Nr 24 2008

Kultur

Pacemakern – ett av medicinens stora framsteg – fyller 50 år

Redan vid DGKs (Deutsche Gesellschaft für Kardiologie) stora konferens i Mannheim år 2007 firades 50-årsjubileum av den svenska »Herzschritt­macher« som ett av de största framstegen inom den moderna medicinen, med vilken nu 300 000 patienter bara i Tyskland; 25 000 i Sverige och säkert en miljon i hela världen kan leva ett gott liv. Pacemakern […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Hjärnskakning kan ge långvariga besvär

Våld mot huvudet med påverkan av hjärnans funktioner kan orsaka allt från tillfällig omtöckning till långvarigt koma och vegetativt tillstånd. Under de senaste decennierna har kunskapen om dessa tillstånd ökat dramatiskt och påverkat den kliniska handläggningen. Under 1990-talet utvecklades avancerad neurointensivvård och strukturerade rehabiliteringsprogram för patienter med svåra skador. Något senare uppmärksammades handläggningen av patienter […](0 kommentar)

Nya Rön

Genvariant ökar risken för stressorsakad kardiell ischemi

Forskare från USA har identifierat en gen som ökar risken för att individer med koronarsjukdom ska drabbas av kardiell ischemi till följd av mental stress. Det visar en studie presenterad i Archives of Internal Medicine. Författarna har utgått från 148 patienter med känd koronarsjukdom, 45 kvinnor och 103 män, vilka i genomsnitt var 64 år […](0 kommentar)

Osäkra fördelar med laparoskopisk appendektomi

Laparoskopisk kirurgi för appendicit anses ge kortare vårdtid men ökad risk för postoperativ bukabscess. Vid en omorganisation av sjukvården i den engelska regionen Lothian centraliserades patienter med akuta kirurgiska besvär, särskilt kvinnor, till ett av två sjukhus. Samtidigt koncentrerades den laparoskopiska kompetensen till detta sjukhus. I denna studie jämförs handläggningen av akut appendicit i regionen […](0 kommentar)

Deprimerade är oftare somatiskt sjuka

Individer med återkommande depressiva episoder är i större utsträckning än andra drabbade av somatiska sjukdomar såsom rinit, hypertoni, astma, artros och ulkus. Det visar en studie presenterad i tidskriften British Journal of Psychiatry. Författarna har tittat på data från drygt 1500 individer från Storbritannien med återkommande depressiva besvär och jämfört dessa med närmare 900 icke-deprimerade […](0 kommentar)

Knölar i sköldkörteln kan ofta lämnas kvar

10–30 procent av medelålders kvinnor i Europa har en eller flera palpabla knölar i sin sköldkörtel (struma). Ultraljudsundersökningar talar för att de flesta av dessa knölar växer sakta med åren. Den höga frekvensen av struma gör att varje kirurgmottagning får ett stort antal remisser på patienter, i de flesta fall kvinnor, som behöver bedömas för […](0 kommentar)

Kunskap om patienten viktig vid bröstsmärta i primärvården

Patienter med bröstsmärta är vanliga i primärvården. Från tidigare studier vet vi att 8–18 procent av dessa patienter har koronarkärlssjukdom. I primärvården betraktas patientens sjukhistoria som ett viktigt diagnoshjälpmedel, men det finns inte så många undersökningar som beskriver de diagnoskriterier som specialister i allmänmedicin använder i sitt vardagsarbete. Syftet med denna studie var att titta […](0 kommentar)

EVAR eller öppen operation vid aortaaneurysm?

Nyligen utbröt en diskussion om värdet av endovaskulär behandling av aortaaneurysm (EVAR) i dessa spalter [Läkartidningen. 2007;104:3625-6; 2008;105: 143-4; 2008;105:142-3]. Diskussionen handlade huvudsakligen om befintlig evidens för åtgärderna respektive vad som skulle kunna förväntas i framtiden [Läkartidningen. 2008;105:231-2]. I en stor observationsstudie publicerad i New England Journal of Medicine redogjordes för resultaten från totalt 61598 […](0 kommentar)

Ökad dödlighet vid melanom i skalpen

Individer med melanom avlider i större utsträckning om det ursprungliga melanomet finns i skalpen eller på halsen. Författarna till den aktuella studien har tittat på data från drygt 50000 patienter med melanom som behandlats vid cancercentra i USA och följt fem- och tioårsöverlevnaden hos patienterna. Dessa har delats in i grupper med utgångspunkt i melanomets […](0 kommentar)

Dålig intrauterin tillväxt ger risk för hjärtinfarkt

Ett antal studier har visat att barn som föds med låg födelsevikt löper ökad risk att i vuxen ålder drabbas av ischemisk hjärtsjukdom. En vanlig förklaringsmodell för detta är att intrauterin svält kan leda till både tillväxthämning och bestående förändringar av bla insulinmetabolism och kärlfunktion. Låg födelsevikt kan dock orsakas av två saker: dålig intrauterin […](0 kommentar)

Minskat prefrontalt blodflöde föregår misstag

Amerikanska och norska forskare har med hjälp av funktionell magnetkameraundersökning identifierat mönster i hjärnan som föregår att en individ begår misstag. Författarna, som presenterar sina rön i tidksriften Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, har låtit friska försökspersoner genomföra enklare monotona uppgifter. Samtidigt har blodflödet i hjärnan följts […](0 kommentar)

Rökförbud avskräcker
ungdomar från att börja röka

Rökförbud på restauranger infördes i Sverige under sommaren 2005. Nu visar en studie från USA i Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine att rökförbud på restauranger har avskräckande effekt på unga när det gäller att börja röka. Författarna har tittat på delstaten Massachusetts, som har rökförbud på restauranger. Hur rökförbudet efterlevs – om det råder […](0 kommentar)

Endast på webben

ST-läkare vill forska på arbetstid

Enkäten har gjorts via e-post till föreningens 4 500 medlemmar med läkarlegitimation, de allra flesta ST-läkare. Svarsfrekvensen är låg, 45 procent, men Sylf bedömer resultatet som representativt. Av de 2 000 svarande har 29 procent någon typ av forskarerfarenhet. Av resterande 71 procent som inte har någon sådan erfarenhet skulle närmare hälften vilja forska, och […](0 kommentar)

Vårdrelaterad infektion
drabbar var tionde

– Oacceptabelt, enligt Håkan Sörman, VD på SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Vid utgången av 2009 ska siffran vara halverad, det är SKLs mål. En ny mätning ska göras i november. Mätningen i maj visade att 11,3 procent av patienterna som lagts in på sjukhus fick en vårdrelaterad infektion. De tre vanligaste typerna var urinvägsinfektioner […](0 kommentar)

Lungcancerrisk
med Exubera ska studeras

LT berättade om lungcancerfallen på webben tidigare i våras, se LT nr 20 sidorna e45-6. Enligt EMEA går det inte att fastställa ett orsakssamband mellan Exubera och lungcancer. Men för säkerhets skull uppmanas Pfizer att utföra en studie som undersöker risken för lungcancer hos de patienter som har behandlats med läkemedlet under de senaste fem […](0 kommentar)


Föreskrifter på väg

Den nya Patientdatalagen, som träder i kraft den 1 juli, ska snarare ses som en möjlighetslag än pliktlag. Det enda område där hälso- och sjukvårdens skyldighet gentemot patienten utvidgas är patientens rätt att spärra information i journalen, vilken träder i kraft omgående. I övrigt kommer implementeringen att ske successivt. Patientdatalagen är en ny sammanhängande reglering […](0 kommentar)

ECDC ser ökad risk
för vektorburna sjukdomar i Europa

– Det gäller att läkare är uppmärksamma och kan identifiera tropiska sjukdomar för att snabbt slå larm vid eventuella fynd, säger Guy Hendrickx, som lett ett EU-finansierat tvärvetenskapligt forskningsprojekt om vektorburna sjukdomar, vid en presskonferens på ECDC i Stockholm en dryg vecka före midsommar. ECDCs expertgrupp tonar dock ner riskerna för ett motsvarande men mer […](0 kommentar)

Stora variationer i landets diabetesvård

Det är det tolfte året som Nationella diabetesregistret, NDR, presenterar sina siffror. I dag har registret uppgifter från 180 000 diabetiker, vilket innebär att 200 000 diabetiker fortfarande står utanför registret. Ett antal kvalitetsmått används i registrets så kallade landstingsindex för att jämföra diabetesvården: andel som uppnått behandlingsmålet HbAIc(0 kommentar)


Han pratar om rädslan för att tala

Nils Simonson, kirurg och föreläsare, är den ene av två läkare bland årets Sommar-pratare i P1. Som kirurg säger han sig ha »skurit i allt som rör på sig«. Mesta delen av sin karriär har han varit verksam i Östersund och Uppsala. För fem, sex år sedan sa kroppen stopp. Han drabbades av en immunkollaps […](0 kommentar)


Skärpt blodsockerkontroll
– en seglats mellan Skylla och Karybdis?

ACCORD (The Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes) är en randomiserad multicenterstudie baserad på drygt 10 000 patienter med högt blodsocker (HbA1c runt 7 procent enligt svensk mono-S-metod, som även används nedan). Deltagarna, behandlade i USA och Kanada, hade haft sin diabetes i tio år, och en tredjedel var kardiovaskulärt sjuka. Målet var att […](0 kommentar)

Hjärnskademarkör ger vägledning
vid riskbedömning

Identifiering av riskpatienter lika viktigt som det akuta omhändertagandet Hjärnskakning kan ge långvariga besvär Jörgen Borg Studier visar delvis motsägande resultat S100B för diagnostik och prediktion av sequelae efter lätt skallskada Britt-Marie Stålnacke, Peter Sojka S100B-analys kan minska antalet DT-undersökningar och inläggningar Handläggning av lätta skallskador med hjälp av ett blodprov Johan Undén, Tor Ingebrigtsen, […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Prehospital handläggning
av patienter med svår skallskada

I de nordiska länderna är dödligheten i skallskador 12,6 per 100000 invånare. Mellan 800 och 900 personer avlider årligen i Sverige av en skallskada [1]. Det stora flertalet av dessa är unga. Dessutom överlever många med livslång nedsatt funktion till följd av sin hjärnskada. Nästan hälften av dödsfallen vid traumatisk hjärnskada inträffar inom de första […](0 kommentar)

S100B för diagnostik och prediktion av sequelae efter lätt skallskada

Den akuta diagnostiken vid lätt skallskada har som mål att avslöja intrakraniella blödningar som kan vara potentiellt livshotande och kräva neurokirurgisk åtgärd. Datortomografi (DT) av hjärnan är nu den gängse avbildningsmetoden som används i akutskede; den är tillgänglig på alla akutsjukhus i Sverige, kan användas som säkert alternativ för omhändertagande och är billigare än inläggning […](0 kommentar)

Handläggning av lätta skallskador med hjälp av ett blodprov

Totalt 75 sjukhus i Sverige handlägger patienter med skallskador [1, 2]. Dessa skador svarar för en betydande del av mortalitet och morbiditet hos vuxna [3], och skallskador är den vanligaste orsaken till död hos unga individer [4]. Lätta skallskador, ofta benämnda »commotio cerebri« eller »hjärnskakning«, svarar för upp till 95 procent av skallskadorna [5, 6]. […](0 kommentar)

Ny kirurgisk teknik för att behandla korta tarmens syndrom

Tunntarmen hos barn med korta tarmens syndrom genomgår en adaptationsprocess som medför tarmdilatation med försämrad tarmmotorik och bakteriell överväxt. Den förkortade och dilaterade tarmen kan korrigeras med olika kirurgiska tekniker. Vi vill med denna fallbeskrivning dela med oss av erfarenheterna från vårt första patientfall där vi använt oss av en relativt ny, enkel kirurgisk teknik, […](0 kommentar)

Nya medicinska krav
för körkort från den 1 maj 2008

Ett i stället för två år av frihet från epileptiskt anfall för personbil, tio år i stället för fem för högre behörigheter. Fyra provtagningar under sex månader i stället för två under tre månader efter rattfylleri. Ny möjlighet att köra buss och taxi om man har insulinbehandlad diabetes typ 2. Ett helt nytt kapitel om […](0 kommentar)

Patientskattning av synfunktionen bra stöd för läkarens bedömning

Av hävd har man bedömts vara synskadad när synskärpan med bästa optiska korrektion är 0,3 eller sämre, eller när förmågan att uppfatta hela synfältet är så nedsatt att man inte kan orientera sig i främmande miljöer med synens hjälp. Har man så dålig synfunktion får man också tillträde till allt det stöd som synrehabilitering, kommun […](0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Grönt te kan minska effekten av Waran

Warfarin är en vitamin K-antagonist som hämmar effekten av vitamin K i koagulationsprocessen. Grönt te kan innehålla varierande mängder vitamin K och kan därför minska effekten av warfarin [1]. Det finns en stor variation när det gäller mängden vitamin K i olika tesorter. I en studie mättes koncentrationen vitamin K i de torra gröna tebladen […](0 kommentar)

Uppgifter saknas om rosenrot vid hypertoni

Vi har inte funnit några rapporter om att rosenrot skulle höja blodtrycket. Det förefaller finnas en uppfattning om att rosenrot skulle kunna sänka blodtrycket, men vi hittar inga data som stöder detta. Det finns en in vitro-studie som visar att rosenrotsextrakt kan hämma aktiviteten hos angiotensin 1-converting enzyme (ACE) [1]. Den kliniska betydelsen av detta […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Fel tillåta utskrivning av patient med allvarlig, obehandlad sjukdom

Den 49-åriga kvinnan, som 1998 hade behandlats för bröstcancer, hade under våren 2007 haft korta, återkommande febertoppar och blivit trängre i bröstet, fått frossa och andnöd. Den 12 juli sökte hon akut vid hemsjukhuset och blev inlagd. En utredning visade pneumoniliknande förändringar i vänster lunga samt lymfkörtlar i övre delen av mediastinum. Blododlingar visade växt […](0 kommentar)

Läkare fälls för brott mot tystnadsplikten

En 47-årig kvinna kom till internmedicinaren den 8 november 2007 på remiss. Hon hade ett smärtsyndrom sedan många år. Efter besöket kontaktade internmedicinaren Försäkringskassan. Patienten anmälde internmedicinaren för att ha brutit sin tystnadsplikt genom att kontakta Försäkringskassan. Hon uppgav för internmedicinaren att hon hade varit hos en läkare i X-stad och fått diagnosen myofasciellt smärtsyndrom. […](0 kommentar)

Av största vikt att penetrera
anamnesen vid plötslig andfåddhet

Den 59-årige mannen sökte vårdcentralen den 13 augusti 2007 med andfåddhet och smärta i en axel. Läkare A bedömde honom som opåverkad och lungorna auskulterades normala. Patienten återkom den 23 augusti till en internmedicinare. I anamnesen antecknades luftvägsbesvär, bedömda som övre luftvägsinfektion. Internmedicinaren ordinerade antibiotika och luftrörsvidgande inhalationer. Ingen lungauskultation dokumenterades. Den 24 augusti sökte […](0 kommentar)

Debatt och brev

Vems är ansvaret för kostråd till våra barn?

Under rubriken »Rädda våra barns hjärnor!« ger projektet CORPUS Livlinan i ett öppet brev till landets förskolor och skolor råd om barnens kost. I brevet, som inte är undertecknat, hänvisas förutom till CORPUS Livlinans webbplats till dr Annika Dahlqvists blogg. Livsmedelsverkets kostråd i allmänhet och råden om maten i skola [1] och förskola [2] i […](0 kommentar)

Kost med högt intag av fett kan ifrågasättas

Under senare år har en het debatt uppstått kring vilka kostråd som bör tillämpas vid viktnedgång och behandling av typ 2-diabetes, men även generellt för individer som vill förebygga sjukdom. Två paradigm har ställts emot varandra. »Traditionalisterna« har utgått från en balanserad kost med en energifördelningen motsvarande 50–60 energiprocent (E-procent) kolhydrater och 25–35 E-procent fett, […](0 kommentar)

Behandlingsresultatet viktigare som kvalitetsmarkör än tillgängligheten

I en intervju i Läkartidningen 22/2008 (sidorna 1638-41) utvecklar sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt sin syn på sjukvården i Stockholm. Hon ger en nyanserad beskrivning av det för Alliansen så centrala begreppet vårdval. Filippa Reinfeldt betonar särskilt kvalitet i vården och att en av de viktigaste frågorna i dag är att »inför patientvalsmodeller göra olika kvalitetsparametrar, till […](0 kommentar)

Gå vidare med jävsdeklarationerna

I Läkartidningen 17–18/ 2008 (sidorna 1310-2) deklarerar ett antal diabetologer utförligt »potentiella bindningar och jäv«. Vi ser positivt på detta. Läsaren kan väga in redovisningen i bedömningen av argumentationen. Varför inte gå vidare och göra likadant vid utformande av riktlinjer och rekommendationer, fastställande av målvärden och utvärdering av kvalitetsregisterdata från nationella diabetesregistret (NDR)! Något för […](0 kommentar)

Hälso- och sjukvården får aldrig bli en okritisk marknadsplats

Olle Kjellin redogör i en debattartikel i Läkartidningen 22/2008 (sidorna 1633-4) på ett utförligt sätt för den ryske konstruktören Konstantin G Korotkovs förehavanden. Bedragare och oseriösa utövare finns i alla läger, framför allt i de områden där tillsyn, reglering och lagstiftning är som svagast. Det bästa motmedlet är information och utbildning, eftersom vi vet att […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

LT debatt

ST-handledarna bör vara vetenskapligt kompetenta

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring [1] som förväntas beslutas i slutet av juni 2008, har nyligen remissbehandlats av bl a specialistföreningarna. Vi välkomnar initiativet till den normering och den skärpning av kraven på ST-utbildningen och handledningen som kommer till uttryck i författningsförslaget. Förutom krav på ST-läkarens specifika medicinska kompetens innehåller […](0 kommentar)

Granskning bör bygga på sakliga argument

Sundberg och Hedbrant ifrågasätter våra slutsatser av de två interventionsstudierna som jämfört metabola effekter av transfettsyror [1]. Vi tycker det är positivt att intresset är stort för våra näringsrekommendationer och kostråd. Däremot är det önskvärt att man i debatten använder sakliga argument. Man misstänkliggör en rad forskare och påstår att Wulf Becker har »uppdrag för […](0 kommentar)

Fortfarande vilseledande om fett

På avdelningen »Nya rön« i Läkartidningen skriver Becker, Bruce och Sohlström från Livsmedelsverket (SLV) att två nya studier visat att det inte finns anledning att skilja mellan transfett från idisslare och industriellt framställda partiellt härdade fetter [1]. Båda studierna visade efter 3–4 veckor endast obetydliga skillnader på kolesterolvärden, alltså surrogatvariabler för kardiovaskulär sjukdom [2, 3]. […](0 kommentar)

Ledare

Näsa för bra gener

Vilka särdrag karaktäriserar ansikten som uppfattas som attraktiva (sexuellt tilldragande)? Den frågan har studerats ingående i antropologisk forskning. Det tycks inte vara enskilda delar utan symmetrin, och främst symmetrin mellan höger och vänster kroppshalva, som kännetecknar ett tilldragande yttre. Att detta uppfattas som åtråvärt har troligen en djupare biologisk betydelse. En uttalad kroppssymmetri är hos […](0 kommentar)

Akut läkarbrist framtidsscenario

Vartannat år sedan 1970-talet genomför de nordiska läkarförbunden en prognos om tillgång och behov av läkare. Årets prognos visar på stor läkarbrist i Sverige och i Norden. Prognosen utgår från två olika scenarier – det ena beskriver en förväntad efterfrågan på läkare som endast ökar med befolkningstillväxten, medan det andra innebär att hälso- och sjukvårdens […](0 kommentar)

Vårdval med förbehåll

Nu reformeras den svenska primärvården runt om i landet. Fritt vårdval, konkurrens på lika villkor och friare etableringsregler införs på många olika håll. Halland visade vägen med Vårdval Halland. Det var ett systemskifte som genomfördes trots att juristerna på Sveriges Kommuner och Landsting menade att en sådan modell stred mot lagen om offentlig upphandling. Samma […](0 kommentar)

Aktuellt

Finns det någon
läkare ombord?

Sjukdom, olycksfall och död under flygning ökar med fler resor, åldrande befolkningar och allt fler långdi­-stansflygningar. I vilken omfattning är oklart, eftersom flygbolag inte behöver rapportera sjukdom eller dödsfall ombord. Det ligger inte i den internationella flygorganisationen IATAs (International Air Transport Association) intresse att föra stati­-stik, men det är en önskan från World Medical Association, […](0 kommentar)

ESBL-bildande bakterier
vanligare än MRSA

För några år sedan befarade Smittskyddsinstitutet att resistenta tarmbakterier hade blivit ett lika allvarligt problem som meticillinresistenta stafylokocker (se LT nr 20/2006 sidan 1582). Nu har läget förvärrats. Medan antalet MRSA-fall ökat med mindre än 10 procent under 2007 har ESBL ökat kraftigt och förekommer nu minst dubbelt så ofta som MRSA. Under 2007 rapporterades […](0 kommentar)

Läkarförbundet kritiskt till LOV

Tidigare i våras lämnade utredaren Acko Ankarberg Johansson (kd) förslaget Lag om valfrihetssystem, LOV, tänkt som ett alternativ till lagen om offentlig upphandling, LOU (se LT nr 10/2008 s 711). Förslaget välkomnades av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson (kd) som vill se en lag träda i kraft redan vid årsskiftet. Förslaget har nu varit på […](0 kommentar)

Ersättningsetablering föreslås »fem över tolv«

Regeringen har tidigare lovat att återinföra ersättningsetablering, men frågan har skjutits på framtiden. Nu vill regeringen införa möjligheten, men temporärt. Hela taxesystemet enligt lagen om läkarvårdsersättning har ifrågasatts av EU utifrån EUs regler om etableringsfrihet, öppenhet, likabehandling och icke-diskriminering, vilket har gjort att regeringen planerar att avveckla systemet. Utredaren Toivo Heinsoo, som i våras la […](0 kommentar)

Notiser

Apoteksmarknaden avregleras 1 juli 2009

Den 1 juli 2009, ett halvår senare än vad tidigare sagts, vill regeringen att apoteksmonopolet försvinner. Apoteksmarknaden skulle enligt utredaren Lars Rejes´, förslag, som presenterades i januari i år, ha trätt i kraft den 1 januari 2009, se https://lakartidningen.se/07engine.php?articleId=8542 . Förslaget har varit ute på remiss och en proposition är att vänta. Regeringen siktar nu […](0 kommentar)