Nr 40 2008

Kultur

Dödens fysiska omöjlighet en symbol för vår vilja att leva

Konstnären Damien Hirsts verk »For the Love of God« är en reproduktion av ett kranium tillverkad av 8 601 diamanter för ett värde av ca 14 miljoner engelska pund. Referensen till skallen som symbol för döden i det klassiska måleriet är uppenbar. Men i stället för att inspirera till resignation inför det jordiska livet är […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Tips om självmord lätt att hitta på Internet

Biddle och medarbetare redogör i sin artikel »Suicide and the internet« för vilka webbsidor och vilket innehåll som kommer upp när man med enkla sökfraser söker efter information om självmord med hjälp av de populäraste och mest använda sökmotorerna på Internet [1]. Upprinnelsen till studien är de senaste årens oroande rapportering, i både nyhetsmedier och […](0 kommentar)

Nya Rön

Ökad risk för bipolär sjukdom hos barn med äldre far

Individer vars fäder är över 30 år när de föds löper ökad risk att drabbas av bipolär sjukdom senare i livet. Det visar en studie gjord av forskare vid bla Karolinska institutet. Rönen, som presenteras i Archives of General Psychiatry, bygger på nationella data från födelseregistret och omfattar närmare 14000 män och kvinnor som diagnostiserats […](0 kommentar)

Antikroppar mot spanska sjukan

Mellan åren 1918 och 1920 härjade en mycket svår influensapandemi som skördade uppskattningsvis 50 miljoner offer. Det ofantliga antalet dödsoffer var större än under första världskriget och utgjorde runt 3–4 procent av jordens dåtida folkning. Sjukdomen, i folkmun kallad spanska sjukan, orsakades av ett virus (H1N1) som sannolikt överfördes från fåglar till människor. Nu har […](0 kommentar)

Cellkulturodlat H5N1-influensavaccin stärker den globala beredskapen

I mer än 10 år har det funnits en oro för att fågelinfluensavirus av typen H5N1 skulle kunna orsaka en global pandemi. Under denna period har forskare arbetat med att ta fram effektiva vaccinkandidater som skulle kunna komma i fråga för lagring i beredskapssyfte. Sedan 2003 har vi sett 385 humana sjukdomsfall av H5N1-fågelinfluensavirus i […](0 kommentar)

Lakinimod kan bli alternativ vid skovvis förlöpande MS

Lakinimod (laquinimod) är ett nytt peroralt immunmodulerande farmaka vid MS, framtaget för att vara utan biverkningarna feber och myalgi, och har visat på god effekt vid djurförsök [1]. I en tidigare placebokontrollerad randomiserad MRT-studie tolererades det väl, och lakinimod i dosen 0,3 mg/dygn (N=63) men inte i dosen 0,1 mg (N=61) reducerade medelantalet aktiva lesioner […](0 kommentar)

Årstider påverkar protein för serotonintransport

Att årstider kan ha en högst påtaglig inverkan på humöret kommer knappast som någon nyhet för de flesta. Nu visar forskare från Kanada och Österrike att aktiviteten av det serotonintransporterande proteinet 5-HTT varierar över årstiderna. Rönen presenteras i tidskriften Archives of General Psychiatry. 5-HTT svarar för återupptag av serotonin från synapsen och påverkas av antidepressiva […](0 kommentar)

Befolkningsökningen höjer koldioxidutsläppen globalt

John Guillebaud och Pip Hayes skriver i en ledarartikel i BMJ [1] att världens befolkning har överskridit 6700 miljoner och att konsumtionen av fossilt bränsle, vatten, livsmedel, fisk och skogsråvaror överstiger tillgångarna. De säger också att den årliga befolkningstillväxten är 79 miljoner, dvs varje vecka tillkommer 1,5 miljoner människor, vilket motsvarar en stor stad. Varje […](0 kommentar)

Ökad risk för gastroschis hos fostret efter urogenital infektion hos modern

Gastroschis är en medfödd paraumbilikal defekt i främre bukväggen som gör att bukorganen prolaberar utanför bukhålan. Gastroschis drabbar drygt tio barn per år i Sverige. Främre bukväggen sluts i medellinjen ungefär 35 dagar efter befruktningen, men den exakta tidpunkten och mekanismen för gastroschis är inte känd. Det finns en genetisk komponent, eftersom risken för syskon […](0 kommentar)

Endast på webben

Socialstyrelsen kräver
fler vårdplatser

Socialstyrelsen fick under sommaren signaler om att patientsäkerheten var i fara på olika håll på grund av en ansträngande vårdsituation. För att få en lägesbild gjorde Socialstyrelsen den 5 augusti oanmälda besök och intervjuer med chefer och andra anställda vid sex akutsjukhus i landet. Granskningen visar att patientsäkerhetsbristerna med överbeläggning och utlokalisering som Socialstyrelsen konstaterade […](0 kommentar)

C-vitamin kan försämra effekten av cytostatika

Amerikanska forskare har i prekliniska försök studerat tillsats av antioxidanten vitamin C till cancerceller som därefter har behandlats med cytostatika som doxorubicin, cisplatin, vinkristin, metotrexat och imatinib. Samtliga fungerade sämre på celler behandlade med vitamin C [1]. Forskarna upprepade försöket i en djurmodell med möss och fann att cancertillväxten inte kunde bromsas hos de möss […](0 kommentar)

Akuta kompartmentsyndrom ett kliniskt problem som ofta missas

Stort kliniskt problem som ofta missas. Akuta kompartmentsyndrom i extremiteter och buk Dekompression livräddande vid bukkompartment och svår akut pankreatit Vakuumassisterad sårbehandling ger goda kliniska resultat. God läkning vid komplicerade sår – djupa sternuminfektioner ett exempel(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Akuta kompartmentsyndrom i extremiteter och buk

Kompartmentsyndrom i extremiteter är välkända tillstånd, som dock tyvärr ofta missas vad gäller både diagnostik och behandling. Den viktigaste terapeutiska åtgärden är fasciotomi. På senare tid har det abdominella kompartmentsyndromet börjat uppmärksammas alltmer. Abdominellt kompartmentsyndrom uppstår vid ökat intraabdominellt tryck på grund av vävnadsödem eller ansamling av fri vätska i bukhålan. När ökat intraabdominellt tryck […](0 kommentar)

Kolhydratfattig diet, lakrits, spinning och sprit – livsfarlig kombination

Kostråd till överviktiga är ett aktuellt ämne. Vid patientrådgivning kan det vara av värde att veta att såväl fettsnål som kolhydratfattig diet kan orsaka en övergående elektrolytrubbning. I synnerhet extremt låg kolhydratdiet (Atkinsdieten) riskerar att utlösa hastigt utvecklad hypokalemi [1]. Förutom kostomläggning rekommenderas ofta överviktiga patienter att vara fysiskt aktiva. Träning kan ha positiva hälsoeffekter, […](0 kommentar)

Dekompression livräddande vid bukkompartment och svår akut pankreatit

Akut pankreatit karakteriseras av snabbt insättande smärtor i bukens övre del, vilka ibland strålar ut mot ryggen. Illamående och kräkningar är vanligt förekommande. Man skiljer vanligen på lätta och svåra pankreatiter, där de senare definitionsmässigt följs av svikt i ett eller flera organsystem och lokala komplikationer som pseudocysta, pankreasabscess eller pankreasnekros. Alkohol och gallsten med […](0 kommentar)

Vakuumassisterad sårbehandling ger goda kliniska resultat

I detta nummer av Läkartidningen publiceras två artiklar som på olika sätt beskriver modern behandling av akut kompartmentsyndrom. I behandlingen, som beskrivs av Peter Qvarfordt och medarbetare respektive Magnus Jonsson och medarbetare, ingår såromläggning och ödemreduktion med hjälp av vakuumassisterad sårläkning (vacuum-assisted closure; VAC). Behandlingen av sår med lokalt undertryck, vilken även benämns »negative-pressure wound […](0 kommentar)

Läget för svensk allmänmedicinsk forskning

Den första vårdcentralen startades i skånska Dalby 1968; den hade forskningsanknytning till Lunds universitet [1]. Den första professuren i allmänmedicin tillsattes 1981 vid samma universitet, samtidigt som allmänmedicin blev en egen specialitet. Vår specialitet är således relativt ung, vilket också avspeglas inom den allmänmedicinska forskningen. Antalet avhandlingar och artiklar inom allmänmedicin har ökat betydligt de […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Magkatarr eller hjärtinfarkt?

En 44-årig man kom med ambulans till sjukhusets akutmottagning, sedan han fått svåra besvär med smärta och tryck i övre delen av bröstkorgen. EKG togs i ambulansen, och ännu ett EKG togs på sjukhuset – det senare var normalt. Patienten undersöktes av en ST-läkare, som tolkade besvären som akut gastrit. Läkaren skickade hem patienten med […](0 kommentar)

Suicidrisk togs inte på tillräckligt allvar

En kvinna i trettioårsåldern hade under en längre tid haft kontakt med distriktsläkaren på vårdcentralen på grund av utmattningsdepression. Trots kontakter med en psykoterapeut och läkemedelsbehandling – bådadera på vårdcentralen – blev depressionen tidvis djupare. I oktober 2007 blev patienten sämre och uttryckte suicidtankar. Vid ett möte med distriktsläkaren den 5 november uttalade hon ånyo […](0 kommentar)

Läkaren borde ha misstänkt ventrombos

En 17-årig kvinna sökte hjälp på vårdcentralen den 21 augusti 2007 på grund av svullnad, ömhet och rodnad på höger underben och ankel. Hon hade nyligen börjat med p-piller och var orolig för att detta kunde vara en blodpropp. Distriktsläkaren som undersökte henne bedömde att djup ventrombos kunde uteslutas som orsak och misstänkte i stället […](0 kommentar)

Gastroenterit eller hjärtinfarkt?

En 69-årig kvinna sökte hjälp på vårdcentralen och undersöktes av en allmänmedicinare. Dagen innan hade hon plötsligt upplevt en påtaglig matthet, trötthet, en klump under hakan, och en brännande känsla i halsen men inget tryck. Läkaren bedömde att hon hade gastroenterit och dyspepsi och skrev ut omeprazol. Senare samma dag sökte kvinnan vård på sjukhusakuten. […](0 kommentar)

Debatt och brev

Hur likvärdiga är generikapreparaten?

Bara inom psykiatrin finns det numera ett stort antal generikapreparat med beskrivningar i Fass som upptar från drygt två sidor (t ex Paroxetin Hexal) till en notis omfattande en åttondels sida (tex Paroxetin Sandoz). Bland de antidepressiva läkemedlen finns 10 citalopram (original Cipramil), 10 sertralin (original Zoloft), 10 mirtazapin (original Remeron), 7 fluoxetin (original Fontex) […](0 kommentar)

Onödig oro bland privatläkarna
för de kommande vårdreformerna

I en debattartikel frågar sig tre företrädare för Sveriges privatläkare om det finns plats för privatpraktiker i sjukvården. Det enkla svaret på den frågan är att det bestämmer väljarna 2010. Jag är själv övertygad om att det redan 2010 kommer att finnas betydligt fler privatläkare än det gjorde 2006. Alliansregeringen har varit mycket tydlig med […](0 kommentar)

Fortfarande ingen sömnhjälp åt skolungdomar

Läkemedelsverkets svar på min fråga varför det krävts licens för vanligt melatonin [1] är att det inte är godkänt, till skillnad från den långverkan-de formen Circadin. Enda rimliga förklaringen till det måste väl vara att ingen firma någonsin begärt ett godkännande. Är det verkligen möjligt? Då borde problemet vara lätt löst. Värre är att det […](0 kommentar)

Välkontrollerade studier saknas

Skolläkare Berndt Eckerberg återkommer med sin kritik av Läkemedelsverket för beslutet att inte bevilja licens för melatonin vid behandling av barn och ungdomar med sömnstörningar. I vårt förra inlägg berördes orsakerna till detta, och som vi påpekade då är grundregeln att alla läkemedel som används i Sverige ska vara godkända. Ett sådant godkännande bygger på […](0 kommentar)

Licenser beviljas inte när godkända läkemedel finns

I Läkartidningen 36/200 ifrågasätter skolläkare Berndt Eckerberg varför det inte finns möjligheter att få licens på melatonin för behandling av barn och ungdomar med sömnstörningar. Insändaren innehåller i övrigt en del uppgifter som Läkemedelsverket också gärna vill kommentera. Licenssystemet finns för att en läkare ska få tillgång till ett visst läkemedel när det finns ett […](0 kommentar)

Det totala serumkolesterolvärdet mellan 5 och 8 mmol/l

Nyligen presenterades för mig en dubbelsidig »lathund« i fickformat gällande »Europeiska riktlinjer för hjärt–kärlprevention« [1]. Som väntat prioriteras från behandlingssynpunkt känd hjärt–kärlsjukdom, diabetes och asymtomatiska individer som uppskattas ha mer än 5 procents risk för hjärt–kärl-död inom tio år då multipelriskdiagram enligt SCORE används [2]. Av lathunden framgår vidare att målsättningen för prevention av hjärt–kärlsjuk-dom […](0 kommentar)

Ledare

Hur ska psykiatrin få ny lyskraft?

Det Nationella planeringsstödet vid Socialstyrelsen genomför årligen en inventering av personaltillgången för flera olika personalkategorier inom svensk sjukvård. Tillgången på specialistläkare är ett av undersökningens återkommande fokus, och där utmärker sig psykiatrin med ett ständigt underskott på psykiatrer. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Sveriges läkarförbund såg redan under psykiatrisamordnarens arbete ett behov av att […](0 kommentar)

Proteststorm mot statinbehandling av barn

Amerikanska barnläkarföreningen (förkortat AAP) publicerade i juli i år nya rekommendationer för utredning och behandling av barn med fetma eller riskfaktorer för hjärt–kärlsjukdom i vuxen ålder (Pediatrics 2008;122:198-208). Den kritik som förslaget väckt både i professionen och allmänna opinionen sammanfattas i veckans nummer av New England Journal of Medicine (2008;359:1309-12). AAP har länge förespråkat att […](0 kommentar)

LT debatt

Ett varnande exempel

Jag är distriktsläkare och blev våren 2008 kontaktad telefonledes av en journalist på SVTs »Uppdrag granskning«. Hon frågade om jag ville ställa upp på en bandad TV-intervju om en patient som jag haft kontakt med och som nu hade lämnat sitt ärende till henne. Jag avböjde med hänvisning till tystnadsplikten som jag ansåg mig bunden […](0 kommentar)

Ökad avvikelserapportering om systemet ändras

Säkerhetsarbete är en viktig del av verksamheten inom sjukvården, men mycket tyder på att dagens system måste förbättras. Socialstyrelsens vårdskademätning (Vårdskador inom somatisk slutenvård) som presenterades i juni 2008 fann att 8,6 procent av patienterna som vårdades i sluten vård hade fått vårdskador. Av dessa bedömdes 70 procent vara undvikbara. Socialstyrelsen menar att flera tusen […](0 kommentar)

Aktuellt

Välj psykiatri!

Bristen på psykiatrer har fått Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Svenska Läkaresällskapet att gå på friarstråt. En landsomfattande informationsturné ska locka yngre läkare till psykiatrin. Föreläsningssalen hos Svenska Läkaresällskapet är fullsatt när inspirationsturnén »Psykiatrins ansikten« har premiär i Stockholm i mitten av september. Med hjälp av ett lagom lättsamt men samtidigt informativt program ska […](0 kommentar)

Kö till ST på Huddinge psyk

Psykiatriska kliniken Psykiatri Sydväst i Huddinge utanför Stockholm har under flera år satsat på AT- och ST-läkare. I dag har kliniken 32 ST-läkare och får 20–30 sökande till de få lediga utbildningsplatserna. Kliniken gjorde en storsatsning i början av decenniet, som ett svar på stora bemanningsproblem. Hyrläkare urgröpte såväl ekonomi som patienternas läkarkontinuitet. Viss personalbrist […](0 kommentar)

»En mycket intressant tanke«

– Det måste vara ovanligt, men det låter som en mycket intressant tanke. Det innebär att kliniken systematiserar sin fortbildning, och det är mycket bra. Utbildningssatsningar kan vara en del i lösningen av psykiatrins bemanningsproblem, men måste backas upp med bättre miljö och arbetsvillkor för läkarna, säger Heidi Stensmyren: – På många kliniker fungerar läkarna […](0 kommentar)

Mindre kliniskt arbete – mer forskning

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i samarbete med Sveriges läkarförbund gjort en riksomfattande enkätundersökning med hjälp av undersökningsföretaget Synovate Temo. Landets samtliga psykiatrer fick under början av året (vecka 4–8) möjlighet att svara på en enkät om sin arbetssituation och sitt arbetsliv. Enkäten skickades till samtliga läkare under 70 år och med specialistbevis i […](0 kommentar)

Notiser

Vänsterpartiet vill förbjuda läkemedelsreklam

I en motion inlämnad till riksdagen förra veckan föreslås förbud mot all läkemedelsreklam och åldersgräns för att få köpa receptfria läkemedel. Motionen är undertecknad av fem vänsterpartister, bl a Elina Linna från socialutskottet. Motionärerna förutspår att reklaminsatserna kommer att öka när apoteksmarknaden avregleras och handeln med receptfria läkemedel sker i dagligvaruhandeln. De vänder sig också […](0 kommentar)

Lennart Nilsson-pris till röntgenläkare

Anders Persson, röntgenläkare och chef för Center for Medical Image Science and Visualisation, CMIV, vid Linköpings universitet och Universitetssjukhuset i Linköping, är årets Lennart Nilsson Award-pristagare. Han får priset för sina tredimensionella bilder av människokroppens inre. Visualiseringstekniken utgår från flera avbildningstekniker, tex magnetresonans, ultraljud och positronemissionstomografi. Den används vid virtuella obduktioner, men också för diagnostik […](0 kommentar)