Nr 28 2008

Kultur

Dramat »Woyzeck« ett värdefullt medicinhistoriskt dokument

Det finns flera exempel på litterära gestaltningar av läkekonst och läkare som innefattar medicinhistoriska dimensioner. Efter Thomas Manns publicering av romanen »Bergtagen« 1924 bröt en häftig debatt ut inom den tyska läkarkåren [1]. Å ena sidan undrade man vem Mann haft som förebild till det föga smickrande porträttet av chefsläkare Hofrat Behrens på sanatoriet i […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Med vårdval i tiden

Vårdvalsmodeller för primärvård sprider sig som en löpeld över Sverige. I detta nummer av Läkartidningen gör Anders Anell en analys av de första modellerna ur ett hälsoekonomiskt perspektiv. Grunden för sjukvården är Hälso- och sjukvårdslagens ord om befolkningens rätt till god hälsa och vård på lika villkor. En rättvis sjukvårdsmodell måste utgå från de faktiska […](0 kommentar)

Clostridium difficile-associerad diarré hotar patientsäkerheten!

De senaste åren har problematiken kring vårdrelaterade infektioner fått en allt större betydelse både här hemma och internationellt. Man har uppskattat att cirka 10 procent av de patienter som vårdas på akutsjukhus drabbas av en eller flera vårdrelaterade infektioner [1]. Särskild uppmärksamhet har ägnats de infektioner som orsakas av antibiotikaresistenta mikroorganismer som meticillinresistenta Staphylococcus aureus […](0 kommentar)

Nya Rön

Föräldrar till barn med autism har dubbelt så ofta vårdats på psykiatrisk avdelning

Dubbelt så många föräldrar till barn med autism har varit inlagda på sjukhus av psykiatriska orsaker som föräldrar till barn utan autism. Det visar en studie på ett svenskt material som presenteras i tidskriften Pediatrics. Studien, som är en av de absolut största i sitt slag, omfattar drygt 1200 svenska barn som diagnostiserats med autism […](0 kommentar)

Ingen konsensus om steroider vid ARDS

I BMJ presenteras en metaanalys av steroidbehandling som profylax respektive behandling vid ARDS. Resultaten visar att profylaktisk behandling med steroider ger tendens till ökad risk för ARDS-utveckling och ökad mortalitet för dem som sedan utvecklar ARDS. Vid redan uppkommen ARDS visar steroidbehandling en trend till minskad mortalitet, ökat antal ventilatorfria dagar men utan ökad risk […](0 kommentar)

ESBL-producerande tarmbakterier – en kunskapsöversikt

ESBL (extended-spectrum beta-lactamases) är överförbara betalaktamaser som orsakar resistens mot penicilliner och cefalosporiner (tex cefuroxim, cefotaxim och ceftazidim) hos Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae och besläktade tarmbakterier. Sedan februari 2007 har ESBL-producerande tarmbakterier varit anmälningspliktiga enligt Smittskyddslagen, och första året rapporterades 2099 fall. Strama har med anledning av den ökade ESBL-problematiken tillsammans med svenska experter utarbetat […](0 kommentar)

Låg födelsevikt och saltkänslighet

IUGR (intrauterine growth retardation), dvs tillväxthämning vid födseln, ökar risken för hjärt–kärlsjukdom, tex hypertoni, typ 2-diabetes och ateroskleros, vid vuxen ålder [J Clin End Metab. 2002;87:5686-94]. Detta samband är välbelagt, men de bakomliggande mekanismerna är inte kända. Ett förslag som framförts är att sk rarefaktion (utveckling av färre blodkärl) skulle leda till en successiv hypertoniutveckling. […](0 kommentar)

Kontrollbiopsi viktig vid celiaki

Forskargruppen Hopper och medarbetare från Sheffield publicerade 2007 en artikel i BMJ om sensitivitet, specificitet och prediktivt värde av celiakiserologi hos patienter som remitterats för gastroskopi [1; se även Läkartidningen. 2007; 104:2663]. Deras prospektiva uppföljning av 2000 gastroskoperade patienter visade att 1) moderna celiakiserologiska test förvisso identifierar en stor majoritet av patienter med celiaki, men […](0 kommentar)

Rökstopp minskar risken att dö i hjärtinfarkt

Kvinnor som slutar röka minskar sin rökrelaterade risk att dö i kardiovaskulär sjukdom snabbt. Risken att avlida i lungcancer och andra malignitetsformer är dock fortsatt förhöjd under en lång period trots rökstoppet. Det är de huvudsakliga rönen som presenteras i en studie genomförd vid Harvarduniversitet och publicerad i tidskriften JAMA. Att rökning ökar risken att […](0 kommentar)

Bättre koordination behövs i kampen mot malaria

I år hölls den första malariadagen, som ska bli årligt återkommande och bidra till att kampen mot malaria fortsätter att återfinnas högt på den globala medicinska och politiska agendan. Lancet Infectious Diseases konstaterar i en artikel att kampen mot malaria fått ett uppsving under det senaste decenniet från att tidigare ha varit ett relativt negligerat […](0 kommentar)

Retina beroende av mikro-RNA

Mikro-RNA är korta enkelsträngade RNA-sekvenser, runt 20 nukleotidpar långa, som visat sig kunna reglera genuttrycket i celler, vilket sker genom att mikro-RNA binder till mRNA (messenger RNA). Mikro-RNA har förändrats mycket lite under evolutionen, och kunskapen om de biologiska mekanismer genom vilka mikro-RNA reglerar genuttryck har ökat väsentligt under senare år. Bidragande till forskningsframstegen har […](0 kommentar)

Endast på webben

Långvarig återhämtning
vid lågt sittande ryggsmärta

Lågt sittande ryggsmärta är mycket vanligt. Studier har indikerat att mellan 10 och 30 procent av alla människor besväras av detta vid en given tidpunkt. Det är också en av de vanligaste anledningarna till läkarbesök inom primärvården. Prognosen brukar betraktas som god. I litteraturen anges ofta att 90 procent av patienterna med lågt sittande ryggsmärta […](0 kommentar)

Regeringen vill avskaffa rättspsykiatrisk vård som påföljd

På Dagens Nyheters debattsida nyligen beskrev socialminister Göran Hägglund (kd) och justitieminister Beatrice Ask (m) de direktiv för en översyn av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen som regeringen nu beslutat om. Tanken är att genomdriva en reform med utgångspunkt i Psykansvarskommittén betänkande från 2002. Det betyder att otillräkneliga som begår brott går fria från ansvar. För övriga […](0 kommentar)

Kön påverkar avstötning vid transplantation

Författarna har tittat på sammanlagt 195 000 njurtransplantationer från döda donatorer gjorda vid 400 europeiska centra under perioden 1985 till 2004. Till de utfallsmått som följts hör avstötning och överlevnad (dödsfall till följd av andra orsaker än just avstötning har exkluderats), ett respektive tio år efter transplantationen. Analys av data visade att kön hade en […](0 kommentar)

Landstingen värjer sig mot vårdvalstvång

I delbetänkandet Vårdval i Sverige (SOU 2008:37) föreslår Utredningen om patientens rätt att landstingen blir skyldiga att införa vårdvalsystem i primärvården. Vårdvalet ska ge patienten rätt att välja mellan olika vårdgivare och vårdgivarna ska fritt kunna etablera sig för att öka patienternas möjligheter att välja mellan olika vårdgivare. Remisstiden för betänkandet utlöper den 8 augusti. […](0 kommentar)

Ny behandling kostnads-besparande vid MS

Nya, mer effektiva biologiska behandlingar har oftast ett högre pris än traditionell behandling. I ett sjukvårdssystem med begränsade resurser bör dock prioriteringsbeslut fattas på basis av både läkemedelseffekt och kostnadseffektivitet. Därför kräver Läkemedelsförmånsnämnden jämförande hälsoekonomiska analyser vid introduktionen av nya läkemedel. I en analys nyligen publicerad i Multiple Sclerosis var natalizumab (Tysabri) mindre kostsamt och […](0 kommentar)

Stora skillnader i vårdvalsmodeller

Läs: Med vårdval i tiden Medicinsk kommentar, av Per Wändell Vårdval på gång i dagens primärvård Klinik och vetenskap, av Anders Anell Mindre jämlik vård med vårdval, befarar läkare Aktuellt Risk för sämre vårdkvalitet i vårdval Stockholm Notis(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Vårdval på gång i dagens primärvård

Landstinget i Halland införde sin vårdvalsmodell i januari 2007, och Västmanland och Stockholm införde sina respektive modeller i januari 2008. På ytan förefaller modellerna likvärdiga. Vid en närmare granskning finns dock ganska stora skillnader mellan landstingen [1]. Det gäller mål och visioner, kraven på vårdgivare, hur befolkningens val går till och hur vårdenheter ersätts. Minst […](0 kommentar)

Studie visar på stor risk för förväxling

Olika moment i läkemedelshanteringen, från ordination till administrering, utgör en betydande del av patientsäkerhetsriskerna i slutenvården [1]. Läkemedel med likartade namn eller utseenden rapporteras spela en avgörande roll när det gäller avvikelser [2]. I Sverige är läkemedelsförväxlingar ett alltmer prioriterat patientsäkerhetsområde, bl a mot bakgrund av det så kallade Kalmar-fallet, då en dos Xylocard 20 […](0 kommentar)

Ändrat klimat får konsekvenser för hälsoläget i Sverige

Sveriges och Europas klimat har påtagligt förändrats sedan mitten av 1980-talet. Detta har redan lett till konsekvenser för folkhälsan. Den exceptionella värmeböljan som drabbade Europa augusti 2003 och som orsakade över 33000 dödsfall, varav nästan hälften i Frankrike, är en av dessa [1]. Genom att de regionala årstidernas längd och klimat ändras kan smittspridande arter […](0 kommentar)

Behandling av depression med ljusterapi

SBU utvärderade effekten av ljusterapi i samband med rapporten om depressionsbehandling [1]. Slutsatsen, att ljusterapi inte har en säkerställd effekt som överstiger effekten av placebo, grundades på studier som publicerats före sommaren 2003. Sedan dess har flera nya originalstudier tillkommit, vilket motiverade en ny utvärdering [2]. Årstidsbunden depression (SAD, seasonal affective disorder) beskrevs första gången […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Graviditetstest bör göras hos fertil kvinna vid utebliven menstruation

En 26-årig kvinna sökte gynekologen för att hennes menstruation uteblivit i sju veckor. Hon ville bli gravid men hennes senaste graviditetstest hade varit negativt. En undersökning med ultraljud visade en slemhinnetjocklek på 6 mm. Patienten ordinerades Provera för att framkalla en blödning. Den 13 november återkom hon till gynekologen. Hon hade då tagit Provera i […](0 kommentar)

Gynekologen borde övervägt diagnosen utomkvedshavandeskap

Den 28-åriga kvinnan sökte den 6 november 2007 vid en gynekologisk mottagning på grund av blödning och positivt graviditetstest. Hon undersöktes av en gynekolog som, efter ultraljudsundersökning, bedömde att hon varit gravid och haft ett missfall. Kvinnan anmälde gynekologen. Hon berättade att hon direkt efter besöket hos gynekologen åkte på solsemester till Thailand, något som […](0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Champix inte lämpligt för äldre med depression

Nikotinersättningspreparat i kombination med motiverande stöd bör betraktas som förstahandsmedel för rökavvänjning, men om inte det fungerar kan vareniklin bli aktuellt för vissa personer [1, 2]. Det finns några saker som utgör potentiella problem hos den aktuella patienten, och de är ålder, övriga mediciner och bakomliggande psykisk sjukdom. Inga personer över 75 år deltog i […](0 kommentar)

Oväntad biverkan av bensodiazepiner

I amerikansk produktinformation för Valium anges att paradoxala reaktioner med muskelspasmer har rapporterats [1]; däremot står inget liknande i den svenska produktresumén för Stesolid [2]. En fallrapport med två fall av akut dystoni orsakad av diazepam har publicerats. I ena fallet fick en 25-årig kvinna muskelstelhet i nacken cirka nio timmar efter intag av tre […](0 kommentar)

LT debatt

Handlingsplan bör motivera till ändrat sexuellt beteende

Sverige har en unik smittskyddslagstiftning för sexuellt överförda infektioner (STI). Med Smittskyddslagen följer obligatorisk testning och smittspårning av misstänkta kontakter. Sverige har också en omfattande kostnadsfri provtagning i fråga om de sexuella sjukdomarna. Sedan 50 år har undervisning i sex och samlevnad varit obligatorisk inom skolans ram, och sedan 1970-talet har ett system byggts ut […](0 kommentar)

Inte bara AT-läkare utan pappa också …

En pappa som också är AT-läkare följer med sin ett och ett halvt år gamla dotter på efterkontroll efter bilateral otit på en öronklinik i Göteborg. Med stort förtroende för sjukvården går pappan med på att dottern ska öronmikroskoperas. »Håll fast hennes armar!« säger sköterskan till pappan, som är beredd på ett snabbt övergående obehag […](0 kommentar)

Debatt och brev

Extrem kost är inte förenlig med vetenskap och beprövad erfarenhet

Socialstyrelsen blundar för varför vi och stora delar av svensk kostexpertis anser att Socialstyrelsens uttalande bör modifieras. Lågkolhydratkost är inte en definierad entitet, och den extremvariant som bedömningen avser är inte granskad i vetenskapliga studier över huvud taget. Dess-utom talar Socialstyrelsen i sitt uttalande om »behandling av …« och inte om viktnedgångsbehandling. Lågkolhydratkost under viktstabilitet […](0 kommentar)

Inte aktuellt ompröva tillsynsbeslutet

Claude Marcus och medarbetare har i en artikel i Läkartidningen 24–25/2008 (sidorna 1864-6) ifrågasatt Socialstyrelsens beslut i ett ärende rörande s k lågkolhydratkost, vilket man anser legitimerar en kostform för vilken vetenskapligt stöd saknas. Det som åsyftas är ett beslut av Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Stockholm i ett tillsynsärende. I ärendet har myndigheten haft att […](0 kommentar)

Inrätta socialläkarteam i utsatta områden

I Läkartidningen 26-27/ 2008 (sidorna 1908-9) påpekade jag att redan före Vårdval Stockholm hade utsatta grupper en större självrapporterad sjuklighet och ohälsa än befolkningen i stort. Primärvårdens vårdval och privatiseringar riskerar att ytterligare försämra detta förhållande [1]. Vad kan vi nu göra åt denna situation? En möjlighet är att bevaka och förbättra utsatta gruppers hälso- […](0 kommentar)

Sjukhusdödlighet ett uselt mått på patientsäkerhet i sjukvården

I Läkartidningen 19/2008 (sidorna 1391-7) redovisar Köster och medarbetare en synnerligen viktig studie om det internationellt spridda begreppet »hospital standardized mortality ratio« (HSMR), som man prövat på svenska patientadministrativa databaser [1]. Slutsatsen är att HSMR inte duger till att mäta sjukhusdödlighet: »Vid applicering på svenska data är det osäkert i vilken mån metoden mäter dödligheten […](0 kommentar)

Regeringen måste kvalitetssäkra den kliniska forskningen

Nya metoder, eller förbättringar av befintliga metoder, för exempelvis diagnostik, behandling och omvårdnad kräver klinisk forskning. En forskning som syftar till bättre hälsa med ökad livskvalitet hos befolkningen och minskade kostnader för samhället. Under de senaste åren har det funnits tydliga tecken på att intresset för den kliniska forskningen har mattats av, och Sverige har […](0 kommentar)

Lagrådsremissen ett fall framåt, men varför diskrimineras allmänmedicinen?

Äntligen har promemorian om ersättningsetablering för privatläkare (Ds2007: 22) avancerat och blivit lagrådsremiss. Det verkar finnas förutsättningar för att en läkare som går i pension ska kunna överlåta sin mottagning till en yngre kollega. Fördröjningen beror på lands-tingens invändningar men framför allt på EU-kommissionen invändningar mot samverkansavtalen. Nu har Socialdepartementet hittat en lösning. Lagrådsremissen är […](0 kommentar)

Läkemedelsinformationen – nationellt beslut behövs

I Läkartidningen 21/2008 (sidorna 1549-50) skriver sex kliniskt verksamma läkare, tillika ledamöter i Läkeme- delsförmånsnämnden (LFN), att LFNs beslut om begräns- ning i subventionering av lä- kemedel mot högt blodtryck ställer nya krav på förskrivar- na. De menar att det finns en ovana men kanske även en ovilja hos läkarkåren att ta ekonomiska hänsyn i […](0 kommentar)

Fullt så illa var det inte

Pouya Ghelichkhan skriver i LT 21/2008 (sidorna 1597-8) att psykiatern Alfred Petrén la fram förslag till riksdagen om att avliva handikappade barn. Fullt så illa var det inte! Som hans sentida efterträdare som inspektör för sinnesslövården måste jag få försvara honom. Det var i debatten om en motion (protokoll 42, 1:a kammaren 1922) som han […](0 kommentar)

Har triagesköterskorna adekvat utbildning?

En läkare anmälde förra året en sköterska och en verksamhetschef vid en akutmottagning till HSAN (2007/1725:A4), då han upplevde att hans symtom på den egenhändigt misstänkta diagnosen lungemboli inte togs tillräckligt på allvar. Han sökte på förmiddagen. Triagesköterskan gjorde en saturationsmätning och konstaterade att syrgasmättnad och puls var normala. Anmälaren blev då enligt egen uppgift […](0 kommentar)

SVT i rollen som förvillare

Det är sällsynt att kritiserade TV-producenter går ut i försvar i andra medier. Kanske finns det i detta fall ett samband med att programmet dragit på sig 16 anmälningar till granskningsnämnden? En detaljerad genomgång av hur »Fördärvet« speglat neuropsykiatrisk forskning finns också i Markus Heiligs och PC Jersilds inlägg i DN. Sammanfattat handlar det om […](0 kommentar)

Dokumentären handlade inte om ADHD

Ledarartiklar som vinklar och förvanskar fakta måste bemötas. Men den som inte är läkare läser inte regelbundet Läkartidningen, varför det var ren tillfällighet att vi fick kunskap om ledaren i 19/2008 (sidan 1352). Under rubriken »Sveriges Television granskar ADHD-forskningen« skriver Josef Milerad om gapet »mellan kunskap och rådande uppfattningar«, och att »utvecklingen inom neurovetenskaperna har […](0 kommentar)

Levander har så rätt: Öppenvård med särskilda villkor är ett förkastligt förslag

Professor Sten Levander har i ett par nummer av Läkar- tidningen ihärdigt strävat efter att ställa en diagnos på sig själv. I LT 44/2007 (sidan 3293) undrar Levander i en replik till mitt inlägg i LT 42/2007 (sidorna 3020-1) om han är »paranoid eller skarpsynt eller bara från en annan planet«. Levander förmår leda en […](0 kommentar)

Livshotande hyponatremi som följd av vanföreställningen att vatten gynnar människans inre och yttre skönhet

Elizabeth Lorraine-Lichtenstein och medarbetare beskriver i Läkartidningen de svåra kliniska symtomen i två fall av hyponatremi som följd av ett stort vattenintag under ett maratonlopp [1]. De skildrade symtomen överensstämmer med dem som kan uppträda vid vattenintoxikation till följd av magpumpning eller tarmsköljningar med rent vatten. Risken för livshotande hyponatremi efter ohejdat vattendrickande är iakttagen […](0 kommentar)

Vatten – inget stöd för »8×8-regeln«

Tre intensivvårdskollegor beskriver i Läkartidningen riskerna med hyponatremi vid extremsporter med stort vätskeintag [1]. Artikeln beskriver två fall av grav hyponatremi som fordrat omfattande intensivvårdsinsatser, men avlöpte väl. Författarna menar att med ökande intresse för extremsporter kommer problemen med s k exercise-associated hyponatremia (EAH) att bli vanligare. Artikeln leder dock samtidigt tankarna till det tilltagande […](0 kommentar)

Nya böcker

Viktigt inlägg i debatten om psykofarmaka

Bokens författare, Ingrid Carlberg, journalist på DN, inleder och avslutar boken med intervjuer av professor Arvid Carlsson, Göteborg, som var hjärnan bakom den första serotoninupptagshämmaren (SSRI) mot depression. SSRI och psykofarmakologin i stort är ett av bokens huvudteman. De ideologiska striderna mellan företrädarna för »piller eller prat« som behandling av depressions- och ångesttillstånd är ett […](0 kommentar)

En påkostad jubileumsbok

Sveriges äldsta universitetssjukhus, Akademiska sjukhuset i Uppsala, firar 300-årsjubileum. För att påminna om detta har Landstinget i Uppsala län givit ut en bok. I ett inledande kapitel får vi en kortfattad historisk översikt, som i rask takt berättar om hur sjukhuset med starten i Nosocomium Academicum utvecklats till ett världsledande forskningssjukhus med en omfattande klinisk […](0 kommentar)

Ledare

Diskussionen om utlandsvård måste gå vidare

I förra veckan presenterade EU-kommissionen ett förslag rörande sociala frågor. Här ingår det som tidigare kallades hälso- och sjukvårdsdirektivet, men som nu döpts om till patientdirektivet. Det ska reglera vad som gäller när patienter söker vård i annat EU-land. Förslaget förtydligar att den allmänna sjukvårdsförsäkringen ska täcka vård i utlandet, med undantag för vissa större […](0 kommentar)

Vi syns i Almedalen

Årets politikervecka i Almedalen slår alla rekord med ca 660 olika arrangemang anmälda. I år är det 40 år sedan Olof Palme för första gången stod på ett lastbilsflak i Almedalen och talade. Palme startade taltraditionen, men inte förrän i mitten av 1970-talet fick han sällskap av andra partiledare. I början av 1990-talet utvecklades Almedalsveckan […](0 kommentar)

Aktuellt

Mindre jämlik vård med vårdval, befarar läkare

Under en vecka i juni skickade Läkarförbundet ut 15 frågor om vårdval till 2 790 medlemmar i de tre landsting där vårdvalsmodeller införts i primärvården. Enkäten gick till allmänläkare och läkare i specialiteter som samverkar med primärvård. Svarsfrekvensen blev bara 15 procent, men enligt Läkarförbundets utredningschef Kåre H Jansson kan man ändå dra slutsatsen att […](0 kommentar)

EU-förslag reglerar patientrörlighet

Efter flera års diskussioner lyckades EU-kommissionen den 2 juli enas kring ett förslag till direktiv som tydliggör ansvarsförhållanden och ger medlemsländernas medborgare rätt att söka planerad sjukhusvård i länder inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein. Ett antal domar i EU-domstolen har redan gett enskilda medborgare rätt till skattefinansierad vård […](0 kommentar)

Ökat tryck på läkare med nya sjukskrivningsregler

Kerstin Jigmo, distriktsläkare på Skurups vårdcentral, är orolig för hur arbetet med rehabkedjan ska gå. Förberedelsetiden är för kort. Hon är positiv till mycket i den nya sjukskrivningsprocessen, till exempel till beslutsstödet och strävan att agera tidigt och tillsammans. – Men man måste göra sy-stemet smidigt. Jag känner en stark oro, jag tror att allt […](0 kommentar)

»De flesta har någon form av arbetsförmåga«

Bo Hallqvist är medicinskt ansvarig på Haparanda vårdcentral, som länge har haft landets högsta ohälsotal. På vårdcentralen finns inga konkreta förberedelser för rehabkedjan, säger han, och inga särskilda medel avsatta. – Men vi har en mental beredskap. Bo Hallqvist är också försäkringsläkare, ett uppdrag som från och med den 1 juli heter försäkringsmedicinsk rådgivare. Dessutom […](0 kommentar)

Bråda tider på Försäkringskassan

Det är bråda dagar på Försäkringskassan. Rehabkedjans tidsgränser gäller för alla som nyinsjuknar efter den 1 juli. Samtidigt ska Försäkringskassan komma ikapp med alla gamla sjukfall. För dem som redan var sjukskrivna den 1 juli gäller de gamla sjukskrivningsreglerna, men bara ett halvår till. Så lång tid har Försäkringskassan och alla andra aktörer alltså på […](0 kommentar)

»Vi har inte hunnit tänka till«

Vårdcentralen Forsen i Gällivare är en vårdcentral med höga ohälsotal. Men när det gäller kunskap om rehabkedjan är den nog ganska representativ. Där fick man muntlig information av Försäkringskassan den 13 juni. Någon skriftlig information hade ännu inte nått vårdcentralen den 25 juni när LT ringde, en knapp vecka innan de nya reglerna skulle börja […](0 kommentar)

Notiser

Risk för sämre vårdkvalitet i vårdval Stockholm

Det finns risk för att den medicinska kvaliteten försämras på sikt och att samma medicinska kvalitet inte kan erbjudas i hela länet, menar konsultfirman Ernst & Young i en rapport om Vårdval Stockholm. Främsta orsaken är hög arbetsbörda och olika förutsättningar. Ernst & Young slutsats är att patientmixen spelar roll för verksamhetens effektivitet, och rekommenderar […](0 kommentar)

Lägg receptregister under myndighet

Receptregistret bör ligga under en myndighet, inte ett företag (Apotekens Service AB). Det har Läkarförbundet hävdat tidigare, och gör det igen i sitt remissvar på Apoteksdatalagen (SOU 2008:28). Förbundet understryker också, i linje med utredningen, att uppgifter om förskrivarkoder enbart ska finnas vid förskrivning av narkotiska preparat och i vissa undantagsfall. I sitt svar på […](0 kommentar)

Läkarförbundet säger nej till obligatorisk a-kassa

Principen om frivillighet väger över och individens fria val måste respekteras. Så lyder Läkarförbundets argument för att avstyrka förslaget om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring (SOU 2008:54).(0 kommentar)