Nr 30 2008

Kultur

Det behövs många ord med mycket tystnad omkring

Med inspiration av en dikt av Jenny Morelli i Lyrikvännen 2/2006 skulle jag vilja skriva några ord om detta att vara allmänläkare: Kanske är det en läggning mer än ett yrkesval? Det är säkert något med våra hjärnor som fick oss att välja det allmänna när alla smala specialiteter stod öppna; för mycket eller för […](0 kommentar)

Konstnärlig investering i framtida hälsa

Sedan år 2007 pågår ett unikt samarbete mellan bioteknikföretaget Vironova och glaskonstnären Jim Johnsson. Det hela började med att den småländske glaskonstnären Jim Johnsson läste om virusforskaren Mohammed Homman i Dagens Nyheter. Reportaget väckte hans intresse, och han sökte upp den unge virusforskaren. De båda inledde ett samtal som ledde till att Jim Johnsson började […](0 kommentar)

Medicinhistorisk guldgruva

Carl Johan Ekströmer var en av 1800-talets mest framgångsrika svenska läkare. Han blev professor i kirurgi, Karl XIV Johans livmedikus, ledamot och senare preses i Vetenskapsakademin, samt ordförande i Sundhetskollegiet (dåvarande Socialstyrelsen). Ekströmer gjorde två längre studieresor i Europa. Som generaldirektör för landets hospital gjorde han viktiga insatser för att rusta upp sjukhusen. Ekströmer adlades, […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Proteinreducerad kost bra vid uremi

Vid grav njursvikt retineras ett stort antal substanser som normalt utsöndras med urinen, bla kvävehaltiga metaboliter som bildas vid nedbrytningen av exogena och endogena proteiner. Ansamling av sådana sk uremiska toxiner ger upphov till uremi (urinförgiftning), som karakteriseras av symtom som trötthet, illamående och kräkningar samt en rad olika metabola rubbningar. Man vet inte vilka […](0 kommentar)

Nya Rön

Ökad cancerrisk vid tandlossning

Individer som är drabbade av tandlossning (parodontit) och inflammation i tandköttet (gingivit) löper ökad risk att drabbas av cancer. Det är det huvudsakliga rönet i en artikel presenterad i tidskriften Lancet Oncology. Författarna, som kommer från Storbritannien och USA, har utgått från män som är anställda inom vården. Männen var mellan 40 och 75 år […](0 kommentar)

Kognitiv försämring av rökning

Försämrat minne är ännu en i raden av skadliga biverkningar av tobaksrökning. Det visar en studie som presenteras i Archives of Internal Medicine. Att rökning är en riskfaktor för demens har redan visats. En potentiellt bidragande mekanism skulle kunna vara vaskulär påverkan i hjärnan. Den aktuella studien påbörjades i mitten av 1980-talet och utgår från […](0 kommentar)

Låg födelsevikt ökar risken för autism

Låg födelsevikt och prematur förlossning ökar risken för att barnet senare ska få autismdiagnos. Det visar en amerikansk studie presenterad i tidskriften Pediatrics. Studien omfattar barn födda i Atlanta under 1981–1993. Författarna har dels jämfört prevalensen av autism med prevalensen av hjärnskador som mental retardation och CP, dels skattat risken för autism med sjunkande födelsevikt […](0 kommentar)

Samband mellan för tidig födsel, tidig död och nedsatt fertilitet

I en studie från det norska födelseregistret har Swamy och medarbetare undersökt risken för mortalitet upp till 18 års ålder och utfall avseende utbildning och reproduktion i vuxen ålder i relation till gestationsålder vid födseln. Man utgick från data från en 22-årsperiod (1967– 1988) och inkluderade en kohort på totalt nästan 1,2 miljoner barn som […](0 kommentar)

Molekylära bakgrunden
till stamcellernas eviga liv nu känd

Stamceller är unika, ospecialiserade celler med evigt liv, som kan mogna till många olika celltyper. Forskare hoppas därför att stamceller ska kunna ersätta celler som på olika sätt gått sönder i kroppen. Exempelvis tror man att stamceller ska kunna reparera hjärtmuskelvävnad som skadats till följd av hjärtinfarkt, att stamceller ska kunna ersätta nervceller som bryts […](0 kommentar)

Ny kombination av markörer kan förbättra riskbedömningen vid hjärt-kärlsjukdom

Högt blodtryck, högt kolesterol, diabetes, övervikt och rökning är markörer som används i dag för att identifiera personer som löper ökad risk att utveckla hjärt–kärlsjukdomar. Men dessa etablerade riskfaktorer förklarar bara en del av utvecklingen av hjärt–kärlsjukdomar i befolkningen. Trots att en stor mängd olika faktorer de senaste årtiondena har föreslagits som nya riskfaktorer för […](0 kommentar)

Luftföroreningar kopplade till ökad risk för DVT

Individer som utsätts för stora mängder av luftföroreningar löper ökad risk att drabbas av djup ventrombos (DVT). Det är de huvudsakliga rönen i en studie, gjord i Italien och vid det amerikanska Harvarduniversitetet, som presenteras i Archives of Internal Medicine. Författarna har utgått från 870 individer, ungefär lika många män och kvinnor, som under perioden […](0 kommentar)

Endast på webben

Mycket motion krävs
för att bibehålla viktnedgång

Författarna har tittat på 201 överviktiga eller feta kvinnor som under perioden 1999 till 2003 genomgick ett sjukhusbaserat interventionsprogram med syfte att gå ned i vikt. Kvinnorna hade då studien inleddes ett BMI mellan 27 och 40, och de var mellan 21 och 45 år gamla. Samtliga kvinnor instruerades att hålla en diet på mellan […](0 kommentar)

Nya framgångar för Atkinsmetoden

Forskarna har tittat på tre olika bantningsmetoder: • Atkins/GI, som i korthet bygger på att intaget av »snabba« kolhydrater begränsas till förmån för protein, fett och stabilare kolhydrater • Medelhavskost, som bygger på mycket fisk, kyckling och olivolja men begränsat med kött • »Traditionell bantning«, där intag av främst fett begränsas och den totala energimängden […](0 kommentar)

Landsting skyldiga hålla katastrofstyrka för utlandsinsatser

Sjukvårdsgrupper från landstingen i Stockholm, Västra Götaland och Skåne är utbildade, testade och startklara. På tur står Uppsala, Östergötland och Västerbotten. Övriga landsting kan upprätthålla utlandsberedskap om man vill. Landstingen ersätts av staten för beredskaps- och eventuella insatskostnader. Den nationella stödstyrkan har successivt byggts upp efter flodvågskatastrofen julen 2004, i samarbete mellan Socialstyrelsen, Rikspolisstyrelsen, Röda […](0 kommentar)

Dra in legitimationen bör bli enklare

Birgitta Rydberg exemplifierar med doktorer som använder sig av rena kvacksalverimetoder, men också som överförskriver narkotiska preparat. – Det är viktigt att betona att det inte handlar om »den vanlige läkaren« utan oftast om pensionerade och äldre doktorer med en egen, mindre praktik, säger Eva Nilsson Bågenholm. – Det är i allmänhet svårt för Socialstyrelsen […](0 kommentar)

Proteinreducerad kost
bra behandling vid uremi

Proteinreducerad kost bra vid uremi. Säker, kostnadseffektiv – och underutnyttjad – behandlingsmetod Medicinsk kommentarBehandling med proteinreducerad kost vid njursvikt. Majoritet av svenska njurmedicinska enheter tillämpar metoden, visar enkät Klinik och vetenskapLågkolhydratdiet hejdade njurfunktionsförsämring vid typ 2-diabetes. Ett fall – svårt dra allmänna slutsatser Klinik och vetenskap(0 kommentar)

Konsekvenser av för tidig födsel

Samband mellan för tidig födsel, tidig död och nedsatt fertilitet Låg födelsevikt ökar risken för autism(0 kommentar)

»Falska och missledande«

The recent article in your journal [ Enligt nya dokument: Merck mörkade uppgifter om överdödlighet i Vioxx-studier] (Endast på webben. LTs anm) referenced several articles about Merck and Vioxx that appeared in the Journal of the American Medical Association. Those articles, two of which were co-authored by litigation experts hired by the plaintiffs in U.S. […](0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Brist på dokumentation om hostdämpande till barn

I Sverige är etylmorfin, pentoxiverin, noskapin och kodein godkända som hostdämpande medel. Noskapin är godkänt till barn under 2 år, etylmorfin och pentoxiverin kan ges från 2 års ålder och kodein är inte godkänt för behandling av barn [1]. Vid en systematisk sökning i Medline kunde inga kliniska prövningar rörande dessa läkemedel och behandling av […](0 kommentar)

Samband mellan erythema multiforme och vaccination med Twinrix?

Twinrix Pediatrics innehåller inaktiverat hepatit A-virus, rekombinant hepatit B-ytantigen och hjälpämnen. Det finns även rent hepatit B-vaccin (Engerix) som innehåller rekombinant hepatit B-ytantigen och hjälpämnen [1, 2]. Erythema multiforme (EM) är ett mukokutant syndrom, sannolikt immunologiskt orsakat. Histologiska undersökningar av hudförändringar talar för att det handlar om en typ IV-reaktion med fördröjd överkänslighet, men den […](0 kommentar)

Debatt och brev

Ett inlägg ägnat att förvirra

Vi har tidigare belyst det vetenskapliga underlaget för lågkolhydratkost (Läkartidningen 24–25/2008, sidorna 1864-6). Lågkolhydratkost är inte prövad långsiktigt, och denna kost kan innebära hälsorisker. Eenfeldt ifrågasätter nu delar av vår kritik av lågkolhydratkost. Eenfeldt plockar i sin kommentar till vår analys påståenden ur sina sammanhang. Hans inlägg verkar snarare tillkommet för att förvirra läsaren än […](0 kommentar)

Är riktad Gardasilreklam till hushållen i enlighet med lagstiftarens intentioner?

Sanofi Pasteur MSD skickar nu ut riktad Gardasilreklam till målsmän med döttrar i åldrarna 16–17 år – för att föräldrarna enligt tillverkaren inte ska missa receptförmånen, som ju upphör när de blir 18 år. Utskickets första sida kan till utseendet förväxlas med ett officiellt brev om man inte skärskådar det. Med ett sådant utskick försätts […](0 kommentar)

Procedurrelaterad smärta under intensivvård måste uppmärksammas

Från 1994 till 2007 finns i PubMed 57 publikationer under sökorden »intensivvård« och »procedursmärta«. Merparten diskuterar analgesi till nyfödda. Få studier av vuxna intensivvårdspatienter har pub-licerats. Enkätundersökningar i Europa och USA har visat att mindre än 30 procent av avdelningarna hade protokoll för proceduranalgesi, och endast 25 procent av patienterna fick specifik protektiv analgesi [1-3]. […](0 kommentar)

Lita inte enbart på datortomografi vid akut lungembolism

Missad akut lungembolism (LE) anses som en av sju dödssynder inom internmedicin, dödssynder som föranleder anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) och Socialstyrelsen i form av Lex Maria [1]. Det är sannolikt ovanligare med anmälan som rör en falskt positiv diagnos, vilket kan ha nog så deletära konsekvenser för patienten. Ett nyligen avslutat HSAN-ärende […](0 kommentar)

Privat sjukhusvård för barn riskerar att bli sämre än den offentliga

Sverige skiljer sig från de flesta andra länder i Europa – ja, från hela världen – genom att ha en mycket liten andel privat sjukvård. Före 1970 var det vanligare. Det året infördes den s k sjukronorsreformen, och då förlorade sjukhusläkarna och provinsial- läkarna (distriktsläkarna) rätten att ha privatpraktik på sin arbetsplats. Före reformen förekom […](0 kommentar)

Lokalbedövning ska vara rutin vid prostatabiopsi

I LT 26–27/2008 (sidan 1955) kritiseras beskrivningen av vävnadsprovtagning från prostatakörteln i Socialstyrelsens informationsbroschyr om PSA-testning. I broschyren står att undersökningen och provtagningen »…kan upplevas som obehagliga, men vanligen inte som smärtsamma«. Författarna till inlägget i LT menar att undersökningen oftast är smärtsam och att man därför använder lokalbedövning vid hans egen klinik. Eftersom det […](0 kommentar)

Märkligt utspel från kostexperter

Claude Marcus och medarbetare menar (Läkartidningen 24–25/2008, sidorna 1864-6) att Socialstyrelsen förhastade sig när den i januari i år godkände lågkolhydratkost (LCHF, »low carb high fat«) som behandling vid diabetes typ 2 eller övervikt. Man skriver att »Socialstyrelsen har – sannolikt i tidsnöd och under yttre tryck – legitimerat en kostform, för vilken vetenskapligt stöd […](0 kommentar)

Montera inte ned förlossningsvården

Förlossningstalens nivå i Stockholms län har ökat till de högsta sedan efterkrigs- tiden. Stockholms läns landsting inför fri etablering inom förlossningsvården för att lösa platsbristen [1]. Organisationen av Sveriges mödrahälsovård har medfört att landet redan år 1900 hade en mödradödlighet på 200 per 100 000 förlossningar, som av Världshälsoorganisationen (WHO) i dag betecknas som låg. […](0 kommentar)

Önskvärt att sakfrågan får stå i centrum och att ovidkommande aspekter läggs åt sidan

I Rutqvists och Lewins kommentarer till Gunilla Bolinders varning för den hälsovådliga effekten av snusande ifrågasätts hennes vetenskapliga kompetens. Senare har de angivit att hon bedriver en »lobbyverksamhet«. Detta för att utnyttja den negativa aspekten av »lobbying«. I sitt svar på mitt inlägg om snusande har Rutqvist och Lewin nämnt att jag är professor emeritus […](0 kommentar)

Notiser

Socialstyrelsen följer upp hepatitsmitta vid blodtransfusioner

Socialstyrelsen kommer under hösten att följa upp landstingens aktiviteter för att hitta personer som kan ha smittats med hepatit C via blodtransfusioner. Man går då igenom resultaten från lands­tingens screening av personer som fått blodtransfusioner som barn mellan åren 1965 och 1991. Denna genomgång kommer att ligga till grund för det vidare arbetet med att […](0 kommentar)

Jävsdeklarationer för utomstående experter ska bli tydligare

En ny blankett för jävsdeklaration ska minska risken för jäv bland externa experter. Det hoppas ett antal myndigheter inom hälso- och sjukvård, smittskydd samt läkemedels- och livsmedelshantering. Varje expert som åtar sig ett uppdrag för de ingående myndigheterna måste fylla i en jävsdeklaration, uppger ett gemensamt pressmeddelande. Information och blankett finns enligt uppgift att hämta […](0 kommentar)

Läkarförbundet: Personuppgifter ska regleras i särskild lag

Läkarförbundet har lämnat ett remissvar på betänkandet Apoteksdatalagen (SOU 2008:28). Läkarförbundet instämmer i att personuppgifter ska regleras i en särskild lag, Apoteksdatalagen. Förbundet har dock synpunkter på huvudman för receptregistret. Detta måste läggas under en befintlig myndighet i syfte att betona uppföljning och kvalitet, hävdar förbundet, och inte under Apoteket AB eller en ny föreslagen […](0 kommentar)

Farmaciförbundet: Behåll apoteksmonopolet

Farmaciförbundet vill behålla apoteksmonopolet. Man har därför lämnat över en begäran till riksdagens socialutskott om att utreda konsekvenserna för folkhälsan, innan monopolet avskaffas. De finns klara paralleller mellan Apoteket och till exempel Systembolaget, skriver Farmaciförbundet i ett pressmeddelande. Man bör måna om alla läkemedelskonsumenters rätt till de läkemedel man behöver, oavsett bostadsort, framhåller Farmaciförbundet som […](0 kommentar)

Samarbete kring hjärt-kärlsjukdom

Landsting som genomför vårdval saknar i dag information om skillnader mellan olika vårdcentraler när det gäller behandlingsresultat. Nu tar läkemedelsföretaget Pfizer chansen och erbjuder primärvården ett samarbete kring hjärt–kärlsjukdom, där Pfizer har en programvara, »Smart Living«, kompatibelt med Cosmic, som man har prövat i ett samarbete med vård i Östersund samt i Norge. Läs mer […](0 kommentar)

Aktuellt

Nordens sjukhusläkare gör gemensam sak om vårdgaranti

Vårdgarantiers utformning varierar mellan de nordiska länderna. I Danmark har man sedan ett år en vårdgaranti som ger patienten rätt att få behandling inom en månad. Nu läggs garantin på is under året. Sjukhusläkarföreningens danska kollega Overlegeforeningen hoppas dock att den ska återkomma nästa år om än i annan skepnad och vill tills dess göra […](0 kommentar)

Klimat och hälsa i fokus i Almedalen

Huvudtalare var Elisabet Lindgren, rådgivare åt EU och WHO (se intervju i Läkartidningen nr 3/2008, sidorna 104-6). Hennes tes är att vi med ett varmare klimat och häftiga väderleksskiftningar kan räkna med fler vektorburna sjukdomar, ökade problem med sanitet och framför allt uppskruvade krav på samhällsplanering till exempel i att förebygga översvämningar eller undsätta gamla […](0 kommentar)

Unga läkare rädda att bli anmälda

»Detta är en ohållbar arbetsmiljö för läkare och ett sy-stemskifte är tvingande nödvändigt«, kommenterar Sylf i rapporten »Dagens system – ett hinder för utvecklat patientsäkerhetsarbete«. Hoppet ställs till att patientsäkerhetsutredningen som ska bli klar till årsskiftet kommer med »ett förslag till ett nytt anmälningssystem som inte är repressivt«. Det som gnager på läkarna är framför […](0 kommentar)

Debatt om vårdval hettade till

Det blev en bitvis animerad debatt vid Läkarförbundets seminarium »Välja vårdval – svårt val?« under Almedalsveckan i juli. Den som lyssnade bakom de politiska slagorden kunde dock se en väg framåt. – Vi står inför stora utmaningar inom hälso- och sjukvården. Därför kan man inte inrätta ett kostnadsdrivande system som man har i Stockholm, sade […](0 kommentar)

Landstingen värjer sig mot vårdvalstvång

I delbetänkandet »Vårdval i Sverige« (SOU 2008:37) föreslår Utredningen om patientens rätt att landstingen blir skyldiga att införa vårdvalssystem i primärvården. Vårdvalet ska ge patienten rätt att välja mellan olika vårdgivare och vårdgivarna ska fritt kunna etablera sig för att öka patienternas möjligheter att välja mellan olika vårdgivare. Remisstiden för betänkandet utlöper den 8 augusti. […](0 kommentar)

Genetiskt kryphål i dopingtest hittat av svenska forskare

Vissa personer saknar helt genen för enzymet UGT2B17 (ett uridindifosfo(UDP)-glukuronosyltransferas, förkortat UGT) som är det enzym som huvudsakligen metaboliserar testosteron i kroppen. Enzymet glukuroniderar testosteronet för att göra det vattenlösligt så att det kan utsöndras via urinen. Anders Rane, professor i klinisk farmakologi, och hans forskargrupp vid Karolinska institutet kunde redan för två år sedan […](0 kommentar)

Barbro Fridén ny chef
för barnsjukvården i Stockholm

Barbro Fridén har utsetts till chef för barndivisionen på Karolinska universitetssjukhuset och tillträder den första september i år. Hon blir chef och ledare för Astrid Lindgrens barnsjukhus, Barnens sjukhus på Huddinge universitetssjukhus och Neonatalavdelningen på Danderyds sjukhus. — Det handlar om högspecialiserad vård och det ska bli spännande, säger Barbro Fridén, som nyligen lämnat chefstjänsten […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Utredning och behandling av primär hypertoni

Primär hypertoni är ett heterogent tillstånd vars etiologi är oklar. Tidigare kallades tillståndet essentiell hypertoni, eftersom man felaktigt trodde att förhöjningen av blodtrycket var nödvändig för att blodet i de stela kärlen hos den åldrade individen skulle cirkulera [1]. En rad faktorer som bidrar till hypertoni kan identifieras, men någon distinkt primär orsak kan inte […](0 kommentar)

Behandling med proteinreducerad kost vid njursvikt

Vid njurinsufficiens är risken för malnutrition stor [1]. Metabola rubbningar uppträder såsom förändrad proteinomsättning, metabol acidos, minskad insulinkänslighet, rubbningar i omsättningen av kalcium och fosfat med ökad parathormoninsöndring och nedsatt omsättning av triglyceridrika lipoproteiner med dys- eller hyperlipidemi som följd [2]. Spontant minskat protein- och energiintag i takt med att den glomerulära filtrationshastigheten (GFR) minskar […](0 kommentar)

Lågkolhydratdiet hejdade njurfunktionsförsämring vid typ 2-diabetes

I Sverige har antalet patienter med typ 2-diabetes och terminal njursvikt ökat med 80 procent sedan 1991 [1]. Blodglukoskontroll är av stor betydelse. Det finns bevisade samband mellan HbA1c och graden av njurfunktionsreduktion vid diabetisk nefropati [2]. Metabol kontroll hos sådana patienter är emellertid besvärlig, eftersom rekommenderad låg fettdiet med högt inslag av kolhydrater vanligtvis […](0 kommentar)

Migrän: patofysiologi, genetik och behandlingsaspekter

Migrän delas in i två huvudtyper, migrän utan aura och migrän med aura. Endast omkring 30 procent av migränpatienterna upplever en aurafas i början av smärtanfallet. Med aura menas övergående neurologiska störningar i hjärnan, vilka oftast upplevs som synförändringar [1]. Diagnostiseringen av migrän har sedan år 1988 baserats på kriterier utarbetade av International Headache Society […](0 kommentar)

Rörbehandling vid inflammation i mellanörat

Varje år får cirka 10000 svenska barn rör insatta i trumhinnan. Cirka 75 procent av dem får rör på indikationen långvarig sekretorisk mediaotit (SOM, vätska i mellanörat, otosalpingit), 21 procent för recidiverande akut mediaotit (rAOM) och resterande fyra procent på andra indikationer. På förslag från Föreningen för otorhinolaryngologi, huvud- och halskirurgi har SBU utvärderat effekt, […](0 kommentar)

Ledare

Vårdval ett lyft för primärvården

Årets Almedalsvecka visade att frågan om vårdvalsmodeller är hett politiskt stoff för närvarande, bl a med Vårdvalsutredningens förslag som grund. Detta gläder Läkarförbundet, som anser att vårdval kombinerat med etableringsfrihet i primärvården är helt i linje med förbundets sjukvårdspolitiska intentioner. Vi anser att det är bra att landstingen blir skyldiga att införa vårdvalssystem och etableringfrihet, […](0 kommentar)

Nyklippt

Medlemskap i a-kassa ska vara frivilligt

I en av regeringen beställd utredning föreslås ett obligatoriskt medlemskap i arbetslöshetskassa. Läkarförbundet bedömer att ett genomförande av förslaget skulle innebära att många f d medlemmar i akademikernas kassa AEA skulle återinträda. Förbundet tror också att ett sådant ökat antal medlemmar i AEA, av personer vars risk för arbetslöshet måste bedömas som låg, skulle möjliggöra […](0 kommentar)

LT debatt

Viktigt med öppenhet kring jäv och intressekonflikter

Sju myndigheter har nu enats om gemensamma regler för vi hanterar frågan om eventuellt jäv då externa experter anlitas. Redan sedan år 2005 har Läkemedelsverket, Läkemedelsförmånsnämnden, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) och Socialstyrelsen gemensamma dokument för information om och redovisning av jäv och intressekonflikter. Dessa myndigheter har också fört en levande diskussion kring denna […](0 kommentar)