Nr 20 2008

Kultur

Användbar lärobok om inflammation

De flesta kolleger berörs dagligen av handläggning av inflammation i en eller annan form. Men handen på hjärtat – hur många har riktigt insett begreppets innebörd och vidd? Troligen inte så många med tanke på den hisnande utvecklingen inom området under det senaste decenniet. Denna lärobok i ämnet vill hjälpa oss, och lyckas också, enligt […](0 kommentar)

Ada Nilsson – trygg läkare och stridbar kvinnopolitisk frontfigur

På Östermalmstorgs tunnelbanestation har konstnären Siri Derkert i betong ristat in ett antal porträtt på kvinnor som kämpat för fred och för jämställdhet (1965). Ett av porträtten föreställer läkaren Ada Nilsson. Ovanför hennes och några andra kvinnoporträtt är namnen Fogelstadgruppen och Tidevarvet inristade. Det finns en nära koppling mellan framväxten av kvinnorörelsen i Sverige och […](0 kommentar)

Lärjungen stod inte långt efter mästaren Cochrane

Det är förtjänstfullt att Archie Cochrane i LT nr 16/2008 blir uppmärksammad för sin insats för sjukvårdens effektivitet, liksom Cochrane Collaboration, som fått så stor betydelse. I det sammanhanget saknas dock ett viktigt namn, nämligen Iain Chalmers. Som chef för den organisation som det engelska sjukvårdsdepartementet startade 1992 kom han att betyda lika mycket som […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Feta smällar i BMJ

I januari i år presenterade ministären Gordon Brown ett omfattande strategidokument kring övervikt och fetma: »Healthy weight, healthy lives: a cross government strategy for England« [1]. Regeringen konstaterar att Storbritannien är drabbat av en epidemi med två tredjedelar av den vuxna befolkningen och en tredjedel av barnen antingen överviktiga eller feta. Man prognostiserar att om […](0 kommentar)

Nya Rön

Skolbarn prioriterar ekologisk mat av andra skäl än vuxna

De svenska målen för ekologisk produktion handlar om jordbruksmark, produktion av mjölk, ägg och kött samt uppfödning av grisar och matfågel. Målen harmonierar med EUs policy för ekologiska livsmedel. Ekologiska produkter är vanligen dyrare än konventionella. Detta förklaras av lägre avkastning, högre produktionskostnader och merkostnader som följd av särhantering. Kunskaper om och förhållningssätt hos vuxna […](0 kommentar)

Kortison vid septisk chock ifrågasatt

Kortisonbehandling vid chock som kräver vasoaktiva läkemedel har åter studerats, nu i en randomiserad, dubbelblindad, placebokontrollerad multicenterstudie. Patienterna, ca 500, inkluderades om de hade systoliskt blodtryck 90 mm Hg trots adekvat volymtillförsel och/eller behov av vasoaktiva läkemedel under minst en timme samt tecken på hypoperfusion eller septiskt betingad organdysfunktion. Placebo eller hydrokortison, i en dos […](0 kommentar)

Undernäring vanligt efter operation för matstrupscancer

Förekomsten av matstrupscancer av typen adenokarcinom (körtelcancer) ökar snabbt i västvärlden inklusive Sverige. Sjukdomen ger ofta inga märkbara symtom förrän tumören hunnit växa sig tämligen stor, med sväljningssvårigheter och viktnedgång som följd, varför tumören ofta diagnostiseras i avancerat stadium. Hos patienter med lokaliserad sjukdom är kirurgi den mest etablerade behandlingen, men den är mycket omfattande […](0 kommentar)

Heltäckande om humaninfektioner orsakade av fågelinfluensa

Högpatogen fågelinfluensa (influensa A/H5N1) orsakar utbredda sjukdomsutbrott bland fåglar, företrädesvis fjäderfä, i stora delar av världen. H5N1 ger också, i mycket begränsad omfattning, upphov till svåra humanfall, ofta med dödlig utgång. Denna influensatyp anses utgöra ett pandemihot, och dess utbredning följs därför med stor noggrannhet av WHO. Nyligen publicerade the Writing Committee of the Second […](0 kommentar)

Ovanliga genetiska varianter bakom schizofreni

Att det finns en kraftig ärftlig komponent bakom schizofreni är välkänt. Men kunskapen om vilka gener som är inblandade är begränsad. Nu visar en grupp amerikanska forskare, i en studie presenterad i tidskriften Science, att det genetiska orsakssambandet kan vara mer komplext än vad man tidigare trott, med ett stort antal gener involverade. Författarna har […](0 kommentar)

Alzheimer och ärftlighet

Om båda ens föräldrar lider av alzheimer är risken stor att man själv ska drabbas. Det visar en amerikansk studie som presenteras i tidskriften Archives of Neurology. Forskarna har följt 111 familjer där båda föräldrarna var drabbade av alzheimer. I dessa familjer fanns 297 barn som nådde vuxen ålder. 23 procent av dessa drabbades av […](0 kommentar)

Ska typ 2-diabetes behandlas kirurgiskt?

Vi blir allt fetare, och med det följer en ökning av följdsjukdomar till fetma som typ 2-diabetes. I USA beräknas ca 30 procent av befolkningen vara feta, och fetman har som konsekvens prediabetes eller diabetes [Diabetes Care. 1996;29: 1263-8]. Det finns ett flertal arbeten som visat att kirurgiskt inducerad viktnedgång har positiv effekt vad gäller […](0 kommentar)

Ökat blodtryck minskar huvudvärk

Högt blodtryck är negativt korrelerat med huvudvärk. Det, kanske lite förvånande, rönet presenteras av norska forskare i en artikel i Neurology. Författarna har utgått från epidemiologiska data från drygt 51000 norrmän, alla över 20 års ålder. Resultaten visar att ökat systoliskt tryck är kopplat till såväl minskad prevalens av migränhuvudvärk som huvudvärk som inte beror […](0 kommentar)

Blodfettsgenetiska framsteg förbättrar prediktion av hjärt–kärlsjukdomar

Cirkulerande lipidnivåer styrs till ca 50 procent av genetiska faktorer och har ett starkt samband med hjärt- och kärlsjukdomar. Det är därför viktigt att känna till vilka gener som styr lipidmetabolismen, vilka variationer i dessa gener som ökar risken för blodfettsrubbningar samt om sådana genvariationer har samband med risk för hjärt–kärlsjukdomar. Vår studie, som publicerades […](0 kommentar)

Endast på webben

Videoarkiv för säkrare kirurgi

Ett Internetbaserat videoarkiv vid kirurgiska kliniken i Örebro har sedan introduktionen 2005 snabbt blivit en mycket uppskattad webbplats. Årligen besöks den av ca 40 000 personer och filmerna spelas upp ca 140 000 gånger. Initialt speglade videoarkivet den minimalinvasiva kirurgin. Besökare kunde ta del av intressanta operationsfynd, operationstekniska riskmoment, komplikationer och operationstekniska tips. Via arkivet […](0 kommentar)

Riktlinjer för sjukskrivning vid utmattningssyndrom klara

I oktober förra året presenterade Socialstyrelsen ett försäkringsmedicinskt beslutsstöd med rekommendationer om sjukskrivningstider för en lång rad diagnoser. Men några rekommendationer har väckt intensiv debatt, främst dem för utmattningssyndrom. För denna diagnos föreslogs ingen eller kort sjukskrivning, i ett första utkast. Arbetet har skjutits upp och flera olika arbetsgrupper har varit inblandade. I beslutsstöden som […](0 kommentar)

Vad vill du fråga Filippa Reinfeldt?

Har du en fråga som du vill att vår reporter Elisabet Ohlin tar upp när hon träffar Filippa Reinfeldt? Skicka i så fall ett mejl till: elisabet.ohlin(snabel-a)lakartidningen.se eller skriv din fråga som en kommentar till denna artikel. Tidningen har fått en halvtimmes intervjutid och kan tvingas att välja bland spörsmålen.(0 kommentar)

Otillräckliga bedömningar och tvångsåtgärder leder ofta till fällningar

Suicidbedömningarna är ofta otillräckliga eller obefintliga Kvinna bälteslagd flera timmar för länge. Internmedicinare och psykiater fälls(0 kommentar)

Är kostråden vilseledande
eller välgrundade?

Läs den medicinska kontroversen Vilseledande om fett – kritisk granskning av kostråd från expertgrupper Välgrundat om transfetter. Nordiska näringsrekommendationer bygger på brett vetenskapligt underlag Replik: Fel slutsatser ur vinklade material Slutreplik: Välkomnar debatt – men den ska ha saklig grund(0 kommentar)

Rättelse

En rad för mycket

(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Kirurgi – viktig del av det humanitära biståndet

Somalia, ett land med uppskattningsvis 9 miljoner invånare, har sedan 1991 saknat en fungerande regering. Inbördeskrig har härjat mellan olika krigsherrar och klaner och under de senaste åren också mellan den nuvarande övergångsregeringen (TFG), stödd av etiopiska trupper, och de islamiska domstolarna som tidigare behärskade de centrala och södra delarna av landet. Infrastrukturen och de […](0 kommentar)

Vilseledande om fett – kritisk granskning av kostråd från expertgrupper

Under hösten 2007 pågick en intressant, och ovanligt intensiv, debatt om de nuvarande kostrådens vetenskaplighet eller brist därpå. Lars Werkö hävdade i Dagens Medicin att de moderna kostråden till allmänheten saknar vetenskaplig evidens [1]. Åke Bruce vid Livsmedelsverket menade emellertid att vetenskapligheten garanterades av konsensus [2]. Även vid ett symposium på Riksstämman om kostråden vid […](0 kommentar)

Välgrundat om transfetter

I detta nummer av Läkartidningen granskar Ralf Sundberg och Johan Hedbrant några utvalda rekommendationer i tre uppsättningar näringsrekommendationer från erkända expertgrupper. Två rekommendationer anknyter till behandling av diabetes, och jag har inte anledning att kommentera dessa eftersom det är Socialstyrelsens ansvarsområde. När det gäller granskningen av de nordiska näringsrekommendationerna (NNR) från 2004 har de fastnat […](0 kommentar)

Välkomnar debatt – men den ska ha saklig grund

Jag, liksom Livsmedelsverket, välkomnar debatt och kritiskt granskande. Men det bör självklart ske på saklig grund och inte mot bakgrund av starka känsloyttringar. Läs Vilseledande om fett – kritisk granskning av kostråd från expertgrupper Välgrundat om transfetter. Nordiska näringsrekommendationer bygger på brett vetenskapligt underlag Replik: Fel slutsatser ur vinklade material(0 kommentar)

Viktnedgång minskar överdödlighet av svår fetma

Trots att det sedan länge funnits stark evidens för att stor och bestående viktnedgång påverkar fetmasjukdomens följdsjukdomar i mycket gynnsam riktning har det tills nyligen saknats bevis för att även överdödligheten minskar. Under senare tid har det emellertid kommit sex studier som talar för att viktminskning minskar dödligheten vid svår fetma. Skälet till det tidigare […](0 kommentar)

Kollagenplugg – ny behandling
av komplexa anala fistlar

Fistel kommer av det latinska fistula = rör. En analfistel är en falsk gång från analkanalen till huden vid anus. Fistelgången är oftast betingad av en inflammation i kryptkörtlarna vid linea dentata i analkanalen. Patienter med Crohns sjukdom utvecklar oftare analfistlar än normalpopulationen, och fistelbildningen hos dessa patienter beror oftast på ulcerationer i analslemhinnan. Majoriteten […](0 kommentar)

Ny väg öppnad för cellterapi och regenerativ medicin

Förra året publicerades flera viktiga rapporter inom stamcellsforskningen. De öppnar helt nya möjligheter för att odla fram stamceller och ställer viktiga frågor om de molekylära processer som driver celldifferentieringen. Två av studierna, från Shinya Yamanakas och James Thomsons forskargrupper, visar att differentierade humana celler kan reverteras till ett mycket mer omoget cellstadium, som liknar det […](0 kommentar)

Fel slutsatser ur vinklade material

Minnesgoda läsare vet att när kostråd kritiseras har Livsmedelsverkets företrädare hellre än att använda vetenskapliga argument hänvisat till expertgrupper [1]. Att så nu åter sker bekräftar snarare än vederlägger våra argument. Brittiska livsmedelverkets expertrapport om transfetter som Åke Bruce nu refererar till utgavs 2007 av Scientific Advisory Committee on Nutrition (SACN) [2]. I detta råd […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Patientsäkerhet

Radiolog borde sett acetabularfraktur hos äldre man som fallit

Mannen hittades den 11 februari liggande på golvet i sin stuga, där han legat i fyra dagar. Han fördes i ambulans till ett lasarett och lades in på IVA. Han undersöktes med anledning av smärta i bäckenregionen. Röntgen av bäcken, höfter, lårben och knän beställdes och utfördes den 12 februari. Röntgenbilderna bedömdes av radiologen. Patienten […](0 kommentar)

Kvinna bälteslagd flera timmar för länge

Den 45-åriga kvinnan lider av en personlighetsstörning. Natten till den 18 maj togs hon in på en medicinsk klinik efter ett planerat suicidförsök genom intoxikation. På medicinkliniken utfärdades ett vårdintyg och hon blev lagd i bälte. En remiss skrevs till vuxenpsykiatrin, där konsulterade läkare konstaterade att patienten legat i bälte mer än tio timmar. Ett […](0 kommentar)

Suicidbedömningarna är ofta otillräckliga
eller obefintliga

Den 33-åriga kvinnan hade tidigare haft kontakt med öppenvårdspsykiatrin. I huvudsak var det stödjande samtal baserade på hennes upplevelse av utanförskap och depressiva tendenser. Den 9 mars beskrev hon för en psykolog, till vilken hon remitterats från kvinnokliniken, sin oro för sitt två månader gamla förstfödda barn. Psykologen bedömde att hon led av ångest och […](0 kommentar)

Debatt och brev

En genomtänkt listning är nödvändig

Gösta Brydolf lyfter fram en mycket viktig fråga när det gäller vårdvalen och risken att personer med stora vårdbehov och liten eller obefintlig reell valfrihet hamnar utanför vårdvals-Sverige. Enligt Läkarförbundets politik är detta inte acceptabelt, i de sjukvårdspolitiska program som Läkarförbundet har, och som även delas av Distriktsläkarföreningen, ska hela befolkningen listas. Den som inte […](0 kommentar)

Vårdcentraler som vill följa etiken hotas av nedläggning

Nyligen har man presenterat en första utvärdering av Vårdval Halland genomförd av ekonomie doktor Gert Paulsson. Utvärderingen möts med stort intresse då flera landsting är på väg att införa vårdvalsmodeller. Paulsson själv säger att »det är naturligtvis för tidigt att dra några riktigt säkra slutsatser«, och sist i pressmeddelandet från landstinget Halland [1] skriver man […](0 kommentar)

Sverige måste respektera FN:s biståndsmål!

Biståndsminister Gunilla Carlsson vill förändra det svenska biståndet. Förutom att begränsa antalet samarbetsländer, vill hon ha »satsningar inom prioriterade områden som demokrati och mänskliga rättigheter, jämställdhet och miljö och klimat« [1]. Samarbetet skall fördjupas med nio länder i Östeuropa i syfte att »underlätta EU-integrationen«. Och i Afrika, inte minst bland de extremt fattiga människorna i […](0 kommentar)

Vårdval och valfrihet

Ledaren i Läkartidningen 17–18/2008 (sidan 1255) är författad av Benny Ståhlberg och har rubriken: »Ja till vårdval i hela Sverige«. Sjukvårdslagens portalparagraf slår fast att vård i vårt land ska erbjudas till alla på lika villkor och efter behov. I de sjukvårdspolitiska beslutande församlingarna runt om i landet har man i åratal och närmast enhälligt […](0 kommentar)

Inte rimligt fråga alla gravida om partnervåld – andra metoder finns

De flesta kvinnor kommer till mödrahälsovården för att de är gravida och vill veta att deras väntade barn mår bra [1]. Till skillnad från Högberg och Edin ser vi frågor om våld till samtliga kvinnor som en screening som ska utvärderas enligt WHOs kriterier; nyttan måste vägas mot skadan. Det finns dokumenterade negativa effekter av […](0 kommentar)

Fråga om våld i mödravården – inte ett antingen eller

Ien medicinsk kommentar i Läkartidningen 11/2008 (sidorna 807-8), »Screening inom mödrahälsovården för partnervåld, nytta måste balansera mot skada«, diskuterar Rådestad och medförfattare viktiga frågor om hälso- och sjukvårdens ansvar för partnervåld. Med användandet av begreppet »screening« ifrågasätter de rutinmässiga frågor om partnervåld under graviditeten och efterlyser »vetenskapliga bevis om gynnsamma effekter«. Författarna framhåller negativa konsekvenser […](0 kommentar)

Screening måste grundas vetenskapligt

Sjukvården har att hantera en rad allvarliga tillstånd, innefattande sjukdomar som orsakar snar död och stort lidande. Med den logik som Stensson och medförfattare anför är hälso- och sjukvården oansvarig eftersom det inte screenas för varje sådant tillstånd. Vi har en avvikande åsikt och anser att en screening ska grundas vetenskapligt, enligt WHOs kriterier. I […](0 kommentar)

Oansvarigt att inte fråga

I en medicinsk kommentar i LT 11/2008 (sidorna 807-8) ifrågasätter Rådestad, Rubertsson och Hildingsson nyttan av att inom mödrahälsovården tillfråga gravida om utsatthet för partnervåld. De menar att »det är dags att fundera över positiva och negativa konsekvenser av att rutinmässigt fråga alla gravida kvinnor om de utsatts för våld«. Nyligen publicerades en WHO-studie rörande […](0 kommentar)

Ledare

Placeboeffekten och dess komponenter

I en liten men väldesignad studie undersökte en forskargrupp från Massachusetts Institute of Technology i Boston om ett läkemedels placeboeffekt påverkas av dess pris. Två försöksgrupper informerades om att de skulle få utvärdera ett nytt smärtstillande medel. Ena gruppen fick besked om att medicinen var ett fullprispreparat och den andra att det var ett lågprismedel. […](0 kommentar)

System för bättre lönestatistik

Hela förra året ägnade Läkarförbundet mycket tid åt förhandlingar rörande löne- och arbetstidsavtal. Samtidigt, men utanför avtalsrörelsen, fördes också förhandlingar om ett nytt system för befattningsklassificering som gäller från årsskiftet 2007–2008. Systemet, som kallas AID (arbetsidentifikation för kommuner och landsting), är en modell för gruppering av arbetsuppgifter. AID är viktig som en grund för den […](0 kommentar)

Aktuellt

Arbetsmiljöverket överväger vite mot vårdplatsbrist

Extrem vanvård av äldre multisjuka, onödiga suicidfall, magont och sömnsvårigheter inför jourpass samt svårigheter att rekrytera kolleger till pressade kliniker. Så beskrevs vårdplatsbristens effekter vid Sjukhusläkarföreningens fullmäktigemöte i Stockholm förra veckan. Hela förmiddagen den 9 maj ägnades åt vårdplatsbristen utifrån exemplet i Falun, se Sjukhusläkaren nr 2/2008. Frustrationen var tydlig. Det var också glädjen över […](0 kommentar)

Motgångar ger Otto Cars
ny energi i kampen

Problemet med antibiotikaresistenta bakteriestammar är nu så omfattande att det måste få samma uppmärksamhet som andra globala hot mot folkhälsan, exempelvis HIV/aids, malaria och tbc. Det säger Otto Cars, och hänvisar bland annat till situationen i södra Asien där ett barn dör varannan minut i bakterieinfektioner eftersom den tillgängliga antibiotikabehandlingen inte längre fungerar. – Våra […](0 kommentar)

LT debatt

Förslag om ny ST-utbildning fyller inte internationella krav

Hur höjer vi kvaliteten på ST? Är det genom att skriva vackra ord och önskedrömmar som samlas i en pärm, eller är det genom att ställa mätbara krav och skapa ett fungerande system för utvärdering och kontinuerlig förbättring? Det förslag till ny ST som nu ligger ute på remiss består, enligt vår uppfattning, av följande […](0 kommentar)

Det bidde inte ens en tumme

Efter 7 sorger & 8 bedrövelser ska vi få använda tvång i öppenvården av psykospatienter med bristande insikt, dålig behandlingsmedverkan och förhöjd risk för att fara illa själva och skada andra. Psykiatrisamordnarens rapport var det som slutligen fick saken att tippa över. Men den lag som ska börja gälla 1/9 i år motsvarar inte beställningen […](0 kommentar)

Notiser

Läkare i ambulans tas bort i Skåne

Den politiska majoriteten i Region Skåne föreslår att de läkarbemannade akutbilar vid akutsjukhusen ska tas bort och ersättas med bilar för hembesök hos äldre. Skälet är att specialutbildade ambulanssjuksköterskor anses ha kompetens för vanliga ambulansutryckningar och att läkare ska utnyttjas mer för vård i hemmen. Poul Kongstad, chefläkare i KAMBER, Region Skånes ambulansverksamhet, är kritisk. […](0 kommentar)

Läkarförbundet vill HPV-vaccinera mot kondylom

Läkarförbundet tillstyrker Socialstyrelsens förslag att införa vaccination mot humant papillomvirus (HPV) i det svenska barnvaccinationsprogrammet. Men förbundet vill utvidga vaccinationen. För det första bör även pojkar vaccineras. – Det är enda sättet att få ett allmänt skydd. Även pojkar vidareför smitta, säger Mikael Rolfs, ordförande i Läkarförbundets råd för läkemedel och medicinteknik. Socialstyrelsen säger i […](0 kommentar)

Nyklippt

Vändning om storregion i Uppsala

Tre av fyra allianspartier i Uppsala läns landsting säger nu ja till en storregion med de län som ingår i dagens sjukvårdssamarbete. Upsala Nya Tidning (lib) kommenterar under rubriken En ofrånkomlig helomvändning: »Allianspartierna räknade uppenbarligen med att sjukvårdssamarbetet runt Mälardalen skulle bestå oavsett vilken region som Uppsala län tillhörde. Men när de övriga länen hotade […](0 kommentar)