Nr 37 2008

Kultur

Antraxforskaren tog sitt liv – var han en bioterrorist?

Doktor Bruce E Ivins, en amerikansk fors­kare på antraxvaccin, tog sitt liv den 29 juli i år. Han väntade åtal från FBI för att år 2001 via brev ha spridit antraxsporer i USA. 5 personer avled, och 17 personer fick svåra infektioner men överlevde. En våg av panik för biologiska stridsmedel svepte över landet. I […](0 kommentar)

Gustav Klimt, Danaë ­och »det gyllene regnet«

En av Gustav Klimts mest sensuella målningar är »Danaë«, som han målade åren 1907–08. Målningen illu­strerar den antika grekiska myten om hur Zeus, förvandlad till ett gyllene regn, befruktar Danaë, som var dotter till kungen i Argos, Akrisios, och hans gemål Eurydike. Akrisios lät spärra in sin dotter i ett kopparklätt gemak sedan oraklet spått […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Snårigt om antitrombotisk behandling vid förmaksflimmer

Antitrombotisk behandling vid förmaksflimmer är ett svåröverskådligt område. Detta avspeglas i de många metaanalyser och behandlingsrekommendationer som finns. Den senaste metaanalysen ger en uppfattning om vilka absoluta vinster i procentenheter per år som finns att hämta vid primärprevention av stroke: behandling med warfarin 2,7, behandling med acetylsalicylsyra (ASA) 0,8–1,9 och warfarin jämfört med ASA 0,7 […](0 kommentar)

Nya Rön

Mekanismerna bakom smärta av narkosmedel

Vissa läkemedel som används för generell anestesi har paradoxala biverkningar. Propofol och etomidat orsakar smärta vid injektion. Halogenerade inhalationsgaser kan irritera luftvägarna, vilket, hos känsliga patienter, ibland utmynnar i ett astmatiskt tillstånd. Dessa effekter är väl kända bland anestesiologer. Syftet med en färsk molekylärbiologisk studie i PNAS [1] var att klarlägga de bakomliggande mekanismerna. Inhalationsgaser […](0 kommentar)

Röntgen bra för att hitta gallstenar under operation

Röntgen under pågående operation av de djupa gallvägarna, peroperativ kolangiografi, används ofta vid gallstenskirurgi för att diagnostisera stenar i de djupa gallvägarna. Stenar i dessa kan ge såväl bukspottkörtelinflammation och gulsot som kvarstående gallstensanfall även sedan gallblåsan opererats bort. Trots att metoden är utbredd har det saknats större studier som visat hur tillförlitlig metoden är […](0 kommentar)

Rökstopp före graviditet – aktuellare än någonsin

Att rökning är skadligt för fostret är väl känt. Bland de mer välbekanta effekterna är intrauterin tillväxthämning, ökad risk för plötslig spädbarnsdöd och barnastma. Helt färska studier från Sverige och Norge adderar nya risker till denna lista: rökning under graviditet ökar risken för missbildningar (kluven läpp) hos den nyfödde [1] och för Perthes´ sjukdom [2] […](0 kommentar)

Munhälsa kan vara indikator på hjärt-kärlsjukdom

Munhälsans betydelse för allmänhälsan har på senare tid fått ökad uppmärksamhet. Vissa studier har funnit en association mellan munhälsa och hjärt– kärlsjukdom, medan andra studier inte kunnat påvisa ett samband. Bevis om ett orsakssamband saknas fortfarande. I denna avhandlings delarbeten har vi studerat förekomsten av lokal inflammation vid tandlossning och undersökt relationen mellan munhälsa och […](0 kommentar)

Karotiskirurgi inte kostnadseffektiv för kvinnor och äldre män

Kostnader och hälsoeffekter av karotiskirurgi för patienter utan symtom är dåligt utvärderade både i Sverige och internationellt. Mot bakgrund av detta har kostnadseffektiviteten av karotiskirurgi för symtomfria patienter undersökts i en studie från Sverige, som publicerats i British Journal of Surgery. Studien bygger på kliniska data från den randomiserade ACST-studien i vilken tio svenska centra […](0 kommentar)

Patientperspektiv på epidemiologisk risk

Medicinsk teknologi används i allt större omfattning för att påvisa risker för sjukdomar som ännu är okända för individen. Kunskapen om hur denna information påverkar den enskilde är dock begränsad. Det är känt att läkare och patienter tolkar begreppet »risk« på olika sätt. Hur läkaren talar om risk och osteoporos blir centralt för hur den […](0 kommentar)

Långtidseffekter av för tidig födsel

För tidigt födda bildar inte familj i samma utsträckning som individer som fötts efter fullgången graviditet, och de avslutar heller inte sina studier i samma utsträckning. Dessa oväntade och kontroversiella rön presenteras av en norsk forskargrupp i tidskriften New England Journal of Medicine. Författarna har utgått från nationella register och inkluderat data från drygt 900000 […](0 kommentar)

Betablockad hellre än steroider
vid hemangiom hos barn

Hemangiom hos barn har i de flesta fall ett okomplicerat förlopp som inte kräver behandling. Om hemangiomet på grund av storleken eller lokalisationen påverkar vitala funktioner, som synen, är kortikosteroider peroralt förstahandsmedel. Författarna till den aktuella artikeln beskriver hur man hos två barn, som på grund av hjärtsjukdom behandlats med propranolol, kunde se att de […](0 kommentar)

Endast på webben

Oetisk omfördelning i Vårdval Stockholm

– Man betalar den så kallade satsningen i invandrartäta områden genom att samtidigt sänka ersättningen för vård till äldre, viket är närmast oetiskt, säger Thomas Flodin, Stockholms läkarförening efter förhandlingar med Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning på fredagen. Ersättningen för patientgruppen 75 år och äldre skärs ned, samtidigt som ersättningar för utökade kostnader inte ersätts, till […](0 kommentar)

Artroskopisk kirurgi vid knäledsartros gör ingen nytta

Så kallad artroskopisk ledsköljning, ledstädning och meniskresektion av knäleder med artros gör ingen nytta. Det visar en randomiserad, kontrollerad enkelblindad studie som publiceras i New England Journal of Medicine på torsdagen [1]. 172 patienter med en snittålder strax under 60 år med mild till måttlig artros utan andra komplikationer lottades till att antingen få artroskopi […](0 kommentar)

Stockholms primärvård i gungning

Vårdcentraler till salu Stockholms vårdval får nytt ersättningssystem »Det gäller att hitta balansen«(0 kommentar)

Snårigt om förmaksflimmer

Snårigt om antitrombotisk behandling vid förmaksflimmer Blodproppshämmande behandling vid förmaksflimmer(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Blodproppshämmande behandling vid förmaksflimmer

Förmaksflimmer är den vanligast förekommande hjärtrytm-rubbningen med en prevalens på 1 procent. Frekvensen av förmaksflimmer ökar snabbt från 60 års ålder, och prevalensen är cirka 10 procent hos personer över 80 år [1]. Förutom besvären av hjärtarytmin innebär förmaksflimmer ökad dödlighet och ökad risk att drabbas av stroke genom embolier från blodproppsbildning i hjärtats förmak […](0 kommentar)

Relativt god säkerhet
i svenska fas I-prövningar

Trots den relativt omfattande säkerhetsvärdering som sker på myndigheter i dag inträffade den 13 mars 2006 en läkemedelskatastrof med en ny biologisk substans, TGN 1412, som testades för första gången på människa. Samtliga sex friska försökspersoner i London som erhöll försöksläkemedlet drabbades av akuta livshotande biverkningar i form av cytokinfrisättningssyndrom [1, 2]. Sedan dess har […](0 kommentar)

Ny endovaskulär behandling av intrakraniell arteriell stenos i klinisk praxis

Var tionde stroke och TIA orsakas av intrakraniell ateroskleros [1]. En studie av sjukdomens naturalförlopp har visat att risken för recidiv av cerebral ischemi är 38 procent under två år, trots farmakologisk prevention [2]. Sjukdomen har hittills sannolikt varit underdiagnostiserad, till skillnad från extrakraniell karotisstenos. Med nya, icke-invasiva angiografiska tekniker har tillståndet fått mer uppmärksamhet, […](0 kommentar)

Terapialternativ vid refraktär ascites och varixblödning

Transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt (TIPS) innebär att man med endovaskulär teknik etablerar en förbindelse (shunt) mellan en intrahepatisk portagren och en leverven för att minska portal hypertension sekundär till levercirros, trombotisering av levervenerna (Budd–Chiaris syndrom) eller portavenstrombos (Figur 1). Huvudindikationen för TIPS har varit främst okontrollerad blödning från esofagus- och fundusvaricer där endoskopisk och medikamentell […](0 kommentar)

LT debatt

Från allas lika värde till hälsoekonomisk kalkyl

I »Vårdens alltför svåra val?« (2007) lanserar PrioriteringsCentrum ett förslag till en ny prioriteringsplattform. Läser man deras skrift och debattinlägg är det lätt att få intrycket att förslaget är den nya prioriteringsplattformen. Om fler än jag får detta intryck är det olyckligt av flera skäl. Förslaget är tankestimulerande, det finns många goda idéer och observationer, […](0 kommentar)

Debatt och brev

Varför förnekar »kostexperter« vetenskapen?

De senaste 6–7 årens forskning kring kostens sammansättning har i ljuset av även äldre arbeten visat att en kolhydratrik, fettfattig kost kraftigt ökar risken för fetma, metabola syndromet och diabetes [1]. Orsaken är att denna kost ofta leder till hyperinsu-linemi och insulinresistens. Följdsjukdomar till hyperinsulinemi inkluderar hjärt– kärlsjukdom [1, 2], njursvikt [3] och alzheimer [4]. […](0 kommentar)

Hög tid för nytänkande i kostfrågan

Claude Marcus och medarbetare kom tidigare i Läkartidningen med en mängd invändningar mot lågkolhydratkost som behandling vid övervikt och diabetes typ 2 [1]. Närmare granskning visar att invändningarna i ett antal fall inte stöds av deras referenser, vilket jag framförde i en replik [2]. Denna, menar Marcus och medarbetare, var bara »ägnad att förvirra« [3]. […](0 kommentar)

Women´s Health Initiative (WHI) dyr och misslyckad studie av kostintervention

Den 7 februari 2006 publicerade New York Times nyheten att Women´s Health Ini-tiative (WHI) resulterat i att ett minskat fettintag ger liten effekt på risken att få bröstcancer, ingen effekt på risken att få tjocktarmscancer, hjärt–kärlsjukdomar och slaganfall [1]. Därefter citerade stora delar av världspressen samma nyhet. WHI dietary intervention trial syftade till att minska […](0 kommentar)

Provocerande start av warfarinbehandling

I en artikel i Läkartidningen hävdar Richard Schnell att man som bästa rutin kan inleda warfarinbehandling genom att första dagen ge dygnsdosen 15 mg och nästa dag 7,5 mg [1]. Det är 5–7,5 mg högre dos första dagen än vad som är brukligt. Genom en regressionsanalys har han bestämt förväntad underhållsdos beroende på INR-värdet (international […](0 kommentar)

Fetmakirurgi vid sömnapné?
Effekten bör studeras i RCT

I debattinlägget »Bäst behandling vid fetma och obstruktivt sömnapnésyndrom är viktnedgång« (LT 35/2008, sidan 2350) ifrågasätter Mikael Ekelund och Sven Frederiksen urvalet av behandlingsstudier i SBU-rapporten »Obstructive sleep apnoea syndrome« [1, 2]. Grundkravet i SBU-rapporten var randomiserade, kontrollerade studier med minst 20 sömnapnépatienter och 4 veckors uppföljning. Ingen studie avseende fetmakirurgi uppfyllde dessa krav, och […](0 kommentar)

Kirurgkollegerna oroar sig med rätta över SBU

Lundakirurgerna Ekelund och Frederiksen påtalar i LT 35/2008, sidan 2350, att SBU kastar ut barnet med badvattnet när man underkänner kir-urgi som en effektiv behandling för feta sömnapnoiker (en i övrigt vanlig kombination). SBU har i sin analys av problematiken sållat bort ett antal artiklar, som påvisar god effekt av viktreduktion med kirurgi på sömnapné, […](0 kommentar)

Aktuellt

Regeringen satsar en miljard kronor för att minska vårdköerna

Regeringen aviserar en miljard extra per år under 2010–2011 till de landsting som uppfyller vårdgarantin eller lyckas korta sina köer kraftigt. Socialminister Göran Hägglund framhåller på fredagens DN Debatt att den nya satsningen är prestationsbaserad. Kömiljardens pengar kommer att fördelas till de landsting som visar bestående goda resultat avseende vårdgarantins fyra delar. »Vi ger därmed […](0 kommentar)

Stockholms vårdval får nytt ersättningssystem

Vårdvalssystemet i Stockholm läns landsting ska justeras inför 2009. Vårdtyngd är inte enbart kopplat till ålder, utan styrs också av andra faktorer, konstaterar sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (m) tillsammans med allianskollegor i ett utspel på DN Debatt i förra veckan, efter en kartläggning av Stockholms vårdvalsmodell presenterad av Stockholms läns landsting under sommaren. Antalet mottagningar i […](0 kommentar)

Överenskommelse klar om Hälsoval Skåne

På torsdagen blev en blocköverskridande överenskommelse klar om den framtida primärvården i Region Skåne. Vårdval Skåne byter namn till Hälsoval Skåne, eftersom det gamla namnet ansetts belastat. Gamla och nya vårdgivare kommer att betalas efter patienternas ålder, kön, diagnos och socioekonomisk tyngd enligt ACG-modellen (Adjusted Clinical Groups). Däremot inte efter antalet besök som i Stockholm. […](0 kommentar)

Vårdcentraler till salu

Stockholms läns landsting auktionerar ut tre landstingsdrivna vårdcentraler. De aktuella vårdcentralerna i Upplands Väsby, Viksjö och Akalla har under långt tid haft problem och Landstinget anser sig inte klara av att driva verksamheterna. Framför allt har man haft svårt att rekrytera läkare. – Vad som är specifikt med de här tre vårdcentralerna är att vi […](0 kommentar)

»Det gäller att hitta balansen«

Vårdcentralen Kronan i centrala Sundbyberg startade 1980 och privatiserades 2001. Man har en stor andel gamla och multisjuka, en grupp med stort vårdbehov, men som är svår att få att lista sig – och därmed få ersättning för. Därför satsar Gerd Tinglöf på marknadsföring, till exempel att i ett partytält med kristallkrona erbjuda tjänster vid […](0 kommentar)

Håkan Wittgren ny vd
för Läkarförbundet

– Jag är mycket glad att vi har rekryterat Håkan Wittgren, som är en mycket kompetent kollega, till posten som vd för Läkarförbundet, säger Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm. – Det ska bli väldigt roligt, jättekul, säger Håkan Wittgren. – Det känns som ett viktigt jobb. Det händer mycket i sjukvården och inom läkarkåren nu. […](0 kommentar)

Psykiatrisatsningen inte tillräcklig

– Jag är besviken. Den vuxenpsykiatriska vården får noll kronor, säger Christina Spjut, överläkare i psykiatri vid Norra Stockholms psykiatri och ordförande i Svensk psykiatrisk förening. Regeringen presenterade i torsdags sin psykiatrisatsning på 2,7 miljarder kronor för åren 2009 till 2011. Pengarna ska bland annat gå till arbets- och sysselsättningsrehabiliterande tjänster för människor med psykisk […](0 kommentar)

Ledare

ST-läkare – en resurs att satsa på

Den som inte utvecklas kommer att avvecklas. Regeln är applicerbar på det mesta, och läkares specialiseringstjänstgöring (ST) är inget undantag. I detta ligger också att det är viktigt att vara aktiv i en förändringsprocess, så att man kan påverka utvecklingen på bästa sätt. Som profession med reglerade kunskapskrav och yrkesansvar har vi krav på oss […](0 kommentar)

Inkontinensstudie i Lancet var forskningsfusk

I juni 2007 publicerade en österrikisk forskargrupp sensationella resultat rörande stamcellsbehandling av inkontinens. 38 av de 42 kvinnor som injicerades med autologa myoblaster i uretrasfinktern hade blivit helt kontinenta och fått en normaliserad sfinkterfunktion efter 12 månader. Att fynden var lite för bra för att vara sanna bekräftades den 6 september i år när Lancet […](0 kommentar)

Notiser

Ny gransknings-myndighet för socialförsäkringar

En ny granskningsmyndighet, Inspektionen över socialförsäkringen (ISF), as den 1 juli 2009. Myndighetens uppgift är att utöva tillsyn och bedriva effektivitetsgranskning på socialförsäkringsområdet. – Genom att bilda Inspektionen över socialförsäkringen kommer kvaliteten och rättssäkerheten att kunna öka samtidigt som riskerna för felaktiga utbetalningar minskar, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson, i ett pressmeddelande från Socialdepartementet. Regeringen […](0 kommentar)