Nr 42 2008

Kultur

IT-bilder av kroppen i 3D
ska ge säkrare diagnos

Journalister från olika medier står i kö just nu för att intervjua Anders Persson, universitetslektor, överläkare och radiolog, tillika chef på Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) vid Linköpings universitet. Efter Läkartidningen väntar brittiska Nature Medicine, en av världens mest ansedda medicinska tidskrifter. Intervjun gäller Anders Perssons arbete i klinik och forskning med tredimensionella […](0 kommentar)

Kunskapsläget om psykisk arbetsskada

Nyligen har det kommit en rapport om psykisk arbetsskada med Peter Westerholm, still going strong, som redaktör. Rapporten, som initierats av AFA Trygghetsförsäkrings medicinska råd, är en utveckling och uppdatering av den skrift som tidigare getts ut om samma ämne i serien »Arbete och hälsa« 1996:4, författad av Göran Struwe, AnneMarie Pettersson och Tore Hällström. […](0 kommentar)

Vinnare i boklotteriet

Yris Davila, Sundsvall Olof Linder, Stockholm Gertie Grossmann, Stockholm Joen Ståhlbröst, Arvika Kerstin Gudmundsson, Örebro Vi gratulerar vinnarna och tackar alla er som deltagit i vårt boklotteri genom att sända in vykort. Ni som inte vann den här gången, ge inte upp! Det kommer fler chanser med nya spännande böcker.(0 kommentar)

»I skrivandet har jag hittat mitt rätta jag«

I det skummande vattnet står en kyrka. Den går inte att gå in i, är sammanfogad av skärvor, av spegelglas, och den avspeglar sin omgivning: Svartåns vatten i Örebro, trädgrenar, en bit himmel. Ett stycke längre bort, där vattnet ligger lugnare, bor Liselott Willén i ett hus från sekelskiftet. Några trappor upp bor hon med […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Nyttan större än riskerna?

Stora randomiserade studier har visat att behandling av hyperlipidemi och hypertoni har en gynnsam effekt på både makro- och mikrovaskulär sjukdom. En stor del av dagens diabetesvård fokuserar fortfarande på förbättrad glykemisk kontroll, exempelvis återspeglat i de riktlinjer som Svensk förening för diabetologi publicerade 2006. Här anges HbA1c på 5–6 procent som önskat målvärde vid […](0 kommentar)

Nya Rön

Löpträning förlänger
och förbättrar livet

Medelålders och äldre som tränar fysiskt lever längre och klarar sina dagliga sysslor bättre. Det visar en amerikansk studie där man följt effekterna av träning hos en grupp äldre individer under drygt två decennier. Studien har gjorts av forskare vid Stanford-universitetet i Kalifornien och presenteras i tidskriften Archives of Internal Medicine. Författarna har utgått från […](0 kommentar)

Träning eliminerar effekt av fetma-gen

Genetiska orsaker till fetma är ett hett forskningsfält, och genen FTO, fat mass and obesity associated, har tidigare kopplats till ökad risk för högt BMI och fetma. Men genetik är givetvis inte den enda förklaringen till övervikt/fetma, och särskilt intressanta är de studier som kopplar genetiska orsaker till livsstilsfaktorer. En sådan presenteras i Archives of […](0 kommentar)

Tillgänglighet till skjutvapen ökar risken för självmord

Samma månad som de bestialiska morden på skolelever i Kauhajoki, Finland, skedde – ett utvidgat självmord – publicerade USAs ledande medicinska tidskrift en studie av vapnens betydelse vid självmord. En forskargrupp vid Harvard-universitetet har studerat självmord under 195 miljoner personår i de 15 amerikanska delstater som har störst vapentäthet (vapen i 47 procent av hushållen) […](0 kommentar)

Öroninflammation hos spädbarn ska antibiotikabehandlas

Öroninflammation (akut otitis media, AOM) är en vanlig barnsjukdom och den vanligaste orsaken till att barn erhåller antibiotikabehandling. Immunsystemet har inte mognat hos de yngsta barnen, vilket kan leda till upprepade infektioner. Tidigt insjuknande i AOM kan i sin tur leda till nya insjuknanden i samma sjukdom och kroniska tillstånd senare i livet. Även om […](0 kommentar)

Endast på webben

Hälso- och sjukvård en »konsumenttjänst«?

Läkarförbundet motsätter sig att konsumenttjänstlagen utvidgas till att omfatta hälso- och sjukvårdens tjänster. I ett remissvar på en promemoria från Justitiedepartementet framhåller förbundet att en tjänst i konsumenttjänstlagens mening är ett löfte om att prestera ett visst resultat. Men en vårdgivare kan inte alltid hållas ansvarig om en patient inte blir frisk, anser förbundet. Dessutom […](0 kommentar)

Special: Läkemedelsförskrivning

Modell för strukturerad introduktion av nya läkemedel Rationell läkemedelsförskrivning: en kunskaps- och linjefråga Kvalitetsbokslut minskade läkemedelskostnaderna i primärvården(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Modell för strukturerad introduktion av nya läkemedel

Den vetenskapsbaserade läkemedelsutvecklingen tog successivt fart under förra seklet [1]. Ett viktigt genombrott var introduktionen av antibiotika på 1930- och 1940-talen. Medicinska upptäckter under 1950- och 1960-talen ökade våra kunskaper om människokroppens fysiologi och orsaker till hälsa och sjukdom och banade väg för biokemiska och molekylära medicinska genombrott. Detta och utvecklingen av en rationell organisk […](0 kommentar)

Rationell läkemedelsförskrivning: en kunskaps- och linjefråga

Läkemedelsbehandling är en av de viktigaste delarna i vården av patienter. Det finns dock utrymme för förbättringar i läkemedelsförskrivningen. Det tar tid för evidensbaserade rekommendationer och vårdprogram att etableras i vården, och rapporter har visat på såväl över- som underbehandling av flera folksjukdomar [1-6]. Svårförklarliga variationer Variationen i förskrivningsmönster mellan till synes jämförbara verksamheter är […](0 kommentar)

Astma/KOL-mottagningar i primärvård ger effektivt omhändertagande

Astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är stora folksjukdomar som orsakar betydande kostnader för samhället [1]. Prevalensen av astma har ökat och beräknas i dag till 8–10 procent hos vuxna [2]. När det gäller KOL är siffrorna mer osäkra, men man räknar med att mellan 400000 och 700000 människor i Sverige har KOL [3]. Båda […](0 kommentar)

Kvalitetsbokslut minskade läkemedelskostnaderna i primärvården

Läkemedel utgör drygt 13 procent av de samlade hälso- och sjukvårdskostnaderna [1]. Efter att ha avtagit under 2000-talets första år börjar kostnaderna för läkemedel nu åter att stiga. I Stockholms läns landsting (SLL) förutspås en kostnadsökning på ca 8 procent per år de närmaste åren [2]. Ökningen förklaras av ett stort inflöde av nya, dyra […](0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Prednisolon vid Bells pares – en uppdatering

Frågan har ställts tidigare av samma person, och svaret från Läkemedelsinformationscentralen publicerades i Läkartidningen 2006 [1]. Frågeställaren önskar nu en uppdaterad litterurgenomgång i ämnet. Frågan om prednisolonbehandling vid facialispares har tidigare behandlats av Läkemedelsinformationscentralen 2005 [2]. I detta dokument sägs sammanfattningsvis att det är tveksamt om prednisolon har någon effekt på Bells pares. Det fanns […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Nytt om namn, Disputationer, Kalendarium m m

(0 kommentar)

Debatt och brev

Ekonomiska incitament 2009

Förebyggande hälsofrämjande insatser är en av primärvårdens allra viktigaste uppgifter, och det står, som Håkan Leifman, Håkan Källmén och Ylva Nork konstaterar i Läkartidningen 39/2008 (sidorna 2649-50), tydligt uttryckt i auktorisationskraven och regelboken för Vårdval Stockholm. Därmed är det ett krav som gäller lika för alla vårdcentraler och husläkarmottagningar. En av de viktigaste och dokumenterat […](0 kommentar)

Fler sängar löser inte problemet

Patrik Gille-Johnson (PGJ) tar i Läkartidningen 32–33/2008 (sidorna 2153-4) upp vårdplatsbrist som en möjlig orsak till smittspridning i vården. Han pekar på att vi i Sverige – om utvecklingen fortsätter – kan få samma stora problem med vårdrelaterade infektioner (VRI) som övriga Europa. Hans lösning är att om vi ökar antalet vårdplatser och får mer […](0 kommentar)

Artroskopi vid knäledsartros är en sak – meniskkirurgi kan vara en annan

Varför spika fast kistlock som redan är väl förankrade? Den frågan ter sig relevant att ställa efter professor Stefan Lohmanders kommentar på Läkartidningens webbplats [1], och som också refererats i dagspressen, till studien av Alexandra Kirkley och medarbetare om utfall av artroskopisk kirurgi på patienter med artros. Studien publicerades nyligen i New England Journal of […](0 kommentar)

Inför inte rutiner på bräckligt vetenskapligt underlag

Sven Törnberg reagerar kritiskt på den medicinska kommentar i LT 38/2008 som jag ansvarat för, och då särskilt utifrån screeningstudien i Stockholm. Törnberg skriver att jag »som expert inom Socialstyrelsen stödde Stockholms initiativ«. Även om jag förvisso ingått i faktagruppen så varken är eller har jag varit talesman för Socialstyrelsen. Jag har aldrig deltagit i […](0 kommentar)

Stockholms kolorektala cancerscreening bygger på vetenskaplig evidens

Göran Ekelund skriver i en medicinsk kommentar om screening för kolorektal cancer (Läkartidningen 38/2008, sidorna 2555-6) att Stockholm tagit ett »förvånande« initiativ baserat på att man »anser att det redan är bevisat att screening reducerar dödlighet i kolorektal cancer«. Som ansvarig för Stockholms kolorektalscreeningprogram önskar jag därför replikera. Göran Ekelund har i flera decennier aktivt […](0 kommentar)

Motbok i Europa

I Läkartidningen 39/2008 (sidorna 2649-50) finns en artikel, »Alkoholpreventivt arbete behöver riktade pengar«. Det är rätt och bra som står där, men man når inte ända fram till effektiv prevention. Alla länder i Europa har stora alkoholproblem. Bästa lösningen är motbok för köp av alkohol, som i Sverige 1905– 1955. Kan införas snabbt, är billigt […](0 kommentar)

Män behöver också jämställdhet

Krav på kvinnors jämställdhet möter vi varje dag. Underförstått handlar det om att vara jämställd med mannen vid exempelvis samma arbete. Finns det då något område där mannen är mindre jämställd än kvinnan? Ja, faktiskt! Vid genomläsning av Abortlagen kan jag inte se att mannen nämns. När det gäller kvinnor under 18 år uppmanas dessa […](0 kommentar)

Ense och kanske oense

Jan-Otto Ottosson och jag är eniga på plattformen av vad man kanske kunde kalla evidensbaserad medicin, men Ottosson (LT 41/2008, sidan 2861) saknar två aspekter i min replik. En av dessa aspekter kanske kan tillgodoses genom att jag förtydligar mig (ytterligare): Psykoterapi har en given plats inom psykiatrin och med samma krav på evidens som […](0 kommentar)

Ledare

Hot och våld mot akademiker ett dagligt problem

Saco presenterade i förra veckan en rapport om hot och våld som riktas mot akademiker i deras yrkesutövning. Nära 10 procent av de svarande uppger att de utsatts för hot om våld under den senaste tvåårsperioden. Flera har drabbats vid mer än ett tillfälle. I genomsnitt riktas 92 hot per kalenderdag mot akademiker. Drygt 3 […](0 kommentar)

Vårdplatsbrist hotar säkerheten

Äntligen har Socialstyrelsen börjat tala klarspråk när det gäller vårdplatsbristen! För två veckor sedan publicerade tillsynsmyndigheten en rapport som visar att bristen på vårdplatser utgör en risk för patientsäkerheten. För oss som arbetar i vården har detta varit uppenbart länge, men väldigt lite har hänt trots upprepade påpekanden. Det finns mycket statistik som styrker det […](0 kommentar)

Läkare som saknar gränser

Uttrycket »utan gränser« associeras med ideellt sjukvårdsbistånd i konfliktområden. New York Times har använt termen för att beskriva forskares svårigheter att dra en gräns mellan sin roll som vetenskapliga granskare och omsorgen om egna ekonomiska intressen i rollen som rådgivare till läkemedelsföretag eller patentinnehavare. Dessa redan tidigare välkända problem har fått ny aktualitet av ett […](0 kommentar)

Aktuellt

Utländsk läkares kommunikation bättre med patient än med kollega

Nataliya Berbyuk Lindström, doktorand i lingvistik vid Göteborgs universitet, har undersökt hur kommunikationen fungerar mellan utländska läkare i Sverige och deras patienter och kolleger. 51 intervjuer har genomförts, 277 enkäter har lämnats in och 63 inspelningar av medicinska konsultationer har utförs. Utöver detta har hon själv varit på plats för att göra observationer vid ett […](0 kommentar)

Andelen kvinnor ökar inom alla specialiteter

Intresse, självständighet, trivsel vid kliniken, variation av arbetsuppgifter och patientkontakter är de faktorer som styr läkares val av specialitet oavsett kön, enligt förarbetena till handlingsplanen. Men den inbördes rangordningen varierar. Båda grupper prioriterar »personligt intresse« och »rik variation av uppgifter« högt (där kvinnor toppar med det förstnämnda, män med det senare). Kvinnorna har på tredje […](0 kommentar)

Läkarförbundet vill få specialitetsvalet mer jämställt

Till grund för planen »Jämställt specialitetsval« ligger en enkätundersökning från 2006. Läkarförbundet bad då landets legitimerade läkare att via mejl svara på frågor om specialitetsval och arbetsliv. Cirka hälften av de tiotusen tillfrågade svarade. Materialet har efter analys lett fram till tre rapporter och en åtgärdslista. Ett nytt jämställdhetsmål skrivs också in i Läkarförbundets verksamhetsplan. […](0 kommentar)

Satsning för att höja rapporteringsgraden inom psykiatrin

Sedan 2007 är det obligatoriskt att inrapportera alla besök, diagnoser och åtgärder inom slutenvård och öppen specialistvård till patientregistret. Trots detta, och trots att Miltonutredningen starkt betonade vikten av en förbättrad inrapportering för att höja kvaliteten i den psykiatriska vården, kvarstår en betydande underrapportering inom psykiatrin. Framför allt inom den privata psykvården, den öppna psykiatrin […](0 kommentar)

Läkemedelsverket vill avskräcka från köp av läkemedel via nätet

Handeln med receptbelagda läkemedel från oseriösa Internetapotek växer över hela världen. Många kriminella lockas av möjligheterna att tjäna stora pengar samtidigt som straffen om man åker fast är förhållandevis låga. Men att köpa medicin över nätet är att singla slant om sin egen hälsa. En undersökning från European Alliance for Access to Safe Medicine visar […](0 kommentar)

Notiser

Två av tre oroliga för mobilanvändning

Apropå artikeln om Interphone-studien i LT nr 41 (s 2828–31) ställde lakartidningen.se frågan »Är du orolig att mobilanvändning på lång sikt kan medföra hälsorisker?«. Svar: Ja: 69 procent (265 klick). Nej: 24 procent (92 klick). Vet ej: 7 procent (28 klick).(0 kommentar)

Rätten att gå på nationella taxan får överlåtas

I en remiss till lagrådet föreslår regeringen nu att rätten att verka enligt den nationella taxan kan överlåtas till den som tar över en privat praktik. Det nya samverkansavtalet med landstinget ska innehålla motsvarande villkor som den tidigare läkaren haft. Men landstinget kan ändra villkoren om den överlåtande vårdgivaren godkänner detta. Den som bjuder högsta […](0 kommentar)

Norge satsar på allmän vaccinering mot HPV

Sverige avvaktar fortfarande med att införa allmän vaccination mot HPV. Socialstyrelsen föreslog i våras att flickor i årskurs fem och sex i framtiden ska vaccineras mot HPV, men några föreskrifter har inte utfärdats och finansieringen är inte löst. I Norge har man däremot bestämt sig. Där anslår regeringen i höstens budget 57 miljoner norska kronor […](0 kommentar)

LT debatt

Dags att tänka på vilka patienter som behöver influensavaccination!

Det första influensafallet dia-gnostiserades i Stockholm redan vecka 39 och ytterligare ett tillkom vecka 40. Hittills i år har de inhemska virus som diagnostiserats varit A/H3, som knappast fanns förra säsongen men som väntas ge årets utbrott. Positivt är att de influensastammar vi hittat är nästan identiska med årets vaccinstam, A/Brisbane/10/ 2007, och att de […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Brister i vården i två av tre självmordsfall

Från och med februari 2006 ska alla självmord som inträffar i anslutning till sjukvården Lex Maria-anmälas till Socialstyrelsen. Vårdgivaren är skyldig att anmäla alla självmord som inträffar under pågående vård, eller inom fyra veckor efter den sista vårdkontakten – oavsett om vårdgivarens interna utredning visar på brister eller inte. Den nya föreskriften har lett till […](0 kommentar)