Nr 43 2008

Kultur

P O Enquists anamnes kan lära läkare att bemöta upplevt sjuka

Per Olov Enquists »Ett annat liv«, ett slags självbiografi, kan hjälpa oss läkare att förstå människans behov av att uppleva sig drabbad. Begåvad och framgångsrik låter han sig sänkas av sprit och tar sig sedan ur sitt destruktiva beroende efter mer än ett decennium. Boken är en guldgruva för alla som nu och i framtiden […](0 kommentar)

Direkta frågor från läkaren ger svar vid tvångssyndrom

Jesper Gunnarsson flyttade hemifrån när han bara var 16 år gammal. Han var äldst av fem bröder och han stod inte ut längre. Mamma Isabells tvångssyndrom hade blivit värre, och de ritualer hon kände sig tvingad att utföra för att söka bemästra sin ångest satte prägel på hela familjelivet. Men Jesper Gunnarsson skulle återvända till […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Barns sömnproblem måste tas på allvar

Allt fler rapporter har på senare år lyft fram att sömnrubbningar och sömnunderskott ökar bland unga samt att sömnbrist försämrar både neurokognitiva funktioner och allmän hälsa. Archives of Pediatric and Adolescent Medicine har barns sömn som tema i sin aprilutgåva 2008. Viktiga budskap är att sömnbrist inverkar negativt på barns utveckling och kan öka risken […](0 kommentar)

Nya Rön

Koppling mellan B12 och den åldrade hjärnan

Vitamin B12 är centralt för bla nervsystemet. Nu har forskare från Storbritannien kopplat låga B12-halter till snabbare atrofi av hjärnan hos äldre. Författarna har undersökt 107 individer mellan 61 och 87 år, samtliga med normal kognitiv funktion vid studiens början. Studiedeltagarna följdes med löpande årliga kognitiva och kliniska test samt blodprov. Därtill gjordes MR-undersökningar av […](0 kommentar)

Ökad risk för sjukhusinläggning för överviktiga astmatiker

Astmatiker som lider av fetma sjukhusvårdas i större utsträckning för sin astma än normalviktiga astmatiker. Rönet presenteras i Journal of Allergy and Clinical Immunology. Författarna har utgått från uppgifter från bolaget Kaiser Permanente. Data från totalt 1113 astmatiker över 35 års ålder har inkluderats, bla om BMI, rökning, medicinering, livskvalitet (definierat efter formuläret mini-Asthma Quality […](0 kommentar)

Kirurgisk Apgar-skala halverar kirurgins biverkningar

Orsakerna till postoperativa komplikationer är fortfarande väsentligen okända. Den kliniska betydelsen är att kirurger och anestesiologer inte kan sänka deras frekvens, vilket är sorgligt mot bakgrund av hur vanliga kirurgins biverkningar är. Den djupare innebörden av preoperativa riskbedömningar med ASA, APACHE, POSSUM mfl system visar en väg ut ur kirurgins dilemma med biverkningarna. Grundelementen är […](0 kommentar)

Stora nationella skillnader vad gäller injektionsmissbrukare med HIV

Att injektionsmissbrukare löper ökad risk att drabbas av blodsmitta som HIV och hepatit är välbekant. Nu har forskare från bla Australien tittat på nationella skillnader i andelen injektionsmissbrukare som är HIV-positiva. Allt fler länder har börjat rapportera hur stor del av befolkningen som missbrukar droger intravenöst och hur stor andel av dem som har HIV. […](0 kommentar)

Aldehyddehydrogenas kan även ha kardioprotektiv verkan

Enzymet aldehyddehydrogenas spelar en central roll i nedbrytningen av alkohol, då det bryter ned acetaldehyd till acetat. Men enzymet kan också verka kardioprotektivt. Det visar forskare från Stanford-universitetet i en djurstudie som presenteras i Science. Författarna har undersökt aldehyddehydrogenas-2. Med metoden high-throughput screening har man identifierat en molekyl vid namn Alda-1 som ökar aktiviteten hos […](0 kommentar)

Sildenafil hjälper även kvinnor med sexuella biverkningar av SSRI

Cirka 6 procent av den svenska befolkningen behandlas med antidepressiva läkemedel mot bl a depression och ångest, och studier har visat att minst hälften av båda könen drabbas av sexuella biverkningar, främst nedsatt lust och orgasmförmåga [1]. Detta bidrar till att många avslutar behandlingen i förtid, och därmed ökar risken för återfall i grundsjukdomen. Studier […](0 kommentar)

LT debatt

Vårdval – evidens och effekter för »vård på lika villkor«?

I delbetänkandet Vårdval i Sverige [1] föreslås att vårdval och fri etablering i primärvården ska lagstiftas för hela landet. Ett antal landsting (Halland, Stockholm, Västmanland) har redan nyligen infört vårdval, med olika ersättningsmodeller. Halland är det enda landsting där vårdval utvärderats. Enligt Dagens Medicin 2008-08-27 är 19 av 21 landsting/regioner tveksamma till införande av vårdval […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Skrev ut läkemedel som kräver EKG-övervakning

En 57-årig kvinna sökte akut på vårdcentralen i februari 2008, sedan hon under några dagar besvärats av hjärtklappning och andfåddhet. Läkaren, som inte är specialist, konstaterade förmaksflimmer och ordinerade amiodaron (Cordarone) samt metoprolol. Hjärtklappningen försvann, men patienten mådde inte bra. Två veckor senare ringde hon vårdcentralen och fick tala med en annan person. När hon […](0 kommentar)

Distriktsläkaren missade akut debuterande typ 1-diabetes

En 18-årig kvinna besökte distriktsläkaren på vårdcentralen den 6 december 2007. Hon besvärades av täta urinträngningar både dag- och nattetid, var törstigare än vanligt och gick ned i vikt. Det framkom också att hennes mor är insulinbehandlad diabetiker. Distriktsläkaren misstänkte diabetes och beslutade om provtagning. Provsvaren visade kraftigt förhöjt fasteplasmaglukosvärde och HbAlc-värde, samt hög halt […](0 kommentar)

Debatt och brev

Problemet är en enastående underbehandling av hypertoni

Vår huvudpoäng är att hypertoni sällan är välbehandlad i Sverige i dag [1]. Detta leder till en onödigt stor förekomst av allvarliga komplikationer till hypertoni – tex stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och plötslig hjärtdöd – och orsakar mycket lidande och höga kostnader för samhället. Hypertoni är inte sällan svårbehandlad, och kombinationer av flera läkemedel behövs i […](0 kommentar)

Bredsida mot probiotika missar målet

Urban Forsum hävdar i en skarp attack i LT 41/2008 (sidorna 2859-60) att laktobaciller inte har några dokumenterade effekter och beklagar att forskningen om probiotika stöds av stora forskningsfinansiärer. Han kritiserar bland annat i minst två avseenden en dubbelblind placebokontrollerad studie som vi och flera medarbetare är ansvariga för [1]. För det första skriver han […](0 kommentar)

Ett område där värderingarna går isär

Laktobaciller som probiotika är ett område där värderingar går isär. Detta speglas i Abrahamssons och medarbetares kommentar. Låt mig klargöra några saker: • Jag har inte sagt att Abrahamsson och medarbetare påstår att probiotika förebygger eller botar allergi hos små barn. Däremot har min skrivning ett nära samband med ett påstående på Biogaias hemsida under […](0 kommentar)

Psykiatri – en specialitet om hjärnan eller om människan?

Det är lätt att hålla med Isacsson [1] om att det behövs en intellektuell reda inom psykiatrin. Alltför ofta och länge har var och en fått arbeta enligt eget skön inom psykiatrin. En välmenande eklekticism har varit den vanligaste diskursen, där simplistiska modeller, som till exempel stress–sårbarhetsmodel- len, givit legitimitet till att var och en […](0 kommentar)

Finanskrisen hotar folkhälsan – samhällsåtgärder behövs

Den globala finanskrisen griper omkring sig trots försök att motverka den med omfattande regeringsstöd till bankerna. Med ursprung i USA har krisen nu nått Europa samt marknader i Asien. Ingen kontinent undgår den skakande finanskrisen, som är den värsta sedan 1930-talet. I Stockholm sjönk börsvärdet på aktier under andra veckan i oktober med 21 procent, […](0 kommentar)

Ledare

Fortbildning för patientsäker vård

Den medicinska utvecklingen ställer mycket stora krav på att varje läkare ständigt håller sig uppdaterad inom sitt kompetensområde. Inte minst patienterna förutsätter att doktorn alltid befinner sig i frontlinjen av vad medicinen förmår. Kännetecknande för läkarkåren har därför alltid varit att vinnlägga sig om att på individuell basis uppgradera sin kompetens och sina kunskaper. Så […](0 kommentar)

Register för arvoden från läkemedelsindustrin

Förslaget i USAs kongress att alla arvoden från läkemedelsindustrin till läkare ska registreras i en offentlig databas (se min ledarkommentar i nr 42) har redan lett till liknande krav i Sverige. De framförs i en artikel av Fredrik Hedlund på lakartidningen.se, där samma regler som gäller i USA efterlyses i Sverige. I teorin kan kongressförslaget […](0 kommentar)

Aktuellt

Offentligt prövningsregister i EU verklighet nästa år

Företrädare för evidensbaserad medicin har i decennier framfört krav på att alla kliniska läkemedelsstudier måste registreras i offentliga register innan studiestart. En sådan registrering skulle göra det möjligt att följa upp alla påbörjade studier och kontrollera studier som av någon anledning inte publiceras. Det skulle också göra det möjligt att kontrollera att inte författarna byter […](0 kommentar)

Kan man lita på kliniska studier?

Den stora frågan efter alla avslöjanden är om det går att lita på publicerade kliniska studier. – När man läser en publicerad studie bör man definitivt gå tillbaka till protokollet och jämföra att författarna presenterar resultat i enlighet med vad som är sagt i protokollet. Det säger Björn Beermann, professor på Läkemedelsverket. Han har ägnat […](0 kommentar)

Vårdval och fortbildning engagerar inför årets fullmäktigemöte

Med facit i hand kan man konstatera att beslutet för två år sedan att flytta Läkarförbundets fullmäktige från våren till hösten var en fullträff. Åtminstone om man använder antalet inkomna motioner som mått. Inför fjolårets fullmäktige inkom 42 motioner, vilket var ett präktigt nytt rekord. Men i år kommer alltså hela 73 motioner att behandlas. […](0 kommentar)

WMA kräver att kliniska studier publiceras i öppen databas

Den nya revisionen, den sjätte sedan Helsingforsdeklarationen upprättades 1964, innebär att tre helt nya paragrafer skrivs in i dokumentet, som anger de grundläggande etiska principerna för medicinsk forskning på människor. – En sådan här deklaration måste med jämna mellanrum ses över i takt med att förutsättningarna ändras. Det är också ett sätt att hålla diskussionen […](0 kommentar)

Notiser

Antibiotikaresistens oroar WMA

WMA oroas över spridningen av antibiotikaresistens, som man menar har skapat ett globalt problem med allvarliga implikationer, såväl hälsomässigt som ekonomiskt. För att begränsa spridningen slog WMAs generalförsamling i ett uttalande fast att antibiotika bara ska skrivas ut av behörig vårdpersonal eller veterinär.(0 kommentar)

Sylf-policy för att få unga välja forskning

De ogynnsamma villkoren för att bedriva klinisk forskning i Sverige har enligt Sveriges yngre läkares förening, Sylf, gjort att andelen yngre läkare som väljer att satsa på en forskarkarriär har sjunkit drastiskt. Inför den kommande forskningspropositionen presenterar Sylf därför en fempunktspolicy för att förmå fler unga läkare att välja forskarbanan. l Förbättra möjligheten att forska […](0 kommentar)

Vård bör hållas utanför Konsumenttjänstlagen

Läkarförbundet motsätter sig att Konsumenttjänstlagen utvidgas till att omfatta hälso- och sjukvårdens tjänster. I ett remissvar på en promemoria från justitiedepartementet framhåller Läkarförbundet att en tjänst i Konsumenttjänstlagens mening är ett löfte om att prestera ett visst resultat. Men en vårdgivare kan inte alltid hållas ansvarig om en patient inte blir frisk, anser förbundet. Dessutom […](0 kommentar)

Endast på webben

Kliniska studier och trovärdigheten

Kan man lita på kliniska studier? Offentligt prövningsregister i EU verklighet nästa år WMA kräver att kliniska studier publiceras i öppen databas samt Läkemedelsföretag redovisar ekonomiska relationer – i USA(0 kommentar)

Läkemedelsföretag redovisar ekonomiska relationer – i USA

Under senaste ett och ett halvt åren har granskningar genomförda av amerikanska senatorer avslöjat hur prominenta forskare vid flera namnkunniga universitet har tagit emot miljontals dollar från läkemedelsföretag utan att deklarera dem enligt universitetens interna regelverk. Detta har ytterligare eldat på den nationella kritiken mot den inverkan läkemedelsföretagens pengar har på medicinsk forskning och praxis. […](0 kommentar)

Tema Hjärtat i bild

Förbättrad diagnostik ger allt bättre terapi

Akut hjärtinfarkt är i Sverige hos både män och kvinnor den enskilt största dödsorsaken och utgör hälften av alla dödsfall [1]. Detta trots att mortaliteten i kranskärlssjukdom i västvärlden minskat stadigt sedan 1960-talet, vilket indikeras i Figur 1, som visar mortalitet i USA. Bidragande orsaker är introduktionen av koronar bypass-kirurgi i början av 1970-talet, ballongvidgning […](0 kommentar)

Bilden allt viktigare för hjärtdiagnosen

Under de senaste decennierna har överlevnaden för våra hjärtpatienter förbättrats påtagligt genom förbättrad diagnostik, behandling och prevention. Framstegen är direkt kopplade till forskningen inom hjärt–kärlområdet; till grundforskning och preklinisk forskning som identifierar orsaker och mekanismer bakom hjärtsjukdomar och till klinisk forskning som utprövar nya diagnostiska metoder och behandlingsalternativ, dvs evidensbaserad medicin. Med ytterligare kunskap om […](0 kommentar)

Mobila tekniker för diagnostik vid sängkanten

Ekokardiografi (eko) är i dag den mest använda diagnostiska bildtekniken för kombinerad funktionell och morfologisk diagnostik vid i stort sett alla former av hjärtsjukdom. Den erbjuder den ideala sängkantsdiagnostiken vid misstanke om såväl akut koronart syndrom (akut hjärtinfarkt eller instabil kranskärlsjukdom) som stabil kranskärlssjukdom och rekommenderas som primär vägledande grundundersökning vid möjligt akut koronart syndrom […](0 kommentar)

Strålande diagnostik utan strålning

Den snabba utvecklingen av magnetisk resonanstomografi (MR) har gjort att MR-tekniken i dag kan användas för att diagnostisera en lång rad hjärtsjukdomar. MR-kameran kan avbilda hjärtats funktion och morfologi, mäta blodflödet genom klaffar och kärl samt avbilda och kvantifiera infarkt och inflammation i hjärtmuskulaturen. (För beskrivning av MR-fysiken se Faktaruta.) Det finns en mängd publikationer […](0 kommentar)

Gammakameran visar hjärtats genomblödning

Kärlkramp och hjärtsvikt kan orsakas av otillräcklig perfusion av hjärtmuskulaturen (ischemi), men symtomen bröstsmärta och andfåddhet kan ha många andra orsaker. Arbetsprov och ekokardiografi används diagnostiskt vid bröstsmärta respektive andfåddhet, men om diagnosen fortfarande är oklar, dvs sannolikheten för myokardischemi är varken låg eller hög utan intermediär, behövs vidare utredning. Myokardskintigrafi är en diagnostisk metod […](0 kommentar)

Skiktröntgen undersöker hjärtat på några sekunder

Hjärt- och kranskärlssjukdomar är sammantagna den ledande dödsorsaken i både Europa och USA, med ca 600000 döda per år enbart i Europa. Omkring hälften av alla dödsfall i plötslig hjärtdöd sker utan föregående symtom. Selektiv kranskärlsröntgen är i dag den enda kliniska metod som kan avbilda och kvantifiera kranskärlsstenoser in vivo med tillräckligt hög säkerhet. […](0 kommentar)

Kranskärlsröntgen har stått sig i femtio år

Koronarangiografi är den ledande metoden för avbildning av kranskärl och den metod som alla andra undersökningsmetoder jämförs mot. Detta ska ses i ljuset av den kraftiga förbättringen av icke-invasiv datortomografisk teknik under senare år. Trots massiv marknadsföring och stor entusiasm hos förespråkarna har multisnitts-DT (multidetector computed tomography, MDCT) av kranskärlen många år kvar av utveckling […](0 kommentar)

Hjärtdiagnostik i bild ger allt bättre terapi

Inledning Bilden allt viktigare för hjärtdiagnosen Eva Swahn Medicinsk kommentar Förbättrad diagnostik ger allt bättre terapi Andreas Rück, Hans Vallin, Christer Sylvén Klinik och vetenskap Mobila tekniker för diagnostik vid sängkanten Birgitta Janerot-Sjöberg, Reidar Winter, Jan Engvall, Lars-Åke Brodin Strålande diagnostik utan strålning Marcus Carlsson, Håkan Arheden Gammakameran visar hjärtats genomblödning Marcus Carlsson, Håkan Arheden […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Hb 17 g/l! Överlevde utan synbara men

En fråga man ibland ställer sig är hur lågt Hb-värde man kan ha och ändå överleva. Vi rapporterar här om en patient som inkom med extremt lågt Hb-värde och ändå överlevde, synbarligen utan sequelae av sitt allvarliga sjukdomstillstånd. Fallbeskrivning Patienten var en 45-årig tidigare frisk man med något avvikande personlighet. Vid 26 års ålder påbörjade […](0 kommentar)

Behandlingsriktlinjer nu första steget mot nationell samordning

Med cerebral pares (CP) menar vi ett rörelsehinder beroende på en ej progressiv hjärnskada som inträffat under fosterlivet, kring förlossningen eller under de första två levnadsåren [1, 2]. CP är den vanligast förekommande motoriska funktionsstörningen hos barn, och cirka 2 per 1000 levande födda barn i Sverige får denna diagnos [3]. Symtom vid CP kan […](0 kommentar)