Nr 36 2008

Kultur

Eric Hermelin – »hospitalshjonet« som översatte persisk poesi

Den 20 februari 1909 skrevs friherren Eric Hermelin in på S:t Lars (Lunds Hospital) för psykiatrisk tvångsvård. Vårdattesten hade utfärdats av dr Olander, överläkare på Katarina sjukhus i Stockholm, där Hermelin hade vårdats under fyra månader för sin grava alkoholism. Hans förmyndare, brodern Joseph Hermelin, nykterhetsivrare och konservativ riksdagsman, hade gjort den ansökan om vård […](0 kommentar)

Det är bättre att förebygga än att bota

Den av Kristina Orth-Gomér och Aleksander Perski redigerade boken är indelad i fem avsnitt: teoretisk bakgrund; påverkan av livsstil; metoder att påverka; våra vanligaste folksjukdomar och utvärdering av prevention. Den teoretiska bakgrunden gäller i huvudsak förebyggande av de vanliga kroniska sjukdomarna, inte en förutsättningslös framställning om preventionens generella möjligheter och begränsningar. Trots att vaccination mot […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Enda sättet att leva länge är att åldras

Att leva tills man dör och helst leva länge har länge varit en hög önskan bland mänskligheten. Att leva till 100 år har alltid ansetts som ovanligt, för att inte säga sällsynt. Sedan mitten av 1900-talet har medellivslängden för kvinnor i Sverige ökat från 72 till 83 år och för män från 69 till 78 […](0 kommentar)

Nya Rön

Ojämnt fördelade kirurgiska insatser

Globalt görs varje år ca 230 miljoner större kirurgiska ingrepp (»major surgery«), men fördelningen av dessa är mycket ojämn. Det konstaterar en grupp forskare från USA i en studie presenterad i tidskriften Lancet. Studien bygger på data från 192 länder, samtliga medlemsländer i Världshälsoorganisationen WHO. Data om antal kirurgiska ingrepp har inhämtats från bla hälsomyndigheter […](0 kommentar)

Egen blodsockermätning vid icke-insulinbehandlad typ 2-diabetes
kan försämra livskvaliteten

Ytterligare en randomiserad, kontrollerad studie, den nordirländska ESMON-studien, visar att HbA1c inte förbättras av egna blodsockermätningar vid kost- och/eller tablettbehandlad typ 2-diabetes. Tidigare studier i ämnet har inkluderat patienter som haft typ 2-diabetes i flera år och som därför oftast hunnit skaffa sig erfarenhet av att mäta blodsocker. ESMON-studien genomfördes på 184 nydiagnostiserade personer utan […](0 kommentar)

Enzymbrist kopplas till preeklampsi

Preeklampsi uppträder hos kvinnor i samband med graviditet och karakteriseras av hypertoni och proteinuri (obligata fynd), ödem, placentär hypoxi, multiorganpåverkan och en ökad risk för eklampsi, dvs neurologiska symtom och generella kramper. Etiologin till preeklampsi är okänd. Ökad oxidativ stress, vasokonstriktion, endotelcellsdysfunktion, inflammation/ immundysfunktion och koagulationsrubbningar har observerats och har föreslagits ingå i patofysiologin vid […](0 kommentar)

Ökad insikt i hur upplevelsen av förtroende skapas

Amygdala och dorsala striatum är två regioner i hjärnan som är centrala när vi känner förtroende för andra människor. Peptidhormonet oxytocin kan påverka dessa områden, vilket leder till att vi känner ett ökat förtroende. Det är de huvudsakliga rönen i en artikel presenterad i Neuron. Författarna, som kommer från Schweiz, har låtit 49 friska, frivilliga […](0 kommentar)

Malariabehandling förbättrade koncentrationsförmågan

Barn i skolåldern som får intermittent preventiv behandling för malaria har, vid sidan av skyddet för malaria, också lättare att koncentrera sig. Det visar en studie gjord av forskare från Storbritannien som presenteras i tidskriften Lancet. Författarna har tittat på närmare 5000 barn och ungdomar i åldrarna 5 till 18 år. Barnen gick i 30 […](0 kommentar)

Koppling mellan diabetes och herpes hos afrikaner

Franska forskare visar en koppling mellan humant herpesvirus 8 (HHV-8) och en form av typ 2-diabetes som är vanligt förekommande i Afrika. Rönen presenteras i tidskriften JAMA. En i västvärlden atypisk form av typ 2-diabetes som drabbar många afrikaner går under namnet ketosis-prone type 2 diabetes mellitus (DM-2). Sjukdomen debuterar normalt med ketoacidos. Förloppet är […](0 kommentar)

Barn med misstänkt neuroborrelios bör få antibiotikabehandling tidigt

Den aktuella avhandlingen rör barn som utreds för neuroborrelios i sydöstra Sverige, ett för Borrelia högendemiskt område. Akuta symtom, provsvar och tillfrisknande studerades prospektivt och retrospektivt hos 250 barn med misstänkt neuroborrelios. En jämförelse gjordes med en matchad kontrollgrupp. Dessutom studerades vissa cytokiner i blod och spinalvätska (med ELISPOT-metoden) för att förstå det immunologiska svarets […](0 kommentar)

Äntligen en effektiv hostmedicin: honung

Är vanlig hostmedicin eller honung effektivt mot nattlig hosta vid övre luftvägsinfektion hos barn? För att besvara den frågan genomfördes en randomiserad, kontrollerad studie på 108 barn (2– 17 år gamla) som besökt en universitetsansluten barnläkarpraktik i Hershey, Pennsylvania, USA, på grund av övre luftvägsinfektion med natthosta i högst sju dagar. Barnen randomiserades till en […](0 kommentar)

Endast på webben

Bågenholm om kömiljarden:
Risken är att annat trängs undan

Regeringen aviserar en miljard extra per år under 2010–2011 till de landsting som uppfyller vårdgarantin eller lyckas korta sina köer kraftigt. Socialminister Göran Hägglund framhåller på fredagens DN Debatt att den nya satsningen är prestationsbaserad. Kömiljardens pengar kommer att fördelas till de landsting som visar bestående goda resultat avseende vårdgarantins fyra delar. »Vi ger därmed […](0 kommentar)

Kraftigt skärpta regler för samverkan läkare–industri i USA

I Nordamerika skärps nu tonen mellan läkare och läkemedelsindustri rejält. I juni i år fattade den amerikanska organisationen Association of American Medical Colleges, AAMC, beslutet att skärpa sina riktlinjer. Organisationen representerar samtliga drygt 130 amerikanska och kanadensiska universitet med medicinarutbildning och närmare 400 undervisningssjukhus med sammanlagt runt 280 000 läkare, forskare och medicinarstudenter. I en […](0 kommentar)

110 nya platser på läkarutbildningen

– Prognoserna tyder på att efterfrågan på läkare kommer att vara fortsatt god i framtiden. Idag klaras efterfrågan till stor del med hjälp av läkare som fått sin utbildning i andra länder. Söktrycket på läkarutbildningen är hårt och många ungdomar med toppbetyg kommer inte in på det som är deras förstahandsval. I längden är det […](0 kommentar)

Debatt och brev

Receptförfalskning i stor skala – vem bryr sig?

Dessa frågor har jag haft anledning att ställa sedan jag i januari i år blev bestulen på ett antal lösa klisteretiketter med mitt namn och min förskrivarkod. Bovarna kombinerade de i Tensta stulna recepten med mina klisteretiketter och lyckades under några veckor få ut ett stort antal flunitrazepamtabletter i Storstockholmsområdet. Antagligen har de flesta läkare […](0 kommentar)

Vem ska bära ansvaret för behandlingen av typ 2-diabetes?

Diabetesvården i Sverige är väl organiserad vid en internationell jämförelse. Det finns sedan ett antal år tillbaka såväl lokala vårdprogram som nationella riktlinjer för diabetesbehandlingen, vilka är väl kända och föremål för återkommande uppdateringar. Tidigt utvecklades diabetesteam i primärvården, och vårdkedjor har identifierats, vilka underlättat ett strukturerat omhändertagande av patienter med typ 2-diabetes. Det är […](0 kommentar)

Kvalitetssäkring inom psykiatrin äventyras genom kortsiktiga krav

I början av augusti 2008 kommer ett betydande antal köande patienter bosatta inom Stockholms län att erbjudas utredning med utvecklingsrelaterade neuropsyki-atriska frågeställningar. Utredningarna ska ske inom allmänpsykiatrin där de bor. De som tackar ja – valfrihet råder – slipper de båda fd länsövergripande utredningsenheternas köer. Att allmänpsykiatrin på sikt behöver utreda och behandla merparten patienter […](0 kommentar)

Farmakokinetiken bör studeras mer

Adrenalin givet i ett tidigt skede vid en begynnande anafylaktisk chock är livsavgörande. Autoinjektorernas introduktion har därför underlättat och påskyndat möjligheten att kunna rädda liv. Det är också ett välkänt faktum att upp till hälften av alla allergiker med förskriven adrenalininjektor inte bär med sig den, och en stor andel kan inte heller hantera den […](0 kommentar)

EpiPen administrerar adrenalin intramuskulärt – det är dokumenterat

Katalin Zara med flera har med stöd från Medeca skrivit en artikel rörande smärtskattning vid användning av adrenalininjektorer i LT nr 19/2008 (sidorna 1388-90) [1]. Ingen av injektorerna uppfattades som smärtsam. Resultaten i smärtskattning för de båda autoinjektorerna var låga, 4,9 respektive 14,6 på en skala om 100. Vilken klinisk betydelse har denna statistiskt uppmätta […](0 kommentar)

Svensk neurologi i behov av kraftig resursförstärkning

Neurosjukvården genomgår för närvarande en genomgripande förändring som innebär att stora patientgrupper kan erbjudas behandlingar som på ett påtagligt sätt kan förbättra sjukdomsförlopp, prognos och livsbetingelser. I en artikel i detta nummer av Läkartidningen (sidan 2413) beskriver vi den utveckling som neurologi som medicinsk specialitet genomgått på senare år, från en övervägande diagnostiserande disciplin till […](0 kommentar)

Melatonin vid försenad sömnfas – varför licensbelagt?

Det utan jämförelse största sömnproblemet hos skolbarn är sedan länge sk försenad sömnfas. Tiotusentals svenska ungdomar har numera, särskilt under vinterhalv-året, svårt att somna före midnatt hur tidigt de än lägger sig. De har svårt att vakna på morgonen, förmår inte få i sig det viktiga frukostmålet, halvsover de första lektionerna och kan inte tillgodogöra […](0 kommentar)

LHDS (Lag för att hålla dårar i schack)

Buggning, FRA, ett litet sökbart chip i varje nyproducerad bil, medicinska journaler åtkomliga för all personal inom ett landstings alla kliniker och snart mellan landsting – Storebrors omsorg om oss blir allt mer kärleksfull och effektiv. Psykiskt sjuka får sin del. Från och med 1 september har i praktiken den gamla försöksutskrivningen från LSPV-tiden återinförts, […](0 kommentar)

Ledare

Medicinsk turism – en global storindustri

Efterfrågan på sjukvård är långt större än tillgången. I USA hanteras denna obalans med ekonomiska kvoteringar – de som saknar sjukförsäkring har inte råd att köpa vård. I Europa bromsas efterfrågan genom långa köer och bristande tillgänglighet. För amerikaner med svag ekonomi och européer som inte orkar vänta har globaliseringen öppnat nya möjligheter. Singapore, Indien […](0 kommentar)

Ja till gränsöverskridande vård

Läkarförbundet har nyligen remissbehandlat ett förslag från EU-kommissionen rörande ett europeiskt direktiv om patienters rättigheter vid vård utomlands. Den goda tanken är att få enhetliga regler som kan säkerställa kvalitet, säkerhet och effektivitet för den gränsöverskridande vården. Reglerna föreslås omfatta alla vårdgivare, vilket vi tolkar som att de ska gälla oavsett hur vården organiseras, tillhandahålls […](0 kommentar)

Trendbrott för klinisk forskning?

Forskning, och klinisk forskning i synnerhet, är en högt prioriterad fråga inom Läkarförbundet. Det är glädjande att regeringen nu aviserat kraftigt ökade forsknings-anslag samt att medicinsk forskning ses som ett strategiskt område. Regeringen prioriterar fasta anslag kontra projektanslag samt att en större andel av medlen går till fakulteterna. Detta är i linje med förbundets forskningspolitik […](0 kommentar)

Aktuellt

Arbetsställningens belastning avgörande

Anders Nordqvist är ordförande i den grupp inom Morse som arbetat med sjukskrivningsriktlinjer för skuldrans sjukdomar och skador. Gruppen har tagit fram kunskapsunderlag och förslag till riktlinjer för subakromiella smärttillstånd, artros/artrit, instabilitet samt frusen skuldra. Många av förslagen har ingen motsvarighet i Socialstyrelsens beslutsstöd. – När det gäller just skuldrans sjukdomar och skador behandlar Socialstyrelsens […](0 kommentar)

Fler riktlinjer för sjukskrivning
efter studier av rörelseorganen

Att djupstudera sjukskrivning för rörelseorganens sjukdomar är ett delprojekt inom det skånska projektet Morse, som är ett samarbetsprojekt mellan Försäkringskassan och Region Skåne för att minska den ohälsa som är kopplad till rörelseorganen. – Vårt arbete är dels ett förslag till revidering av Socialstyrelsens beslutsstöd, dels ett fördjupat kunskapsunderlag, och vi har ett gott samarbete […](0 kommentar)

Oenighet i CS om belastningsregistret

Det är ledamöterna i Läkarförbundets centralstyrelse, CS, överens om, enligt ordförande Eva Nilsson Bågenholm. – Vi var ganska eniga om att Socialstyrelsen bör ha möjligheten vid legitimationstillfället, eftersom man kan bli av med legitimationen på grund av brott. Det ska dock vara upp till Socialstyrelsen att bedöma om uppgifterna i registret är relevanta, anser CS. […](0 kommentar)

Lena Marions ny medicinsk redaktör på Läkartidningen

Lena Marions, 54, är docent vid Kvinnokliniken på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Hon är också känd som medicinskt ansvarig vid sex- och samlevnadsmottagningen, Sesam City i Stockholm, som har en stor utåtriktad verksamhet. I medier syns hon svara på frågor om säkra preventivmedel, könssjukdomar och aborter. Det är påfallande hur stor okunskapen är kring sex och […](0 kommentar)

Gravida läkare kan
slippa jourberedskap

Stockholms läkarförening har i dagarna slutit ett avtal med Stockholms läns landsting som ger gravida rätt att på egen begäran befrias från jourarbete på kvällar och nätter. Avtalet gäller i dagsläget anställa inom den förvaltningsstyrda sjukvården i Stockholms läns landsting, men kommer successivt att omfatta även de landstingsdrivna bolagen och på sikt ska förhoppningsvis även […](0 kommentar)

Cancerforskning
får ökade statsanslag

– Ett mycket glädjande besked och ett lyft för den medicinska forskningen. Det är väldigt viktigt att det ges resurser till både bredd- och spetsforskning, säger Hans Hjelmqvist, ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation. Hur mycket av de ökade anslagen som kommer den medicinska forskningen till del, det ska regeringen återkomma till i höstbudgeten, som […](0 kommentar)

Notiser

SKL säger ja till obligatoriskt vårdval

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) säger ja till obligatoriska vårdval och fri etableringsrätt. Däremot avvisar man utredningsförslaget om att regeringen ska fastställa ett grunduppdrag för primärvården. Det beskedet gav SKL i ett pressmeddelande på fredagen. Beslutet var inte enhälligt, då socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet reserverade sig. Även borgerligt styrda landsting har tidigare i den offentliga […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Genterapi vid genetiskt orsakad hörselnedsättning

Hörselnedsättning, från lätt eller måttlig till mycket svår, är ett stort globalt folkhälsoproblem med många drabbade över hela världen. Inom EU, med ungefär en halv miljard invånare, har cirka 140 miljoner människor någon form av hörselnedsättning. De flesta har lätt hörselnedsättning, men mer än 30 miljoner har behov av åtgärder, framför allt i form av […](0 kommentar)

Terapeutiska vacciner mot cancer och infektionssjukdomar

Under de senaste 100 åren har vaccinationsprogram blivit en integrerad del av den förebyggande hälsovården i industriländerna och haft avgörande betydelse för att kontrollera spridningen av infektionssjukdomar. Dessutom har införandet av vaccinationsprogram varit den kanske viktigaste bidragande orsaken till höjd livskvalitet och minskad dödlighet i utvecklingsländerna. Trots att ett par hundra år har gått sedan […](0 kommentar)

Neurologi i förvandling – från diagnostisk till terapeutisk disciplin

Banbrytande forskningsresultat inom neurovetenskap har hamnat i fokus under senare tid, och flera Nobelpris i medicin har en direkt koppling till neurosjukvård, såsom priset år 2000 till professor Arvid Carlsson, vars studier av hjärnans signalsubstanser blev grunden för behandling av Parkinsons sjukdom. Som en följd av denna dramatiska kunskapsökning inom neurovetenskaplig grundforskning har neurologi som […](0 kommentar)

Intensiv medierapportering efter busskraschen vid Rasbo-Uppsala

Trafikolyckor och trafikskador är ett globalt folkhälsoproblem som uppmärksammas regelbundet av massmedia (press, radio, TV och Internet). Skadehändelser och krascher med tunga fordon som tex busskrascher har kommit att uppmärksammas alltmer på senare år. En förklaring till detta är de relativt stora skadeutfall som blir resultatet av en busskrasch. Medierna är mycket angelägna om att […](0 kommentar)

Coachning – tänkbar metod i psykiatrisk vård av unga

Manodepressiv sjukdom (bipolär sjukdom) är en folksjukdom; epidemiologiska studier uppskattar frekvensen till omkring 1– 1,5 procent av befolkningen [1]. De sociala och ekonomiska konsekvenserna av bipolär sjukdom är betydande [2]. WHO listar bipolär sjukdom bland de tio sjukdomar som orsakar mest invaliditet i såväl u- som i-länder. Vad gäller den globala sjukdomsbördan för psykiatriska sjukdomar […](0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Ökar SSRI-behandling risken för osteoporos?

I juni 2007 publicerades ett par artiklar rörande SSRI (selective serotonin reuptake inhibitors) och osteoporos. Den ena var en tvärsnittsanalys av data från en prospektiv kohortstudie av bentäthet (bone mineral density, BMD) hos äldre amerikanska män [1]. Studien gällde 5 995 män över 65 år och rapporterade en signifikant lägre bentäthet i höft och ryggrad […](0 kommentar)

LT debatt

Befria psykiatrin
från uppgiften att agera fängelse

Ministrarna Göran Hägglund och Beatrice Ask vill skrota lagen om rättspsykiatrisk tvångsvård. Det är inte en dag för tidigt. I backspegeln tror jag att nuvarande lag om rättspsykiatrisk vård kommer att vara ett mörkt kapitel i svensk rättshistoria. Ministrarna skriver på DN Debatt den 9 juli att regeringen förbereder en genomgripande reform där ingen ska […](0 kommentar)