Nr 44 2008

Kultur

Medeltidsläkaren blev en ikon
för nazister och kommunister

En av historiens mest omskrivna läkare är Philip Theophrastus Aureolus Bombastus von Hohenheim, ihågkommen som Paracelsus (1493–1541). Anekdoterna om honom är många och spektakulära. I skönlitteraturen figurerar han frekvent och intar då oftast en position mellan vetenskapsman och magiker, en alkemist som tänjer det möjligas gränser – en släkting till Goethes Faustgestalt. Det var exempelvis […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Medicinsk kommentar

Massiv lungemboli – inte bara
en fråga om trombolys

Lungemboli har tidigare genomlysts i en ABC-artikel i Läkartidningen [1]. I veckans nummer av Läkartidningen diskuteras, med utgångspunkt i två patientfall, trombolytisk behandling av massiv lungemboli. Dessa patientfall lyfter speciellt fram värdet av att ha en klar strategi för sin handläggning, något som vi nyligen uppmärksammat på Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Trombolytisk behandling möjliggör att en […](0 kommentar)

Nya Rön

Alzheimergen funnen

Forskare från bla USA och Frankrike har identifierat en gen som kopplats till ökad risk för att utveckla alzheimer. Genen, calcium homeostasis modulator-1 (CALHM1), finns på kromosom 10 och kopplas till ökad risk att utveckla alzheimer hos äldre, den klart vanligaste sjukdomsformen. Studien bygger på data från 3000 individer, av vilka runt 2000 hade alzheimer, […](0 kommentar)

Gen kopplad till koloncancer funnen

Att det finns en hereditär komponent i koloncancer är välkänt. Forskare från USA presenterar i en artikel i JAMA en gen som påverkar risken för sjukdomen och som kopplar samman övervikt med hereditet för koloncancer. Hormonet adiponektin utsöndras från fettceller och fungerar som en endogen faktor som påverkar cellernas insulinkänslighet. Adiponektin är negativt korrelerat med […](0 kommentar)

Hur går det för unga med divertikulit?

Incidensen av symtomgivande divertikelsjukdom ökar med stigande ålder. Fem procent av dem som läggs in på en kirurgisk klinik i Sverige har komplikationer till divertikelsjukdom. Den vanligaste manifestationen är divertikulit, som drabbar 10–25 procent av patienter med divertiklar. Inflammationen är oftast lindrig, och behandlingen konservativ (tarmvila med eller utan antibiotika). Fem till tio procent måste […](0 kommentar)

Nollvision för plötslig spädbarnsdöd
har kommit närmare

Sedan de förebyggande råden introducerades år 1992 har förekomsten av plötslig spädbarnsdöd (sudden infant death syndrome, SIDS) minskat drastiskt. 1991 var incidensen 1,1 per 1000 levande födda, förra året var den under 0,2 per 1000. Den viktigaste faktorn har som bekant varit att låta spädbarn sova på rygg. Senare års gradvisa sänkning kan återspegla att […](0 kommentar)

Rökning dödar 83 miljoner kineser

Tobaksrökning och användning av kol för uppvärmning kommer att orsaka 83 miljoner dödsfall i Kina under perioden 2003–2033. Det beräknar amerikanska forskare vid Harvard-universitetet som presenterar sina rön i Lancet. Tobaksrökning är ett problem med astronomiska proportioner i Kina. Över hälften av landets alla vuxna män beräknas röka, och en tredjedel av världens alla rökare […](0 kommentar)

Rökstopp före kirurgi ger färre komplikationer

Det har länge varit känt att rökare löper större risk än icke-rökare att drabbas av komplikationer efter kirurgi. Hosta, respiratoriska komplikationer och sårinfektioner är de vanligaste problemen [1]. Under mina 15 år som anestesiläkare var dock uppfattningen att abstinens och ökad slembildning medför att rökstopp precis före kirurgi inte lönar sig. En dansk artikel som […](0 kommentar)

Allergener kan påvisas i miljön i exakta mängdenheter

Allergen används ofta som beteckning på allergenkällor som katt, kvalster och björkpollen. Under 1980-talet upprättades internationella standarder av allergenextrakt för kalibrering av allergenlösningar. De innehöll många allergena proteiner, allergener i strikt bemärkelse. Några förekom i större kvantiteter och sensibiliserar majoriteten allergiker, huvudallergener. Det senaste årtiondet har allergenforskningen fokuserat på huvudallergenernas struktur, DNA-sekvenser och antikropparnas bindningsställen, […](0 kommentar)

Sola i solarium inte säkert

Att sola i solarium är inte säkert eller hälsosamt, vad än solarieföretag säger i sin reklam. Det konstaterar amerikanska forskare som i två olika artiklar, båda publicerade i Pigment Cell & Melanoma, gått igenom evidensen kring solning och risken för hudcancer. Författarna, som kommer från olika discipliner, cellbiologer, dermatologer och epidemiologer, har gjort en genomgång […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Trombolys kan vara livräddande vid lungemboli med instabil hemodynamik

Lungemboli är en fruktad sjukdom och ofta svårdiagnostiserad, eftersom symtomen och fynden kan vara svårbedömda och säkra riskfaktorer kan saknas [1, 2]. Sjukdomen kan debutera i samband med kirurgiskt ingrepp, medicinsk sjukdom eller malignitet. Symtomen kan likna dem vid lunginflammation, hjärtsvikt eller KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom). Tecken på samtidig djup ventrombos kan saknas. I den […](0 kommentar)

Smittspårning och rutiner för rapportering måste förbättras

Sedan 1997 har antalet påvisade fall av klamydiainfektion ökat med 239 procent i Sverige. Detta trots att stora resurser används för att minska förekomsten av sjukdomen, både genom ökad information och förbättrad laboratoriediagnostik och genom ett alltmer välutvecklat smittspårningssystem under de 20 år som infektion med Chlamydia trachomatis varit en anmälningspliktig sjukdom i landet. Flera […](0 kommentar)

Kultursjukdomarna – den subjektiva ohälsans olika ansikten

Kultursjukdomar – begreppet har två led, kultur och sjukdom. Den här artikeln ska försöka ringa in det andra ledet, själva sjukdomarna. Vi som dagligdags sysslar med sjukdom är inte alltid överens om vad som menas när vi säger »sjukdom« eller att någon »är sjuk«. En del av den oklarhet som ibland uppstår i diskussionen av […](0 kommentar)

Om begreppet kultursjukdom

Begreppet kultursjukdom måste preciseras [1-3]. Det kan definieras som rörliga sjukdomsbilder, som tycks uppkomma särskilt i tider av snabb samhällsförändring och snabba värdeförskjutningar. Begreppet har hög relevans för dagens omfattande tillväxt av diagnoser. Mer specifikt vill jag definiera kultursjukdomar som tillstånd som uppfattas som sjukdom i ett bestämt tidsrum och som uppkommer, namnges och sprids […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Svar från cancerundersökning försenades

En 71-årig kvinna opererades i februari 2007 för äggstockscancer och fick efterbehandling med cytostatika. Vid undersökning efter avslutad kemoterapi kvarstod en 2 cm stor resistens, men finnålsbiopsi visade inga malignitetsmisstänkta celler. Den 2 november kom patienten till överläkaren på den onkologiska kliniken för ett planerat återbesök. Undersökningarna utföll normalt, men läkaren beslöt om en datortomografi […](0 kommentar)

Läkemedelsinformation fördes inte vidare vid utskrivning

En 69-årig kvinna lider sedan många år av schizofreni men hade klarat sig bra med hjälp av regelbunden medicinering. Under vintern 2007 återinsjuknade hon sedan hon avbrutit medicineringen. Hon slutade även ta medicin mot sin hypertoni. Den 21 december skrevs hon in på en psykiatrisk klinik; hon var då psykotisk och hade kraftigt förhöjt blodtryck. […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

LT debatt

Nya riktlinjer behövs
mot övergrepp i narkomanvården

Narkomaner har överlag ett dåligt rykte, både hos allmänheten och inom sjukvården. De anses manipulativa och allmänt opålitliga. Inte sällan skaffar de sig tillgång till recept på ytterligare olämpliga preparat, vilket bidrar till den negativa synen på dem. En utbredd uppfattning är att »narkomanbeteendet« är ett utslag av patienternas bristfälliga karaktär. I vårt arbete med […](0 kommentar)

Debatt och brev

»Fast jobb nu!« – en facklig framgång Enbart Uppsalalandstinget släpar efter

Läkares anställningsförhållanden har hört till de sämsta på den svenska arbetsmarknaden. På universitetssjukhusen har vikariat och visstidsanställningar varit regeln. Detta har drabbat läkare i en period i livet då behovet av trygga och stabila anställningsformer är stort. Men nu har ST-läkares anställningstrygghet förbättrats dramatiskt. I årets ST-enkät uppger hela 93 procent av ST-läkarna att de […](0 kommentar)

Uthängd på nätet

Jaha, då har man blivit utlagd på nätet … på Doktorsguiden.se! Äntligen har vi fått en sajt där vem som helst när som helst anonymt kan gå in och betygsätta valfri doktor. Själv hade jag bara gjort mig förtjänt av fyra stjärnor. Jag som alltid tycker att jag försöker göra mitt bästa och se hela […](0 kommentar)

Generika mot original – vill farmakologerna jämföra?

På min fråga om generikapreparat alltid är likvärdiga med originalpreparat (LT 40/ 2008, sidan 2789) har några läsarkommentarer inkommit i LTs nätupplaga och till nedanstående e-postadress. Fenomenet med bristande likvärdighet hos vissa generika tycks inte vara okänt, och den ansvariga instans som rimligen kan ha synpunkter på frågan är förstås Läkemedelverket, vars kommentar emotses. Är […](0 kommentar)

Kommentar till ett uppmärksammat HSAN-beslut angående akut rinosinuit

Nyligen har i Läkartidningen  [1] en kollega beskrivit en fällande dom i HSAN där han på sin mottagning träffat en patient med tecken på akut rinosinuit sedan några dagar. Kollegan fälldes för bristande undersökning och underlåtenhet att skriva ut antibiotika. Ärendet har väckt en intensiv debatt på Läkartidningens webbplats, https://lakartidningen.se/07engine.php?articleId=10363 . Som erfaren öron-, näs- […](0 kommentar)

Satsar där vi kan få fram nya behandlingsmöjligheter

Svar till Peter Nilsson som skrev i LT 43/2008 (sidorna 3053-4). Med anledning av att Pfizer redovisat sina intentioner att koncentrera sin forskning till andra terapiområden än det kardiovaskulära, ön-skar Peter Nilsson en förklaring från företaget. Alla, oavsett om det handlar om forskning, sjukvård eller andra samhällsfunktioner, behöver kontinuerligt se över sin verksamhet och baserat […](0 kommentar)

Bli mer akademiska!

Världen är full av författare som vill få en bättre recension. Dessa är dock aldrig opartiska utan speglar en persons bedömning. Recensioner omfattas heller inte av jävs-regler. Därför är det ovanligt att tidningar alls beaktar genmälen. Nu vill LT ändå göra det. Då ska jag förstås skriva ett svar. Men först en bakgrund. Vetenskap och […](0 kommentar)

Olämplig recensent av »Fakta eller fantasier«

Robert Hahn recenserade antologin »Fakta eller fantasier« i Läkartidningen 39/2008 (sidan 2720). Boken utgavs i januari 2007 för att markera föreningen Vetenskap och Folkbildnings (VoF) 25-års-jubileum. Hahn är sedan någ-ra år arg på VoF i allmänhet och Sven Ove Hansson i synnerhet, efter att Hansson i en artikel [1] framhållit det bekymmersamma i att Hahn […](0 kommentar)

Ledare

Vårdtjänster inte jämförbara med hårklippning

Ska Konsumenttjänstlagen utvidgas till att gälla även hälso- och sjukvården? Frågan aktualiseras i en diskussionspromemoria från Justitiedepartementet. Promemorian har remissbehandlats av Läkarförbundet, som är starkt kritiskt till en sådan utvidgning. Lagen lämpar sig inte för sjukvårdens tjänster, som baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet, och där vårdgivaren inte kan hållas ansvarig för att en patient […](0 kommentar)

Förhoppningsvis ett trendbrott

I regeringens forskningsproposition för de kommande fyra åren föreslås ett tillskott av 5 miljarder kronor, varav 1,8 miljarder för strategiska satsningar inom medicin, teknik och klimat. 585 miljoner öronmärks för molekylär biovetenskap, stamceller, diabetes, neurovetenskap, epidemiologi, cancer, psykiatri och vårdforskning. Regeringen vill på så vis skaffa sig en möjlighet att strategiskt prioritera olika forskningsfält. Forskningsminister […](0 kommentar)

Skyldig tills motsatsen bevisats

Registering av fostrets hjärtfrekvens (CTG) är standardmetod för att spåra hotande syrebrist (asfyxi) under förlossningen. CTG har hög känslighet men en låg specificitet, vilket kräver stor erfarenhet för att rätt bedöma vad mätningen visar. CTG fångar potentiella risker men ökar också antalet obstetriska interventioner »för säkerhets skull«. Formanalys av foster-EKG som komplement till CTG utvecklades […](0 kommentar)

Aktuellt

Sverige räknar med studenter
som betalar sin utbildning

Många känner sig kallade, men få är förunnade att få en studieplats på läkarutbildningen vid svenska universitet. Många gör i stället som Alexander, Evelina, Simran, Erik med flera. De läser in sin läkarexamen vid ett utländskt universitet. Närmare 700 personer lånar i år pengar från Centrala studiestödsnämnden (CSN) för läkarstudier i Polen. De flesta är […](0 kommentar)

»Vi behövs, men svenska myndigheter är inte beredda betala för oss«

– Just nu är jag på Sunderby sjukhus utanför Luleå, eftersom man lagt ner kirurgin i Piteå. Här ska jag vara i tre månader. Därefter blir det IVA. Under sommaren var jag på medicin. Hur var utbildningen i Gdansk? – I Polen är det studier hela tiden om man ska få godkänt. Utbildningen är bra, […](0 kommentar)

Fast läkarkontakt behöver inte vara allmänläkare

Hälso- och sjukvårdslagen fastslås i dag att patienters fasta läkarkontakt ska vara allmänspecialist. Detta krav avser regeringen alltså att slopa, enligt den kommande propositionen om obligatoriskt vårdval och fri etableringsrätt. Förändringen i Hälso- och sjukvårdslagen planeras träda i kraft den 1 april 2009, medan det stora systemskiftet om obligatoriska vårdval och fri etableringsfrihet sjösätts ett […](0 kommentar)

Fuskmisstankar mot STAN-studie utreds vidare

ST-analys, STAN, används vid förlossningar som komplement till CTG-övervakning för att följa hur fostret mår. Systemet började införas på svenska sjukhus sedan en svensk studie som publicerades i Lancet 2001 visat att betydligt färre barn som övervakats med STAN visade tecken på syrebrist än barn som inte övervakades med STAN. Rönen presenterades också i en […](0 kommentar)

Fristående experter utreder forskningsfusk

Universitet och högskolor är sedan 2006 såsom arbetsgivare skyldiga att utreda misstanke om oredlighet i forskning (enligt högskoleförordningen 16 §). Regeringens förslag innebär att lärosätena vid behov ska kunna begära yttranden från den nya instansen som stöd för sådana egna utredningar. De ska dessutom bli skyldiga att begära ett sådant yttrande om den som anmält […](0 kommentar)

Fakultetsmedel ska fördelas
efter kvalitetsvärdering

Nästa år höjs det statliga stödet till forskningen med 2,4 miljarder, för att sedan successivt öka till 5 miljarder 2012. Redan 2009 når Sverige enligt regeringen upp till Lissabon-målet om att de offentliga medlen till forskningen ska utgöra en procent av BNP. Då inkluderas förutom de statliga satsningarna även kommun- och landstingsfinansierad forskning samt den […](0 kommentar)

Endast på webben

Hårda krav på svenska läkarstudenter i Polen

Sverige räknar med studenter som betalar sin utbildning »Vi behövs, men svenska myndigheter är inte beredda betala för oss«(0 kommentar)

Trombolys vid lungemboli

Massiv lungemboli – inte bara en fråga om trombolys Trombolys kan vara livräddande vid lungemboli med instabil hemodynamik(0 kommentar)

Kulturohälsans många ansikten

Kultursjukdomarna – den subjektiva ohälsans olika ansikten Om begreppet kultursjukdom(0 kommentar)

Hjärtat i bild – startskott för samarbete

»Hjärtat i bild« är också den samlande rubriken på temat i det senaste numret av Läkartidningen (nr 43), och symposiet byggde till största delen på detta tema. Föreläsarna gav en samlad bild av hur hjärtdiagnostiken förbättrats genom innovationer och förfining av äldre metoder. Professor Eva Swahn är ordförande i Svenska Hjärtförbundet och gästredaktör för det […](0 kommentar)

Rättelse

Ändrad rubrik i debattinlägg

Läs artikeln Opioider bör förskrivas endast vid väl definierade nociceptiva smärttillstånd(0 kommentar)