Nr 19 2008

Kultur

Ingen straffar läkare som deltar i tvångsförhör och tortyr

Den hippokratiska eden är en lång uppräkning av åtaganden och förpliktelser i fråga om att trösta, lindra och i bästa fall bota medmänniskor drabbade av sjukdom eller olycka. Till vittne för sina goda föresatser tar den blivande doktorn Apollon, Asklepios, Hygieia och hela den konstellation av gudar och gudinnor som ända sedan antiken representerat visdom, […](0 kommentar)

Bernt Bernholm, Läkarförbundet och pressen

David Finers utmärkta presentation av Bernt Bernholm i LT nr 15/2008 väcker många minnen till liv. Som David Finer skriver var förhållandet mellan läkarkåren och pressen inte alltid bekymmersfritt, och det är inga tvivel om att Bernholms sätt att tackla den medicinska journalistiken var banbrytande. En gång på 1950-talet bjöd han Rolf Luft och mig […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Nya amerikanska riktlinjer
för behandling av astma

Amerikanska riktlinjer för diagnostik och behandling av astma utgavs under år 2007 i en rapport från en amerikansk (USA) expertgrupp koordinerad av National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI). Sådana expertrapporter har tidigare utkommit 1997 och 2004. Ledare för den aktuella expertgruppen har William Busse varit. Rapporten, som finns tillgänglig som PDF-fil på Internet [1], […](0 kommentar)

Vaccin tillräckligt för flertalet, enligt första kontrollerade studien

Postexponeringsprofylax mot hepatit A med immunglobulin (Ig) är mycket effektiv när den ges inom 14 dagar efter exponering; den ger då ett närmast 90-procentigt skydd mot klinisk infektion [1]. Nackdelen med Ig-profylax är att den inte ger ett långvarigt skydd utan bara under den korta tid som de passivt tillförda antikropparna finns kvar i cirkulationen, […](0 kommentar)

Nya Rön

Kreativt nytänkande behövs i arbetet med beteendestörningar hos barn

Beteendeproblem hos barn är ett vanligt bekymmer, som vållar både barnen och deras familjer ett avsevärt lidande och som dessutom medför stora kostnader för samhället. En forskargrupp i Melbourne, Australien, presenterar i BMJ resultaten från en aktuell studie, där man genom tidigt föräldrastöd till alla intresserade försökt minska risken för sådana problem. Studien är välgjord […](0 kommentar)

Nedsatt luktförmåga tidig indikator på Parkinsons sjukdom

Nedsatt luktförmåga är ett tidigt tecken på Parkinsons sjukdom som kan föregå motoriska symtom med flera år. Det visar en studie presenterad i tidskriften Annals of Neurology. Studien, som gjorts på Hawaii, omfattar drygt 2200 män i åldrarna 71–95 år vid studiens början. Dessa genomgick under den första halvan av 1990-talet en undersökning som bla […](0 kommentar)

Protein avgör bröstcancers aggressivitet

Forskare från USA har, i en studie presenterad i tidskriften Nature, visat att proteinet SATB1 (special AT-rich sequence binding protein 1) är korrelerat med aggressivitet i bröstcancer. Proteinet, som finns i cellkärnan (nukleärt), reglerar i normala fall bla genuttryck och differentiering av T-celler samt har en central strukturell funktion i cellkärnan då det påverkar histoner […](0 kommentar)

Utsättning av klopidogrel och risken för hjärtinfarkt

Behandling med klopidogrel är väl etablerad tillsammans med ASA i samband med akuta koronara syndrom och stentimplantation. Hur länge denna behandling ska pågå är däremot omdiskuterat. I synnerhet gäller detta för behandling efter insättning av läkemedelsbelagda stentar. I CURE-studien på patienter med akuta koronara syndrom var mediantiden för behandlingen nio månader. Händelsekurvorna var då signifikant […](0 kommentar)

Antidepressiva ifrågasatta

En metaanalys publicerad i nättidskriften PloS Medicine och omtalad i nyhetssändningar den 26 februari har undersökt hur stor effekt antidepressiva läkemedel har i relation till placebo om man tar bort risken för publikationsbias. Detta gjordes genom att forskargruppen begärde in alla publicerade och opublicerade kliniska studier som inlämnats till Food and Drug Administration (FDA) i […](0 kommentar)

Flera cancerformer kopplade till fetma

Att fetma och övervikt ökar risken för cancer i lever, gallblåsa och ventrikel är ingen nyhet. Men nu visar forskare från Storbritannien att övervikt och fetma faktiskt ökar risken för en mängd cancerformer där sambandet inte tidigare varit känt. Studien, som presenteras i Lancet, är en sammanslagning av 141 studier publicerade under perioden 1966–2007. Studierna […](0 kommentar)

Pojkar mer utsatta vid födseln

Pojkar dör oftare i samband med födseln än flickor. Könsskillnaderna har dock gått ned från att ha varit särskilt stora under 1970-talet. Det visar en uppmärksammad studie genomförd av amerikanska forskare som presenteras i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS). Författarna har studerat data från 15 […](0 kommentar)

Bättre effekt av motion i dagsljus

En kanadensisk forskargrupp rapporterar från en randomiserad, kontrollerad studie där man testade effekter av ökad fysisk aktivitet med eller utan tillägg av dagsljus på kroppsvikt och kroppssammansättning hos överviktiga individer. 29 överviktiga eller obesa individer (medel-BMI strax över 30) rekryterades till studien. Personer med depression eller sömnstörningar uteslöts. 14 individer randomiserades till motion enbart (grupp […](0 kommentar)

Endast på webben

Blåsljud över karotis – markör
för kardiovaskulär död?

Att lyssna efter blåsljud över karotiderna är en klinisk undersökning som läkare använt sig av i långa tider, främst för att bedöma risk för cerebrovaskulära händelser. Det prognostiska värdet har dock ifrågasatts. Frånvaro av blåsljud utesluter exempelvis inte stenos i kärlet med plack som kan lossna och få omfattande cerebrovaskulära konsekvenser. Undersökningar har också visat […](0 kommentar)

Bra att landsting får ge vård utomlands vid katastrofer

Som alla vet blev det en häftig debatt, inte minst i massmedia, efter tsunamikatastrofen om olika myndigheters agerande, eller snarare brist på agerande, samt katastrofkommissionens betänkande. Det senare tydliggjorde behovet av att se över organisation och ansvarsfördelning på nationell politisk och tjänstemannanivå. Bland annat detta ledde till ett antal utredningar och rapporter som resulterade i […](0 kommentar)

Fler utskrivningsklara patienter på sjukhus

De äldre multisjuka blir fler på sjukhusen samtidigt som medelvårdtiden minskar. En viss mätdag under hösten 2007 hade totalt 1 319 patienter (7,6 procent) inom sluten somatisk sjukvård runt om i landet bedömts som utskrivningsklara, visar rapporten. Det är en ökning med 14 procent jämfört med föregående inventering en höstdag 2004. Omkring 60 procent av […](0 kommentar)

Barnhjärtkirurgi till Göteborg och Lund

Hjärtkirurgi på barn och ungdomar ska endast få bedrivas vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och Universitetssjukhuset i Lund de närmaste fem åren. Det beslutade den så kallade Rikssjukvårdsnämnden den 7 maj och meddelade därmed sitt första tillstånd att bedriva så kallad rikssjukvård. Rikssjukvård är vård som vinner på att koncentreras till ett eller två landsting, […](0 kommentar)

“1 miljard kommer att dö av rökning under 2000-talet”

Han kartlägger den växande tobaksepidemin WHO: Totalförbud mot tobaksreklam och sponsring(0 kommentar)

Krav på skärpt kontroll av läkemedel

Fallet med det förorenade heparinet från Kina har öppnat världens ögon för att de normala kvalitetskontrollerna inte varit tillräckliga. Föroreningen som hittats, så kallat översulfaterat kondroitinsulfat, förknippas nu med ett 80-tal dödsfall i USA och hundratals allvarliga biverkningar runt om i världen (läs Förorenat heparin sannolikt förfalskat). Den upptäcks inte i de test och analyser […](0 kommentar)

Ledare

Bättre effekt av motion i dagsljus

En kanadensisk forskargrupp rapporterar från en randomiserad, kontrollerad studie där man testade effekter av ökad fysisk aktivitet med eller utan tillägg av dagsljus på kroppsvikt och kroppssammansättning hos överviktiga individer. 29 överviktiga eller obesa individer (medel-BMI strax över 30) rekryterades till studien. Personer med depression eller sömnstörningar uteslöts. 14 individer randomiserades till motion enbart (grupp […](0 kommentar)

Sveriges Television granskar ADHD-forskning

Tre procent av alla skolbarn har så uttalade problem med koncentration och hyperaktivitet att det påverkar deras skolresultat och sociala anpassning i vuxen ålder. Denna störning, ADHD, beror på en genetiskt betingad avvikelse i hjärnans funktion. För många socialt engagerade personer är denna koppling mellan genetik och beteende oförenlig med en modern och humanistisk människosyn. […](0 kommentar)

Läkemedel – ett viktigt verktyg

Härom veckan uppmärksammades i medierna att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) enats om en strategi mot de snabbt stigande läkemedelskostnaderna. Bla vill huvudmännen prioritera hårdare och centralisera besluten om vilka nya läkemedel som ska få användas i vården. Ökande kostnader för läkemedel är givetvis ett problem för landstingen. I det korta tidsperspektivet utgår de från […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Aktiv HCMV-infektion bakom akut inflammatorisk tarmsjukdom

Humant cytomegalovirus (HCMV) är ett av åtta kända humana herpesvirus och isolerades första gången 1956 från två spädbarn med kongenital HCMV-infektion. HCMV-mononukleos, som är HCMV-infektionens främsta kännetecken hos den immunkompetenta individen, beskrevs av Klemola och Kaarianinen 19 år senare. HCMV tillhör familjen betaherpesvirus, och liksom andra herpesvirus etablerar det en livslång latens efter primärinfektionen. Redan […](0 kommentar)

Svenskt barnsäkerhetsarbete har varit föredömligt

Under århundraden stod drunkningar för de flesta dödsfallen till följd av olyckor hos barn, men under 1900-talet blev det vanligare att barn dödades i trafiken [1-5]. Sedan 1960-talet har dock dödsfallen bland barn i vårt land minskat för trafikrelaterade dödsskador, för drunkningstillbud och för de flesta andra olyckstyper. Detta har åtminstone delvis berott på att […](0 kommentar)

Smärtskattning av adrenalininjektorer för behandling av anafylaxi

Vid en anafylaktisk reaktion är tidig injektion av adrenalin avgörande för att bryta det allergiska förloppet [1] och förhindra allvarliga reaktioner. Patienter med risk för en anafylaktisk chock, tex patienter med jordnötsallergi eller insektsallergi, är därför försedda med adrenalininjektorer, och de ska själva injicera adrenalinet vid en begynnande anafylaktisk chock. Det är mycket viktigt att […](0 kommentar)

»Standardiserad sjukhusdödlighet« som kvalitetsmått i hälso- och sjukvård

Intresset för patientsäkerhets- och kvalitetsfrågor har under senare år ökat påtagligt internationellt och även i Sverige. I rapporten »Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet« presenterade Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i oktober 2007 75 indikatorer med data ur hälsodataregistren vid Socialstyrelsen, de nationella kvalitetsregistren och databaser som SKL förfogar över […](0 kommentar)

Nya hypertonistudier av stor betydelse
för klinisk praxis

Hjärt–kärlsjukdomarna är en för sjuklighet och dödlighet dominerande sjukdomsgrupp i vårt land, och hypertoni utgör en välbelagd riskfaktor som är möjlig att påverka med en kombination av livsstilsåtgärder och farmakologisk terapi. I mars 2008 presenterades tre stora och kliniskt viktiga hypertonistudier på American College of Cardiology (ACC)-mötet i Chicago, som har stor betydelse för debatten […](0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Vitamin D till ammande mor inte farligt för barnet

Vi får i oss vitamin D via maten som vitamin D3 (kolekalciferol) och vitamin D2 (ergocalciferol). Dessutom kan vitamin D3 syntetiseras i huden från 7-dehydrokolesterol under inverkan av UV-ljus. Vitamin D2 och D3 bioaktiveras genom två hydroxyleringssteg. I ett första steg i levern omvandlas de till 25-OH-vitamin D och i nästa steg i njuren till […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Gamla röntgenbilder blev som nya

Den 12-årige pojken skadade vänster handled när han åkte snowboard i april 2006. Röntgen visade en distal odislokerad radiusfraktur, som gipsades. Den 7 mars 2007 skadade han på nytt vänster handled vid snowboardåkning. Han röntgades på vårdcentralen och remitterades till samma sjukhus som tidigare. Ortopeden bedömde att han ådragit sig en metafysär odislokerad fraktur. Pojken […](0 kommentar)

Tog inte en anamnes som kunde möjliggöra en adekvat medicinsk bedömning

Den 60-årige mannen hade fått en ventrikuloperitoneal shunt efter en tidigare hjärnstamsblödning. I början av 2007 sänktes hans medvetandegrad påtagligt och den 23 februari undersöktes han av ST-läkaren på vårdcentralen. Patientens syster anmälde ST-läkaren. Hon uppgav bland annat att en begäran från broderns två personliga assistenter om provtagning hade avfärdats av ST-läkaren. Assistenterna framhärdade och […](0 kommentar)

Huvudvärk som dominerande symtom – patienten hade hjärntumör

Den 41-årige mannen sökte akutmottagningen vid ett lasarett den 9 november på grund av huvudvärk, som hade förvärrats de senaste två veckorna. En vecka tidigare hade han sökt vårdcentralen där han fått citalopram 20 mg. Han hade känt sig trött under en lång tid samt besvärats av yrsel, illamående och huvudvärk. På akuten undersöktes han […](0 kommentar)

Vänster sida blev höger vid hjärnoperation

Flickans mor anmälde neurokirurgen. Denne berättade att flickan insjuknat med krampanfall, och att en utredning påvisat ett vänstersidigt frontalt kavernöst hemangiom. Hon hade vidare utretts med ett elektroencefalogram som visade patologiska förändringar över vänster pannregion. Man kunde således göra sannolikt att hennes krampanfall, epileptiska anfall, utlöstes av det vänstersidiga kavernösa hemanigomet. Flickan opererades. Avsikten med […](0 kommentar)

Patientsäkerheten – vår viktigaste fråga för tillfället

Om drygt två år, i juni 2010, är det tänkt att en ny lagstftning ska börja gälla på patientsäkerhetens område. En av experterna i den sittande Patientsäkerhetsutredningen är Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm. På frågan om vilken som är Läkarförbundets viktigaste fråga för tillfället svarar hon: – Eftersom vi nu har löst arbetstidsfrågan så är […](0 kommentar)

Debatt och brev

Tidskrifterna måste vara ärliga med vem som faktiskt gör jobbet

Ledaren i JAMA talar om att man måste motverka läkemedelsindustrins »inflytande« på kliniska prövningar med nya mediciner. Jag har själv arbetat med läkemedelsutveckling på globala företag och har hört sådana kommentarer från personer som inte vet hur nya mediciner tas fram. Men JAMAs chefredaktör borde veta att mer än hälften av de kliniska prövningar som […](0 kommentar)

Vill Läkaresällskapet inte se sambandet mellan hälsa och miljö?

Läkarförbundet har föredömligt börjat engagera sig i miljöfrågorna, i första hand klimatförändringarna och kemikalier inklusive läkemedel. Anledningen är deras stora effekt på folkhälsan. Som kår bör vi kunna påverka beslutsfattarna att fatta aktiva beslut – och de rätta besluten. Tyvärr tycks inte Läkaresällskapet ha sett vikten av kårens engagemang när det gäller hälsa och miljö. […](0 kommentar)

Kunskap på lerfötter

Vetenskapligt arbete är i grunden ett sanningssökande/kunskapssökande. Hederlighet och noggrannhet och ett kritiskt förhållningssätt genom alla steg i forskningsprocessen, inklusive presentation av metoder, data och deras tolkning, är därmed självklarheter. Eller borde vara det. Detta kan låta banalt eller naivt men är vad allmänheten/patienter/politiker/anslagsgivare/donatorer väntar sig av oss som har förmånen att få arbeta med […](0 kommentar)

Symposium om globala hälsofrågor på årets stämma

Det är riktigt att Läkare för miljön tidigare sökt associerat medlemskap 1994 och 1996 men båda gångerna hänvisats till sektionen för arbets- och miljömedicin i dessa frågor. Tråkigt att höra att ni inte upplevt ett reciprokt intresse. De senaste åren har miljöengagemanget på ett mycket påtagligt sätt vuxit i samhället och i läkarkåren. Vi delar […](0 kommentar)

Prioriteringar kräver hänsyn till flera faktorer
än vetenskapliga studier!

Det är viktigt att en väletablerad medicinprofessor som Anders G Olsson lyfter fram betydelsen av de nya nationella riktlinjerna från Socialstyrelsen (Läkartidningen 17–18/2008, sidorna 1308-9). Han har i decennier varit en av världens ledande forskare avseende lipidsänkning, särskilt beträffande ledning och tolkning av multicenterstudier, där effekterna av nya generationers lipidsänkare bevisats. I debattinlägget lyfter Anders […](0 kommentar)

Behövs en nollvision?

Jag kan ha förståelse för att Socialstyrelsen känner att en prioritering måste göras mellan konkurrerande åtgärder och att hälsoekonomiska hänsyn därför måste tas. I vår hälsoekonomiska analys av IDEAL-studien kom vi fram till att kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår med högdos atorvastatin var 43 667 euro, motsvarande 411 000 kronor. Slutsatsen var att högdos atorvastatin […](0 kommentar)

Överdrivet om allvarlig smärta hos barn

I Läkartidningen 10/2007 (sidorna 720-5) kunde vi läsa om kronisk smärta hos barn som ett försummat problem. Enligt författarna har 20 procent (enligt en uppgift i texten 15–60 procent) av Sveriges barn återkommande smärtproblematik. Det skulle svara mot 400 000 barn. För att hantera detta jätteproblem föreslås att särskilda smärtenheter med multiprofessionell sammansättning inrättas vid […](0 kommentar)

Är ni beredda att varna gravida för riskerna med snus?

Avsikten med mitt inlägg i LT 12–13/2008 var från början att understryka vikten av att Gunilla Bolinders varning för snusets hälsovådliga effekt tas på allvar. Det blev då också tillfälle att framhålla att snusande är särskilt olämpligt under graviditet, eftersom detta bruk allvarligt kan skada det väntade barnet. Snusande följs av att blodkoncentrationen av nikotin […](0 kommentar)

Nihilism eller polyteism inom diabetesvården?

Vad är behandlingsnihilism? Så benämner Åke Sjöholm och medförfattare Eva Andersén Karlssons och medförfattares råd att vara försiktig med de nya inkretinbaserade läkemedelen exenatid (Byetta) och sitagliptin (Januvia), se LT 17–18/2008 (sidorna 1310-2) respektive LT 9/2008 (sidorna 647-8) . Nihilism står ju bland annat för förnekande av religionens betydelse, i detta fall snarare förnekande av […](0 kommentar)

Desinformation om snus

I en debattartikel i Läkartidningen 12–13/2008 (sidorna 873-4) beskriver professor emeritus Rolf Zetterström våra åsikter om snus på ett sätt som kan förleda läsaren att tro att vi anser snusning acceptabelt under graviditet och amning. Vidare skriver han att vi förnekar alla hälsorisker med snus. Vi har sagt det förut och säger det gärna igen: […](0 kommentar)

Maximalt minskat lidande eller vård efter behov?

På uppdrag av Socialstyrelsen har Prioriteringscentrum i Linköping genomfört ett kartläggnings- och analysarbete om omfattning och tillvägagångssätt vid prioriteringar inom kommuner och landsting. Kartläggningen bygger på över 150 intervjuer. Resultatet av detta arbete presenteras i rapporten »Vårdens alltför svåra val?« [1]. I rapporten ingår också förslag till förtydliganden och förändringar av riksdagens riktlinjer för prioriteringar. […](0 kommentar)

Nytta – för vem?

Den springande punkten vid prioriteringar är om vården ska vara till nytta för individen eller samhället. Per Carlsson och Per-Erik Liss menar att de två hänsynen är lika viktiga i utgångsläget och att de får balanseras med hänsyn till omständigheterna. Om man tummar på principen att vården ska vara till nytta för enskilda individer och […](0 kommentar)

Nyklippt

Vårdval av intresse även i glesbygder

Även glesbygden bör få ta del av valfrihet i vården, skriver Norrbottens-Kuriren (m) och beskriver Hallands vårdvalsmodell för närsjukvården som något som flertalet där verkar gilla: »Lite tvång kan vara bra ibland. Regeringen planerar en lag som nästa år ger alla landsting en skyldighet att införa någon form av vårdvalssystem för primärvården. Landstingsrådet Kent Ögren […](0 kommentar)

LT debatt

Epidemiologi bortom sans och måtta

Dagens medicinska kunskaper bygger i hög grad på gårdagens epidemiologiska studier där statistiska samband genererat hypoteser som sedan bekräftats i randomiserade kontrollerade kliniska studier [1]. Tyvärr har man inte alltid gått vidare till andra steget utan nöjt sig med påvisade statistiska samband. Risken finns då att vi luras av mer eller mindre dolda störfaktorer (residual […](0 kommentar)

Aktuellt

Han kartlägger den växande tobaksepidemin

Under 1900-talet dog 100 miljoner människor i världen på grund av rökning. Om dagens trender håller i sig kommer antalet dödsoffer under 2000-talet att bli tio gånger så stort: en miljard människor kommer att dö på grund av rökning under vårt århundrade. Det fastslår Världshälsoorganisationen WHO i sin tunga rapport om den globala tobaksepidemin, som […](0 kommentar)

WHO: Totalförbud mot tobaksreklam och sponsring

Det konstaterar Världshälsoorganisationen WHO i sin Rapport om den globala tobaksepidemin, som offentliggjordes i februari i år. Rapporten är en uppföljning av WHOs ramkonvention om tobakskontroll från 2003, och ger en fyllig bild av både tobaksepidemin i världen och vilka motåtgärder som finns att tillgå. Till skillnad från många andra epidemier sprids tobaksepidemin inte av […](0 kommentar)

»Avknoppning« inte lagligt

Socialminister Göran Hägglund och utbildningsminister Jan Björklund aviserade i oktober 2007 ett antal åtgärder för att underlätta så kallad avknoppning, där offentlig verksamhet privatiseras genom att anställda tar över den. Bland annat skulle särskilda regler för avknoppning tas fram. Den viktigaste frågan i sammanhanget var att ta reda på hur värdet för verksamhet som knoppas […](0 kommentar)

Samförståndet i Region Skåne kärvar

I mars nåddes ett tillfälligt samförstånd efter ett samverkansmöte där regiondirektör Sören Olofsson bromsade in och lät tillsätta projektledare för att driva processen vidare i samförstånd med personalen (se LT nr 5, 9 och 14/2008). Men samförståndet blev tillfälligt. – Det var ett spel för gallerierna. Arbetsgivaren tog tillbaka sitt ursprungliga förslag och gjorde små […](0 kommentar)

Stängt universitetssjukhus
prövning för skånsk vård

– Jag räknar med att vi kommer att få se avvikelser direkt. Om vi får ett hjärtstopp i Malmö som måste köras 1,5 mil extra till Lund ökar sannolikheten betydligt att vi får se allvarliga händelser. Malmö har också ett mycket stort upptagningsområde. Många är invandrare som kanske inte är så medvetna om situationen och […](0 kommentar)

Läkarförbundet förespråkar generisk förskrivning i ny policy

Efter utredning och remissvända antog Läkarförbundets centralstyrelse på torsdagen ett nytt läkemedelsprogram, »Läkemedel är ett av läkarens viktigaste redskap«, som avses vara »ett vägledande grunddokument för förbundets ställningstaganden och fortsatta arbete med läkemedelsfrågor«. Programmet spänner över den fria förskrivningsrätten och läkares roll gentemot patienten, över näringspolitik till läkemedelshantering i ett miljöperspektiv. Det var 2005 som […](0 kommentar)