Nr 26 2008

Kultur

Thomas Campion – mer musiker än läkare

Thomas Campion var en av de mer välkända läkarna i England under renässansen. Han har dock inte gått till historien för sin medicinska gärning utan mera för sin rikhaltiga och högklassiga musikaliska produktion. Han skrev ett stort antal musikverk, främst för luta och sång, som spelas än i dag. Dessutom skrev han såväl prosa som […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Nationellt kvalitetsregister för refraktiv kirurgi behövs

I artikeln »Operationer vid brytningsfel i ögat. En Alertrapport från SBU« i detta nummer av Läkartidningen avslutar författarna Per Fagerholm och Ingemar Eckerlund med att ta upp frågan om ett nationellt kvalitetsregister för refraktiv kirurgi i Sverige. Nationella kvalitetsregister syftar till att inhämta underlag för att genomföra kvalitetsförbättrande åtgärder och ska belysa frågeställningar som professionen […](0 kommentar)

Diabetes accelerar bland barn i Europa

I Lancet den 24 maj publicerades en studie angående typ 1-diabetes bland finska barn och den accelererande trend som där har kunnat påvisas sedan 1990-talet. Ökningen var störst bland de yngsta barnen, men incidensen var högst bland 10–14-åringarna, och incidenstoppen sågs 3 år tidigare för flickor jämfört med pojkar. Man konkluderar att incidensen av diabetes bland […](0 kommentar)

Nya Rön

Vanlig genvariant ökar risken för benskörhet och frakturer

Sveriges frakturincidens är bland de högsta i världen, och man beräknar i dag att varannan svensk kvinna och var fjärde man får en osteoporosfraktur under livet. Genetiska faktorer spelar en mycket viktig roll för uppkomsten av osteoporos, men hittills har man inte kunnat klarlägga vilka gener som är av avgörande betydelse. Detta beror till stor […](0 kommentar)

Hög andel hjärtinfarkt i Indien och ojämlik behandling

Indien är det land i världen som har högst antal fall av koronara syndrom. En studie presenterad i tidskriften Lancet har analyserat akut koronarsjukdom i Indien och hur denna behandlas. Totalt har data inhämtats från närmare 21000 patienter med akut koronarsjukdom som behandlats vid 89 olika centra i tio städer. Den statistik som presenteras skiljer […](0 kommentar)

Astma kopplat till suicid-tankar med suicidförsök

Suicidtankar med suicidförsök är vanligare bland individer med astma än i normalpopulationen. Det visar en amerikansk studie presenterad i Annals of Allergy, Asthma & Immunology. Författarna har tittat på data från närmare 5700 individer från 18 år och äldre. Av dessa var 12 procent drabbade av astma. Studiedeltagarna hade därtill lämnat uppgifter om huruvida de […](0 kommentar)

Kvinnor aktiva i valet av bröstcanceroperation

I dag finns betryggande stöd för att bröstbevarande kirurgi (BCS) är ett fullvärdigt alternativ till mastektomi vid unifokala tumörer upp till 4 cm i diameter. Adekvat patientinformation om vilket ingrepp som ska göras förbättrar kvinnans psykiska välbefinnande och gör henne nöjdare med vården. Men hur delaktig är hon i beslutet? Och hur är detta associerat […](0 kommentar)

Höga uratnivåer bromsar Parkinsons sjukdom

Höga nivåer i blodet av urinsyra (urat) kan bromsa utvecklingen av Parkinsons sjukdom. Det visar en amerikansk studie som presenteras i Archives of Neurology. Tidigare studier har indikerat en koppling mellan höga uratnivåer i serum och minskad risk för parkinson. Hur urat påverkar sjukdomsutvecklingen hos patienter som redan drabbats av parkinson har dock, fram till […](0 kommentar)

Skillnaderna i dödlighet relaterad till utbildning ökar

Att välutbildade individer lever längre är känt sedan tidigare. Nu visar en amerikansk studie att skillnaderna i dödlighet mellan låg- och högutbildade i USA ökade under perioden 1993–2001. Studien bygger på mortalitetsdata från 3,5 miljoner amerikaner från 42 olika delstater. Samtliga i studien ingående individer var mellan 25 och 64 år. Anledningen till att äldre […](0 kommentar)

Koksalt hellre än albumin vid skallskada

I slutet av 1990-talet ifrågasattes om albumin är en lämplig vätska för behandling av patienter inom intensivvården. Metaanalyser visade att albumin ökade dödligheten. Dessa metaanalyser hade dock så stora svagheter att en grupp australiska läkare bestämde sig för att genomföra en stor prospektiv, randomiserad studie som jämförde dödligheten vid användning av 4-procentig albuminlösning respektive isoton […](0 kommentar)

Arbetsmiljöåtgärder kan inte överlämnas till enskilda

Många arbetstagare exponeras dagligen för kemiska ämnen i sin arbetsmiljö. Exponeringen innebär risker för hälsan, och exponeringen måste därför mätas och eventuellt åtgärdas. I dagsläget genomförs tämligen få exponeringsmätningar, dels på grund av kostnaden för företagen, dels på grund av de praktiska svårigheterna kring exponeringsmätningar. Nu finns en metod för exponeringsmätning av vissa kemikalier, där […](0 kommentar)

Diafragma atrofierar snabbt vid respiratorbehandling

Alla som bryter ett ben noterar att muskulaturen där atrofierar under läkningstiden, och man kan på likartat sätt tänka sig att diafragmas funktion nedsätts under kontrollerad långvarig respiratorbehandling. I en liten studie [1] har man med biopsi från diafragma jämfört histologiska och biokemiska data från hjärndöda patienter med helt kontrollerad respiratorbehandling under 18–69 timmar med […](0 kommentar)

Aktuellt

EU-förslag reglerar patientrörlighet

Under flera år har EU-kommissionen, EUs lagformulerande organ, diskuterat ett direktiv som tydliggör ansvarsförhållanden och ger medlemsländernas medborgare rätt att söka planerad sjukhusvård i länder inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein. Ett antal domar i EU-domstolen har gett enskilda medborgare rätt till skattefinansierad vård i ett annat EU-land, men […](0 kommentar)

Industrin börjar informera allmänheten

Vid sitt senaste möte beslutade Läkemedelsindustriföreningen, LIF, att tillåta sina medlemsföretag att förmedla information om receptbelagda läkemedel till allmänheten via egna webbplatser. Informationen ska vara förhandsgranskad av Informationsgranskningsmannen och följa de regler för läkemedelsinformation som föreningen använder som måttstock för läkemedelsreklam. Men frågan är om det är tillåtet. – Vi gör bedömningen att detta är […](0 kommentar)

EU-förslag om information till allmänheten kritiseras

Det är en kompakt kritik som riktas mot EU-kommissionens förslag att luckra upp reglerna för läkemedelsföretagen att kommunicera direkt med patienterna kring receptbelagda läkemedel. Det står klart sedan EU-kommissionen offentliggjort de enskilda kommentarer som kommit in till kommissionen. Totalt är det 185 skrivelser från olika intressenter ifrån hela EU-området som skickats in till kommissionen. Organisationer […](0 kommentar)

Få vårdplatser inte bara gott tecken

Jämförelser av olika sjukvårdssystems effektivitet kan knappast bli mer än goda försök. Hur många indikatorer behövs, är de representativa och viktas de på rätt sätt? Parametrarna är fortfarande få och metoderna i sin linda. Vid en internationell jämförelse begränsas rimligen urvalet av data ytterligare till sådant som kan fås från alla länder. Tillgång på relevanta […](0 kommentar)

Ändrat arbetstidsdirektiv ett nederlag för EU-läkare

EUs arbetsmarknadsministrar kom natten till den 10 juni överens om hur de vill förändra EUs arbetstidsdirektiv i en rad frågor som varit kontroversiella sedan flera år. Det handlar om maximal veckoarbetstid och när bruten dygnsvila ska kompenseras. För att ändringarna ska gå igenom måste också EU-parlamentet säga ja och det kan bli först efter sommaren. […](0 kommentar)

Endast på webben

Lägre blodtryck med stöd
av farmakolog och webb

Studien, som utförts vid tio olika centra under perioden 2005 till 2007, omfattar 778 individer mellan 25 och 75 år. Alla hade farmakologiskt otillräckligt behandlad essentiell hypertoni (blodtryck ≥140/90 mm Hg). De randomiserades till en av tre interventioner. En grupp fick utrustning och träning i blodtrycksmätning i hemmet samt utbildning i och tillgång till ett […](0 kommentar)

Stopp för privata gentest i Kalifornien

California Department of Public Health har kontaktat 13 olika företag som erbjuder genetiska test, däribland isländska Decode Genetics och amerikanska 23andme, och informerat att de inte får sälja genetiska test till privatpersoner i Kalifornien. För att testen ska få genomföras måste de ha beställts av en läkare. Därtill krävs att laboratorierna som bolagen anlitar är […](0 kommentar)

Försäkringsbolagens insyn i journaler hotar patientsäkerheten

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag följt upp tillämpningen av bestämmelserna om genetisk information i försäkringssammanhang i Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. Den trädde i kraft den 1 januari 2007. Myndigheten är kritisk till att lagen ger försäkringsbolagen möjlighet att hämta in och hantera information från patientjournaler som normalt är sekretessbelagda inom hälso- och sjukvården. […](0 kommentar)

Sverige måste utbilda fler läkare

(0 kommentar)

Nya möjligheter vid behandling vid astma och allergi

Inledning Ny skjuts åt 100-årig terapi Gunilla Hedlin Medicinsk kommentar Anti-IgE blockerar central astmamekanism Thomas Sandström, Gunilla Hedlin Klinik och vetenskap Mekanismerna vid allergenspecifik immunterapi klarnar Sabina Rak Vaccination mot allergier ger god symtomlindring Gunilla Hedlin, Monica Arvidsson Biologisk ingenjörskonst ger ny astmaterapi Marianne van Hage, Hans Grönlund, Guro Gafvelin TNF-blockad – ny strategi vid […](0 kommentar)

Nationellt kvalitetsregister för refraktiv kirurgi behövs!

Nationellt kvalitetsregister för refraktiv kirurgi behövs Medicinsk kommentar En Alertrapport från SBU. Operationer vid brytningsfel i ögat Klinik och vetenskap(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

SBAR – modell för bättre kommunikation mellan vårdpersonal

Ineffektiv muntlig eller skriftlig kommunikation mellan vårdpersonal är en bidragande faktor till majoriteten av alla skador och missöden som drabbar patienter i vården [1-7]. I vårdlaget eller kedjan av vårdare runt patienten är informationsutbytet smörjoljan som får hälso- och sjukvården att fungera. Men varje gång som information ska överföras från en person till en annan […](0 kommentar)

Operationer vid brytningsfel i ögat

SBU har gjort en systematisk litteraturöversikt, som i form av en sk Alertrapport sammanfattar det vetenskapliga underlaget för de vanligaste excimerlasermetoderna för refraktiv kirurgi [1]. Refraktiv kirurgi, dvs operationer för att korrigera brytningsfel i ögat (närsynthet, översynthet och astigmatism), har blivit allt vanligare. Teknikutvecklingen inom området är snabb, och nya metoder tillkommer ständigt. Operationerna ersätter […](0 kommentar)

Tema Immunterapi vid astma/allergi

Ny skjuts åt 100-årig terapi

Under temats rubrik »Immunterapi vid astma/allergi« kan vi i dag sam­man­fatta nya kun­skaper om en 100 år gammal behandlingsmodell och samtidigt beskriva en snabb och spännande utveckling av nya möjliga behandlingsmetoder. Vi ser också ett möjligt paradigmskifte när det gäller att förebygga allergisk sjukdom. Med hjälp av kunskaper om basal immunologi och immuncellernas funktion, interaktioner, […](0 kommentar)

Anti-IgE blockerar central astmamekanism

Trots att vi i dag har ett flertal effektiva astmamediciner är svår persisterande astma ändå ett betydande problem. Dessa patienter har en påtaglig nedsättning i sin livsföring och livskvalitet. Gruppen står för en stor del av de hälsoekonomiska kostnaderna vid astma till följd av medicinkostnader, akutbesök, akutbehandlingar, sjukhusvård och sjukskrivningar. Trots framsteg med kombinationsbehandling med […](0 kommentar)

Mekanismerna vid allergenspecifik immunterapi klarnar

Subkutan allergenspecifik immunterapi (SCIT) introducerades i sin nuvarande form 1911 när den berömda artikeln »Prophylactic inoculation aganst hay fever« av Leonard Noon publicerades i Lancet [1]. Medan tillkomsten av de flesta behandlingsmetoder följer en logisk utveckling från basala koncept till kliniskt användbara interventioner har den allergenspecifika immunterapin fungerat i klinisk praxis från början, utan att […](0 kommentar)

Vaccination mot allergier ger god symtomlindring

Allergenspecifik immunterapi (ASIT), ibland kallad allergivaccination eller, tidigare, hyposensibilisering, används för att försvaga den allergiska IgE-medierade reaktionen mot specifika allergener, tex pollen eller getinggift. Mekanismerna för effekten av allergenspecifik immunterapi beskrivs i avsnittet »Mekanismerna vid allergenspecifik immunterapi klarnar«. Behandling med subkutana allergeninjektioner (SCIT) har använts sedan ett sekel, men det var inte förrän på 1970-talet […](0 kommentar)

Biologisk ingenjörskonst ger ny astmaterapi

När man diagnostiserar allergi, vare sig man gör pricktest i huden eller mäter cirkulerande allergenspecifika IgE-antikroppar i serum, använder man sig av allergenextrakt, som är en blandning av många olika allergena och icke-allergena komponenter i varierande mängd. Rekombinanta allergener Med hjälp av molekylärbiologisk teknik kan man i dag framställa allergena komponenter som enskilda rekombinanta proteiner […](0 kommentar)

TNF-blockad – ny strategi vid svårbehandlad astma

Dagens effektiva astmaläkemedel kan hålla sjukdomen hos de flesta patienter med lindrig och medelsvår astma under full kontroll, dvs tillåta en i allt väsentligt normal livsföring och livskvalitet. Det finns dock fortfarande en grupp av astmapatienter som trots behandling med i princip alla tillgängliga läkemedel, inklusive höga doser inhalationssteroider, och ofta även med tillägg av […](0 kommentar)

Ledare

Nya ST tar form

I dessa dagar kommer Socialstyrelsen att slutligen fastställa nya föreskrifter och allmänna råd för läkares specialiseringstjänstgöring (ST). Läkarförbundet har varit med i arbetet via Nationella rådet för läkares specialiseringstjänstgöring, då detta naturligtvis är en viktig professionsfråga för oss. Det har varit en lång process, och de nya riktlinjerna som i dessa dagar fastställs gäller dock […](0 kommentar)

God sommar – på återseende i höst

Ledarkommentaren tar sommaruppehåll för att återkomma i augusti. Senare under hösten kan du som läsare se fram emot flera spännande och kliniskt viktiga teman. Framstegen inom bilddiagnostiken vid hjärtsjukdom och sjukdomar i centrala nervsystemet kommer att speglas i var sitt temanummer. Smärtmekanismerna, genetiken och nya farmakologiska principer vid behandling av neuropatisk smärta kommer samlat i […](0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Är något SSRI-preparat att föredra när det gäller sexuella biverkningar?

Frågan gäller en 40-årig i övrigt frisk kvinna med depressiva besvär som medicinerar med citalopram (Cipramil) 20 mg om dagen. Man har försökt trappa ned dosen, främst på grund av nedsatt sexuell lust, men kvinnan har då mått psykiskt sämre. Sexuella biverkningar, såsom försenad ejakulation eller orgasm eller frånvaro av orgasm, minskad lust och erektil […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Oaktsamhet inte styrkt – tidigare fälld läkare frias

Vi berättade om fallet i Läkartidningen nr 44/2007. En 37-årig kvinna blev biten i höger häl av en huggorm den 3 juli. Vid 16.45-tiden kom hon till sjukhuset och fick injektioner med kortison, antihistamin, stelkrampsvaccin och dropp. Hon blev inlagd och blodprov kl 20.10 visade förhöjt antal vita blodkroppar, 23. Under kvällen röntgenundersöktes kvinnan och […](0 kommentar)

Frias trots fel vaccin till spädbarn – felet inte ursäktligt, men ringa

En mamma anmälde en distriktsläkare för att ha givit hennes 4 månaders dotter fel vaccin när hon skulle få ett pneumovaccin. Dottern fick Pneumo 23, som är till för vuxna och barn över två år. Distriktsläkaren bestred att han gjort fel. Han berättade att mamman ville få dottern vaccinerad mot pneumokocker. Han vaccinerade med Pneumo […](0 kommentar)

Inte fel låta bli lumbalpunktion – tidigare fälld barnmedicinare frias

En 4 månaders pojke insjuknade den 1 maj i hög feber med snuva, hosta och lös avföring (vi berättade om fallet i Läkartidningen nr 20–21/2007). Han undersöktes vid ett sjukhus av barnmedicinaren den 4 maj. Tillståndet bedömdes som trolig viros. Han fick gå hem för att komma tillbaka för ny bedömning nästa dag. Då var […](0 kommentar)

Debatt och brev

Psykiatrin omfattar två kunskapsområden

Redan i sin ursprungliga artikel, Läkartidningen 7/2008 (sidorna 421-2), ger de båda professorerna emeriti Dencker och Wålinder uttryck för en förbluffande enögdhet i synen på vad psykiatri egentligen är: »Vi menar att psykiatrin är den specialitet som ska syssla med sjukdomar som har sin grund i neurobiologiska förändringar i CNS, deras diagnostik och behandling.« Mot […](0 kommentar)

Minskade rutinkontroller frigör mottagningstid

Konceptet »Bra mottagning« var aktuellt för ett par år sedan. Bla ifrågasatte man då om inte allmänläkaren ägnade alltför stor andel av sin mottagningstid till rutinkontroller av välmående patienter. För några år sedan ändrade jag radikalt mina mottagningsrutiner i detta avseende. Hur jag gjorde och hur det gick kan kanske ha ett allmänt intresse. Varje […](0 kommentar)

Psykiatrin sedd genom ett litet fönster: Nu får ni väl ta igen er!

Som kirurg och urolog har jag med stigande intresse följt skriftväxlingen i Läkartidningen om psykiatrin och dess innehåll. Tyvärr även med stigande undran, när jag läser inläggen av Göran Isacsson som jag tycker karakteriseras av ett högt tonläge, tråkig i kollegiala vetenskapliga sammanhang, med en plädering för en psykiatri som skalat bort alla patienter som […](0 kommentar)

Varför negligeras smärta vid provtagning i prostata?

Smärtlindringen vid medicinska ingrepp har förbättrats dramatiskt sedan svenska forskare på 1940-talet uppfann Xylocain för lokalbedövning. Kvalitetsmål har framtagits, och riktlinjerna för provtagning vid vårt och andra sjukhus uttrycker ofta att »målet är smärtfrihet« och »patienterna ska ha god smärtlindring (VAS mindre än 3)«. Socialstyrelsen har nyligen publicerat en informationsbroschyr om PSA-prov för att upptäcka […](0 kommentar)

Kognitiv medicin – kunskapsfält för framtida specialistutbildning

Kognition är en samlingsterm för människans förmåga att lära, tänka och bearbeta information i hjärnan. De funktioner som vanligen avses är snabbhet/uppmärk- samhet, minne/inlärning, visuospatial förmåga (förmågan att uppfatta rumsliga relationer), språklig förmåga och exekutiv förmåga (förmågan till målinriktat beteende). De kognitiva funktionerna måste vara intakta för att man ska kunna leva ett normalt vardagsliv. […](0 kommentar)

Åter grönt för Insulatard Penfill

För ett år sedan ville Novo Nordisk dra in försäljningen av det utmärkta och miljövänliga Insulatard Penfill. Genom kontakter via medier och personligen har dialogen mellan företaget och förskrivare och patienter fortsatt. Nu meddelar Novo Nordisk att man beslutat att åter leverera Insulatard Penfill utan begränsningar till den svenska diabetes-vården. Förnuftet har segrat! Men problemet […](0 kommentar)

Nytt namn: »Rätten till en värdig död«

I artikeln »Är suicid och självvald död samma sak?«, LT 21/2008 (sidan 1590), förekom namnet »Rätten till vår död«. Under tiden från det att manuskriptet skickades in till dess att artikeln publicerades hann föreningen på sitt årsmöte byta namn till »Rätten till en värdig död« (RTVD).(0 kommentar)

Återkommande buksmärtor hos barn – avsaknad av alarmsignaler utesluter inte organisk orsak

Inom pediatrisk gastroenterologi finns det en tradition att använda sig av s k röda flaggor, dvs vissa symtom, som alarmsignal och riskindikator för organisk sjukdom. Till dessa alarmsignaler räknas kraftiga kräkningar, kraftiga diarréer, blodig avföring, viktnedgång, feber samt nattliga och lateraliserade smärtattacker. Dessas positiva prediktiva värde ifrågasätter säkerligen ingen. Särskilt vid den akuta bedömningen av […](0 kommentar)

LT debatt

Varför blundar sjukvårdens makthavare för utsattas ohälsa?

Inom primärvården i Stockholms läns landsting (SLL) har det under de senaste åren skett stora förändringar. Cirka 55 procent av husläkar- mottagningarna är numera privata, och ytterligare privatiseringar kommer att ske. Vårdval Stockholm trädde i kraft 1 januari 2008. Jag ska här belysa riskerna för socialt och ekonomiskt utsatta grupper (hemlösa, missbrukare, psykiskt sjuka, invandrare, […](0 kommentar)

Notiser

Patienter ska lista biverkningar

Läkemedelsverket har öppnat en webbaserad tjänst där patienterna inbjuds att själva rapportera sina läkemedelsbiverkningar. Den nya e-tjänsten ska generera fler biverkningsrapporter än i dag, hoppas Läkemedelsverket, bland annat vad gäller receptfria läkemedel och naturläkemedel, enligt Gunilla Sjölin-Forsberg, chef för verkets enhet för läkemedelssäkerhet. Den lagstadgade skyldigheten för hälso- och sjukvården att rapportera biverkningar kvarstår och […](0 kommentar)

SLF säger nej till utökat läkaransvar i Vapenlagen

Läkarförbundet vill förhindra en utvidgning av läkares informationsplikt till patient om dennes medicinska olämplighet för innehav av skjutvapen. Det framför förbundet i sitt remissvar på Socialstyrelsens föreskrifter om anmälan av patienter som av medicinska skäl är olämpliga att inneha skjutvapen. Frågan gäller läkares skyldighet att underrätta patienter om att man till lokal polismyndighet har gjort […](0 kommentar)

Stora skillnader i psykiatrin mellan landstingen

Rapporteringen från den öppna psykiatrin till Socialstyrelsens patientregister visar stora brister. Jämfört med Sveriges Kommuner och Landstings verksamhetsstatistik är bortfallet hela 35 procent. Det är främst uppgifter från privata vårdgivare som saknas. Det visar Socialstyrelsens rapport »Beskrivning av vårdutnyttjande i psykiatrin«, som presenterades nyligen. Uppgifterna från den slutna psykiatrin är mer pålitliga. Och de visar […](0 kommentar)

Var tionde drabbas av vårdrelaterad infektion

Drygt var tionde patient i slutenvården drabbas av en vårdrelaterad infektion, enligt Sveriges Kommuner och Landstings, SKL, mätning i maj 2008. – Oacceptabelt, enligt Håkan Sörman, VD på Sveriges Kommuner och Landsting. Vid utgången av 2009 ska siffran vara halverad, det är SKLs mål. En ny mätning ska göras i november. Mätningen i maj visade […](0 kommentar)