsic factor, zymogenceller som producerar pepsinogen samt bägarceller som producerar mukus [1, 2]. Magsaften hjälper till med matsmältningen och är en viktig barriär mot mikroorganismer. Magsaftens pH är normalt 0,8, och det motsvarar en vätejonkoncentration som är tre miljoner […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Patientsäkerhet

Mycket kraftig rotation av femur upptäcktes inte

Den 45-årige mannen skadade höger ben i samband med skidåkning den 3 april 2007 och fördes med ambulans till sjukhus. Röntgenundersökning visade att han ådragit sig en subtrokantär dislokerad femurfraktur, som fixerades med spik vid en operation samma dag. Ingreppet utfördes av en ortoped. Dagen efter överfördes patienten till sitt hemsjukhus där han reopererades. Patienten […](0 kommentar)

Missade att patienten hade tumör i ryggen

Den 22-årige mannen uppsökte den 27 mars 2007 ett läkarhus på grund av smärta i vänster ben och undersöktes av doktorn. Han hade skadat vänster fot tre år tidigare men varit smärtfri en period. En ny smärta hade uppstått två år före besöket och han hade nu tilltagande smärta, svaghet, domningar och känselnedsättning men inga […](0 kommentar)

Vanlig och känd diagnos kan vara svår att ställa med enbart röntgen

Den 67-åriga kvinnan ramlade i hemmet i slutet av januari och slog i vänster höft. Hon fick därefter svårigheter att gå och uppsökte primärvårdens jourcentral. Hon remitterades till sjukhus för röntgenundersökning av vänster höftled med frågeställningen fraktur. Sedan röntgenläkaren granskat bilderna fick patienten beskedet att det inte var någon fraktur och skickades hem. Hade en […](0 kommentar)

Mastektomi med axillutrymning gjordes utan klara maligna fynd

Den 49-åriga kvinnan genomgick den 4 juli 2007 en mammografiundersökning sedan hon känt två knölar i sitt vänstra bröst. Undersökningen, som inte visade några cancermisstänkta förändringar, kompletterades med en ultraljudsundersökning som visade förändringar i vänstra bröstet med oklar genes och en liknande förändring i höger bröst. Även finnålspunktioner gjordes. Ultraljudsfyndet klassificerades som en »kod 4«, […](0 kommentar)

LT debatt

Hur hanteras förnyelse av recept i klinisk praxis?

Beslut om att sätta in, sätta ut, ändra dos och/ eller förnya en ordination innebär, oavsett typ av beslut, att förskrivaren tar på sig i princip samma ansvar för patientens hälsotillstånd och fortsatta behandling. Det är därför av intresse att studera och diskutera rutinerna för förnyelse av recept, särskilt i en situation med ökande krav […](0 kommentar)

Skyddsräcken på broar
förhindrar självmord!

Vägverket har fattat beslut om att bygga högre skyddsräcken på särskilt utsatta broar, för att därmed minska risken för självmord [1]. Av de självmord som varje år begås i Sverige görs fyra procent, eller 60–70 fall, genom hopp från höga höjder. Vägverket bedömer att de flesta av dem är hopp från broar [2]. Det förefaller […](0 kommentar)

Debatt och brev

Viktigt att vi skaffar oss erfarenhet och kunskap

I Läkartidningen 9/2008 (sidorna 647-8) diskuterar Eva Andersén Karlsson, Mats Palmér och Rickard Malmström i en debattartikel de nya inkretinbaserade läkemedlen exenatid (Byetta) och sitagliptin (Januvia) som är indicerade vid behandlingen av typ 2-diabetes [1]. Vi anser att inlägget är präglat av behandlingsnihilism och innehåller några subjektiva tolkningar av det vetenskapliga underlaget. I en tid […](0 kommentar)

Utmattningssyndromet – en sjukdom att tas på allvar av Försäkringskassan

Försäkringskassan (FK) har under de senaste åren satt ner klackarna så duktigt att myndigheten lämnat efter sig ett stort, kanske oerhört, lidande i bromsspåren. I Socialstyrelsens kunskapsöversikt »Beslutsstöd i form av försäkringsmedicinska riktlinjer« konstateras att kostnadsökningar för sjukförsäkringen tyder på att praxis inte ger önskat utfall. Därför måste praxis ändras – tills man får fram […](0 kommentar)

Nej, vi är inte felinformerade – men vi behöver en helhetssyn

Lindberg och Røiri tar upp viktiga metodologiska aspekter i studier av samband mellan matvanor och hälsa/ risk för olika sjukdomar, speciellt relevanta för epidemiologiska studier. Det gäller tex olika kostmetoders lämplighet för att mäta olika kostfaktorer, och vad matintag mätt vid ett tillfälle kan säga om samband med hälsoutfall under många års uppföljning. De påpekar […](0 kommentar)

Fettinntak og kardiovaskulær helse: Er vi feilinformert?

Professor Göran Berglund og medarbeidere, Medisinsk fakultet, Lunds universitet, redegjør i Läkartidningen for en tankevekkende studie [1]. Artikkelens utgangspunkt er den flere tiår gamle intense offentlige kampanjen for å redusere inntaket av mengde fett og andel mettet fett spesielt samt de svenske ernæringsanbefalingene fra 2005. Forfatterne peker på at senere tids forskning ikke har støttet […](0 kommentar)

Förlängda AT-block kan hota patientsäkerheten

Allmäntjänstgöringens (AT) längd och innehåll regleras av Förordning om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (1998: 1513) och Socialstyrelsens föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare (SOSFS 1999:5). I dessa fastslås det att allmäntjänstgöringen ska vara minst 18 månader lång, fördelade på 9 månader inom opererande och medicinska specialiteter med minst 3 månader inom vardera avsnitten, 3 […](0 kommentar)

Kostexperternas medverkan behövs

Svar till Tommy Cederholm m fl i Läkartidningen 16/2008 (sidorna 1206-7), »Forskaren, samhället och jäv«. Jag har tydliggjort att detta var ett unikt ärende. Det är inte aktuellt med ytterligare omprövningar baserat på tidigare inlämnade uppgifter. Därmed borde det inte finnas skäl för ytterligare oro. Vi är överens om att det är nödvändigt att frågan […](0 kommentar)


Lägesbeskrivning eller instrument för förändring?

Socialstyrelsen har nu givit ut Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008. Det är ett imponerande och omfattande dokument, som tar upp kranskärlssjukdom, medfödda och förvärvade hjärtfel och klaffel, hjärtsvikt och hjärtrytmrubbningar. Jag ska här enbart uppehålla mig vid prevention av kranskärlssjukdom, i synnerhet vid lipider. Riktlinjerna är uppdelade på ett flertal dokument. Basdokumentet är ett 100-sidigt […](0 kommentar)

Ledare

Urvalstest för läkarutbildning

Medicinarutbildningen lockar många sökande till få studieplatser. Hur man bör välja ut dem som har de bästa förutsättningarna att bli kunniga och empatiska läkare diskuteras i en ledare i BMJ (2008;336:786). Frågan är aktuell för oss – en morddömd student med nazistiskt förflutet antogs i höstas till Karolinska institutet. Det finns skilda åsikter om lämpliga […](0 kommentar)

Ja till vårdval i hela Sverige

Utredningen om patientens rätt har nyligen lämnat delbetänkandet »Vårdval i Sverige« – ett dokument som många väntat på med spänning. Hur skulle ett förslag om fri etablering inom primärvården komma att se ut och anpassas till de tankar om vårdvalsmodeller som finns i många landsting och regioner? Utredningen föreslår nu att varje invånare får rätt […](0 kommentar)

Satsa på företagshälsovården!

Företagshälsovården har i en utredning nyligen föreslagits få en vidgad roll med både ansvar för första linjens sjukvård och huvudansvar för sjukskrivningsprocessen för de yrkesaktiva. Andemeningen att satsa på FHV är utomordentlig, men utredningen har många svagheter. Man har t ex inte tagit hänsyn till de vårdvalsmodeller som nu införs i hela landet. Dessa modeller […](0 kommentar)

Aktuellt

»Självklart med kollektivavtal«

– Nu blev det uppenbart att vi får vara tydligare gentemot våra egna medlemmar, säger Eva Nilsson Bågenholm. Såväl hon som förste vice ordförande Marie Wedin och avgående andre vice ordförande Benny Ståhlberg understryker vikten av kollektivavtal. – Det är grundläggande för de anställdas trygghet. Man vet vad som gäller för semester, pension, det finns […](0 kommentar)

Vi är för få allmänläkare
för att klara uppdraget

Hon har den stiligaste namnteckningen bland styrelseledamöterna i årsbokslutet för 2007, schvungfull men samtidigt sirlig. Maria Dalemar tog i fredags över ordförandeskapet i Distriktsläkarföreningen, efter Benny Ståhlberg, som blir primärvårdschef i Skåne. Ordförandeskapet passar bra i tid för Dalemar eftersom hon i höst ändå lämnar sin tjänst som verksamhetschef för Carema närvård i Kristinehamn–Nybble. Landstinget […](0 kommentar)

»Jag hade inte ens tänkt tanken«

Gunnar Welander blev förra veckans stora nyhet i Dagens Medicin, som avslöjade att Göingekliniken fram till i höstas inte haft kollektivavtal. – Det är aldrig någon som har tänkt tanken. Det började som en liten verksamhet i början av 90-talet och någon gång gick vi från liten till stor, men vi har bara jobbat på. […](0 kommentar)

»Skapa genväg till distriktsläkarjobben«

– Om man vill åta sig allmänmedicinsk specialitet ska det finnas en genväg. Vi för ingen djupare diskussion i utredningen, men om jag fick bestämma skulle jag betona detta mer, säger Toivo Heinsoo, regeringens särskilda utredare i »Utredningen om patientens rätt« på fredagen vid Distriktsläkarnas årsmöte i Stockholm. –Att öppna för legitimerade läkare att etablera […](0 kommentar)

Så förhåller sig läkarna
»neutrala« i strejken

Läkarförbundets medlemsrådgivning har fått ovanligt många frågor från medlemmar och förtroendevalda den senaste veckan, berättar Läkarförbundets jurist Nils-Erik Solberg. – De vill inte försvåra för sjuksköterskorna, men själva strejkar de ju inte. De undrar hur de ska hantera det snyggt. Strejken berör 3 500 sjuksköterskor i nio landsting. Bland annat i Region Skåne och i […](0 kommentar)

Notiser

Han får pris för koppling astma och luftföroreningar

Thomas Sandström, professor i lungmedicin vid Umeå universitet, får Salus Ansvarpriset 2007. Han får priset inom området »Astma och astmarelaterade sjukdomar« för sin forskning om luftföroreningar i förhållande till astma och allergi. Thomas Sandström har inom området »bidragit med viktiga tillskott i kunskapen om hur miljöfaktorer såsom ozon och dieselavgaser påverkar luftvägarna och hans forskargrupp […](0 kommentar)