Nr 41 2008

Kultur

Stalins diplomat i Sverige
överlevde trots sin ohälsa

Aleksandra Kollontaj var världens första kvinnliga diplomat. Hon var en av världens första kvinnliga regeringsmedlemmar och har kallats för »revolutionens valkyria«. Hon tillhörde Sovjetstatens innersta kärna efter oktoberrevolutionen 1917 och överlevde flertalet i denna kärntrupp, dock inte Stalin som dog 1953, året efter Aleksandra. Under flera decennier led hon av återkommande ohälsa. Vad bestod ohälsan […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Perkutan behandling av aortastenos här för att stanna

På bara några år har en intensiv utveckling skett av kateterteknik för perkutan insättning av hjärtklaffar (transcatheter heart valvuloplasty [THV]). I en artikel i detta nummer av Läkartidningen beskriver Göran Olivecrona och medarbetare hur den nya metoden introducerats på ett framgångsrikt sätt i Sverige när det gäller behandlingen av aortastenos hos patienter med mycket hög […](0 kommentar)

Nya Rön

Malariaprofylax för turister

Malaria orsakas av den encelliga parasiten Plasmodium, av vilken fyra arter kan ge malaria hos människa. Mortaliteten i malaria är relaterad till Plasmodium falciparum, och all profylax är ägnad åt att skydda mot falciparummalaria. I endemiska områden får patienter med febersjukdomar ofta behandling mot malaria för säkerhets skull, vilket leder till överförbrukning av malariamedel med […](0 kommentar)

Ansträngningsutlöst barnastma kan förutspå fortsatt astma

Symtom på astma, särskilt i samband med förkylningar, är vanligt under småbarnsåren. Prognos och riskfaktorer för fortsatt sjukdom är intressant för både behandlare och föräldrar. Tidigare studier har identifierat nedsatt lungfunktion, ärftlighet för astma och sensibilisering som riskfaktorer. Syftet med den aktuella studien var att följa en grupp barn med rapporterade symtom på astma i […](0 kommentar)

Allt fler läkemedelsorsakade dödsfall i USA

Antalet dödsfall till följd av felanvändning av receptbelagda läkemedel (fatal medication error) har ökat kraftigt i USA under de gånga två decennierna. Forskare från University of California i San Diego har i en studie presenterad i Archives of Internal Medicine tittat på samtliga dödsfall i USA till följd av feldosering av läkemedel, såsom överdosering eller […](0 kommentar)

Exokrina pankreasceller blev betaceller

Amerikanska forskare har lycktas omvandla celler från exokrina pankreas till insulinproducerande betaceller. Exokrina pankreas är den största delen av körteln, och syftet med studien var att skapa en metod för att omvandla adulta exokrina celler till betaceller på möss utan att först utgå från stamceller (inducerade pluripotenta eller humana embryonala). Metoden man använde är i […](0 kommentar)

Feberkramper hos barn sällan livshotande

Feberkramper hos barn upplevs ofta av föräldrarna som ett livshotande tillstånd. De får lugnande information om att så inte är fallet, men hur är det egentligen? För att svara på denna fråga har en forskargrupp från Århus genomfört en omfattande registerstudie på 1675643 barn födda 1977–2004, varav 55215 haft feberkramper. Motivet att åter studera detta […](0 kommentar)

Väsande andning kan tolkas olika av olika föräldrar

I engelskspråkig litteratur om astma hos barn är »wheezing« ett centralt begrepp. Uttrycket är ljudhärmande och målande. På svenska brukar vi översätta det med »pipande och väsande andning«, vilket ligger nära originalet. »Wheeze« är inte obligat för astmadiagnosen men avsaknad av »wheeze« bör göra att man funderar extra på om diagnosen är rätt. Uttrycket »wheeze« […](0 kommentar)

Neurokirurgisk behandling av tvångssyndrom – både bra och dålig

Neurokirurgisk behandling av tvångssyndrom har bedrivits i Sverige sedan 1950-talet och har understundom varit ett omtvistat ingrepp för patienter som inte kunnat hjälpas med annan behandling. Nyligen publicerades en svensk långtidsuppföljning av den vanligaste neurokirurgiska metoden för tvångssyndrom, kapsulotomi. Vid kapsulotomi skärs nervfibrer i capsula interna av, antingen med konventionell stereotaktisk kirurgi eller genom gammastrålning […](0 kommentar)

Fetma-gen påverkar aptiten hos barn

Forskare från Storbritannien har upptäckt att en tidigare känd gen kopplad till fetma påverkar hunger och mättnadskänsla hos barn. Genen i fråga går under namnet FTO (fat mass and obesity associated) och är belägen på kromosom 16. Den har tidigare visats vara kopplad till övervikt hos vuxna. En studie presenterad 2007 i Science med närmare […](0 kommentar)

Barn utsatta för övergrepp löper ökad astmarisk

Barn som utsatts för fysisk misshandel eller sexuella övergrepp löper ökad risk att drabbas av astma. Det visar en studie presenterad i American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Författarna har utgått från ca 1200 barn från Puerto Rico som svarat på frågor kring om de utsatts för eller blivit vittne till våld, alternativt […](0 kommentar)

Endast på webben

Kemipriset för grönt fluorescerande protein

Det grönt fluorescerande proteinet är ett av biovetenskapens viktigaste verktyg, och upptäckten av det och möjligheterna som det gav innebar en revolution för biovetenskapen enligt Kungliga Vetenskapsakademien, som delar ut kemipriset. Proteinet kan användas som markör för att studera celler och olika förlopp inom celler, till exempel för att följa Alzheimers sjukdoms utbredning i hjärnan, […](0 kommentar)

Enkla frågor till föräldrar
ger svar om barnastma

Läs Ansträngningsutlöst barnastma kan förutspå fortsatt astmaVäsande andning kan tolkas olika av olika föräldrar(0 kommentar)

Debatt och brev

Symtomdiagnoser bör diskuteras

Naturligtvis skriver inte Håkansson och medförfattare explicit att fibromyalgi inte finns men det är vad de insinuerar i inlindade ordalag. Vilka slutsatser kan man dra av citat som »… det vetenskapliga underlaget för diagnosen är svagt …«, »… alla försök till laboratoriemässiga analyser har … misslyckats« och »Diagnosen baserar sig helt på anamnes och tryckömma […](0 kommentar)

Den medicinska modellen otillräcklig i psykiatrin

Det är angeläget att lyfta fram förenande beståndsdelar av psykiatrisk teori och praktik. Det är därför inte svårt att hålla med Göran Isacsson (LT 39/2008, sidan 2708) om att psykiatriska behandlingar ska baseras på vetenskap, att terapi ska bygga på diagnos, att de svårast sjuka ska prioriteras och att vården ska vara kostnadseffektiv. Jag saknar […](0 kommentar)

Förskrivningsorsak på recepten kan förbättra läkemedelsanvändningen

Diagnos, indikation, förskrivningsorsak och behandlingsändamål är närbesläktade begrepp, och flertalet finns definierade i Socialstyrelsens termdatabas. De aktualiseras samtliga när det gäller förskrivning av läkemedel. Olika aktörer har under åren argumenterat för att förskrivningsorsak ska anges på receptet i kodad form. Socialstyrelsen gav 2006 ut en rapport [1] som diskuterade för- och nackdelar med olika vägar […](0 kommentar)

Opioider bör förskrivas endast vid väl definierade nociceptiva smärttillstånd

Det är med viss förvåning, som vi läser debattinlägget av Dahm och Karlsson (LT 35/ 2008, sidan 2347). I inlägget anges artros vara den vanligaste orsaken till värk i ryggen. Detta är inte i överensstämmelse med vad som sägs i SBU-rapport nr 145 »Ont i ryggen, ont i nacken«. I denna framgår att »Den vetenskapliga […](0 kommentar)

Aningslöst om starka opioider vid långvarig smärta

I Läkartidningen 35/2008 (sidan 2347) pläderar kollegorna Dahm och Karlsson för att förskrivningen av långverkande starka opioider till artrospatienter ska öka. Tyvärr har de inte bifogat något vetenskapligt underlag för sina påståenden eller klargjort vilka riktlinjer de syftar på. Formuleringen »smärtfri« är vilseledande eftersom opioidbehandling vid artros enligt rådande evidensläge inte leder till smärtfrihet men […](0 kommentar)

Anders W Jonssons inlägg lugnar inte

Vi är ense med Anders W Jonsson (LT 40/2008, sidan 2790) att hälso- och sjukvården i huvudsak bör finansieras med offentliga medel. Dessutom vore det värdefullt om andelen privat producerad sjukvård ökar. Det vi verkar vara oense om är organiseringen av den del av den privata sjukvården som vi privatpraktiker står för, dvs en stor […](0 kommentar)

Starta warfarin med provokation

Min artikel »Provokation – bästa sättet att starta warfarinbehandling» [1] har bemötts av Odén och Fahlén (OF) i ett genmäle, »Provocerande start av warfarinbehandling« [2]. OF inleder med att uppge att jag i mitt material finner att 19,6 procent av patienterna har international normalized ratio (INR) större än 3 på dag 3. Detta är fel; […](0 kommentar)

Liten smärta och tillförlitlighet viktigt i livshotande situationer

Magnus Kwant och Karin Ganlöv kommenterar i LT 36/2008 (sidan 2435) en smärtskattningsstudie publicerad i Läkartidningen [1]. Syftet med studien var att undersöka smärtupplevelsen vid användning av adrenalininjektorer och inte den intramuskulära leveransen av adrenalin. Lägsta tänkbara smärta bör eftersträvas vid alla medicinska ingrepp. Detta är speciellt viktigt så att patienter med spruträdsla vågar injicera […](0 kommentar)

Endast EpiPen har dokumentation

Erfarenheten från Zaras och medarbetares smärtskattningsstudie med adrenalinpennorna var: »… ingen av försökspersonerna skattade smärtan som särskilt stor eller fick svåra biverkningar av vare sig Anapen eller EpiPen. Detta kan vara av värde för patient och läkare att känna till inför en förskrivning av adrenalininjektor då man som patient ska lära sig hantera och pröva […](0 kommentar)

Klar majoritet av läkemedelskommittéer rekommenderar Anapen

Anapen och EpiPen är generiska, och det finns ingen evidens för att det skulle vara någon klinisk skillnad mellan adrenalinpennorna. Fakta är att: – Läkemedelsmyndigheterna har registrerat båda autoinjektorerna som intramuskulära. 17 av 19 läkemedels- kommittéer rekommenderar Anapen på den registreringsdokumentation som finns. – EpiPens nål kan vara för kort för intramuskulär injektion hos överviktiga […](0 kommentar)

Tandpressning kan ge huvudvärk

Käkmuskulatur i avslappning tillåter – och förutsätter – att tänderna inte är i kontakt, det s k frivägsmellanrummet. Men stark stress kan helt eliminera detta. Patienten är sällan medveten om tandpressningen, eftersom den sker nattetid och omedvetet, undermedvetet. Kraften, tand mot tand, kan gå ända upp mot 60 kg! – tillräckligt för att frakturera helt […](0 kommentar)

Billigt debattknep

Det är beklämmande att se Läkartidningens medicinska chefredaktör använda ett så uselt debattknep som »hitting the straw man«. Knepet innebär att man tillvitar motståndaren en illa omtyckt åsikt som han inte har, smular sönder den åsikten, och sedan skryter över att ha tillintetgjort motståndaren. Josef Milerad påstår att Jan Håkansson, Anders Hernborg och Peter Olsson […](0 kommentar)

Laktobaciller och probiotika – djävulen lurar i detaljerna

Tillförsel av laktobaciller till människor i livsmedel för att »underlätta matsmältningsproceduren«, vaginalt för att »stärka immunförsvaret i underlivet« samt som kosttillägg för att »minska allergirisk« tycks vara i ropet dessa dagar. Frågan är dock om koncepten håller. Vilken forskning stödjer förespråkarna sig på? Eller är det klassiska »holistiska principer« för hälsofrämjande behandlingar med rötter i […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Fel ta bort nevus med koldioxidlaser

I två olika fall har läkare avlägsnat nevus, pigmenterade födelsemärken, med koldioxidlaser. Ansvarsnämnden påpekar att detta strider mot Socialstyrelsens föreskrifter, och ger de båda läkarna var sin varning. Det första fallet gäller en 14-årig flicka, som i mars 2006 besökte en privatpraktiserande läkare för behandling av ett födelsemärke på höger kind. Läkaren, som är specialist […](0 kommentar)

LT debatt

Vetenskapliga bevis – vem sitter inne med sanningen?

En högljudd, märkligt livaktig debatt pågår i Sverige om våra allmänna kostrekommendationer. En liknande debatt saknas i stort i våra nordiska grannländer och i andra europeiska länder. Varför har kunskaper och erfarenheter från den etablerade nutritionsforskningen större acceptans i andra länder än här? Sverige är ett litet land och antalet etablerade forskare inom området är […](0 kommentar)

Olämpligt rekommendera patient
att köpa läkemedel på Internet

Berndt Eckerberg skriver i sin replik till Läkemedelsverket i LT nr 40/2008 att han »tvingats tipsa föräldrar om att man skaffa det [melatonin] via nätet«. Att som verksam inom hälso- och sjukvården rekommendera inköp av läkemedel på Internet, oavsett vilket läkemedel det gäller, är att utsätta patienterna för allvarliga hälsorisker. Preparat inköpta på nätet kan […](0 kommentar)

Ledare

Tydlig etik för humanforskning

Helsingforsdeklarationen, DoH, är en av World Medical Associations viktigaste deklarationer. DoH innehåller en samling etiska principer vars syfte är att vägleda läkare och andra forskare när de bedriver forskning som innefattar människor. Under det senaste året har en översyn ägt rum, med två breda remissomgångar och tre internationella möten som anordnats i Helsingfors, Kairo och […](0 kommentar)

EBM – Lost in translation?

I British Journal of Surgery publicerades nyligen en ledare (2008;95:807-8), i vilken författarna konstaterade att flera evidensbaserade framsteg inom den kirurgiska peri-operativa vården inte slagit igenom. Som exempel nämns att mekanisk tarmrengöring före kolorektal kirurgi inte bidrar till minskad risk för infektioner utan i stället orsakar dehydrering och elektrolytrubbningar och dessutom möjligen ökar risken för […](0 kommentar)

Aktuellt

Öppna jämförelser visar på ojämlik vård

För tredje året presenterar Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tillsammans med Socialstyrelsen en översikt av landets 20 landsting plus Gotland utifrån tillgänglig nationell statistik. Grunden är medicinska data, som står för 63 av de totalt 101 kvalitetsmåtten, som också tar upp kostnader, tillgänglighet samt patienterfarenheter. Nya teman är jämlik vård, utveckling över tid samt »trender«. […](0 kommentar)

Alliansen satsar starkt på export av vård

– Vi har varit inriktade på att sälja muttrar och skruvar. Nu är det dags för tjänstesektorn att gå på export, sa näringsminister Maud Olofsson vid seminariet »Nya marknader – nya möjligheter. Svensk vård och omsorg på export«, som hölls på torsdagen i förra veckan. Arrangörer var regeringskansliet, Nutek, Almega och Sveriges Kommuner och Landsting […](0 kommentar)

Fortsatt osäkerhet om långtidsanvändning

Initiativet till Interphone-studien togs för snart tio år sedan av Världshälsoorganisationen WHOs cancerforskningsbyrå IARC. Genom en stor internationell epidemiologisk studie ville man få fram mer solida data för att belysa om användning av mobiltelefoner medför någon ökad risk att drabbas av cancer – närmare bestämt hjärntumörer och andra tumörer i huvudet. Studien omfattar 13 länder, […](0 kommentar)

Virusupptäckter belönas med Nobelpriset

Harald zur Hausen, professor emeritus och tidigare chef för Deutsches Krebsforschungzentrum i Heidelberg, Tyskland, får halva priset för sin upptäckt av humant papillomvirus, HPV, som nyckelorsak till livmoderhalscancer. Den andra halvan av priset går till Françoise Barré-Sinoussi, professor och chef vid Institut Pasteur i Paris, och Luc Montagnier, professor emeritus och president vid World Foundation […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Diagnostisk lumbalpunktion

Lumbalpunktion är en metod som ger direkt tillträde till subaraknoidalrummet i lumbala cisternen. Diagnostisk lumbalpunktion används rutinmässigt för dels analys, dels mätning av tryck i cerebrospinalvätska. Analys av cerebrospinalvätska (likvor) har oftast som syfte att diagnostisera/utesluta en misstänkt infektion, inflammation eller subaraknoidalblödning. Det gäller tex situationer där man inte har behov av neuroradiologisk utredning, som […](0 kommentar)

Perkutant aortaklaffbyte kan bli framtidens terapi vid aortastenos

Aortastenos är en vanlig sjukdom i den äldre populationen med en förekomst på upp till 3 procent [1], medan aortaskleros (som kan vara ett förstadium) förekommer hos cirka 25 procent av populationen över 65 års ålder [2]. Förekomst av symtom hos patienter med uttalad aortastenos (aortaklaffarea 1,0 cm2) leder till hög risk för plötslig död […](0 kommentar)

Allmänläkare förskrev mindre antibiotika men utnyttjade CRP-test mer

Ökande bakteriell resistens mot antibiotika är ett problem i samhället och sjukvården världen över. En bidragande orsak är hög antibiotikaförskrivning. I Sverige har Strama (Samverkan mot antibiotikaresistens) sedan 1995 verkat för att antibiotika ska användas optimalt och har riktat sitt arbete både ut i samhället och mot personal inom vården [1, 2]. Strama har under […](0 kommentar)

Legalisering av aborter minskade mödradödligheten i Sydafrika

Världshälsoorganisationen (WHO) presenterar nedslående siffror om mödradödligheten i världen. En kvinna dör varje minut, varje dag, året runt i samband med sin graviditet. År 2005 dog omkring 536000 gravida kvinnor i världen. FNs millenniemål är att minska mödradödligheten med tre fjärdedelar till 2015, med utgångspunkt i situationen 1990. Med den aktuella minskningstakten om 1 procent […](0 kommentar)